Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка відбудеться 29 березня 2013 рКафедра економіки та управління підприємством

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

запрошує взяти участь у роботі студентської науково-практичної конференції «Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні»

за підсумками науково-дослідної роботи студентів за 2012 рік,

яка відбудеться 29 березня 2013 р.

 

Усі студенти 5-го курсу пишуть статті, 4-го курсу – тези, 2-го й 3-го курсів – тези за бажанням.

 

Робота конференції буде організована в наступних секціях:

1. Стратегія економічного розвитку на макро- та мікрорівні.

2. Сучасні проблеми менеджменту та маркетингу.

3. Облік та аудит у системі прийняття управлінських рішень.

4. Фінансове забезпечення економічного розвитку на макро- та мікрорівні.

5. Планування та прогнозування діяльності підприємства.

 

За результатами проведення конференції буде виданий збірник матеріалів, до якого подаються:

- тези доповідей (обсягом від 3-х сторінок);

- статті (обсягом від 6-ти сторінок).

 

Для участі у формуванні збірника наукових праць необхідно подати:

1. текст статті (тез доповіді) -один примірник у роздрукованому вигляді з обов’язковими підписами автора та його наукового керівника, оформлений відповідно до наведених нижче вимог;

2. - електронний варіант тексту статті (тез доповідей) на СD диску (або флеш-носії) виконаний у редакторі MS Word (формат doc).

 

Усі матеріали просимо до 15 березня 2013 рокуподавати на кафедру економіки та управління підприємством ДНУ ім. О. Гончара

(корп. 5, ауд. 54; контакт. телефон 744-24-97).

 

Повна вартість публікації однієї сторінки може бути більше 18 грн.

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо.

Усі публікаціїпроходять обов’язкове рецензування.Публікації з великою кількістю помилок та, які не відповідають встановленим вимогам, до збірника не включаються і не повертаються.

На одну доповідь або статтю (незалежно від кількості авторів) надається один авторський екземпляр збірника. Збірник можна отримати з 25 квітня на кафедрі ЕУП (ауд. 54).

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

ü Форматсторінки – А 4.

ü Робочі мови –українська, російська, англійська. Для публікацій на англійській мові додається рецензія викладача кафедри іноземних мов.

ü У тексті не допускаються порожні рядки, розрядка, знаки переносу, елементи псевдографіки та інші нетекстові символи.

ü Поля 20 мм з усіх сторін.

ü Шрифт – Times New Roman (кегель 14), міжрядковий інтервал –1,5.ü Абзацний відступ – 10 мм.

ü Вирівнювання тексту за допомогою пробілів і табуляції не допускається.

ü На першій сторінці статті вказується індекс УДК (зліва), в наступному рядку вказується прізвище та ініціали автора (індекс УДК, імя та прізвище – прописними літерами, шрифт - жирний), в наступному рядку – відомості про наукового керівника автора, нижче посередині – назва статті (великими літерами, шрифт – кегель 16), нижче – анотація (курсивом з абзацу, шрифт – кегель 12), ключові слова (з абзацу); далі – текст.

ü Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині жирним). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу).

ü Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

ü Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

ü Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

ü Рисунки і таблиці набираються шрифтом Times New Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюнки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і заливок не допускається! Усі рисунки і таблиці повинні мати назву.

ü Перелік використаної літератури подається після тексту статті під заголовком «Список літератури» (виконується жирним курсивом, кегель 12, через 1 інтервал). Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30) та має містити на менше 10 джерел.

ü Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

ü Підрядкові примітки не допускаються.

ü При наборі слід вимкнути автоматичний "м'який" перенос (заборонені "примусові" переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею "Enter", не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша "Tab").

ü Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

ВИМОГИ ДО СТАТТІ

До друку у збірнику приймаються статті, які згідно з вимогами постанови президії ВАК України від 10 лютого 1999 р. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1. – С. 2) містять такі необхідні елементи:

1. Вступ,який включає:

- загальну постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор (з посиланнями в тексті на використані джерела), визначення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття, актуальність проблеми.

2. Формулювання мети статті та завдань.

3. Виклад основного матеріалустатті з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

4. Висновкита перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

 

Приклад оформлення статті УДК 332.14 Алманова Е. П. Керівник - к.е.н., доц. Скрипник Н. Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА   Розглянуті проблеми формування організаційно-економічного механізму стратегічного управління потенціалом промислових підприємств. Здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення сутності поняття “економічний потенціал” та принципів, концепцій та методів його оцінки. Ключові слова:економічний потенціал, управління, розвиток, конкурентоспроможність, стратегія. Вступ.текст Постановка завдання.текст Результати та їх обґрунтування. текст Висновки. текст Список літератури: 1. Лапин Е.В.Оценка экономического потенциала предприятия / Е.В. Лапин – Сумы: ИТД „Университетская книга”, 2004. – 360 с. 2. Регіони України : проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...