Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 4. Новітні теоретичні пошуки. Проблеми прикладної етики. Етика юристаПлани семінарських занять.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЕТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА НАУКА

 

Тема 2. “Категорії моральної свідомості та моральної самосвідомості”.

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Етимологія термінів “етика”, “мораль”, “моральність”

2. Предмет етики. Структура та функції моралі. Мораль та моральність.

3. Мораль і звичай. Мораль і право. Етика і політика.

4. Елементи моральної свідомості: моральна норма, моральні принципи, моральні мотиви, духовні цінності.

5. Добро і зло як вищі духовні цінності.

Теми рефератів

1. Мораль та право в античну епоху.

2. Ідеали лицарства.

3. Феодально-станова моральність.

4. Етика міщанства.

5. Етика прав людини.

 

Основні поняття: етика, мораль, моральність, оптативна форма моралі, імперативна форма моралі, предмет етики, структура моралі, категорії етики, функції моралі, звичай, право, моральна норма, моральні принципи, моральні мотиви, духовні цінності, добро, зло.

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. Визначте предмет етики.

2. Яке місце посідає етика в системі філософських дисциплін?

3. Які основні завдання етики як науки?

4. Яка етимологія понять “етика”, “мораль”?

5. Як співвідносяться поняття “мораль”, “моральність”?

6. Як співвідносяться мораль і звичай?

7. Як співвідносяться мораль і право?

8. Які підходи до співвідношення етики і політики визначилися в історії етичної думки?

9. Назвіть елементи моральної свідомості і охарактеризуйте їх.

10. Які підходи до співвідношення добра і зла визначилися в історії етичної думки?

11. Які підходи до змістовно-ціннісного визначення добра склалися в історії філософської думки?

 

Тема 3. “Категорії моральної діяльності і моральних відносин”.

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Об'єктивні категорії моральної свідомості: обов'язок, відповідальність, справедливість.

2. Сенс життя і ставлення до смерті як суб'єктивні категорії моральної свідомості.

3. Поняття свободи. Проблема свободи вибору.

4. Вчинок і подвиг як основоположні категорії моральної діяльності.

5. Толерантність, співчуття, повага, пошана в системі категорій етики.

6. Місце милосердя, дружби, любові в людських відносинах.

Теми рефератів

1. Честь та гідність як категорії моральної самосвідомості.

2. Совість і сором як моральні почуття.

3. Діалектика справедливості і свободи.

4. Справедливість і лібералізм в концепції Дж.Ролза.

5. Проблема критеріїв моральної відповідальності.

6. Щастя як суб'єктивна категорія моральної свідомості.

7. Проблема морального вибору в професійній етиці юриста.8. Свобода, необхідність та відповідальність в моральному виборі слідчого, адвоката, судді.

9. Конфліктні ситуації, моральний вибір та ризик в діяльності юриста.

10. Проблема дружби в людських відносинах.

Основні поняття: обов'язок, відповідальність, справедливість, зрівняльна справедливість, розподільча справедливість, честь, гідність, совість, сором, ставлення до смерті, сенс життя, моральна діяльність, моральна свобода, свобода вибору, свобода дії, вчинок, подвиг, толерантність, співчуття, честь, гідність, повага, пошана, милосердя, дружба, любов.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Як співвідносяться між собою такі поняття яка благо-добро-користь-істина-справедливість?

2. Які види справедливості розрізняв Аристотель?

3. Яке обґрунтування справедливості дав Дж.Ролз?

4. Дати характеристику кантівському осмисленню морального обов'язку.

5. Розкрийте етичний зміст категорій вчинок і подвиг.

6. Розкрийте етичний аспект категорії свободи вибору.

7. Яке моральне значення співчуття?

8. Яке місце займає толерантність у системі моральних відносин?

9. Яке місце займає поняття любові в етиці?

Тема 4. Новітні теоретичні пошуки. Проблеми прикладної етики. Етика юриста

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Парадигма спілкування в сучасній культурі

2. Етика глобалізму.

3. Екологічна етика.

4. Етика “благоговіння перед життям” А.Швейцера.

5. Етика юриста.

Теми рефератів

1. Основні принципи та форми службового етикету юриста.

2. Постмодерна етика відповідальності Г.Йонаса.

3. Проблематичність прогресу в царині моралі.

4. Криза європейської моралі і ніцшеанство.

5. Т.Адорно: неокантіанські етичні штудії і неможливість єдиної етичної теорії.

6. Проблеми морального виховання сучасної молоді в умовах глобалізації.

7. Етика і медицина.

 

Основні поняття: тероризм, евтаназія, суїцид, клонування, трансплантація донорських органів, парадигма спілкування, спілкування, діалог, комунікація, етика глобалізму, екологічна етика, “технократична парадигма мислення”, екоцентрична екологічна свідомість, “благоговіння перед життям”, етика юриста.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте сучасні теоретичні пошуки в етиці.

2. Розрізніть поняття діалог, спілкування, комунікація.

3. Які причини формування етики “глобалізму”?

4. Які ідеї лежать в основі екологічної етики.

5. Розкрийте предмет і завдання етики за поглядами А.Швейцера; назвіть праці.

6. Визначити основні постулати професійної етики юриста.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...