Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка українська організація на поч. першої світової війни закликала українців до боротьби за визволення України шляхом всебічної підтримки Австро-Угорщини?АСоюз визволення України

БГоловна Українська Рада

ВТовариство українських поступовців

ГКарпато-Руський комітет

У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі українських губерній у складі Російської імперій напередодні Першої світової війни?

А1) Волинська; 2) Харківська; 3) Херсонська

Б1) Подільська; 2) Харківська; 3) Катеринославська

В1) Волинська; 2) Полтавська; 3) Катеринославська

Г1) Подільська; 2) Харківська; 3) Херсонська

 

  1. Вкажіть, чим уславилася С. Крушельницька

Анаписанням монографії «Історія українського народу»

Бнаписанням повісті «Інститутка»

Впідкоренням сцени провідних театрів світу виконанням оперних партій

Гнаписанням поеми «Лісова пісня»

 

Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Четвертого Універсалу УЦР?

А«Вся влада Радам!»

Б«Україна для українців!»

В«Хай живе самостійна Україна!»

Г«Геть Тимчасовий уряд!»

 

Який з плакатів свідчить про події та явища в УСРР доби нової економічної політики?

А Б

В Г

  1. Хто був Головою Раднаркому Української Соціалістичної Радянської Республіки у 1919 – 1923 рр.?

АМ.Грушевський ВХ.Раковський

БВ.Винниченко ГС.Петлюра

 

  1. Як називається художній напрям, що утвердився в радянському мистецтві у 1930-х рр.., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

Акритичний реалізм Впролетарський авангардизм

Бреволюційний конструктивізм Гсоціалістичний реалізм

 

  1. Вигнання нацистських окупантів та їх союзників з всієї території України відбулося…

А6 листопада 1943р. В28 жовтня 1944р.

Б17 лютого 1944р. Г9 травня 1945р.

 

  1. У яких скликаннях російської Державної Думи були створені українські думські громади (парламентські фракції)?

АІ та ІІ БІІ та ІІІ ВІ та IV ГІІІ та IV

 

  1. Якому періоду Української революції та боротьбі за збереження державності найбільш характерне таке явище як «отаманщина»?

АУНР часів УЦР

БУкраїнській державі П.Скоропадського

ВУНР часів Директорії

ГУСРР

 

  1. У 1930-ті рр.. домінуючим напрямом у мистецтві та літературі радянської України був…

Акритичний реалізм Вмодернізм

Бсоціалістичний реалізм Гавангардизм

 

12. Наприкінці 1950-х рр.. в СРСР розпочалася реформа шкільної освіти одним з положень якої передбачався вибір батьками мови навчання дітей. Українська інтелігенція виступила проти цього положення тому, що воно…

Асприяло русифікації системи освіти в УРСР

Бне відповідало Закону «Про мови в УРСР»Встворювало умови для дискримінації російської мови

Гвідновлювало практику політики «коренізації» 1920-х рр..

 

Якому керівнику УРСР наступним чином пояснював Генеральний секретар КПРС Л.Брежнєв мотив його усунення з посади: «Ти багато виявляв самостійності у розв’язанні питань, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму»?

АП.Шелесту БВ.Щербицькому ВО.Кириченку ГМ.Підгорному

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...