Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 7. Непозовні провадженняРоль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про наказне провадження як вид цивільного судочинства, його процесуальні особливості, підстави видачі судом судового наказу, набрання ним законної сили, його скасування, формування знань про окреме провадження як особливий вид цивільного судочинства, про категорії справ окремого провадження, про судове провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.

.

Ключові поняття:наказне провадження;судовий наказ, особлива форма, судове рішення; заявник, стягувач, боржник, виконавчий документ; окреме провадження; особи, які можуть бути заявниками у справах окремого провадження; заінтересовані особи у справах окремого провадження; процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.

Обсяг знань студента після вивчення теми:

Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма рішення суду.

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

Предмет розгляду у справах наказного провадження. Особи, які беруть участь у справі: стягувач, боржник, їхні представники.

Особливості розгляду справи у порядку наказного провадження. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

Зміст судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Право боржника подати заяву про скасування судового наказу в разі заперечення проти вимог стягувача.

Набрання судовим наказом законної сили. Видача судового наказу стягувачеві для пред’явлення до виконання.

Розгляд заяви боржника про скасування судового наказу. Правові наслідки скасування судового наказу. Процесуальні строки наказного провадження.

Загальна характеристика окремого провадження. Характерні риси і особливості розгляду і вирішення справ у порядку окремого провадження. Справи, які розглядає і вирішує суд у порядку окремого провадження.

Процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого провадження. Підсудність справ окремого провадження.

Особи, які беруть участь у справах окремого провадження: заявники, заінтересовані особи, їх представники. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи чи інтереси інших осіб. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах окремого провадження.

Особливості дії принципів змагальності та диспозитивності у справах окремого провадження. Відмінність справ окремого провадження від справ позовного провадження.

Категорії справ, які розглядаються у порядку окремого провадження. Їх загальні риси та особливості.

 

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою правильного застосування норм ст. 96 ЦПК; складати процесуальні документи: заяви про видачу судового наказу; заяву про скасування судового наказу; судовий наказ; характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого провадження; визначати предмет доказування у справах окремого провадження; складати процесуальні документи.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...