Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка політика перш за все скоротить безробіття?a) Скорочення державних витрат на оборону

b) Збільшення податків

c) Зниження податків

d) Скорочення витрат на будівництво шляхів

32. В умовах повної зайнятості ресурсів рівень структурного безробіття:

a) Дорівнює 0

b) Менше як 1%

c) Більше як рівень фрикційного безробіття

d) Усі наведені відповіді є неправильними

33. Під впливом профспілок підприємство збільшило відрахування у недержавний пенсійний фонд. Це призведе до :

a) Зменшення кількості зайнятих на підприємстві

b) Збільшення числа зайнятих

c) Зростання заробітної плати при незмінній кількості зайнятих

d) Зменшення доходів при незмінній кількості зайнятих

34. Збільшення терміну виходу на пенсію при незмінній кількості безробітних:

a) Приведе до зростання кількості безробітних

b) Приведе до зменшення рівня безробіття

c) На рівні безробіття не відобразиться, так як кількість безробітних не змінюється

d) На рівні безробіття не відобразиться, так як робоча сила в країні не зміниться

35. На ринку праці виникає монопсонія, якщо на ньому:

a) один роботодавець і один працівник

b) один роботодавець і багато працівників

c) багато роботодавців і один працівник

d) багато роботодавців і багато працівників

36. Хто з перерахованих нижче вважається безробітним:

a) Студент

b) Людина, що втратила роботу і не шукає її

c) Випускник університету, що шукає роботу

d) Працівник під час літньої відпустки

37. Створення центрів професійної перепідготовки:

a) Сприяє зниженню фрикційного безробіття

b) Сприяє зниженню структурного безробіття

c) Сприяє зниженню циклічного безробіття

d) На рівень безробіття не впливає

38. Повна зайнятість:

a) Недосяжна

b) Досяжна лише у плановій економіці

c) Досяжна лише у ринковій економіці

d) Можлива як у плановій так і в ринковій економіці

39. Збільшення мобільності робочої сили призведе до:

a) Зростання циклічного безробіття при незмінній нормі природного безробіття

b) Зниження циклічного безробіття при незмінній природній нормі безробіття

c) Зростання природної норми безробіття

d) Зниження природної норми безробіття

40. Зростання іноземних інвестицій в Україну:

a) Збільшує природну норму безробіття

b) Зменшує природну норму безробіття

c) Збільшує циклічне безробіття

d) Зменшує циклічне безробіття

41. Природній рівень безробіття:

a) Дорівнює нулю

b) Завжди є постійною величиною

c) Являється змінною величиною у довготерміновому аспекті

d) Залежить від величини циклічного безробіття

42. Якщо вироблений обсяг національного виробництва країни дорівнює її природному потенціалу, то:

a) Циклічне безробіття відсутнєb) Рівень безробіття дорівнює природному

c) У економіці існує фрикційне безробіття

d) Все зазначене вище вірно

43. Одним із способів зменшення природного рівня безробіття є:

a) Збільшення мінімальної заробітної плати

b) Покращення системи інформації у сфері зайнятості

c) Збільшення величини допомоги по безробіттю

d) Вірно а та в

44. Наявність профспілок на ринку праці може привести:

a) До встановлення ставки заробітної плати вище рівноважного рівня

b) До збільшення безробіття

c) До інфляції

d) Все перераховане вище вірно

45. Якщо на ринку праці, що функціонував в умовах досконалої конкуренції, держава законодавчо встановить мінімальний рівень заробітної плати вище рівноважного, то це приведе:

a) До надлишку робочої сили

b) До дефіциту робочої сили

c) До зменшення ставки заробітної плати

d) До покращення добробуту всіх працівників, що пропонують послуги праці

46. Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

a) Належить до розряду незайнятих у виробництві

b) Належить до безробітних

c) Не враховується у складі робочої сили

d) Розглядається як не повністю зайнята

47. В умовах повної зайнятості рівень фрикційного безробіття становить величину, що:

a) Менша 1%

b) Дорівнює 0

c) Менша за рівень кон’юнктурного безробіття

d) Усі відповіді неправильні

48. Недостатній сукупний попит призводить:

a) До зростання структурного безробіття

b) До зростання прихованого безробіття

c) До зростання рівня кон’юнктурного безробіття

d) До зростання рівня фрикційного безробіття

49. Визначити чинники, що обумовлюють рівень зайнятості та обсяги національного виробництва у короткостроковому періоді.

a) Гранична схильність до споживання

b) Рівень цін

c) Чисельність наявної робочої сили

d) Рівень сукупних витрат

50. Якщо реальна зарплата збільшується швидше, ніж номінальна, то6

a) Рівень життя домашніх господарств підвищується

b) У процентному вираженні рівень цін підвищується більшою мірою порівняно із зарплатою

c) Рівень життя домашніх господарств знижується

d) Рівень цін залишається незмінним

51. Економіка характеризується високим рівнем безробіття при незмінних цінах. Яка з наведених нижче комбінацій державних заходів дозволить скоротити безробіття?

a) Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та збільшення державних витрат

b) Купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та збільшення податків

c) Продаж державних цінних паперів на відкритому ринку та скорочення податків

d) Продаж державних цінних паперів на відкритому ринку та скорочення державних витрат

52. Яка теорія доводить неможливість одночасного зростання безробіття та інфляції?

a) Класична теорія

b) Кейнсіанська теорія

c) Теорія раціональних очікувань

d) Сучасна кількісна теорія грошей

53. Монетаристи стверджують, що якщо на ранніх стадіях економічного підйому наймані робітники помиляються у своїх прогнозах відносно динаміки цін, то:

a) Рівень безробіття стабільний

b) Рівень безробіття падає

c) Рівень безробіття зростає

d) Зростає природний рівень безробіття

54. Згідно з поглядами М.Фрідмена рівновага на ринку праці за умов природного рівня безробіття означає, що:

a) Очікуваний рівень інфляції дорівнює фактичному

b) Відсутнє як фрикційне, так і структурне безробіття

c) Реальний рівень інфляції перевищує очікуваний

d) Структурне безробіття дорівнює фрикційному безробіттю

55. Скорочення сукупного попиту на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції призводить до:

a) Зростання структурної форми безробіття

b) Зростання прихованої форми безробіття

c) Зростання фрикційної форми безробіття

d) Зростання кон’юнктурної форми безробіття

56. “Темп економічного зростання і рівень зайнятості знаходяться у прямій залежності”. Це твердження означає, що…

a) якщо темп економічного зростання збільшиться, то рівень зайнятості зміниться, але як саме передбачити неможливо

b) якщо темп економічного зростання збільшиться, то рівень зайнятості також зросте

c) якщо темп економічного зростання збільшиться, то рівень зайнятості зменшиться

d) вплинути на темп економічного зростання можна лише через зміну рівня зайнятості

57. недостатній сукупний попит спричиняє зростання якого виду безробіття?

a) Фрикційного

b) Циклічного

c) Структурного

d) Всіх видів одночасно

58. Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринковій економіці є:

a) Закон про мінімальну заробітну плату

b) Недостатній сукупний попит

c) Діяльність трудових спілок

d) Правильні відповіді а,с

59. Більшість економістів вважають, що основну причину зростання безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останніх двох десятиліть потрібно шукати у:

a) Високих темпах збільшення населення

b) Щедрих виплатах безробітним

c) Зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно із попитом на некваліфікованих працівників

d) Усі відповіді неправильні

60. Що НЕ характеризує використання трудових ресурсів в адміністративно-командній системі?

a) Надзайнятість

b) Переважання інформаційного типу зайнятості

c) Адміністративні методи розподілу робочої сили

d) Надлишкова зайнятість

61. Що у період спаду буде стимулювати піднесення?

a) Скорочення купівельної спроможності

b) Збільшення інвестицій

c) Зростання безробіття

d) Скорочення прибутків

62. Видатний економіст ХХ ст. Дж.М.Кейнс:

a) Послідовно відстоював принцип невтручання держави в економіку

b) Запропонував формулу кількості грошей в обігу

c) Вважав за необхідне стимулювати сукупну пропозицію

d) Вважав, що саморегулюючі сили ринкової економіки не можуть забезпечити повну зайнятість

63. Дж. Кейнс був прихильником:

a) Щорічно збалансованого бюджету

b) Необмеженого дефіциту державного бюджету

c) Використання політики дефіцитного державного бюджету у всіх випадках, коли фактичний ВНП стає нижчим, ніж рівень потенційного ВНП

d) Найменшого втручання уряду при здійсненні фіскальної політики

64. Деякі корпорації сплачують своїм акціонерам дивіденди у незмінних розмірах у всіх фазах економічного циклу. Це впливає на економіну кон’юнктуру в країні:

a) Як чинник збільшення амплітуди циклічних коливань

b) Не змінює ситуації

c) Як вмонтований стабілізатор

d) Невизначеним чином, залежно від чинників, що викликають циклічні коливання

65. Які економічні теорії чтверджують, що ринок у своєму тривалому розвитку здатний до саморегулювання під час виникнення відхилень:

a) Кейнсіанська теорія

b) Монетаристська теорія

c) Класична теорія

d) Теорії, які надають великого значення пропозиції

66. Закон Сея припускає, що:

a) Не може бути тривалого економічного спаду чи інфляції

b) Велику депресію можна подолати лише за допомогою державного втручання

c) Ціни на товари та послуги за своєю сутністю є нестійкими

d) Все, що зазначене вище

67. Чотири фази економічного циклу – це…

a) Виробництво, розподіл праці, спеціалізація, торгівля

b) Попит, пропозиція, взаємодія попиту та пропозиції, ринкова рівновага

c) Виробництво, розподіл, обмін, споживання

d) Підйом, пік, спад, нижня точка спаду

68. Що НЕ простежується у фазі спаду?

a) Домогосподарства купують менше споживчих товарів

b) Скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини та устаткування

c) Спадає попит на робочу силу

d) Зменшуються запаси товарів на складах

69. Чи правильні твердження, що стосуються ділового циклу?

a) Вершина – це найнижча точка ділової активності

b) Тривалість ділового цикли не перевищує 10 років

c) У фазі спаду осяг закупівель споживчих товарів щоденного вжитку не зменшується

d) Усі твердження неправильні

70. Ексткрнальні теорії шукають основні причини економічних коливань у…

a) Кількості грошей в обігу

b) Важливих технічних нововведеннях

c) Обсягах сукупних видатків

d) Сподіваннях економічних суб’єктів

71. Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить із того, що…

a) Приблизно за рік до виборів правляча партія намагається стимулювати економічний розвитко, зменшити безробіття і збільшити доходи, щоб догодити виборцям

b) Одразу після виборів політики не бояться зростання безробіття чи інфляції, бо вважають, що до наступних виборів люди забудуть про їх обіцянки

c) Періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів

d) Усі відповіді правильні

72. Який з економічних параметрів НЕ є проциклічним?

a) Завантаження виробничих потужностей

b) Пропозиція грошей

c) Прибуток ділових підприємств

d) Рівень безробіття

73. Який чинник економічних коливань НЕ належить до зовнішніх?

a) Технологічні інновації

b) Політичний процес

c) Сподівання економічних суб’єктів

d) Наукові відкриття

 

Розв’язати задачі

1. Економіка описана наступними даними :

Роки Рівень безробіття
8%
7%
9%
8%

Природній рівень безробіття дорівнює 6%, а коефіцієнт чутливості коливань ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 3.

a) Розрахуйте величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного кожного року

b) Якщо у 2002 році фактичний рівень ВВП становив 3000, то який показник потенційного ВВП?

2. Економіка описана наступними даними:

Загальна чисельність населення складає 200 млн.чол.; чисельність зайнятих складає 112 млн.чол.; чисельність працездатного населення 160 млн.чол.; фрикційні безробітні складають 6 млн.чол.; чисельність структурно безробітних 2 млн.чол.; чисельність циклічно безробітних 5 млн.чол.; фактичний рівень безробіття переважає природній на 4%; потенційний ВВП дорівнює 2500; коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття 2,4.

Розрахуйте:

a) Фактичний рівень безробіття

b) Фактичний ВВП

3. Розрахувати втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття 2%; фактичний номінальний ВВП 120 тис.грн.; індекс цін 120%

4. Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили 300 осіб; чисельність зайнятих 268 осіб; природне безробіття 6%.

5. Природній рівень безробіття у поточному році складає 5, а фактичний 10 %.

a) Визначте величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2.

b) Якщо фактичний обсяг виробництва у тому ж році склав 600 млрд.дол., то чому дорівнюють втрати ВВП, що викликані циклічним безробіттям?

6. Кількість населення країни становить 50 млн.чол. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60%. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд.грн. Природна норма безробіття 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

7. Природна норма безробіття 6%, а його фактичний рівень 8%. Визначте ВВП-розрив за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, а фактичний ВВП становить 950 млрд.грн.

8. Чисельність населення країни становить 50 млн.осіб. Із них 12-діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції, 14 млн. вибули зі складу робочої сили, 3 млн. – безробітні і 0,5 млн. - працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

9. Визначте рівень безробіття у національній економці за таких умов:

- Чисельність населення 50 млн.осіб

- Населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції 12 млн.

- Природній ВВП 470 млрд.грн.

- Природна норма безробіття 6%

- Фактичний ВВП становить 90% природного ВВП

- Особи, що вибули зі складу робочої сили 13 млн.

10. Минулого року номінальний ВНП умовної країни Еколандії становив 100 млрд. грошових одиниць. Загальний рівень безробіття досяг 12%, фрикційного – 2%, структурного – 4%.

Використовуючи наведені дані щодо стану економіки країни Еколандії, визначте, економічні втрати країни від безробіття:

a) Скільки відсотків потенційно можливого ВНП втратила країна внаслідок безробіття?

b) Який обсяг ВНП могла б отримати країна за умови повної зайнятості всіх ресурсів?

11. Населення одного з регіонів України дорівнює 8 млн.чол., з них:

- Діти до 16 роки – 2,4 млн.чол.

- Особи, що перебувають у тривалій ізоляції – 0,16 млн.чол

- Пенсіонери – 1,9 млн.чол

- Безробітні – 0,38 млн.чол

- Зайнятих неповний робочий день – 0,21 млн.чол

a) Обрахуйте загальний рівень безробіття

b) Обрахуйте природній рівень безробіття, якщо у цей період рівні безробіття складали: структурної 2,8%, циклічної 3,5%.

c) Для якого стану економіки характерний такий рівень безробіття?

12. Економіка характеризується наступними показниками:

- Фрикційне безробіття - 6 млн.чол

- Структурне безробіття – 6 млн.чол

- Циклічне безробіття – 8 млн.чол

- Чисельність зайнятих – 180 млн.чол

- Загальна чисельність населення – 400 млн.чол

- Потенційний ВВП – 4000 млрд.грн.

Визначте природний та циклічний рівні безробіття. На скільки відсотків фактичний ВВП буде відставати від потенційного за даного рівня безробіття?

13. Припустимо, що за фактичним рівнем безробіття, який дорівнює 10,5%, в країні створений ВВП у розмірі 16 млрд. дол. Яким буде розмір потенційного ВВП, якщо природній рівень безробіття в країні становить 6%?

14. Потенційний ВНП країни за оцінками фахівців міг би дорівнювати 456 млрд. грошових одиниць, якби економіка функціонувала на рівні власних виробничих можливостей ( природній рівень безробіття – 5% ). Однак фактичний ВНП минулого року дорівнював 376,2 млрд.г.о. Визначте, чому дорівнює:

a) Рівень фактичного безробіття

b) Рівень циклічного безробіття

15. У минулому році номінальний ВНП умовної країни становив 200 млрд. г.о. Загальний рівень безробіття досяг 14%, фрикційного – 3%, структурного – 2%. Використовуючи наведені дані щодо стану економіки країни, визначте:

a) Природній рівень безробіття

b) Обсяг потенційного ВНП, який могла б отримати країна за умов повного використання ресурсів.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...