Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Мистецтво в системі людської життєдіяльностіСемінарське заняття — 2 год.

План

1. Предмет і функції мистецтва.

2. Теорії походження мистецтва.

3. Художньо-образна система мистецтва.

4. Видова специфіка мистецтва (видовищні, зображувальні, прикладні мистецтва)

5. Художня культура суспільства: теорія проблеми.

Теми рефератів

1. Мистецтво в техногенну епоху.

2. Мистецтво і політика.

3. Віртуальна реальність і художній образ.

4. Історична динаміка функцій мистецтва.

5. Стиль в мистецтві.

Основні поняття: мистецтво, види мистецтва, видовищні і невидовищні мистецтва; просторові, часові, просторово-часові мистецтва; живопис, архітектура, музика, література, театр, кіно, прикладні мистецтва; зображувані і незображувані, художня культура.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Порівняйте предмет мистецтва і науки.

2. Які основні підходи до проблеми походження мистецтва склалися в історії естетичної думки?

3. Які функції виконує мистецтво?

4. Що складає внутрішню структуру мистецтва?

5. Назвіть види мистецтва.

6. Які класифікації видів мистецтва ви знаєте?

7. В чому особливість феномену “художня культура суспільства”?

 

Змістовний модуль ІІІ.

ХУДОЖНІ МЕТОДИ ТА СТИЛІ В МИСТЕЦТВІ

Тема 8. Художня творчість як об’єкт естетичного аналізу

Семінарське заняття — 4 год.

План

1. Суть проблеми “творчість”.

2. Проблема творчої особистості: обдарованість, талановитість, геніальність.

3. Творчий процес: фантазія, натхнення, інтуїція, уява.

Теми рефератів

1. Проблема творчості як об'єкт теоретичного аналізу в гуманітарних науках: психології, етиці, філософії, мистецтвознавстві.

2. Перші спроби осмислення творчості в концепціях Платона та Арістотеля.

3. Проблема художньої творчості в теоретичних дослідженнях сучасних естетиків.

4. Природа творчої особистості.

5. Проблеми виховання творчої особистості.

Основні поняття: творчість, ремесло, художня творчість, фантазія, натхнення, інтуїція, уява, обдарованість, дитяча обдарованість, талановитість, геніальність.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Як в історії естетики розглядали проблему художньої творчості?

2. Що являє собою структура творчості?

3. Яку роль відіграє інтуїція в процесі художньої творчості?

4. Які підходи до пояснення природи творчої особистості ви знаєте?

5. Що таке пряма і опосередкована творчість?

6. Як відбувається становлення художника?

 

Тема 9. Художньо-естетичні пошуки в мистецтві від витоків до Нового часу.

Семінарське заняття — 4 год.

План

1. Поняття художнього стилю і напрямку.2. Єдиність художнього стилю

3. Бароко, класицизм, рококо як основоположні художні стилі XVII – XVIII cт.

4. Художні стилі кінця XVIII – XIX ст.: романтизм, реалізм, натуралізм.

5. Імпресіонізм та постімпресіонізм як відхід від канонів класичного мистецтва.

Теми рефератів

1. Поняття художнього стилю. Стильова періодизація європейського і вітчизняного мистецтва.

2. Мистецтво в світлі історії.

3. Мистецтво в античному світі.

4. Мистецтво в християнській культурі.

5. Мистецтво в епоху науково-технічного прогресу.

Основні поняття: художній стиль, художній напрям, бароко, класицизм, рококо, романтизм, реалізм, натуралізм, імпресіонізм, постімпресіонізм.

Запитання та завдання для самоконтролю

1. Які художні напрями в мистецтві XVII – XIX ст. ви знаєте?

2. Охарактеризуйте кожен з художніх стилів, які мали місце в історії мистецтва протягом бароко XVII – XIX ст. (бароко, класицизм, рококо, романтизм, реалізм, натуралізм, імпресіонізм, постімпресіонізм).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...