Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 5 страницаПримітка: розцінок і денний заробіток розрахувати з точністю до 0,001; фактичний обсяг виготовленої продукції за зміну з точністю до 0,1.

 

Задача 93

За даними підприємства ефективний фонд часу одного робітника за рік за нормальних умов праці становить 1 800 годин, за шкідливих умов – 1 620 годин. Годинна тарифна ставка робітника І розряду за нормальних умов праці дорівнює 2,90 грн, а за шкідливих – 3,30 грн. Розподіл робітників за розрядами становить:

Кваліфікаційний розряд Тарифний коефіцієнт Чисельність робітників, чол.
Нормальні умови праці Шкідливі умови праці
І 1,00
ІІ 1,09
ІІІ 1,20
IV 1,33
V 1,50
VI 1,72
Усього Х

Визначте річний тарифний фонд заробітної плати робітників-погодинників.

Примітка: розрахунки виконати у одиницях виміру – тисячі гривень, з точністю до 0,1.

 


Задача 94

Підприємство має такі результати виробничої діяльності:

Показники Розряди
Трудомісткість виготовлення продуктивної продукції при нормальних умовами виробництва, тис. нормо-годин 1 100
Трудомісткість виготовлення продукції при шкідливих умовах виробництва, тис нормо-годин
Годинна тарифна ставка робітників, які працюють у нормальних умовах виробництва, грн 3,12 3,45 3,75 3,95 4,10 4,50
Годинна тарифна ставка робітників, які працюють у шкідливих умовах виробництва, грн 3,40 3,73 3,90 4,15 4,60 4,90

Визначте річний тарифний фонд заробітної плати робітників-відрядників.

Примітка: розрахунки виконати в одиницях виміру – тисячі гривень, з точністю до 0,1.

 

Задача 95

Монтажний цех підприємства має такі результати виробничої діяльності:

Показники  
Трудомісткість виробничої програми, тис нормо-годин 2 185
Середній розряд робіт 3,8
Годинна тарифна ставка, що відповідає середньому розряду робіт, грн 3,57
Чисельність робітників-погодинників з урахуванням кваліфікаційних розрядів, чол.: ІІ кваліфікаційний розряд ІІІ кваліфікаційний розряд IV кваліфікаційний розряд    
Ефективний фонд часу одного робітника на рік, год. 1 759

Визначте основний фонд заробітної плати за рік основних робітників монтажного цеху.

Примітка: розрахунки виконайте в одиницях виміру – тисячі гривень, з точністю до 0,1.

 

Задача 96

Підприємство має такі результати виробничої діяльності:

Показники  
Річний обсяг виготовлення продукції, одиниць: - деталі А-41; - деталі А-50   18 000 24 000
Розцінок за одиниці виробу, грн: - деталі А-41; - деталі А-50   6,46 4,20
Середньооблікова чисельність робітників-погодинників, чол.
Середній кваліфікаційний розряд робітників-погодинників 3,8
Годинна тарифна ставка, що відповідає середньому кваліфікаційному розряду, грн.   3,20
Ефективний фонд часу одного робітника за рік, годин 1 720
Фонд основної заробітної плати допоміжних робітників, тис. грн 113,0

 Визначте розмір основної заробітної плати робітників.

 

Задача 97

За результатами виробничої діяльності підприємства тарифний фонд заробітної плати робітників дорівнює 272 тис. грн. Премії доплати, що входять у фонд заробітної плати робітників становлять:

- за відрядно-преміальною системою 32 тис. грн
- за погодинно-преміальною системою 21 тис. грн
- за роботу в нічний час 1 тис. грн
- незвільненими від основної роботи бригадиром 1,5 тис. грн
- підліткам за скорочений робочий день 0,5 тис. грн
- за чергові і додаткові відпустки 42 тис. грн
- за виконання державних обов’язків 0,9 тис. грн

Визначте годинний, денний, річний фонд заробітної плати робітників.

 

Задача 98

За планом роботи цеху передбачається такий склад річного фонду зарплати робітників (тис. грн):

- фонд зарплати за відрядними розцінками і тарифними ставками 1 500,0
- премії робітникам-відрядникам і погодинникам 260,0
- доплати за роботу в нічний час 20,0
- доплати за навчання учнів 2,0
- доплати підліткам за скорочений робочий день 2,2
- доплати незвільненим від основної роботи бригадирам 2,5
- оплата щорічних відпусток 132,0
- доплати за роботу у святкові дні 1,5
- вихідна допомога 1,7
- оплата часу, який витрачено на виконання суспільних і державних обов’язків 6,0
- виплати за вислугу років 70,0

Середньооблікова чисельність робітників дорівнює 96 чоловік, явочний фонд часу одного робітника – 248 днів, середня тривалість робочої зміни – 7,9 години.

Визначте годинний, денний, річний фонд заробітної плати робітників; середньорічну, середньомісячну, середньоденну, середньогодинну заробітну плату одного робітника.

 

Задача 99

За результатами виробничої діяльності підприємства маємо дані. Трудомісткість виробничої програми складає 180 тис. нормо-годин; середня годинна ставка – 3,86 грн; премії за виконання виробничих завдань – 3 %, доплати у нічний час – 0,2 тарифної ставки третього розряду за одну годину у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою – 0,21 % до нормативної заробітної плати з премією; доплата за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством – 0,1 % до нормованої заробітної плати з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток – 26,5 днів. Номінальний фонд часу – 250 днів, підприємство працює у дві зміни (2 години роботи у нічний час); годинна тарифна ставка робітника ІІІ розряду дорівнює 4,02 грн.

Визначте:

1) фонд основної заробітної плати робітників;

2) фонд основної заробітної плати з премією;

3) чисельність основних робітників;

4) розмір доплати за роботу у нічний час;

5) розмір доплат бригадирам за керівництвом бригадою;

6) розмір доплат за скорочений робочий день і перерви у роботі;

7) фонд денної заробітної плати основних робітників;

8) середньоденну заробітну плату робітника;

9) оплату відпусток (середньоденна заробітна плата робітника * середня тривалість відпусток * чисельність робітників);

10) річний фонд заробітної плати робітників;

11) середньорічну та середньомісячну заробітну плату одного робітника.

Задача 100

Визначте годинний, денний і річний фонд заробітної плати основних робітників на підставі таких даних:

Показники
Фонд заробітної плати відповідно до відрядних розцінок і тарифних ставок, тис. грн 1 700,0 1 800,0 1 850,0 1 900,0 1 950,0 1 750,0 2 000,0 2 200,0 2 400,0 2 500,0
Премії робітникам, тис. грн 270,0 280,0 285,0 290,0 295,0 275,0 300,0 320,0 340,0 350,0
Доплата за роботу у нічний час, тис. грн 25,0 27,0 29,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 26,0 37,0
Доплати незвільненим від основної бригадирам за керівництво бригадою, тис. грн 3,5 4,1 3,8 4,2 3,9 3,6 4,0 3,7 4,3 4,4
Доплати за навчання учнів, тис. грн 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,0 3,4 3,7
Доплати підліткам за скорочений робочий день, тис. грн 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 3,3 3,9 4,1
Оплата за час виконання державних і громадських обов’язків, тис. грн 7,0 7,0 7,4 7,5 7,8 8,1 8,2 8,4 8,6 8,8
Доплати за вислугу років, тис. грн 2,5 2,7 2,8 2,9 3,2 3,3 2,6 3,1 3,5 3,4
Виплата вихідної допомоги, тис. грн 2,7 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5 3,8 3,3 3,7 3,6
Оплата чергових і додаткових відпусток, тис. грн 142,0 144,0 152,0 162,0 164,0 150,0 154,0 156,0 146,0 158,0

 


 

Тема "Капітал підприємства"

Задача 1

У запропоновану схему внесіть у логічній послідовності такі економічні поняття:

а) основні фонди;

б) оборотні фонди;

в) виробничі фонди;

г) основні невиробничі фонди;

д) виробничі запаси;

е) активна частина основних виробничих фондів;

є) основні виробничі фонди;

ж) оборотні фонди у процесі виробництва;

з) пасивна частина основних виробничих фондів.


 

 

2 3

 

 

4 5 8 9

 

 

6 7

 


Задача 2

На підставі приведених даних підприємств визначте структуру основних виробничих фондів, зробіть висновки щодо її зміни.

Види основних виробничих фондів Машинобудівний завод Фабрика дитячих іграшок
Вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн. Зміна вартості основних виробничих фондів протягом року + (збіль­шення) - (зменшен­ня) Вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн. Зміна вартості основних виробничих фондів на кінець року + (збіль­шення) – (змен­шення)
1. Будівлі - -
2. Споруди - +112
3. Передавальні прис­трої +440 -
4. Машини і облад­нання +23500 +7833
5. Транспортні засо­би -98 -
6. Інструмент - -
7. Виробничий і господарський інвентар -57 -44
Інші основні фонди +23 +12

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Задача 3

Визначте та проаналізуйте видову структуру основних виробничих фондів на підставі таких даних:

тис. грн.

Елементи основних виробничих фондів перший рік функціонування другий рік функціонування третій рік функціонування
1. Будинки і споруди
2. Машини, обладнання, інструмент
3. Інші основні виробничі фонди
4. Разом основні вироб­ничі фонди

 

Задача 4

На підставі даних підприємств визначте: вартість основних фондів; вартість основних виробничих фондів; вартість основних невиробничих фондів; вартість активної і пасивної частини основних виробничих фондів, у складі основних фондів; питому вагу основних виробничих і основних невиробничих фондів; видову структуру основних виробничих фондів; питому вагу активних і пасивних фондів у складі основних виробничих фондів:

тис. грн.

Перелік основних фондів Станкоінструментальний завод Взуттєва фабрика
1. Будівлі і споруди виробничого призначення
2. Передавальні пристрої
3. Машини і обладнання,
в тому числі: · силові машини і обладнання; · робочі машини і обладнання; · вимірювальні та регулюючі прилади · лабораторне обладнання; · комп’ютерна техніка                     -
4. Транспортні засоби
5. Інструмент
6. Виробничий і господарсь­кий інвентар.
7. Інші основні виробничі фонди.
8. Будівлі і споруди невиробничого характеру.
9. Інші невиробничі фонди.

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Задача 5

Визначте у загальному обсязі оборотних фондів питому вагу виробничих запасів та оборотних фондів, які знаходяться у процесі виробництва, проаналізуйте структуру оборотних фондів на підставі даних підприємств

 

тис. грн.

Оборотні фонди Машинобудівний завод Фабрика дитячих іграшок
1. Сировина, основні і допоміжні матеріали
2. Купівельні напівфабрикати
3. Паливо
4. Тара
5. Запасні частини
6. Малоцінні і швидкозно- шувальні предмети
7. Незавершене виробництво -
8. Напівфабрикати власного виробництва
9. Витрати майбутніх періодів
10. Разом оборотні фонди

Примітка: розрахунки виконати з точністю до 0,1.

Задача 6

За даними бухгалтерського обліку машинобудівних підприємств у поточному році були у наявності такі матеріальні активи:

Матеріальні активи Підприємство І Підприємство ІІ
1. Будівлі основних і допоміжних цехів
2. Інструмент, у т. ч. інструмент, який входить до складу малоцінних і швидкозно­шувальних предметів    
3. Готова продукція на складі
4. Запаси сировини, матеріалів і купівельних напівфабрикатів на складі
5. Незавершене виробництво
6. Будівлі заводоуправлінь та складських приміщень
7. Силові машини
8. Передавальні пристрої
9. Робочі машини і обладнання
10. Трубопровід
11. Гуртожиток
12. Виробничий і господарський інвентар, в т. ч. інвентар, який входить до складу малоцінних і швидкозно­шувальних предметів        
13. Вантажний автотранспорт, який обслуговує зовнішні перевозки підприємства
14. Комп’ютерна техніка
15. Запаси палива, тари, запасних частин

Визначте вартість кожної групи матеріальних активів і структуру матеріальних активів.

Задача 7

На початок року вартість машин і устаткування машинобудівного заводу складала 100000 тис. грн.. Протягом року планується ввести в експлуатацію нове обладнання – в червні на 7200 тис. грн., у жовтні на 5000 тис. грн. і вивести із експлуатації – у травні на 4800 тис. грн., у вересні на 3600 тис. грн..

Визначте середньорічну вартість машин і устаткування; вартість машин і устаткування на кінець року; показники ефективності відтворення машин і устаткування.

 

Задача 8

Вартість основних виробничих фондів на початок року становить
49000 тис. грн. Протягом року введено основних виробничих фондів на суму 1482 тис. грн, виведено з експлуатації основних виробничих фондів за рік на суму 1360 тис. грн.

Розрахуйте показники ефективності відтворення основних виробничих фондів і зробіть висновок щодо рівня їх відтворення.

 

Задача 9

Визначте показники відтворення основних виробничих фондів в цілому і по кожній групі, зробіть висновок щодо ефективності відтворювання основних виробничих фондів на підприємстві на підставі таких даних:

 

 

Основні виробничі фонди Вартість на по­чаток звітного року, тис. грн.. Введено про­тягом звітного року, тис. грн.. Вибуло у звіт­ному році, тис. грн..
Всього основних вироб­ничих фондів у тому числі: · будівлі; · споруди; · силове обладнання; · робоче обладнання; · інші основні вироб­ничі фонди.           –       –  

Задача 10

Визначте по кожному виду основних виробничих фондів показники відтворення та середньорічну вартість на підставі даних підприємства

Види основних виробничих фондів Вартість на поча­ток року, тис. грн.. Введено Виведено
сума, тис. грн.. термін сума, тис. грн.. термін
1. Будівлі з 01.04 з 01.08
2. Споруди - березень - -
3. Силове облад­нання травень січень
4. Робоче облад­нання з 01.06 липень
5. Електро- і тепломережі - - вересень
6. Інструмент Лютий з 01.03
7. Господарсь­кий інвентар вересень - -
8. Інші основні виробничі фон­ди з 01.03 з 01.04

 

Задача 11

Визначте показники відтворення й використання основних виробничих фондів.

Вартість основних виробничих фондів на початок року становить
1207 тис. грн., передбачено введення основних виробничих фондів з першого вересня поточного року на 210 тис. грн., у жовтні передбачено вивести з експлуатації основні виробничі фонди на 62 тис. грн. Обсяг продукції становить 2250 тис. грн., чисельність виробничого персоналу 726 чоловік.

 

Задача 12

На підставі даних підприємства визначте показники використання основних виробничих фондів і вкажіть шляхи підвищення ефективності їх використання. Вартість основних виробничих фондів на початок року становить 25690 тис. грн., у лютому поточного року передбачено ввести основних виробничих фондів на 240 тис. грн., з першого квітня планується вивести з експлуатації основних виробничих фондів на 72 тис. грн.. Обсяг випуску продукції становить 19500 тис. грн., чисельність виробничого персоналу 1020 чол.

 

Задача 13

На підставі даних підприємства визначте показники використання основних виробничих фондів. Обсяг випуску продукції становить 52560 тис. грн., чисельність персоналу підприємства 2980 чол., в тому числі виробничий персонал – 2090 чол.; середньорічна вартість основних фондів 55000 тис. грн., в т. числі середньорічна вартість основних виробничих фондів – 51029 тис. грн.

 

Задача 14

На підставі даних підприємства "Ада" визначте, як зміниться рівень фондовіддачі планового року порівняно зі звітним.

Обсяг випуску продукції за звітний рік становить 2020 тис. грн., середньорічна вартість основних виробничих фондів – 1700 тис. грн. У плановому році передбачено збільшити обсяг виготовлення продукції на 9%, середньорічна вартість основних виробничих фондів зросте на 5,5%.

 

Задача 15

Підприємство "Терра" випустило за рік продукції 2000 тис. грн. за середньорічною вартістю основних виробничих фондів 1720 тис. грн.. Підприємство "Антей" за середньорічною вартістю основних виробничих фондів 1659 тис. грн. випустило продукції на 2350 тис. грн.. Зробіть висновок, яке підприємство більш ефективно використовувало основні виробничі фонди, вкажіть шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

 

 

Задача 16

Вартість основних виробничих фондів підприємства “Сигма плюс” на початок планового року становить 5860 тис. грн. У травні передбачається ввести в дію основних виробничих фондів на суму 720 тис. грн, а з 1 серпня буде виведено з експлуатації спрацьовані основні виробничі фонди на суму
840 тис. грн. Рівень фондовіддачі у звітному році становить 0,85 грн. Зробіть висновок, у якому періоді більш ефективно використовуються основні виробничі фонди.

 

Задача 17

На підприємстві "Хініко" вартість основних виробничих фондів на початок звітного року становила 8136 тис. грн., у травні виведено основних виробничих фондів на суму 632 тис. грн., а з 1 березня введено в дію нових основних виробничих фондів на суму 563 тис. грн.. Обсяг виготовленої продукції становить 9530 тис. грн., середньооблікова чисельність виробничого персоналу 902 чол. Передбачається, що у плановому періоді рівень фондовіддачі становитиме 1,25 грн., фондоозброєність праці – 9,7 тис. грн.. Визначте: рівень показників використання основних виробничих фондів у звітному році; рівень фондомісткості у плановому році; зміну рівня показників використання основних виробничих фондів планового року у порівнянні зі звітним роком. Зробіть висновок, у якому періоді більш ефективно використовуються основні виробничі фонди.

 

Задача 18

На підприємстві "Витязь" вартість основних виробничих фондів на початок звітного року становить 65000 тис. грн., протягом року введено в дію основних виробничих фондів на суму 727 тис. грн., вибули основні виробничі фонди на суму 112 тис. грн.. Визначте показники відтворювання основних виробничих фондів і зробіть висновок щодо їх відтворення.

 

Задача 19

Визначте показники відтворення основних виробничих фондів і зробіть висновок щодо їх відтворення на підставі даних підприємств

Показники Підприємство "Ада" Підприємство "Сатурн" Підприємство "Стома"
1. Вартість основних виробничих фондів на початок року, тис. грн.
2. Вартість введених основних виробничих фондів протягом року, тис. грн.
3. Вартість основних виробничих фондів, які буде виведено з експлуатації протягом року, тис. грн.

 

Задача 20

Машинобудівний завод на кінець року має таку кількість верстатів і таку їх завантаженість:

Види верстатів Кількість установлених верстатів Завантаження верстатів за змінами
одну дві три
1. Фрезерувальні
2. Шліфувальні
3. Свердлильний
Разом

Визначте коефіцієнт змінності роботи кожного виду верстатів та загальний коефіцієнт змінності роботи всіх верстатів. Зробіть висновок щодо завантаження верстатів за змінами.

 

Задача 21

На підприємстві установлено і працювало 220 одиниць обладнання, з яких протягом року в одну зміну працювало 38 одиниць, у дві – 100 одиниць, у три – 82 одиниць. Визначте коефіцієнт змінності роботи устаткування і зробіть висновок щодо його завантаження.

 

Задача 22

У цеху встановлено 60 верстатів, з яких протягом доби було задіяно: 42 верстати – у три зміни, 10 верстатів – у дві зміни, 8 верстатів – в одну зміну.

Визначте коефіцієнт змінності роботи верстатів і зробіть висновок щодо їх завантаження.

 

Задача 23

У цеху установлено 55 одиниць обладнання; у першу зміну працювало 52 одиниці обладнання, другу – 48 одиниць, у третю – 28 одиниць. Визначте коефіцієнт змінності роботи обладнання і зробіть висновок щодо його завантаження.

 

Задача 24

Визначте коефіцієнт змінності роботи металообробного устаткування в цілому і по кожному виду та рівень його завантаження на підставі даних підприємства

Види уста кування Кількість установленого устаткування, шт. Кількість обладнання, яке працює за змінами, шт.
перша зміна друга зміна
1. Металорізальне
2. Ковально-пресове
3 .Ливарне
Разом

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...