Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості професійного становлення вчителя іноземних мов дошкільної ланки освітиПарадигмальні перетворення в освіті об’єктивно потребують нових підходів до підготовки фахівців різних галузей. Проблема формування професійної компетентності в різних її аспектах досить повно представлена в роботах О.Бігич, І.Зимньої, Н.Кузьміної, С.Роман, Ю.Пассова та ін. Проте процес професіоналізації та оволодіння педагогічної майстерністю вчителів іноземної мови (ІМ) в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ) ще не знайшов належного висвітлення й систематизації в науково-методичній літературі. Так, К.Віттенберг розглядає проблему професійної підготовки студентів-майбутніх вчителів ІМ у ДНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій та окреслює організаційно-педагогічні умови формування їх фахової компетентності [1]. У центрі уваги Т.Шкваріної – розробка моделі підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дітей дошкільного віку. Дослідниця спрямовує свій науковий пошук на виявлення й фіксування системи теоретичних і прикладних характеристик та особливостей навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі, що має забезпечити оптимальний варіант становлення вчителя відповідної кваліфікації з якісними психолого-педагогічними новоутвореннями, адекватними очікуваним сподіванням дошкільної ланки освіти[3].

Таким чином, актуальність титульного питання випливає з таких протиріч: між потребою у вчителях ІМ у ДНЗ, тобто попитом на таку освітню послугу, і відсутністю розроблених державних орієнтирів щодо підготовки фахівців у галузі раннього навчання ІМ; між реальними вимогами до особистості і професійних якостей вчителя іноземної мови у ДНЗ та відсутністю їх як закріплених критеріїв в освітніх кваліфікаційних характеристиках.

Професійна діяльність педагога має творчий характер, це категорія, яка завжди перебуває в розвитку й потребує удосконалення. Відповідно, система критеріїв оцінки її продуктивності постійно змінюється. Детальне вивчення проблеми професійної компетентності дозволяє твердити, що в її структурі як правило виділяють три найважливіші компоненти:

1. Загальнопрофесійні знання та вміння (психолого-педагогічні);

2. Предметні знання та вміння;

3. Професійно важливі якості особистості вчителя.

На думку Т.Шкваріної, підготовка вчителів іноземної мови до роботи в дошкільному закладі освіти на меті формування професійної компетентності як інтегрованої характеристики особистості, що об’єднує знання, навички, вміння, креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль особистості, здатність адекватно користуватися іноземною мовою у професійних цілях і складається з окремих компонентів (психолого-педагогічної, іншомовної комунікативної, методичної)[4].Безперечно, найбільш важливою для професійної компетентності вчителя іноземної мови є іншомовна комунікативна компетентність, під якою розуміють уміння вчителя та його готовність здійснювати спілкування (усне та письмове), його країнознавча підготовка, культура мовленнєвої поведінки [3, c. 98]. У зв’язку з тим, що у XXI столітті гостро постає проблема діалогу культур, мирного співіснування й продуктивної співпраці людей різних націй, виникає необхідність формування в майбутніх учителів ІМ полікультурного компонента професійної компетентності – готовності до організації міжкультурного діалогу. Таким чином, професійна компетентність дошкільного вчителя іноземних мов набуває нового змісту й особливої актуальності в контексті міжкультурних відносин, глобалізаційних тенденцій у світі. Сформулюймо висновки:

1. Особливості професійної компетентності вчителя-дошкільника обумовлені системою взаємопов’язаних характеристик: особистісних і тих, що визначаються об’єктом професійної педагогічної діяльності.

2. Професійна компетентність педагога-дошкільника – це інтегральна категорія, зміст і структура якої дозволяють фахівцю виконувати свою професійну діяльність максимально ефективно й сприяє його саморозвитку та самовдосконаленню.

3. Ураховуючи тенденції сучасної освіти, розвиток якої відбувається у міжкультурному просторі, до традиційної схеми підготовки фахівця відповідної галузі додається й готовність до міжкультурної комунікації на основі толерантності й поваги до національних традицій представників різних етноспільнот.

4. Специфіка раннього навчання іноземних мов висуває високі вимоги до професійної компетентності дошкільного вчителя, що доповнюються такими факторами: світоглядними особливостями розвитку сучасних дошкільників, що теж формуються під впливом глобалізаційних тенденцій у світі, підпорядкуванням мети навчання іноземних мов передусім виховним, розвивальним, освітнім завданням.

Література:

1. Віттенберг К.Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов: дис. … канд.пед.наук: 13.00.04 / Ксенія Юріївна Віттенберг. – Херсон, 2010. – 275 с.

2. Комков И.М. Методика преподавания иностранных языков / И.М. Комков. – Минск : Выш. школа, 1979. – 352 с.

3. Шкваріна Т.М. Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 40. Педагогічні науки/ Т.М. Шкваріна. – С.102-105.

4. Шкваріна Т.М. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя іноземної мови дошкільної ланки освіти//www-center.univer.kharkov.ua›vestnik/full/129.pdf

 

Тетяна Гостєва

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...