Главная Обратная связь

Дисциплины:


щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналіВИМОГИ

“ПУБЛІЧНЕ ПРАВО”

Наукові статті повинні відповідати постанові президії Вищої атестаційної комісії України №7-05\1 від 15 січня 2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Загальні вимоги до структури наукових статей:

  1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  3. формування цілей статті (постановка завдання);
  4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

Вимоги до оформлення тексту наукових статей:

· обсяг статті – до 12-ти сторінок, 14 шр., 1,5 інт., текст Times New Roman. Обсяг рецензії – до 5 сторінок;

· у верхньому правому куті титульної сторінки - ім’я та прізвище автора (співавторів), науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора;

· нижче – УДК статті;

· нижче - назва публікації з вирівнюванням на центр сторінки та виділенням напівжирним шрифтом.

· посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ – “Список використаних джерел”).

· на статтю необхідно надати анотації (2 – 4 речення) та ключові слова (4-8 слів) українською, російською та англійською мовами. Анотації розміщуються після списку використаних джерел.

Вимоги щодо надання матеріалів у редакцію:

1. Роздрукований примірник наукової статті (підписаний у кінці автором);

2. Електронний варіант статті;

3. Фото автора (авторів) у форматі JPEG;

4. Довідку про автора (співавторів) із зазначенням – ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи й посада, контактний номер телефону (мобільний, робочий), ел. пошта та поштова адреса з індексом, на яку необхідно направити примірник журналу, розділ журналу, у який доцільніше розмістити статтю;

5. Якщо автор не має наукового ступеня, додатково подається рецензія кандидата чи доктора наук відповідної спеціальності та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку.

Матеріали: 1) стаття; 2) фото; 3)довідка про автора у редакцію можуть надсилатися і електронною поштою (ppravo@meta.ua; publpravo@ukr.net;). У такому випадку, для осіб, які не мають наукового ступеня, також надсилаються сканована кольорова копія рецензії та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. 

Для зручності авторів, рекомендуємо у якості зразку оформлення розглянути уже опубліковані статті у журналі „Публічне право”.

 

Редакція має право рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. У разі недотримання зазначених вимог щодо оформлення рукописів, редакція залишає за собою право не розглядати їх.

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського 12 б, оф. 49

Тел. (факс): (044) 289-29-10; (097) 319-28-31 Васечко Людмила Олександрівна

Офіційний сайт:yourfuture.org.ua

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...