Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Тема 5. “Предмет естетики, історія і теорія проблеми”ЕСТЕТИКА ЯК ФІЛОСОФСЬКА НАУКА

Тема 5. “Предмет естетики, історія і теорія проблеми”

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Етимологія терміну естетика.

2. Становлення предмету естетики.

3. А.Г. Баумгартен як засновник естетики.

4. Розвиток нового розуміння предмета естетики в умовах ХVІІІ-ХІХ ст.

5. Естетичні напрями Новітнього часу (ХХ ст.)

6. Естетика в структурі суміжних наук.

Теми рефератів

1. Аристотель як перший теоретик естетики.

2. Естетика західноєвропейського середньовіччя.

3. Італійське Відродження як новий етап в історії естетики.

4. Естетика класицизму.

5. Естетика Просвітництва. Головні представники та ідеї.

6. Естетика романтизму. Основні ідеї і художня практика.

7. Німецька класична естетика.

8. Ф.Ніцше як предтеча нонкласики.

9. Екзистенціалізм в естетиці.

10. Специфіка розвитку психоаналітичної естетики.

Основні поняття до теми: естетика, ейсетикос, естаномай , естаноме, естесі, філософська наука, естетика і психологія, естетика і етика, естетика і мистецтвознавство, гносеологія, прекрасне, досконале, гармонія, калакогатія, “філософія мистецтва”, “філософія художньої творчості”.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Що вкладується в зміст поняття “естетика”?

2. Які функції виконує естетика як наука?

3. Як відбувалося становлення естетичної проблематики в античні часи?

4. В чому суть естетичної теорії Платона?

5. На яких позиціях стояв в своїй естетичній концепції Аристотель?

6. Хто є засновником естетики як науки? Коли оформилася наука естетика?

7. Яке місце займала естетика в структурі філософських наук, розробленої А.Г. Баумгартеном?

8. Яка роль І.Канта і Г.В.Ф. Гегеля в розробці естетичних проблем?

9. Які школи і течії заявляють про себе в естетичній науці в ХІХ – ХХ ст.?

10. Яке місце займає естетика в структурі міжпредметних зв'язків?

Тема 6/1. “Основні естетичні категорії”.

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Місце категорії в естетичній науці.

2. Естетичне як самостійна категорія естетики.

3. Естетичний зміст категорій “прекрасне” і “потворне”.

4. Категорії “піднесене” і “героїчне”, їх співвідношення.

5. “Низьке” як сфера несвободи людства.

Теми рефератів

1. Прекрасне в епоху техногенної цивілізації.

2. Прекрасне та піднесене за І.Кантом.

3. Середньовічне мистецтво в модусі піднесеного.

4. Героїчний ідеал минулого і сучасності.

5. Специфіка відтворення низького в міфології та народній культурі.

 

Основні поняття: естетична категорія, естетична свідомість, естетичне почуття, естетичний смак, категорії естетичне, прекрасне, потворне, піднесене, героїчне, низьке.Запитання та завдання для самоконтролю:

1. Чому в ХХ ст. місце категорії прекрасне як предмету естетики зайняла категорія естетичне?

2. Який естетичний смисл категорії “прекрасне”?

3. Чи єдиний зміст прекрасного в мистецтві і прекрасного в житті?

4. Як співвідносяться категорії “прекрасне” і “потворне”?

5. Охарактеризуйте суть категорій “піднесене”, “низьке” і “героїчне”.

 

Тема 6/2. “Естетичні категорії трагічне і комічне”

Семінарське заняття — 2 год.

План

1. Естетичний смисл категорії “трагічне”.

2. Естетична категорія комічне.

3. Система відтінків комічного.

Теми рефератів

1. Моделі трагічного в історії культури.

2. Трагічне в ХХ ст.

3. Система відтінків комічного.

4. Іронія в історії і сучасності.

Основні поняття: трагічне, нещастя, жахливе, трагічний герой, трагічний конфлікт, трагічна епоха, піднесене, героїчне, комічне, смішне, сатира, гротеск, сарказм, іронія, насмішка, жарт.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Ким поняття “трагедії” було переведене в науковий вжиток?

2. Яка внутрішня структура трагічного?

3. Чим трагічне відрізняється від жахливого?

4. В чому особливість трагічного героя?

5. Яка внутрішня структура комічного?

6. Який зміст та форми комічного?

7. Як співвідноситься смішне з комічним?

8. Чи всі мистецтва здатні відтворити комічне?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...