Главная Обратная связь

Дисциплины:


Мета та завдання навчальної дисципліни. Кафедра: Цивільно-правових дисциплінВНПЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра: Цивільно-правових дисциплін

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. першого проректор з навчальної та наукової роботи

______________ С.М. Дубов

 

«____» серпня 2014 р.

 

ПЛАНИ

Семінарських та практичних занять

з дисципліни « Цивільно-процесуальне право»

напрям підготовки:6. 030401, правознавство

факультет:юридичний

 

Дніпропетровськ, 2014 р.

 

Плани семінарських занять та методичних рекомендацій з дисципліни «Цивільне процесуальне право» для студентів денного навчання за напрямом підготовки - 6.030401, правознавство, ___ серпня 2014 р.

 

 

Розробники:

Кохан Г.Л., кандидат юридичних наук, викладач кафедри;

Татарінов В.І. ст. викладач кафедри

 

Розглянуто схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від. “___” серпня 2014 року № ____

 

 

Завідувач кафедри к.ю.н. ______________ (Блінова Г.О.)

 

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни  
денна форма навчання  
Кількість кредитів –6 Галузь знань _______________ (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки: право  
Модулів – 1 Рік підготовки:  
Змістових модулів – 2 4-й  
Загальна кількість годин - 216 Семестр  
7-й  
Лекції  
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год.  
Практичні, семінарські  
36 год. 18 год.  
Самостійна робота  
126 год.  
Вид контролю: екзамен  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни:

навчальна -засвоєння студентами значення норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах у спорах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних та інших правовідносин; а також у справах наказного та окремого провадження; у зв’язку з переглядом судових рішень судами апеляційної, касаційної інстанцій та Верховним Судом України;

розвиваюча –оволодіння знанням про здійснення процесуальних дій судом та учасниками цивільного судочинства у всіх стадіях і провадженнях цивільного процесу;

виховна -оволодіння навчальною дисципліною повинно розглядатися студентами як умова становлення фахівця-юриста, який володіє високою професійною культурою і кваліфікацією.Предметомдисципліницивільного процесуального права є повний обсяг цивільних процесуальних принципів, інститутів, норм, які регулюють цивільні процесуальні правовідносини, здійснення судочинства в цивільних справах, права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин – учасників цивільного процесу, судові рішення та їх властивості, перегляд цивільних справ, а також суспільні відносини, що виникають у сфері цивільного судочинства, тобто цивільні процесуальні відносини. Ці відносини виникають у результаті діяльності суду, осіб, що приймають участь у процесі, органів виконання судових постанов, здійснюваної відповідно до норм цивільного процесуального права.

Успішне оволодіння навчальною дисципліною повинно розглядатися студентами як умова становлення фахівця-юриста, який володіє високою професійною культурою і кваліфікацією.

Вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:

з н а т и:

1) на понятійному рівні:предмет, метод, інститути, систему цивільного процесуального права; джерела, принципи цивільного процесуального права; поняття цивільної процесуальної право- та дієздатності; поняття, ознаки цивільної процесуальної форми;

2) на фундаментальному рівні:цивільно-процесуальні правовідносини, їх елементи; суб’єктний склад учасників цивільного процесу; процесуальні строки, зміст інститутів цивільної юрисдикції та підсудності; докази і доказування в цивільному процесі; поняття позову, стадій цивільного процесу; позовне, наказне, окреме, апеляційне, касаційне та виконавче провадження;

3) на практично-творчому рівні: методи вирішення практичних завдань з цивільного процесу.

в м і т и:

1) на репродуктивному рівні:відтворювати основні поняття та конструкції цивільного процесуального права; складати процесуальні документи

2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного процесуального права, інших галузей права при вирішенні практичних завдань; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;

3) на евристичному рівні:аналізувати положення та інститути цивільного процесуального права; узагальнювати юридичну практику; виступати експертом та консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати процесуальні документи;

4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою.

З метою перевірки засвоєних знань, рівня сформованих умінь та навичок проводиться поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та індивідуальних занять, проведення контрольної роботи по кожному змістовному модулю, має за мету перевірку підготовки з вивченої теми та тем кожного модулю.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту з метою оцінки результатів засвоєння отриманих знань по всьому курсу навчальної дисципліни.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...