Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПОСІБ ДОПОМІЖНИХ СІЧНИХ ПЛОЩИН. Задача 52. Побудувати проекції лінії взаємного перетину кривих поверхоньЗадача 52. Побудувати проекції лінії взаємного перетину кривих поверхонь.

а)б)

 

в)

 

СПОСІБ ДОПОМІЖНИХ СІЧНИХ СФЕР

 

Задача 53. Побудувати проекції лінії взаємного перетину поверхонь методом концентричних сфер.

 

 

 

а)б)

 

Задача 54. Побудувати проекції лінії взаємного перетину поверхонь методом концентричних сфер.

 

а)б)

 

 

ОСОБЛИВІ ВИПАДКИ ПЕРЕТИНУ ПОВЕРХОНЬ.

ТЕОРЕМА МОНЖА.

 

Задача 55. Побудувати проекції лінії взаємного перетину поверхонь.

 

 

 

а)б)

 

 

Задача 56. Побудувати проекції лінії взаємного перетину двох конічних поверхонь.

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна графіка. – К.:Каравела, 2008. – 272с.

 

2. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації. – Навч.посіб. – К.:Каравела, 2004. – 160с.

 

3. Джеджула О.М., Кормановський С.І., Спірін А.В., П’ятак М.М. Курс нарисної геометрії. – Навч.посіб. – Вінниця:ВНАУ, 2011. – 200с.

 

4. ДСТУ 3321:2003. Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять. – К.:Держспоживстандарт України, 2005.

 

5. ДСТУ,БА.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93),СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. – К.:Держкоммістобудування України, 1996.

 

6. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М. : Высшая школа, 1989. – 368 с.

 

7. Мерзон Э.Д. Задания по машиностроительному черчению / Э.Д. Мерзон, И.Э. Мерзон. – М. : Высшая школа, 1990. – 288 с.

 

8. ДСТУ,БА.2.4-4-95 (ГОСТ 21.101-93),СПДБ. Основні вимоги до робочої документації. – К.:Держкоммістобудування України, 1996.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

 

Олена Михайлівна Джеджула,

Анатолій Йосипович Островський

 

НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

для студентів усіх напрямів підготовки

 

 

Набір, верстка та редагування авторські

 

Підписано до друку 29.12.2013. Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк різографічний.

Ум. Друк. Арк.. 3,75. Тираж 100 прим.

 

Віддруковано у редакційно – видавничому відділі

Вінницького національного аграрного університету

Вул. Сонячна, 3, м. Вінниця, Україна

 

Тел. 8 – 097 – 35 – 097 – 49

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...