Главная Обратная связь

Дисциплины:


Баланс робочого часу одного робітника на рік 9 страницаЗа двома проектами визначте: дисконтний множник за роками; теперішню вартість грошового потоку; чистий проведений дохід; індекс дохідності; середню суму грошового потоку у теперішній вартості; період окупності вкладення коштів; внутрішню норму доходності. Виберіть більш ефективний інвестиційний проект.

Задача 31.

В інвестиційну компанію поступило для розгляду бізнес-плани трьох інвестиційних проектів, які мають такі показники:

 

Показники Інвестиційні проекти
перший другий третій
Обсяг інвестиційних коштів, тис. грн. 9 000 9 000 9 000
Період експлуатації інвестиційного проекту, роки
Сума грошового потоку, тис. грн., в тому числі: 16 000 17 000 18 000
1-й рік 4 000 3 000 2 000
2-й рік 4 000 3 000 2 000
3-й рік 4 000 4 000 3 000
4-й рік 4 000 7 000 4 000
5-й рік - - 7 000
Дисконтна ставка, %

 

Примітка: період окупності витрат розрахувати з точністю до 0,1.

Проаналізуйте інвестиційні проекти і виберіть більш ефективний.

 

Задача 32.

Визначте, якою буде величина депозитного вкладу до банку розміром 100 грн. через 3 роки за умов нарахування складних відсотків, якщо річна процентна ставка банку за депозитами становить 20 %.

 

Задача 33.

Реалізація вкладення інвестицій передбачає отримання річного доходу в розмірі 100 грн. протягом 3 років. Для оцінки прибутковості цієї інвестиції розрахуйте суму теперішньої вартості прибутку за 3 роки при дисконтній ставці 20 %.

 

Задача 34.

Приватний інвестор вирішив зробити довгострокову фінансову інвестицію в сумі 1 050 грн. Розглядаючи можливі варіанти інвестування, інвестор обрав три, які здалися найбільш привабливими. Очікується, що кожен вид інвестицій даватиме інвестиційний дохід протягом 10 років. Розподіл величини доходу за роками подано у наступній таблиці:

 

Роки Варіанти
«А» «Б» «В»
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
5-й рік
6-й рік
7-й рік
8-й рік
9-й рік
10-й рік
Всього за 10 років 1 500 1 500 1 500

 

Дисконтна ставка дорівнює 10 %. Зробіть висновок щодо варіанту привабливості інвестиційних вкладень.

 

Задача 35.

Підприємство розглядає можливості інвестування проекту, який за 4 роки дасть змогу мати грошовий потік відповідно: 1-й рік – 6 000 грн.; 2-й рік – 4 000 грн.; 3-й рік – 3 000 грн.; 4-й рік – 2 000 грн. Розмір інвестиції становить 10 000 грн., а річна дисконтна ставка дорівнює: Варіант «А» – 10 %; варіант «Б» – 30 %.Який варіант інвестиційного проекту доцільно прийняти?

 

Задача 36.

Інвестиційний проект передбачає інвестування суми в 25 000 грн в основні фонди та 6 000 грн в оборотні фонди. Очікуваний річний грошовий потік – 10 000 грн протягом 4-х років. Дисконтна ставка – 9 %.

Величина інвестиції має два компоненти – витрати на придбання основних фондів – 25 000 грн та витрати на створення необхідних виробничих запасів – 6 000 грн.

Визначте чи є доцільним здійснювати інвестування цього проекту.

 

Задача 37.

Підприємство "Сатурн" прийняло рішення диверсифікувати власне виробництво з метою модифікувати свій розвиток і змінити позиції на ринку. Згідно з попередніми розрахунками, для реалізації цього проекту потрібні інвестиції на загальну суму 560 тис. грн. Інформацію щодо їх розподілу та очікуваних грошових потоків за роки реалізації проекту наведено у наступній таблиці:

тис. грн.

Роки реалізації проекту Очікувані грошові потоки
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
5-й рік

 

Визначте чисту теперішню вартість грошового потоку, внутрішню ставку дохідності проекту за умови, що необхідна норма прибутку становить 15 %.

 

Задача 38.

АТ "Інтермонтаж" планує реалізувати інвестиційний проект вартістю 90 тис. грн., практичне здійснення якого спрямовано на організацію виробництва нового виду продукції. Фінансування проекту здійснюється на початок 1-го року його реалізації. Очікується такі грошові потоки на кінець року: 1-го – 50 тис. грн.; 2-го – 40 тис. грн; 3-го – 50 тис. грн. Дисконтна ставка – 20 %.

Визначте: теперішню вартість грошового потоку; чисту вартість грошового потоку; індекс його дохідності; термін окупності вкладених інвестицій; внутрішню ставку дохідності проекту. Зробіть висновки щодо доцільності його втілення.

 

Задача 39.

Обрати найбільш ефективний інвестиційний проект за умови використання даних, що наведено у наступній таблиці:

 

Показники Інвестиційні проекти
«А» «Б»
Обсяг коштів, що інвестується, тис. грн. 9 000 9 000
Період експлуатації інвестиційного проекту, рік
Сума грошового потоку, тис. грн., у тому числі: 18 000 17 000
1-й рік 2 000 3 000
2-й рік 2 000 3 000
3-й рік 3 000 4 000
4-й рік 4 000 7 000
5-й рік 7 000 -

 

Для дисконтування сум грошового потоку проекту «А» ставка відсотка становить 9 %, проекту «Б» – 11 %. Розрахувати чистий дисконтований прибуток, індекс прибутковості, період окупності за альтернативними проектами й обрати найбільш ефективний варіант. Зробити висновки.

 

Задача 40.

Реалізація проекту – створення центру розваг та відпочинку – за попередніми розрахунками потребує витрат інвестиційних ресурсів і забезпечить грошові надходження в розмірах, поданих у наступній таблиці:

 

тис. грн.

Роки Інвестиційні витрати Грошові надходження
1-й рік 2 480 -
2-й рік 4 320 -
3-й рік 5 970 -
4-й рік 1 730 1 800
5-й рік - 2 300
6-й рік - 3 600
7-й рік - 8 480
Всього 14 500 16 180

 

Дисконтна ставка становить 11 %.

Розрахувати: чистий дисконтний дохід від реалізації інвестиційного проекту; термін окупності інвестиційних проектів; індекс прибутковості.

Зробити висновки щодо доцільності вкладання коштів у цей інвестиційний проект.


 

Тема "Інноваційна діяльність"

 

Задача 1.

Витрати на виробництво формувальної машини становлять 5 250 тис. грн., ціна реалізації дорівнює 7 455 грн., ставка податку на прибуток застосовується відповідно до чинного законодавства.

Використання машини дає можливість довести потужність цеху до 30 тис. одиниць продукції за рік. Ціна одиниці виготовляємої продукції 6,7грн., собівартість одиниці продукції 4,02 грн. Сукупні капіталовкладення дорівнюють 500 грн. щороку. Термін експлуатації машини згідно технічної документації – 4 роки.

Визначте величину комерційного ефекту виробника і споживача нової формувальної машини.

 

Задача 2.

Україна зазнавала гострого дефіциту рутилового концентрату, що використовувався як основа технологічного покриття найпоширеніших марок електродів. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України після виконання комплексу наукових досліджень запропонував використовувати для виготовлення нових електродів ільменитовий концентрат одного з вітчизняних родовищ.

Лабораторні випробування й дослідно-промислова перевірка електродів АНО-6М показали, що за комплексом властивостей такі електроди максимально наближені до електродів з покриттям рутилового типу. Порівняльні показники щодо обсягів виробництва, які освоїли виробництво нових електродів марки АНО-6М замість раніше виготовлюваних електродів марки АНО-4, зазначено в таблиці 1.

 

Таблиця 1 – Середньорічний обсяг і собівартість виготовлення порівнюваних електродів для електрозварювальних робіт

 

Назва підприємства Середньорічний обсяг випуску електродів АНО-6М, т Собівартість виготовлення електродів, грн/т
АНО-4 АНО-6М
ВАТ «Завод пускових двигунів» 18,5 2 620 2 002
АТЗТ «Металовироби» 19,8 2 690 2 100
Державне підприємство «Будмашина» 15,7 2 580 2 000
Сталепрокатний завод «Калібр» 24,0 2 600 2 180

 

Обчислити загальний річний економічний ефект від запровадження нових електродів АНО-6М на кількох підприємствах України.

Задача 3.

Нові засоби праці призначені для випуску одного виду продукції у двох сферах національної економіки. Раціональний термін експлуатації нових засобів праці, які випускаються впродовж трьох років, становить 5 років. При цьому продуктивність нових засобів праці змінюється в часі, що підтверджують дані, наведені в таблиці 2.

 

Таблиця 2 – Динаміка продуктивності нових засобів праці впродовж раціонального терміну їх експлуатації

одиниць

Продуктивність Рік експлуатації
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
У 1-й сфері використання 1 100 1 000
У 2-й сфері використання

 

Обсяги випуску й використання нових засобів праці за сферами використання та ціну одиниці продукції, що випускається за їхньою допомогою, наведено у таблиці 3.

 

Таблиця 3 – Обсяги випуску й використання нових засобів праці та ціна одиниці виготовлюваних за їх допомогою виробів

 

Показник Рік випуску та експлуатації засобів праці
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Обсяг випуску нових засобів праці, одиниць 1 250 х х
Обсяг використання нових засобів праці, одиниць: у 1-й сфері Х 1 000 1 000
2-й сфері Х 1 000 1 500 1 500 1 500
Ціна одиниці продукції, що виготовляється, грн.: у 1-й сфері Х
2-й сфері Х 12,5 12,5

 

Дати вартісну оцінку основних результатів використання нових засобів праці.

 

Задача 4.

Спираючись на інформацію, наведену в таблиці 4, визначити вартісну оцінку основних результатів використання нових предметів праці в кількох виробничих сферах.

 

Таблиця 4 – Обсяг використання нових предметів праці та ціни одиниці продукції

 

Показник Сфера використання предметів праці
1-ша 2-га 3-тя 4-та
Обсяг застосування нових предметів праці, кг 70 000 20 000 20 000 16 000
Витрата предметів праці на одиницю продукції, кг 2,0 2,5 1,0 3,2
Ціна одиниці продукції, грн. 40,0 30,0 25,0 65,0

 

Задача 5.

На машинобудівному підприємстві «Аверс» замість глиняних стержнів, що застосовувалися в ливарному виробництві, використано винахід – установку для приготування рідкорухомої суміші. Це уможливило зниження трудомісткості виготовлення стержнів, усунути їх теплове сушіння, зменшити витрати стисненого повітря, пиломатеріалів і чорних металів для виробництва каркасів. Інформацію для розрахунку економічного ефекту від використання зазначеного винаходу наведено в таблиці 5.

 

Таблиця 5 – Порівняльні показники процесів виготовлення глиняних стержнів і рідкорухомих сумішей

Показник Базовий рік (виро-бництво глиняних стержнів) Рік використування винаходу технології приготування рідкорухомої суміші
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й
Обсяг виробництва чавунного литва, т
Вартість камерної сушарки, грн.: - повна - - - - -
- залишкова - - - - -
- ліквідаційна - - - - -
Вартість установки для приготування рідкорухомої суміші (з урахуванням доставки та монтажу), тис. грн. -
Собівартість виготовлення стержнів у розрахунку на 1 т литва, грн.

Нормативний коефіцієнт прибутковості – 10 %.

Обчислити загальну суму інвестицій в освоєння виробництва рідкорухомої суміші для ливарного цеху й величину економічного ефекту за кожний розрахунковий рік п’ятирічного періоду. На підставі порівняння витрачених інвестиційних ресурсів та очікуваного економічного ефекту зробити висновок щодо ефективності використання нових матеріалів у ливарному виробництві.

 

Задача 6.

Підприємство придбало новий токарний напівавтомат вартістю 45 200 грн., потужність якого дозволяє за рік випускати 60 500 одиниць продукції. Ціна одиниці продукції – 6,5 грн., поточні витрати на виробництво одиниці продукції 4,2 грн. Нормативний термін служби токарного напівавтомата 7 років.

Визначте економічний ефект від використання у виробництві нового токарного напівавтомата.

 

Задача 7.

Фабрика хутряних виробів придбала п’ять нових швейних багатоопераційних машин вартістю 9 600 грн. кожна. За рік на кожній із машин можна обробити 750 виробів. Ціна виробу становитиме 2 940 грн., а витрати на його виробництво – 2 340 грн.

Технічною документацією передбачений строк служби машин такого класу 7 років.

Визначте економічний ефект від використання нових швейних машин.

 

Задача 8.

Здійснення реконструкції заводу та впровадження нової технології дає змогу збільшити випуск виробів, знизити витрати на їх виробництво та підвищити продуктивність праці.

 


 

Таблиця 6 – Вихідні дані заводу до і після здійснення реконструкції

 

Показник До реконструкції Після реконструкції
Річний випуск виробів, тис. шт.
Ціна одного виробу, грн.
Витрати на виготовлення виробу, грн.
Капітальні вкладення, млн. грн. 28,1
Чисельність робітників, чол. 4 000 4 200

 

Матеріальні витрати на один виріб становлять 75 % у структурі витрат.

Визначити: приріст випуску продукції по заводу; приріст продуктивності праці; кількість умовно вивільнених робітників; приріст прибутку підприємства; економію матеріальних витрат; економію капітальних вкладень.

 

Задача 9.

В одному з виробничих об’єднань приладобудівного профілю для виготовлення апарата АТФ-20 почали застосовувати ряд пластмасових деталей замість металевих. Це уможливило значне зниження валових витрат на виготовлення (собівартість) одиниці виробу.

Для випуску пластмасових деталей було придбано й установлено спеціальне устаткування. Вивільнені верстати використовуються на іншій виробничій дільниці механічного цеху. Решту даних для відповідних економічних розрахунків наведено в таблиці 7.

 

Таблиця 7 – Дані для визначення ефективності застосування деталей із пластмас у виробничому об’єднанні приладобудівного профілю

 

Показник Одиниця вимірювання Виготовлення деталей
металевих пластмасових
Річний обсяг випуску продукції А одиниця 24 000 24 000
Кількість деталей на одиницю продукції одиниця
Норма витрати матеріалу кг 0,3 0,06
Ціна 1 кг матеріалу з урахуванням транспортних витрат грн. 2,5 7,5
Витрати за окремими елементами собівартості одиниці продукції (без вартості матеріалів): - заробітна плата з відрахуваннями на соціальне страхування грн. 6,8 1,66
- амортизаційні відрахування грн. 2,18 3,26
- витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт устаткування грн. 0,98 0,21
Додаткові капітальні вкладення грн. Х 35 000
Залишкова вартість вивільненого устаткування грн. 24 000 Х

 

Визначте: собівартість одиниці продукції за порівнюваними варіантами виготовлення деталей; річний економічний ефект від виготовлення й використання пластмасових деталей замість металевих.

 

Задача 10.

На кількох машинобудівних підприємствах України запроваджено штампування деталей на електричних кривошипних пресах замість штампування на парових молотах. Техніко-економічні показники зазначених способів виготовлення окремих деталей наведено у таблиці 8.

 

Таблиця 8 – Техніко-економічні показники двох способів штампування окремих деталей (середні по кількох підприємствах)

 

Назва деталі Штампування
На парових молотах На електричних кривошипних пресах
Витрата металу на 1 000 штук поковок, кг Коефіцієнт використання металу Трудомісткість штампування на 1 000 одиниць поковок, год. Витрата металу на 1 000 одиниць поковок, кг Коефіцієнт використання металу Трудомісткість штампування на 1 000 одиниць поковок, год.
Вилка 3 100 0,630 7,9 1 890 0,785 5,108
Колінчастий вал 18 900 0,725 13,6 14 900 0,825 7,400
Підшибник 1 400 0,786 6,2 1 080 0,798 5,604
Важіль 1 200 0,640 3,8 0,742 3,408
Шестерня 4 800 0,690 7,2 3 860 0,720 5,165

 

Середньорічна виробнича програма випуску окремих деталей становить, одиниць: вилок – 450 000, колінчастих валів – 230 000, підшипників – 160 000, важелів – 680 000, шестерень – 820 000.

Користуючись наведеними даними, визначити: розмір економії та зменшення витрат металу завдяки переходу на штампування прогресивнішим способом; зниження трудомісткості виробів і вивільнення робочої сили за умови, що річний корисний фонд часу одного робітника становить 2 016 год.


 

Тема "Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства"

 

Задача 1.

На початок року виробнича потужність підприємства становила 4 000 одиниць продукції. У березні поточного року ввели в експлуатацію потужність на 200 одиниць продукції, з 1 липня на 120 одиниць продукції. З 1 квітня вивели з експлуатації потужність на 240 одиниць продукції, у серпні на 90 одиниць продукції.

Визначте вхідну, вихідну і середньорічну потужність підприємства.

 

Задача 2.

У поточному календарному році вихідні і святкові дні становлять 108, підприємство працює у дві зміни за 8-годинним робочим днем. Заплановані витрати часу на ремонт та налаголження обладнання становить 10 % номінального фонду часу.

Визначте корисний (ефективний) фонд робочого часу обладнання протягом року.

 

Задача 3.

У цеху машинобудівного заводу «Прогрес» три групи верстатів: шліфувальні – 6 одиниць, стругальні – 14 одиниць, револьверні – 15 одиниць. Норма часу на обробку одиниці виробу в кожній групі верстатів відповідно: 0,7; 1,3; 1,8 годин.

Визначити виробничу потужність цеху, якщо відомо, що режим роботи двозмінний, тривалість зміни – 8 годин, регламентовані простої устаткування становлять 6 % від режимного фонду часу, число робочих днів у році – 251.

 

Задача 4.

Ткацька фабрика «Іскра» працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 годин, кількість ткацьких верстатів на початок року – 600. З 1 квітня встановлено 50 верстатів, а 1 серпня вибуло 40 верстатів. Число робочих днів у році – 260, плановий процент простоїв на ремонт верстата – 6, продуктивність одного верстата – 5 м тканини за годину, план випуску продукції – 11 500 тис. м.

Розрахувати виробничу потужність фабрики з випуску тканини та коефіцієнт її використання.

 

Задача 5.

Виробнича потужність підприємства на початок планового року при заданій номенклатурі та структурі продукції становить 18,4 млн. грн. Протягом року планується приріст потужності за рахунок реконструкції на 1,5 млн. грн. та з 20 листопада – на суму 7 млн. грн.

Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужності підприємства.

 

Задача 6.

На спеціалізованій дільниці механічного цеху обробляють шестерні. Працює дільниця по 8 годин 259 робочих днів на рік. На ремонт устаткування планується 6 % номінального фонду часу.

Враховуючи дані, наведені в таблиці 1, визначити виробничу потужність дільниці.

 

Таблиця 1 – Дані для визначення виробничої потужності дільниці

Найменування устаткування Кількість устаткування, шт. Норма часу на обробку шестерні, годин Середньопрогресивний коефіцієнт виконання норм виробітку
Фрезерне 0,33 1,17
Протяжне 0,23 1,00
Токарне 0,90 1,14
Шліфувальне 0,27 1,07

 

Задача 7.

На дільниці механічного цеху встановлено й діють 20 токарних верстатів. Трудомісткість оброблення однієї деталі на токарному верстаті становить 0,25 нормо-годин. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість однієї зміни дорівнює 8 годин. Кількість неробочих днів у розрахунковому році – 107. Регламентовані простої устаткування становлять 5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання токарних верстатів – 0,85.

Визначте величину виробничої потужності дільниці механічного цеху й річну кількість оброблених на токарних верстатах деталей.

 

Задача 8.

У механічному цеху машинобудівного підприємства «Добробут» нараховується три групи діючих верстатів: револьверні – 16 одиниць; деревообробних – 12 одиниць; шліфувальні – 8 одиниць. Норма часу на оброблення одиниці виробу в кожній групі верстатів дорівнює відповідно: 1,5; 1,12; 0,75 годин.

Потрібно визначити виробничу потужність механічного цеху, якщо відомо, що режим роботи устаткування двозмінний, тривалість зміни – 8 годин. Регламентовані простої устаткування становлять 6 % від режимного фонду часу, а кількість робочих днів на рік – 252.


Задача 9.

У металообробному цеху промислового підприємства «Новатор» діє 100 однотипних верстатів. З 1 вересня розрахункового року встановлено ще 30 верстатів, а з 1 липня виведено з експлуатації 8 одиниць устаткування. На цьому підприємстві усталеним є двозмінний режим роботи устаткування за тривалості зміни – 8 годин. Кількість робочих днів на рік – 250. Регламентована величина простоїв устаткування, спричинених його ремонтом і профілактичним обслуговуванням, становлять 7 % режимного фонду часу. Продуктивність одного верстата в середньому дорівнює 5 деталей на годину. Запланований обсяг випуску виробів протягом року – 1 720 000 деталей.

Визначте величину виробничої потужності металообробного цеху.

Розрахуйте очікуваний коефіцієнт використання виробничої потужності.

 

Задача 10.

Меблева фабрика придбала нову технологічну лінію для вироблення м’яких куточків. Тривалість виготовлення одного виробу на технологічній лінії становить 8 годин. Технологічна лінія має бути введена в експлуатацію на початку IV кварталу розрахункового року з 76 робочими днями. Режим роботи лінії – двозмінний, за тривалістю зміни 8 годин. Очікується, що до кінця розрахункового року буде вироблено 125 м’яких куточків.

Визначте величину виробничої потужності технологічної лінії у IV кварталі розрахункового року; коефіцієнт використання виробничої потужності нової технологічної лінії.

 

Задача 11.

Визначте виробничу потужність підприємства на початок кожного року розрахункового періоду, середньорічну її величину і випуск продукції на основі даних, наведених у таблиці 2.

 

Таблиця 2 – Дані для обчислення виробничої потужності підприємства й випуску продукції

 

Показник Базовий рік Розрахунковий рік
1-й 2-й 3-й
Виробнича потужність на початок року, тис. одиниць 600,00 Х Х Х
Приріст виробничої потужності завдяки організаційно-технічним доходам, тис. одиниць 20,00 40,00 50,00 150,00
Вибуття виробничих потужностей, тис. одиниць 10,00 20,00 30,00 20,00
Коефіцієнт для перерахунку абсолютного введення і вибуття виробничої потужності в середньорічну величину 0,40 0,45 0,50 0,40
Коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності 0,75 0,78 0,80 0,85

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...