Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального праваРоль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про предмет цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, у засвоєнні основних засад (принципів) цивільного судочинства з метою їх правильного застосування у професійній діяльності.

Ключові поняття:цивільне процесуальне право; цивільний процес; форма захисту права; цивільна процесуальна форма; предмет цивільного процесуального права; методи цивільного процесуального права; джерела цивільного процесуального права; провадження та стадії цивільного процесу; принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією України; принципи, закріплені законодавством про судочинство; загальноправові принципи; міжгалузеві принципи; галузеві принципи.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Поняття цивільного процесуального права. Предмет цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права. Імперативний метод впливу на поведінку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин (зобов’язання, заборона, примус). Диспозитивний спосіб регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт правового регулювання нормами цивільного процесуального права. Система цивільного процесуального права.

Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права та їх дія. Класифікація норм цивільного процесуального права за змістом (регулятивні і дефінітивні), за сферою застосування (загальні, спеціальні, виняткові), за методом впливу на поведінку правомочних осіб (імперативні, диспозитивні).

Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі, за колом осіб.

Система принципів цивільного процесуального права. Класифікація принципів: за формою нормативного закріплення (закріплені Конституцією України, закріплені законодавством про судочинство, закріплені цивільно-процесуальним законодавством); за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин на такі, які визначають: процесуально-правову діяльність суду й органів виконання судових рішень, процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу; за предметом регулювання (принципи організації правосуддя - судоустрою і судочинства, функціональні – принципи процесуальної діяльності, принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об’єктивність, істина), принципи, які визначають форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність); за значимістю (фундаментальні, конструктивні); за сферою поширення (загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи окремих правових інститутів).

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК. характеризувати зміст принципів як основних засад цивільного судочинства; визначити правовий зміст понять справедливість, добросовісність, законність, доступність правосуддя, гласність та відкритість судового розгляду, право на правову допомогу; аналізувати статті ЦПК, у яких закріплені окремі положення принципів диспозитивності, змагальності, публічності, безпосередності, усності та ін. з метою правильного їх застосування при вирішенні практичних завдань.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...