Главная Обратная связь

Дисциплины:


Холева кислота Хенодезоксихолева кислота 

Кон'югація жовчних кислот із гліцином і таурином приводить до утворення глікохолевої, таурохолевої та відповідних кон'югатів хенодезоксихолевої кислоти. У кишечнику частина первинних жовчних кислот під дією бактерій декон'югує та дегідроксилюється у 7-му положенні, що приводить до утворення вторинних жовчних кислот: з холевої – дезоксихолевої, з хенодизоксихолевої – літохолевої.

Жовчні кислоти у вигляді натрієвих і калієвих солей містять у своїй структурі гідрофільні (радикали гліцину і таурину) та гідрофобні (стероїдне ядро) групи, і завдяки амфіпатичним властивостям беруть участь у:

а) емульгуванні ліпідів у ШКТ;

б) активації панкреатичної ліпази;

в) формуванні міцел, у складі яких всмоктуються продукти

гідролізу ліпідів;

г) всмоктуванні жиророзчинних вітамінів (А, D, Е, К) і

каротиноїдів;

д) розчиненні та виведенні холестеролу.

3 Біосинтез стероїдних гормонів.У процесі перетворенняхоле-стеролу (С27) на стероїдні гормони відбувається його окисне гідроксилювання, розщеплення вуглеводневого бічного ланцю-га, окиснення, відновлення та ізомеризація. Послідовно утворюється прегненолон21) та прогестерон21). Останній у клітинах наднирникових залоз перетворюється на кортико-

стероїди: кортизол і альдостерон. У результаті модифікації бічного ланцюга прогестерону у статевих залозах синтезуються андрогени19) та естрогени18).

4 Біосинтез вітаміну Д3.Утворення вітаміну D327) відбуваєть-ся шляхом розщеплення кільця холестеролу з утворенням прові-таміну D3, останній гідроксилюється до 1,25-дигідроксихоле-кальциферолу (кальцитріолу) - активної форми вітаміну.

2.5.3 Шляхи екскреції холестеролу.Пулхолестеролу в організмі підтримується за рахунок його екзогенного надход-ження, біосинтезу та екскреції. У зв'язку з тим, що кільце холестеролу не може бути окиснене в клітинах організму, він екскретується у формі:

1 Жовчних кислот. У результаті ентерогепатичної циркуляції частина жовчних кислот (500 мг/добу) виводиться з організму.

2 Копростанолу. Останній утворюється з холестеролу, що не абсорбується у кишечнику і перетворюється під дією кишкової мікрофлори.

3 Нейтральних стероїдів – продуктів метаболізму стероїдних гормонів.

 

2.6 Ресинтез триацилгліцеролів у ентероцитах

У складі продуктів харчування містяться триацилгліцероли, вільний холестерол та його ефіри, складні ліпіди, які у шлунково кишковому тракті розщеплюються під дією панкреатичних ферментів. Продукти гідролізу (моноацилгліцероли, холестерол, вільні жирні кислоти, гліцерол, компоненти фосфоліпідів) абсорбуються клітинами слизової оболонки тонкої кишки (ентероцитами). У ендоплазматичному ретикулюмі ентероцитів продукти гідролізу ліпідів, що всмокталися, ресинтезуються з утворенням власних ліпідів організму, які включаються до складу хіломікронів – транспортних форм ліпідів (рис.20). 

 


Ентероцит

Амінокислоти→→→ Апопротеїн В

Фосфоліпіди

 
 


СН2 – ОН СН2 – О – СО –R1

| Ацил-Ацил- |

СН – О – СО –R2 трансфераза трансфераза СН – О – СО –R2

| |

СН2 – ОН СН2 – О – СО –R3

МАГ ТАГ

Хіломікрон

R-COOH Ацил-КоА-синтетаза R-CO~SКоА

ЖК Ацил-КоА

НS-КоА, АТФ АМФ, ФФн

Холестерол Холестерол-ефір

Ацилтрансфераза

Лімфатична система

Рисунок 20 – Схема ресинтезу ліпідів і формування хіломікронів у

Ентероцитах

Позначення: МАГ- моноацилгліцерол; ТАГ- триацилгліцерол

Хіломікрони вміщують вільний та етерефікований холесте-рол, фосфоліпіди, апопротеїни. Хіломікрони – основна транс-портна форма нейтральних ліпідів (ТАГ) від ентероцитів через лімфатичну систему в кров.

2.7 Циркуляторний транспорт ліпідів. Ліпопротеїни крові

Транспортною формою гідрофобних молекул ліпідів у гідрофільному середовищі крові є ліпопротеїни плазми.

Структура ліпопротеїнів.Ліпопротеїни за будовою є міцелами, які мають гідрофобне ядро, що складається переважно з ТАГ та ефірів холестеролу. Гідрофобне ядро вкрите шаром полярних фосфоліпідів, перефірійних та інтегральних білків (апопротеїнів) (рис. 21).

 

Периферійний білок

 
 

Гідрофобне ядро

(ТАГ, Хл-ефіри)

Інтегральний Фосфоліпіди, холестерол

білок

 

Рисунок 21 – Схема будови ліпопротеїнів крові

 

Методи фракціонування і класифікація ліпопротеїнівЛіпопротеїни плазми крові розділяють за допомогою двох основних методів.

А. Метод ультрацентрифугування плазми крові в сольових розчинах, під час якого відбувається флотація (спливання) різних класів ліпопротеїнів залежно від розмірів їх часточок та щільності.

Б. Метод електрофорезу, який ґрунтується на заряді білкових молекул. Ліпопротеїни рухаються в електричному полі разом із певними класами глобулінів крові. Розрізняють α-; β-; пре-β-ліпопротеїни (рис. 22).

ХМ β-ЛП пре-β-ЛП α-ЛП

 
 

 


- +

Щільність < 0.96 1.006-1.063 <1.006 1.063-1.21

ХМ ЛПНЩ ЛПДНЩ ЛПВЩ

Рисунок 22 – Електрофореграма ліпопротеїнів крові

Позначення: ХМ – хіломікрони; β-ЛП - β-ліпопротеїни; пре-β-ЛП - пре-β-ліпопротеїни; α-ЛП - α-ліпопротеїни; ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності; ЛПДНЩ – ліпопротеїни дуже низької щільності; ЛПВЩ – ліпопротеїни високої щільності

Сучасна класифікація ліпопротеїнів базується на методах їх фракціонування. Існує певна відповідність між класами ліпопро-теїнів, які розділяють вище зазначеними методами (рис. 22).

 

 

Основні класи ліпопротеїнів плазми крові:

· Хіломікрони (ХМ) – мають низьку щільність, оскільки вміщують велику кількість ТАГ і мало білків;

· Ліпопротеїни дуже низької щільності (ЛПДНЩ, пре-β-ліпопротеїни) – більш щільні, ніж ХМ, але все ж таки містять велику кількість ТАГ;

· Ліпопротеїни проміжної щільності (ЛППЩ) – похідні від ЛПДНЩ, більш щільні, ніж ХМ, хоча містять багато ТАГ;

· Ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ, β-ліпопро-теїни) – мають менше ТАГ і більше білків. Таким чином, ЛПНЩ більш щільні ніж ЛППЩ, з яких вони утворюються і вміщують найбільшу кількість холестеролу та його ефірів;

· Ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ, α-ліпопро-теїни) – найбільш щільні ліпопротеїни, мають самий низький вміст ТАГ і найбільшу концентрацію білків.

 

Окремі класи ліпопротеїнів розрізняють за фізико-хімічними властивостями, складом ліпідів та апобілків, що входять до їх складу, а також за фізіологічними функціями (табл. 4).

Таблиця 4. Характеристика ліпопротеїнів плазми крові

І Класифікація: · за щільністю · електрофорез · апопротеїни ХМ ХМ Апо-В48, апо-С, Е ЛПДНЩ пре-β Апо-В100, апо-С, Е ЛПНЩ β Апо-В100, апо-С, Е ЛПВЩ α Апо-А-І, апо-А-ІІ, апо-С, Е, D
ІІ Місце синтезу ШКТ Печінка та ШКТ У крові з ЛПДНЩ Печінка
ІІІ Порівняльний розмір Дуже великі (1000-10000 А0) Великі (300-700А0) Маленькі (150-250 А0) Найменші (75-100 А0)
ІV Склад та інші властивості: 1 Щільність 2 Білки (%) 3 Основні ліпіди   4 Ліпіди (%) Інші фракції (%): · фосфоліпіди · холестерол · ТАГ     < 0.96 0.5 - 2 ТАГ   98-99       0.96 - 1.006 ТАГ         1.006-1.063 Холестерол         >1.063 Холестерол = Фосфоліпіди  
V Основні функції Транспорт екзогенних ТАГ від ШКТ до тканин Транспорт ендогенних ТАГ від печінки до тканин Транспорт холестеролу до перифері-йних тканин (атерогенні) Транспорт холестеролу з периферій-них тканин до печінки (антиатеро-генні)

Метаболізм хіломікронів (рис. 23)

1 Хіломікрони утворюються у слизовій оболонці кишечника після ресинтезу ТАГ і містять екзогенні триацилгліцероли, які утворилися з ліпідів їжі.

2 Хіломікрони транспортуються від ШКТ через лімфу в кров.

3 Основні апопротеїни у їх складі – апо В-48, Апо СІІ – активатор ліпопротеїнліпази, апо Е.Останній переміщується у новосинтезовані ХМ з ЛПВЩ, у результаті чого утворюється зрілий хіломікрон.

4 У периферійних тканинах, в основному у жировій і м'язовій, ТАГ, що входять до складу ХМ, розщеплюються під дією ферменту ліпопротеїнліпази (ЛПЛ).

· ЛПЛ розташована на поверхні ендотелію судин різних тканин. Має два центри - центр зв'язування ліпопротеїнів і каталітичний центр, який гідролізує ТАГ, що містяться у складі ХМ і ЛПДНЩ до гліцеролу та жирних кислот.

5 Ремнанти хіломікронів взаємодіють із рецепторами клітин печінки та всмоктуються шляхом ендоцитозу. Вміст хіломікрону розщеплюється під дією лізосомальних ензимів. Продукти гідролізу (амінокислоти, жирні кислоти, гліцерол, холестерол) вивільняються у цитозоль і реутилізуються.

Слизова Лімфа КРОВ

оболонка ХМ

кишечнику ХМ М'язи

ХМ ЖК→ СО2 + Н2О

ЖК РемнантиТАГЛПЛ

ХМ Жирова тканина

ТАГ ЖК→ ТАГ у депо

ЖК

ЛПДНЩ ЛПДНЩ +

ПечінкаГліцеролПереферійні

Тканини

ЛППЩ ЛПЛ

ХЛ - депоТАГ

ЛПНЩ

ХЛ ХЛ

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...