Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список підручників та навчальних посібниківГусейнов А.А., Апресян Р. Этика. М., 1998. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987.

Зеленкова И.Б., Беляева Е.В. Этика: Учебное пособие и Практикум. Минск, . 1997.

Зеленкова И.Л. Основы этики. Минск, 1998.

Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика: истоки и проблемы. Учебник для вузов. Ростов н/Д., 1998.

Єрмоленко A.M. Комунікативна практична філософія: Підручник. К., 1999.

Кондратов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. Ростов-на-Дону, 1998. Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навч. посібник., К., 1999.

Степаненко В. Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. посібник. К., 1998.

Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. М., 1998.

Этика: Учебник для студентов философских факультетов вузов //АА. Гусейнов, ЕЛ. Дубко, С.Ф.Анисимов и др. М., 1999.

Етика. Навч. посібник /Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко та ін. К., 1992.

Jaroszynski P. Etyka. Dramat zycia moralnego. W.,1993.

Огородник I.E., Огородник В.В. Історія філософської думки в Україні. - К., 1999.

Лук M.I. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч. ХХ ст. -К., 1993.

Семінарське заняття 1. Етика як філософська теорія моралі

1 .Предмет і завдання етики. Мораль як об'єкт етики, її сутність, структура та функції.

2. Типологія моралі, її історичні та національні форми. Релігійна та світська мораль.

Список рекомендованої літератури

Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994.

Аристотель. Никомахова этика //Аристотель. Соч. в 4 т. М., 1984.

Адорно Т. В. Проблемы философии морали. М., 2000.

Мур Д. Принципы этики. М., 1984. Анчел Е. Этос и история. М., 1988.

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.

Войтыла К. Основания этики //Вопр. философии. 1991. № 1.

Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.

Малерб М. Религии человечества. Ислам. М., СПб., 1997. Грюнебаум Т.Э. Классический ислам. М., 1988.

Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту: Вихід 20, 22, 23; Повторення Закону 5-9; Євангеліє від Св.Матвія, 5-9.

МеньА. Син людський. Львів, 1994. Дхаммапада /Пер. с пали В.Н.Топорова. М., 1998.

Чижевський Д. Етика і логіка// Історія філософії України. К., 1993. Митрополит Андрей Шептицький. Твори (морально-пасторальні). Львів, 1999.

Загублена українська людина //Україна: філософський спадок століть. Хроніка 2000. С.289-340.

Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини XIX - поч.ХХ ст. К., 1993.

Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава, 1999.

Теми рефератів

1. Взаємозв'язок загальнолюдського та національного в моралі.

2. Мораль і звичай.3. Мораль і право.

4. Мораль та ідеологія.

5. Конфуціанська мораль в культурі далекосхідного регіону.

6. "Золоте правило моральності" в історії світової етичної думки.

7. Моральна програма ісламу.

8. Моральна наука буддизму.

9. Моральні цінності християнського віровчення. Ю.Моральність середньовічного суспільства.

11 .Етос лицаря і буржуа.

12. "Бусідо" - моральний кодекс самураїв.

13.Моральні традиції українського народу.

Семінарське заняття 2. Моральний світ людини

1. Добро і зло.

2. Обов'язок і совість.

3. Свобода вибору і відповідальність.

4. Сенс життя і щастя.

5. Любов як основа морального життя людини.

Список рекомендованої літератури

Лосский И.О. Условия абсолютного добра. М., 1991.

Апресян Р.Г. Добро и польза //Этическая мысль. М., 1991. '

Малахов В. Стыд. М., 1989.

Милтс А. Совесть//Этическая мысль. М., 1990.

Тульчинський Г.Л. Про чисту совість та безглуздість обох її смислів //Філос. і соціол. думка. 1995. № 3-4.

Войтыла К. Иоанн Павел II. Любовь и ответственность. М., 1993.

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, 1995.

Ортега-и-Гассет X. Этюды о любви //Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Льюис К. Любовь //Любовь, страдание, надежда. М., 1992.

Сенека. О счастливой жизни //Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995.

Скрипник А.П. Добро и зло. Воронеж, 1992.

Татаркевич В. О счастье и совершенстве человека. М., 1981.

Фромм Э. Искусство любить//Душа человека. М., 1992.

Франка В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

Франк С.Л. Смысл жизни //Духовные основы общества. М., 1992.

Юркевич П. Серце та його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого /Україна: Філософський спадок століть. Хроніка 2000. № 2. С.563-574.

Сиваченко Г. Конкордизм В.Винниченка, або мистецтво бути щасливим. //Україна: філософський спадок століть. - Хроніка 2000. - С.426-441.

Философия любви. М., 1990. Т. 1,2.

Сінькевич О.Б. Моральна вартість дружби і любові. Текст лекції. Львів, 1996.

Куаст М. Шлях до успіху. Львів, 1994.

Куаст М. Любов моя незнана. Львів, 1993.

Теми рефератів

1. Чесноти і вади як характеристики морального світу людини.

2. Проблема добра і зла в творах І .Франка.

3. Справедливість як поняття моральної свідомості.

4 .Честь та гідність особи.

5. Національна самосвідомість і гідність.

6. Концепція гідності людини в творах діячів італійського Відродження.

7. Проблема морального світу людини у творчості Г.Сковороди.

8. Любов у моральній доктрині християнства.

9. Е.Фромм про любов у людському житті. Ю.Моральний зміст патріотизму.

11. Парадокси свободи в праці Е.Фромма "Втеча від свободи".

12. Філософія свободи М.Бердяєва.

13 Сім'я та її роль у формуванні морального світу людини. і

14.Українські традиції сімейного виховання.

15.Біблія як джерело моральних цінностей і норм християнства.

16.Осмислення моральних цінностей людського життя у літературі Київської Русі.

17. Християнський іконопис як наука моральності.

18. М.Шлемкевич про моральні засади людського життя.

19. Моральний світ української людини (за твором Г.Ващенко "Виховний ідеал").

20. Конкордизм В.Винниченка, або мистецтво бути щасливим.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...