Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зразок оформлення статтіУДК 811.161.2’366.5 Наталія Костусяк НАДКАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію модальності як міжрівневої комунікативно спрямованої надкатегорії сучасної української літературної мови, визначено її внутрішню організацію й категорійну багатовекторність, з’ясовано типологічні ознаки морфологічної, синтаксичної та лексико-граматичної модальності, схарактеризовано їхню грамемну спеціалізацію... (не менше 1000 знаків). Ключові слова: міжрівнева категорія, надкатегорія модальності, морфологічна модальність, синтаксична модальність, лексико-граматична модальність.   Постановка наукової проблеми та її значення (постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями). Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета і завдання статті. Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Висновки та перспективи подальшого дослідження. Джерела та література 1. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика української мови / І. Вихованець, К. Городенська ; [за ред. чл.-кор. НАН України Івана Вихованця]. – К. : Унів. вид-во “Пульсари”, 2004. – 398, [2] с. 2. Габай А. Ю. Синтаксична прислівникова транспозиція відмінкових і прийменникова-відмінкових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / А. Ю. Габай. – К., 2010. – 18, [1] с. 3. Городенська К. Предикатно-валентна основа елементарного односкладного речення / Катерина Городенська // Українська мова. – 2001. – № 1. – С. 69–73. 4. Межов О. Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : [монографія] / О. Г. Межов. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 464 с.   Костусяк Наталия. Надкатегория модальности в современном украинском литературном языке.Текст анотації (не менше 1000 знаків). Ключевые слова:межуровневая категория, надкатегория модальности, морфологическая модальность, синтаксическая модальность, лексико-грамматическая модальность. Kostusyak Nataliya. Supercategory of modality in the modern Ukrainian literature language.Текст анотації (не менше 1000 знаків). Key words:interlevel category, supercategory of modality, morphological modality, syntactical modality, lexical and grammatical modality.

Комплект матеріалів надсилати в електронному форматіна поштову скриньку nat_kostusyak@ukr.net

Матеріали повинні містити такі файли (названі латиницею за прізвищем автора з відповідним розширенням):1) оформлену відповідно до зазначених вимог статтю (petrenko.doc);

2) відомості про автора українською та англійською мовами:

прізвище, ім’я, по батькові;

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;

адреса для листування, e-mail, контактний телефон (petrenko_vidomosti.doc);

3) скановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня) (petrenko.rez.doc)

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та відбирати статті. Відхилені рукописи авторам не повертають.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних назв, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

Матеріали будуть надруковані мовою оригіналу.

Статті, опубліковані в журналі, відбивають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Вартість публікації наукової статті – 300 грн. Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

Кошти переказувати на картку для виплат ПриватБанку 6762 4683 0259 7012, попередньо зателефонувавши Костусяк Наталії Миколаївні.

Матеріали надсилати до ­­­­­­­­­­­­­­­­­­1 травня 2015 року на зазначену електронну поштову скриньку (nat_kostusyak@ukr.net).

Контактні телефони:

095 11 430 77 Костусяк Наталія Миколаївна,доктор філологічних наук,професор кафедри української мови; 099 227 23 61 Межов Олександр Григорович,доктор філологічних наук,професор кафедри української мови;(0332) 24-84-12 кафедра української мови.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...