Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 3 страницаВизначте:

1. Абсолютні показники руху виробничого персоналу і робітників: оборот із прийняття, оборот із звільнення; необхідний оборот із звільнення; надлишковий оборот із звільнення.

2. Облікову чисельність виробничого персоналу і робітників на кінець року.

3. Відносні показники руху виробничого персоналу і робітників: інтенсивність загального обороту; інтенсивність обороту із прийняття; інтенсивність обороту із звільнення; рівень плинності персоналу; коефіцієнт відновлення працівників; коефіцієнт стабільності працівників (з точністю до 0,1).

Задача 7

На підставі даних підприємства розрахуйте відносні показники руху персоналу за перше півріччя поточного року.

Середньооблікова чисельність персоналу становить: січень – 918 чол., лютий – 922 чол., березень – 920 чол., квітень – 929 чол., травень – 931 чол., червень – 930 чол. Протягом першого півріччя прийом на роботу склав 111 чол., звільнення – 99 чол., у тому числі звільнено за порушення трудової дисципліни – 7 чол., за невідповідність займаній посаді – 2 чол., за власним бажанням без поважних причин – 15 чол.. В обліковому складі персоналу з 01.01. по 30.06. поточного року було 828 осіб.

Задача 8

На підставі даних підприємства розрахуйте показники руху персоналу.

Чисельність виробничого персоналу на початок року – 1510 чол.

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу за рік становить 1516 чоловік, прийом на роботу протягом року склав 171 чол. звільнення – 160 чол., в тому числі звільнено за порушення трудової дисципліни 7 чол.; 29 чоловік звільнилися за власним бажанням, з них 3 чоловіка у зв’язку зі вступом до навчальних закладів, 2 чоловіки за станом здоров’я, 1 особа у зв’язку з переводом чоловіка на роботу за кордон, решта звільнилися без поважних причин на то. У числі звільнених 12 чоловік, які були прийняті на роботу у поточному році і до складу виробничого персоналу на 01.01 поточного року не входили.

Задача 9

Баланс робочого часу середньооблікового робітника на рік за наступними даними:

Баланс робочого часу одного робітника на рік

Показники Базовий рік Плановий рік
1. Кількість календарних днів 2. Вихідні та святкові дні 3. Номінальний фонд робочого часу, днів 4. Середнє число невиходів на роботу, днів (всього) у тому числі: · чергова відпустка · додаткова відпустка · відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами · через хворобу · невиходи, що дозволяються законом · з інших причин
   
5. Явочний робочий час, днів 6. Середня тривалість робочої зміни 7. Ефективний фонд часу за рік, годин   7,9   7,85

 Задача 10

Складіть баланс робочого часу середньооблікового робітника на плановий рік, виходячи з балансу робочого часу звітного року та додаткових даних:

Баланс робочого часу одного робітника на рік

№ п/п Показники Звітний рік Плановий рік
1. Кількість календарних днів
2.   Вихідні і святкові дні збільшуються на 2 дні
3. Номінальний фонд робочого часу, днів  
4. Невиходи на роботу, днів  
    з них: · відпустки    
збільшуються на 3 дні
  · через хворобу
  · невиходи, що дозволяються законом на рівні
  · невиходи з дозволу адміністрації на рівні
  · інші причини
5. Явочний фонд робочого часу, днів  
6. Середня тривалість робочого дня, годин 7,5 7,6
7. Ефективний фонд робочого часу на рік, годин  

 

Задача 11

Визначте чисельність основних робітників цеху.

Планова трудомісткість виробничої програми 86163 нормо-годин, ефективний фонд робочого часу за рік одного середньооблікового робітника – 1865 год., середній процент виконання норми виробітку за планом становить 110%.

Задача 12

Визначте планову чисельність основних робітників.

Трудомісткість випуску продукції у звітному році становила 63800 нормо-годин, планом передбачено зменшити трудомісткість випуску продукції на 12%. Ефективний фонд робочого часу одного робітника на плановий рік передбачено – 1840 годин. Плановий процент виконання норм виробітку становить 102%.

Задача 13

Визначте планову чисельність робітників цеху за професіями та загальну чисельність робітників цеху на підставі таких даних:

1) виробнича програма цеху складає 6 тис. штук виробів;

2) трудомісткість виконання окремих видів робіт на один виріб становить: токарні роботи – 10 нормо-годин; свердлильні роботи – 9 нормо-годин; фрезерні роботи – 8 нормо-годин; шліфувальні роботи – 6 нормо-годин; складальні роботи – 11 нормо-годин;

3) середній відсоток використання норми виробітку – 110%;

4) ефективний фонд робочого часу одного робітника на плановий рік становить 1780 год.;

5) чисельність допоміжних робітників дорівнює 20% чисельності основних робітників.

Задача 14

Визначте чисельність основних робітників бригади на підставі наступних даних: річна виробнича програма – 10 000 виробів; трудомісткість одиниці виробу – 4 години.

Передбачається перевиконання норми виробітку у середньому на 10%. Кількість святкових і вихідних днів – 104; на одного робітника передбачаються у середньому на рік: щорічна відпустка – 20 днів, невиходи через хворобу – 5днів, інші невиходи – 4 дні. Середня тривалість зміни – 7,9 години.

Задача 15

Визначте чисельність основних робітників цеху.

Плановий обсяг виготовлення виробу становить 14 020 штук. Норма робочого часу на один виріб: операція, що виконується токарем V розряду – 3 години, токарем VІ розряду – 2 години. Кількість неробочих днів у плановому році – 114, заплановані невиходи на одного середньооблікового робітника за рік – 41 день. Середня тривалість робочої зміни – 7,8 години. Середнє виконання норми виробітку – 112%.

Задача 16

Визначте необхідну чисельність робітників. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 1778000 нормо-години. Передбачається, що в наступному році у зв’язку з деякими ускладненнями виготовлення продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11%. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становить у звітному році 1785 нормо-годин, має збільшитися на 4%, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112% – на 3%.

Задача 17

Трудомісткість виробничої програми ливарного цеху 210000 нормо-годин, середній процент виконання норми виробітку – 105%, ефективний фонд часу одного робітника – 1790 годин. Внаслідок впровадження нових технологій середній процент виконання норми виробітку зросте на 8%. Визначте на скільки відсотків можна скоротити чисельність основних робітників на основі впровадження нових технологій.

Задача 18

Визначте облікову чисельність наладчиків обладнання. В цеху встановлено 90 одиниць обладнання, цех працює у дві зміни. Номінальний фонд часу – 257 днів, запланована кількість невиходів одним робітником за рік становить 34 дні. Норма обслуговування обладнання одним наладчиком дорівнює 10 одиницям обладнання.

Задача 19

Розрахуйте чисельність робітників, необхідних для виконання виробничої програми трудомісткістю 350000 нормо-годин. Номінальний фонд часу –
256 днів, невиходи на роботу становлять: у зв’язку із черговими відпустками – 24 дні; відпустками на навчання – 15 днів; по вагітності і пологах – 2 дні; через хворобу – 5 днів; виконання державних обов’язків – 1 день. Втрати часу у зв’язку із скороченням робочої зміни становлять: для підлітків – 0,05 год., для матерів, які годують немовлят – 0,15 год. Середній процент виконання норми виробітку – 110%.

Задача 20

Визначте чисельність робітників цеху. Планова трудомісткість складання виробу становить 0,8 нормо-годин, річна виробнича програма 500 тис. штук виробів. Кількість вихідних і святкових днів у поточному році – 111 днів; середнє число невиходів на одного робітника протягом року – 37 днів; середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин; середній процент виконання норм виробітку – 112%. У цеху встановлено 86 одиниць обладнання, норма обслуговування обладнання одним наладчиком – 12 одиниць. Цех працює у дві зміни.

Задача 21

Планом взуттєвої фабрики передбачені такі результати діяльності:

Цех Трудомісткість виробничої програми, нормо-годин Середній відсоток виконання норми виробітку, %
Дитячого взуття
Жіночого взуття
Чоловічого взуття

Явочна кількість робочих днів – 234, середня тривалість робочого дня –
7,9 годин одного робітника на рік.

Визначити чисельність робітників по цехах та по підприємству.

Задача 22

Підприємство у виробничому процесі використовує 240 верстатів-автоматів і працює у три зміни. Норма обслуговування одним наладчиком 16 верстатів-автоматів. Підприємство працює 260 днів у поточному році, кількість невиходів на роботу одним робітником за рік 32 дні.

Визначте чисельність наладчиків обладнання.

Задача 23

Складальний цех заводу за звітний рік має такі показники діяльності:

Вид продукції Трудомісткість одного виробу, нормо-годин Річний випуск, шт. Виконання норми виробітку, %
Верстат токарний 32,0
Верстат шліфувальний 46,0

Ефективний фонд часу одного робітника становить 1762 години.

Планом передбачається на підставі вдосконалення технологічних процесів трудомісткість складання кожного верстату знизиться на 10%; відсоток виконання норми виробітку зросте на 9%, річний випуск продукції та ефективний фонд часу одного робітника залишаться без змін.

Визначте на скільки відсотків зменшиться чисельність основних робітників у плановому році.

Задача 24

Планом машинобудівного підприємства передбачено:

 

Цех Трудомісткість виробн. прогр., нормо-годин Середній відсоток виконання норми виробітку, %
Заготівельний
Механообробний
Складальний

Ефективний фонд робочого часу одного робітника на рік становить 232 дні, середня тривалість робочої зміни – 8 годин.

Визначте чисельність основних робітників кожного цеху і підприємства.

 

Задача 25

У звітному році підприємство має такі показники діяльності:

Вид продукції Трудомісткість одиниці продукції, год. Обсяг продукції, шт.. Процент виконання норми виробітку
Міксер
Тостер

 

У наступному році планом передбачено: збільшити обсяг випуску продукції кожного виду на 10%; на підставі удосконалення технологічного процесу трудомісткість одиниці продукції кожного виду зменшити на 5%; відсоток виконання норм виробітку залишається без змін; номінальний фонд часу становитиме 255 днів, невиходи на роботу одного робітника на рік –
35 днів; середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин, цех працює у дві зміни; у цеху встановлено 73 одиниці обладнання; норма обслуговування одним робітником – 20 одиниць обладнання.

Визначте чисельність робітників цеху у запланованому році.

 

Задача 26

Планом роботи швейної фабрики на поточний рік передбачені такі показники діяльності:

 

Вид продукції Середня трудомісткість одиниці продукції, нормо-годин Випуск продукції, одиниць
Жіноче пальто 20 000
Чоловіче пальто 15 000

 

Протягом поточного року середня трудомісткість кожної одиниці продукції зменшилась на 8%, пошив жіночих пальто зріс на 5%; обсяг пошиву чоловічих пальто залишився без змін. Середній процент виконання норми виробітку щодо пошиву жіночих та чоловічих пальто становив 102%. Протягом року кількість вихідних і святкових днів – 112, невиходи на роботу одного робітника – 36 днів.

Середня тривалість робочої зміни – 7,7 години.

Цех працює у дві зміни та має 160 одиниць обладнання, норма обслуговування обладнання одним наладчиком складала протягом року –
19 одиниць.

Визначте фактичну чисельність робітників цеху.

Задача 27

Результати діяльності механічного цеху у поточному році становлять:


 

Вид продукції Трудомісткість одиниці виробу Випуск продукції
за планом, нормо-годин зменшення трудомісткості одиниці продукції у звітному році, % за планом, одиниць зростання обсягу продукції у звітному році, %
Деталі А-216 3,3 11 300
Деталі А-301 4,6 12 000

 

Фактичний середній процент виконання норми виробітку становить 106%.

Протягом року кількість вихідних і святкових днів становить – 111, невиходи на роботи одного робітника – 36 днів. Середня тривалість робочої зміни – 7,9 годин. Цех працює у дві зміни, в цеху установлено 50 одиниць обладнання. Норма обслуговування обладнання одним робітником – 12.

Визначте фактичну чисельність робітників цеху.

Примітка: трудомісткість одиниці продукції розрахувати з точністю до 0,1.

Задача 28

Результати діяльності механічного цеху у поточному році становлять:

 

Види продукції Випуск продукції Норми виробітку, од. Фактична трудомісткість одиниці виробу, нормо-годин
за планом на рік, шт. зростання обсягу продукції за звітом, % за планом за звітом
Деталі А-216 11 000 3,3 3,2
Деталі А-301 12 000 5,5 5,8 4,5

 

Протягом року кількість вихідних і святкових днів становить – 113, невиходи на роботу одного робітника – 35 днів. Середня тривалість робочої зміни – 7,8 годин. Цех працює у дві зміни, в цеху встановлено 53 одиниць обладнання. Норма обслуговування обладнання одним робітником – 18.

Визначте фактичну чисельність робітників цеху

Задача 29

Планом підприємства передбачені такі результати діяльності:

Цех Трудомісткість виробничої програми, годин Середній процент виконання норми виробітку
Ливарний
Зварювальний

Ефективний фонд часу одного робітника 1790 годин.

Внаслідок удосконалення технологій виготовлення продукції середній процент виконання норми виробітку зріс на 10%. Визначте, на скільки процентів скорочена чисельність робітників кожного цеху.

 

Задача 30

Планом фабрики музичних інструментів передбачені такі результати діяльності:

Професія робітника Норма обслуговування устаткування одним робітником, одиниць Кількість одиниць устаткування
Цех клавішних інструментів Цех струнних інструментів
1. Наладчик обладнання
2. Слюсар-ремонтник

Режим роботи цехів – однозмінний. Номінальний фонд робочого часу – 256 днів. Невиходи на роботу – 10% від номінального фонду робочого часу.

Визначте чисельність допоміжних робітників.

Задача 31

Планом верстатобудівного заводу передбачені такі результати діяльності:

Вид продукції Річний випуск, одиниць Трудомісткість одного верстату по цехах, нормо-годин
Заготівельний Механоскладальний
Верстат токарний 22,6 28,7
Верстат фрезерний 25,3 32,2

Середній відсоток виконання норми виробітку – 105%; кількість вихідних і святкових днів – 109; кількість невиходів на роботу в середньому на одного робітника за рік з таких причин становить: чергові і довідкові відпустки – 26 днів, через хворобу – 3 дні, з інших причин – 2 дні; середня тривалість зміни 8 годин.

Визначте чисельність основних робітників.

Задача 32

У цеху три мостових крана. Кожний із них обслуговує крановик і стропальник. Цех працює у дві зміни. Номінальний фонд робочого часу становить 260 днів, явочний фонд робочого часу 232 дні. Визначте необхідну кількість крановиків і стропальників.

 

Задача 33

Планом підприємства передбачені такі результати діяльності:

 

Професія робітників Норма обслуговування устаткування, одиниць Кількість устаткування, що потребує обслуговування, одиниць
обробний цех складальний цех
Електрик
Слюсар-ремонтник

Обробний і складальний цехи мають двозмінний режим роботи. Номінальний фонд робочого часу становили 253 дні, явочний фонд робочого часу – 220 днів.

Визначте загальну чисельність електриків і слюсарів-ремонтників.

 

Задача 34

Планом підприємства передбачені такі результати діяльності:

Цех Кількість встановленого обладнання, од. Норма обслуговування обладнання наладчиком, од. Невиходи на роботу одного робітника
Механічний 10 % від номінального фонду
Ливарний 15 % від номінального фонду

Режим роботи підприємства двозмінний.

Визначте загальну чисельність наладчиків обладнання.

 

Задача 35

Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 нормо-годин, річний обсяг продукції становить 90 000 тис. одиниць. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 годин, номінальний фонд часу 258 днів. Втрати часу на плановані невиходи становлять 8 % номінального фонду часу. Середній відсоток виконання норми виробітку дорівнює 106 %.

Визначте планову чисельність основних робітників.

 

Задача 36

Планом підприємства на рік передбачені такі результати діяльності: обсяг товарної продукції складатиме 98 200 тис. грн, явочний фонд робочого часу одного робітника на рік – 233 дні, середня тривалість робочої зміни –
7,9 години, середньорічна чисельність виробничого персоналу – 1 020 чол.

Визначте середньорічний, середньоденний та середньогодинний виробіток одного працівника. Охарактеризуйте сутність цих показників.

 

Задача 37

У поточному році на підприємстві середня кількість робочих днів одного працівника становить 246, середня тривалість робочої зміни – 7,95 години. За рік виготовлено товарної продукції на 78 500 тис. грн. Середньорічна чисельність виробничого персоналу – 1 050 чоловік, у тому числі робітників – 790 чоловік.

Визначте середньорічний, середньоденний, середньогодинний виробіток одного працівника і одного робітника.

 

Задача 38

У плановому році підприємство передбачає виготовити товарної продукції на 12 110 тис. грн. Середньорічна чисельність виробничого персоналу складатиме 760 чоловік; номінальний фонд часу на рік – 256 днів; невиходи на одного працюючого протягом року будуть становити – 32 днів, середня тривалість робочої зміни – 7,9 години. У базовому році середньогодинний виробіток одного працюючого складав – 7,71 грн.

Визначте показники продуктивності праці одного працюючого у плановому році та зміну середньоденного виробітку у плановому році у порівнянні з базовим.

 

Задача 39

Визначте, яке заплановано зростання продуктивності праці на підприємстві, якщо у минулому році було виготовлено продукції на суму 22 100 тис. грн, чисельність виробничого персоналу становила 2 000 осіб. Планом на поточний рік передбачено збільшити випуск товарної продукції на 5 %, а чисельність виробничого персоналу скоротити на 40 осіб.

 

Задача 40

Основна продукція у розрахунковому році становить 62 000 тис. грн, послуги промислового характеру – 1 950 тис. грн, напівфабрикати власного виробництва для реалізації на сторону – 250 тис. грн.

Число вихідних і святкових днів у поточному році – 112 днів, невиходи на одного робітника склали 32 дні, середня тривалість робочої зміни – 7,9 год. Середньооблікова чисельність робітників – 660 чоловік.

Визначте показники виробітку і охарактеризуйте їх сутність.

 

Задача 41

Основна продукція у розрахунковому році становить 50 000 тис. грн, товари народного споживання – 1 200 тис. грн. Допоміжний цех реалізував продукції на 53 тис. грн, проведено капітальний ремонт обладнання на суму 199 тис. грн. Середньооблікова чисельність виробничого персоналу – 980 чол. Число вихідних і святкових днів у поточному році становить 110 днів, невиходи на одного працівника склали 33 дні, середня тривалість зміни 7,8 години.

Визначте показники виробітку, охарактеризуйте їх сутність.

 

Задача 42

На підприємстві виготовлено готової продукції за рік на 128 000 тис. грн, у тому числі вартість сировини і матеріалів замовника, які були використані для виготовлення продукції, становила 300 тис. грн. Вартість напівфабрикатів власного виробництва, які реалізуються на сторону – 100 тис. грн.

Ефективний фонд робочого часу одного робітника на рік – 214 днів, середня тривалість робочої зміни – 8 годин. Середньооблікова чисельність робітників – 1 015 чоловік.

Визначте показники виробітку, вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

Задача 43

За рік на підприємстві виготовлено готової продукції на 130 000 тис. грн.

Вартість напівфабрикатів власного виробництва становить 240 тис. грн, в тому числі 70 % використано для власних потреб, решта реалізована. Вартість робіт промислового характеру – 150 тис. грн.

Число вихідних і святкових днів у поточному році становить 112 днів, невиходи на одного робітника склали 30 днів, середня тривалість зміни 8 годин. Середньооблікова чисельність робітників – 1 000 чоловік.

Визначте показники виробітку, вкажіть чинники зростання продуктивності праці.

 

Задача 44

За звітний квартал обсяг продукції м’ясокомбінату і витрати часу на виготовлення продукції склали:

Продукція Випуск продукції, т Оптова ціна за тону, тис. грн Відпрацьовано людино-годин
Ковбаса 3 460 79 580
Пельмені 1 042 63 562

Визначте:

1) прямі і зворотні показники рівня продуктивності праці по кожному виду продукції у натуральних одиницях виміру (з точністю до 0,1);

2) рівень продуктивності праці у вартісному вимірнику по кожному виду продукції і в цілому по м’ясокомбінату (з точністю до 0,01).

 

Задача 45

Визначте прямі і зворотні показники рівня продуктивності праці на підставі таких даних:

1. На цегельному заводі за місяць виготовлено 2,4 млн. штук цеглин. Відпрацьовано за цей місяць 6 100 людино-днів.

2. На взуттєвій фабриці виготовлено за місяць 1 520 тис. пар чоловічого взуття. Загальні витрати робочого часу склали 320 тис. людино-годин.

3. Обсяг вивозу деревини склав у звітному періоді 230 тис. м3, а загальні витрати часу 6 142 людино-дні.

 

Задача 46

На підставі даних підприємства визначте показники продуктивності праці за планом і за фактичними результатами діяльності; відсоток виконання планового завдання (з точністю до 0,1).

Підприємство має такі результати діяльності:

Показники За планом За фактом Відсоток виконання плану
1. Товарна продукція, тис. грн 1 320 1 323  
2. Кількість працівників, осіб  
а) з них робітників  
3. Загальна кількість відпрацьованих усіма робітниками: а) людино-днів 33 000 29 400  
б) людино-годин 264 000 220 500  
Розрахункові показники      
4. Кількість відпрацьованих днів одним робітником      
5. Тривалість робочого дня, год.      
6. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником      
7. Середньорічний виробіток, грн      
а) одного працівника;      
б) одного робітника      
8. Середньоденний виробіток одного робітника, грн (1 : 3а)      
9. Середньогодинний виробіток одного робітника, грн (1 6 3б)      
10. Питома вага робітників у складі виробничого персоналу, %     Х

 

Задача 47

Цех шиття пальто швейної фабрики має у звітному році такі результати діяльності:

Вид продукції Обсяг виготовленої продукції, шт. Середня трудомісткість продукції, нормо-годин
Жіноче пальто 21 000
Чоловіче пальто 17 000
Дитяче пальто 9 000

Планом передбачено, що у результаті удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, середня трудомісткість одиниці продукції кожного виду зменшиться на 5 %.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...