Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття 3. Феномени та проблеми прикладної етики1 .Культура морального спілкування: етика та етикет.

2. Сучасні проблеми екологічної етики. Біоетика.

3. Мораль і політика. Сучасна етика ненасильства.

4. Етичні аспекти девіантної поведінки (наркоманія, алкоголізм, проституція тощо).

Список рекомендованої літератури

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.

Ненасилие: философия, этика, политика. М., 1993.

Опыт ненасилия в XX столетии. Социально-этические очерки. М., 1996.

Этическая мысль: Научн.-публицист. чтения. М., 1992.

Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы //Вопр. философии. 1993. № 3.

Рейгелс Дж. Активная и пассивная эвтаназия //Этическая мысль. М., 1990.

Фут Ф. Эвтаназия //Филос. науки. 1990. № 6.

Сінькевич О.Б. Мораль і екологія. Текст лекції. Львів, 1996.

Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.

Кравченко СМ., Костицький М.В. Екологічна етика і психологія людини.

Львів, 1992.

Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.

Леви В. Искусство быть собой. Индивидуальная психотехника. М., 1990.

Леви В. Искусство быть другим. М., 1980.

Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.

Стошкус К. Этикет в развитии общества //Этическая мысль: М., 1988. С. 240-257.

Биоэтика: проблемы и перспективы //Вопр. философии. 1994. № 3.

Кінг М.-Л. Паломництво до ненасильства //Філос. і соціол. думка. 1995-N» 3-4.

Этика ненасилия /Под ред. А-Гусейнова. М., 1991.

Екологія і культура. К., 1991.

Теми рефератів

1. Професійна етика.

2. Поняття етикету: історичні корені і сучасні форми.

3. Морально-психологічні аспекти спілкування.

4. Спілкування: маніпуляція та актуалізація.

5. Ігровий аспект спілкування (за книгою Й.Гейзінги "Homo Ludens").

6. Наука спілкування у працях В.Леві.

7. Д.Карнегі про мистецтво спілкування.

8. Проблема самотності у сучасному світі.

9. Сучасна етика ділової людини.

Ю.Етика ненасильства в сучасній політиці.

11 .Фемінізм як моральний феномен сучасного суспільства.

12. Етика дискурсу.

13.Етика службового конфлікту.

Тестові завдання для поточного контролю знань з етики Варіант 1

1. Хто вперше виділив етику в окрему галузь знання? а) Сократ; б) Конфуцій; в) Арістотель.

2. Хто з мислителів розрізняв мораль і моральність? а) Діоген; б) Абеляр; в) Гегель.

3. Кому з видатних моралістів світу належить цитата: "Дехто запитав: "Чи правильно, коли кажуть, що за зло потрібно платити добром?"

4. Учитель сказав: "А чим тоді платити за добро? За зло слід платити по справедливості, а за добро - добром":

а) Будда;

б) Конфуцій;

в) Ісус Христос.

4. Назвіть головний моральний принцип Біблії Нового Заповіту:а) справедливість;

б) гріховність;

в) любов.

5. Яка головна соціальна функція моралі?

а) пізнавальна;

б) світоглядна;

в) виховна;

г) терапевтична;

д) регулятивна.

6. Ідентифікуйте головні моральні принципи евдемонізму, гедонізму, стоїцизму:

а) насолода;

б) обов'язок;

в) щастя.

7. 3 іменем якого мислителя ввійшов в історію етичної думки термін "категоричний імператив"?

а) Сенеки;

б) Томи Аквінського;

в) Кант.

8. Виділіть головну смислову формулу таліону:

а) "якщо вдарили по одній щоці, то підстав і другу";

б) "за зло треба платити добром";

в) "око за око, зуб за зуб".

9. Назвіть головну моральну чесноту середньовічної християнської етики:

а) гордість;

б) працьовитість;

в) смиренність;

г) правдивість.

10. Що означає поняття "калокагатія"?

а) єдність етичного та естетичного, ототожнення Добра з Красою;

б) незворушність духу, душевний спокій;

в) збіг розумного і морального.

г) не роби того, що допікатиме тобі на смертному одрі (давньоіндійський афоризм);

д) так треба в світі жити, щоб лиха не чинити (українське прислів'я);

є) якщо хочеш жити для себе, живи для інших (Сенека);

ж) хто хоче прийняти сенс життя як зовнішній авторитет, той закінчує тим, що за сенс життя приймає нісенітницю власної сваволі (В.С.Соловйов);

з) вік живи - вік навчайся того, як потрібно жити (Сенека);

і) правильна поведінка від обмалі волі страждає більше, ніж від обмалі знань (Г.Спенсер);

й) життя само по собі - ані благо, ані зло, воно вміщує і благо, і зло, залежно від того, на що саме все його перетворили (М.Монтень).

ЕСТЕТИКА

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...