Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перелік питань для підсумкового контролюЗміст самостійної та індивідуальної роботи студенів

Професійна творчість

7. Зміст самостійної роботи

Зміст самостійної роботи К-сть годин
Тема 1 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР1 Створити термінологічний словник основних понять Основна література: 3, 5, 7, 14, 15, 16, 20, 21  
Тема 2 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 2 Написати повідомлення «Самоосвіта соціального педагога як шлях професійного зростання» Основна література: 14, 15
Тема 3 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 3-4 Розробити власні вимоги до зовнішнього вигляду, постави, ходи та жестикуляції соціального педагога Основна література: 6, 8, 14, 15, 17
Тема 4 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 5-6 Тренінг комунікативної культури соціального педагога Основна література: 1, 2, 8, 9, 14, 15
Тема 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 7 Підготувати виступ «Умови ефективності навіювання» Основна література: 14, 15, 18
Тема 6 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 8 Методика аутогенного тренування. Розробити власний релаксаційний комплекс. Підібрати вправи регуляції емоційного стану Основна література: 14, 15
Тема 7 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 9 Фаховий артистизм у практичній роботі з клієнтами. Підібрати вправи на розвиток артистизму. Основна література: 14, 15
Тема 8 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до виконання ПР 10 Написати ессе: «Імідж та харизматичні особисті якості соціального педагога як його індивідуально-типологічна характеристика» Основна література: 4, 14, 15, 19, 20
   

Зміст індивідуальної роботи

№ з/п Назва теми (модуля, змістового модуля) та зміст індивідуальної) роботи Кількість годин
Написання реферату (тема за вибором студента)

Реферати

Реферат — це доповідь на певну тему, що включає огляд наукових та інших джерел з обраної теми або виклад змісту наукової роботи, стислий виклад у письмовому (друкованому) вигляді змісту наукової праці, літератури з теми. Реферат демонструє ерудицію дослідника, його вміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати важливу наукову інформацію.Тему реферату може запропонувати викладач або сам студент, але за узгодженням з викладачем. Обсяг реферату — 10–15 друкованих сторінок.

Основні вимоги до реферату:

– повнота відображення змісту статті чи кількох праць за темою;

– відповідність основних тез і положень, виділених реферуючим, змістові статті;

– відповідність висновків автора поставленим завданням.

Етапи реферування

Перший етап — опрацювання наукової статті. Насамперед слід її уважно прочитати, виокремлюючи ключові моменти та принципові положення. На цьому етапі зазначають автора, назву праці, назву періодичного видання або наукового збірника, де міститься стаття, номер або том; рік та відповідні сторінки.

Другий етап — аналітичний (складання плану реферування статті за основними змістовими блоками). План має включати всі складові статті: вступ, постановку проблеми, засоби реалізації, саме дослідження, висновки. На цьому етапі формується чітке уявлення про схему праці.

Третій етап — синтезуючий, на якому складений на попередньому етапі план наповнюється характерними методиками та аргументацією.

Теми рефератів з курсу “Професійна творчість”

 1. Зовнішня педагогічна техніка та її характеристики
 2. Педагогічна майстерність та її складові елементи
 3. Охарактеризуйте мовні (вербальні) засоби педагогічної техніки.
 4. Як визначається термін “педагогічне мовлення”?
 5. Охарактеризуйте психологічні особливості педагогічного мовлення.
 6. Охарактеризуйте діалогічність педагогічного мовлення.
 7. Дайте порівняльну характеристику використання мовних і комунікативних засобів з різною орієнтацією (діалогічною чи монологічною)
 8. Охарактеризуйте функції педагогічного мовлення: дидактичну, експересивну, перцептивну, сугестичну, організаторську, науково-пізнавальну, комунікативну.
 9. Охарактеризуйте структуру педагогічного мовлення.
 10. Інформаційний, виразний і впливовий компоненти.
 11. Особливості педагогічного мовлення
 12. Охарактеризуйте джерела формування педагогічного мовлення: особистий досвід учителя, наслідування традицій, навчання, самоосвіта,
 13. Наведіть допоміжні засоби педагогічного мовлення.
 14. Назвіть методики розвитку вмінь і навичок педагогічного мовлення.
 15. Охарактеризуйте дикцію як елемент педагогічної техніки.
 16. Особливості образного мислення.
 17. Образ у мистецтві театру.
 18. Педагогічна майстерність як театр одного актора.
 19. Театральна педагогіка С. Станіславського.
 20. Театральні принципи: принцип життєвої правди, принцип ідейної спрямованості, вчення про надзавдання, принцип дії підґрунтя переживання й матеріалу для творчості, принцип органічної творчості, принцип творчого перевтілення в образах та їх роль у діяльності педагога.
 21. Послідовність творчих процесів у діяльності педагога: воля, шукання.
 22. Сумісність професійних якостей, які необхідні в акторській та педагогічній діяльності.
 23. Теорія П. В. Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення.
 24. Сутність поняття “спілкування”, “педагогічне спілкування” та їх характеристика.
 25. Види, рівні, функції та їх етичні форми спілкування.
 26. Структурний аналіз спілкування.
 27. Моделі комунікації (лінійна, інтерактивна, транзакційна).
 28. Основні різновиди педагогічного спілкування.
 29. Контакт у педагогічному спілкуванні.
 30. Позитивна «Я- концепція» педагога як передумова оволодіння основами педагогічної майстерності.
 31. Критерії та рівні педагогічної майстерності.
 32. Внутрішня педагогічна техніка. Якості психологічної стійкості.
 33. Регуляція соціальним педагогом емоційної та вольової сфери.
 34. Зовнішня педагогічна техніка. Зовнішній вигляд. Міміка. Контакт очей.
 35. Пантоміміка. Поза. Жести. Міжособистісний простір.
 36. Аутогенне тренування. Техніка релаксації і самонавіювання.
 37. Стилі ставлення до клієнтів і стилі керівництва діяльністю
 38. Стилі педагогічного спілкування, їх характеристика.
 39. Педагогічний такт як особливе вміння соціального педагога.
 40. Стратегії взаємодії соціального педагога у конфліктних ситуаціях.
 41. Бар’єри у спілкуванні соціального педагога з клієнтом та шляхи їх подолання.
 42. Нерефлексивне і рефлексивне слухання
 43. Самоосвітня діяльність педагога. Основні компоненти самоосвітньої діяльності педагога.
 44. Техніка використання методу«Портфоліо» у професійному розвитку соціального педагога.

Перелік питань для підсумкового контролю

1. Характеристика поняття професійна майстерність, професійна техніка, професійно-педагогічні здібності, педагогічної творчості.

2. Рівні та структура професійної майстерності

3. Професійно-педагогічні здібності. Характеристика основних груп здібностей

4. Поняття про фахову соціально-педагогічну діяльність як вид професійної діяльності, її особливості, сутнісні ознаки.

5. Творчий характер професійно-педагогічної діяльності соціального педагога

6. Поняття про функції соціально-педагогічної діяльності, їх види, значення в праці соціального педагога у соціальній сфері.

7. Соціальні ролі фахівців соціальної сфери

8. Особистість соціального педагога.

9. Індивідуальний стиль професійної діяльності соціального педагога

10. Зовнішня техніка та зовнішня естетична виразність соціального педагога

11. Мова, функції мови. Культура мови: лексична культура, граматична правильність, орфоепічна правильність, виразність.

12. Техніка мови: характеристика мовного апарату; основні характеристики голосу: звучність, висота, темп, тембр, дикція та артикуляція

13. Суть та особливості спілкування

14. Особливості рефлексивного та не рефлексивного слухання

15. Комунікативна культура фахівця.

16. Майстерність індивідуальної взаємодії

17. Переконання як елемент соціально-психологічного впливу

18. Технологія переконуючого впливу

19. Умови ефективності переконуючого впливу

20. Особливості та механізми навіювання у соціально-педагогічній взаємодії

21. Вплив стресорів на емоційно-почуттеву сферу фахівця

22. Способи попередження стресу

23. Способи виходу зі стресу:

 1. Особливості образного мислення.
 2. Образ у мистецтві театру.
 3. Педагогічна майстерність як театр одного актора.
 4. Театральна педагогіка С. Станіславського.
 5. Театральні принципи (принцип життєвої правди, принцип ідейної спрямованості, вчення про надзавдання, принцип дії - підґрунтя переживання й матеріалу для творчості, принцип органічної творчості, принцип творчого перевтілення в образах) та їх роль у діяльності педагога.
 6. Послідовність творчих процесів у діяльності педагога: воля, шукання, переживання, втілення, злиття, вплив.
 7. Сумісність професійних якостей, які необхідні в акторській та педагогічній діяльності.
 8. Теорія П. В. Симонова про фізіологію емоцій та акторське перевтілення

32. Проблеми і складнощі, з якими стикаються соціальні педагоги в перші роки роботи

33. Шкільні очікування професійної допомоги соціального педагога контингенту школи

34. Вибір основних напрямів професійної діяльності в перші роки роботи

35. Професійне інформування і самореклама соціального педагога

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...