Главная Обратная связь

Дисциплины:


Монографії та наукові видання4.1. Амельченко, Марія Василівна. Особенности заочного рассмотрения дела / М. В. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. - Донецьк, 2010. - № 2. - C. 64-69.

4.2. Андрійчук О. Зупинення, поновлення та продовження цивільних процесуальних строків / О.Андрійчук // Вісник прокуратури. -2009. - № 4. - C. 93-102.

4.3. Ахмач, Ганна. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 9. - C. 35-38.

4.4. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2007. - № 1.

4.5. Бірюков І.А. Справедливість та її місце в цивільному судочинстві / І. А. Бірюков // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 10. - C. 93-98.

4.6. Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 7. - C. 27-30.

4.7. Бичкова С.С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 3. - (Серія юридична. - C. 119-127

4.8. Бичкова С.С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача / С. С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 10. - C. 41-44

4.9. Бичкова, Світлана Сергіївна. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу / С. С. Бичкова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - Київ, 2009. - Вип. 6. - C. 51-59

4.10. Бичкова С.С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 4. - (Серія юридична. - C. 129-139

4.11. Бичкова С.С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва / С. С. Бичкова // Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія. - Харків, 2010. - № 3. - C. 224-228

4.12. Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 2. - C. 217-222.

4.13. Бичкова С.С. Подання висновків на виконання своїх повноважень як форма участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С. С. Бичкова // Криміналістичний вісник : наук.-практич. посіб. - К., 2009. - № 2. - C. 24-294.14. Бичкова С.С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / С. С. Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Вип. 3. - C. 113-123

4.15. Бичкова С.С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект / С. С. Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 3. - C. 268-277

4.16. Бичкова, Світлана. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у справах позовного провадження / С. Бичкова // Вісник прокуратури : Видавництво "Істина". - 2010. - № 10. - C. 103-109

4.17. Бичкова С.С. Структурні елементи та види цивільного процесуального правового статусу осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. - Донецьк, 2010. - Вип. 3. - C. 218-223

4.18. Бичкова, Світлана Сергіївна. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - C. 122-126

4.19. Бичкова С.С. Цивільна процесуальна правосуб’єктність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Південноукраїнський правничий часопис. - Одеса, 2010. - № 2. - C. 96-99

4.20. Бичкова С.С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України. / С. С. Бичкова // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 83-87

4.21. Бичкова С. С., Чурпіта Г. В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин // Юридична наука. – 2011. - № 4-5. – С. 57-62.

4.22. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.

4.23. Бобко В. Окрема ухвала в цивільному судочинстві / В. Бобко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4. - C. 32-34

4.24. Богля С.С. Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. -2007. - Вип 37. - C. 324-331.

4.25. Боєва О.С. Доцільність застосування аналогії права при розгляді трудових спорів / О. С. Боєва // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 103-109

4.26. Боєва В.В. Належне повідомлення осіб, які беруть участь в справі - складова справедливого судового розгляду / В. В. Боєва, О. В. Спас // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 72-79

4.27. Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі / І. В. Болокан // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2010. - Вип. № 1. - C. 51-58

4.28. Бондар І.В. Рішення суду як об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат.- 2007. - № 11/12. - C. 18-21.

4.29. Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві / І.В.Бондар // Вісник господарського судочинства. -2009. - № 2. - C. 96-100.

4.30. Бондар І.В. Суб’єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. -2008. - №10. - C. 19-22.

4.31. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права.- 2007. - Вип. 1. - C. 117-130.

4.32. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про процесуальну форму підготовки до судового розгляду справ окремого провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіон. Наук.-практ. конф. (9-10 лют. 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 196-197.

4.33. Боннер О. Науково-технічний процес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики / О. Боннер // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 45-62

4.34. Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення / М. М. Бородін // Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 5. - C. 43-47

4.35. Бородін М.М. Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Судова апеляція. – 2006. - № 1.

4.36. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України.- 2008. - № 8. - C. 87-91.

4.37. Бородін М.М. Цивільно-процесуальні особливості перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами (судова практика) / М. М. Бородін // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 142-148

4.38. Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження // Держава і право. – 2006. – Вип. 31. - С. 328-333.

4.39. Братель, Олександр Григорович. Проблемні аспекти Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах" від 20.12.2011 року / О. Г. Братель // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 грудня 2011 р.). - К., 2011. - C. 73-75

4.40. Буга В. Розумний строк розгляду справ у цивільному судочинстві України / В. Буга // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 1. - C. 64-67

4.41. Буга, Ганна. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві / Г. Буга // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 2. - C. 97-100

4.42. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

4.43. Бичкова С.С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб // Право України. -2008. - № 6. - C. 94-99.

4.44. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. Видання 2-е, перероблене і доповнене. – Х.: Еспада, 2009.

4.45. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007.

4.46. Васильєва І. Актуальні питання визнання й виконання рішень іноземних судів на території України / І. Васильєва // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 10-12

4.47. Великорода, Олександр . Розширення сфери застосування наказного провадження / О. Великорода // Підприємництво, господарство і право / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 7. - C. 19-21

4.48. Великорода О.М. Скасування та оскарження заочного рішення / О. М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України: право: наука, практика.- 2011. - Число 3 (22). - C. 45-50

4.49. Верба-Сидор О. Вирішення питання про поворот виконання в цивільному процесі / О. Верба-Сидор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 52. - C. 180-189

4.50. Вербіцька М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша; частина друга) / М. Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 5. - C. 102-106

4.51. Воробель, Уляна. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду ; У. Воробель // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф".- 2011. - № 5

4.52. Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи / У. Воробель // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 50. - (Серія юридична. - C. 153-160

4.53. Воробель У.Б. Залишення позивачем судового засідання як підстава залишення заяви без розгляду / У. Б. Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 4. - (Серія юридична. - C. 140-152

4.54. Воробель У.Б. Інститут відкликання позовної заяви в цивільному процесі України / У. Б. Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 3. - C. 21-34

4.55. Воробель, Уляна. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення / У. Воробель // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 2. - C. 80-85

4.56. Гетманцев, Максим. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності / М. Гетманцев // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 5. - C. 71-77

4.57. Гетманцев, Олександр. Дія в часі нормативно-правових актів, що застосовуються судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах / О. Гетманцев, М. Гетманцев // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2010. - № 6. - C. 67-73

4.58. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2011. - № 9. - C. 38-43

4.59. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 4. - C. 169-176

4.60. Грабовська, Оксана Олександрівна. Правосуб’єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О. О. Грабовська // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип. 45. - C. 291-296

4.61. Грабовська О.О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 54-57

4.62. Гусаров К.В. Апеляційне провадження у цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

4.63. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 12. – С. 27-34.

4.64. Дацко Ю. Правове становище органів місцевого самоврядування та експерта у цивільному процесі: порівняльний аналіз / Ю. Дацко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів,2012. - C. 154-156

4.65. Дем’янова О.В. Новели законодавчого регулювання апеляційного оскарження та перегляду ухвал у цивільному судочинстві / О. В. Дем’янова // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 88-94

4.66. Дем’янова О. Окремі аспекти правового статусу представника як суб’єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 3. – С. 92-93.

4.67. Діденко Л.В. Процесуальні особливості розгляду спорів, пов’язаних з розкриттям банківської таємниці // Південноукраїнський правничий часопис. -2007. - № 3. - C. 123-125.

4.68. Діденко Л.В. Суб’єкти, які мають право на апеляційне оскарження // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 3. - C. 141-144.

4.69. Домбругова А. Апеляційне оскарження судових рішень // Юридичний вісник України. – 2005. - № 2. – С. 14.

4.70. Домбругова А. Перегляд рішень за нововиявленими обставинами // Юридичний вісник України. – 2005. - № 4. – С. 14.

4.71. Дунас, Тарас. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : Видавництво "Істина". - 2010. - № 2. - C. 81-90

4.72. Жеребной, Ігор. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 8. - C. 117-120

4.73. Звірко О. Деякі процесуальні аспекти судового розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О. Звірко, О. Осипова // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - C. 90-93

4.74. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008 (К.). - 788 с.

4.75. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі : Наук.-практ. коментар / Я.П. Зейкан. - 2-е вид., стереотип. - [б. м.] : КНТ, 2008 (К.). - 488 с.

4.76. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.

4.77. Зинов’єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти / А. В. Зинов’єва // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 12. - C. 41-46

4.78. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: Практичний посібник. – К.: Атіка, 2005.

4.79. Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. О. Ізарова // Вісник Академії адвокатури України: право: наука, практика.- 2011. - Число 3 (22). - C. 57-61.

4.80. Казьміна К.Є. Деякі теоретичні аспекти розгляду цивільних справ у порядку апеляційного провадження / К. Є. Казьміна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спеціальний випуск №3. У 2-х ч. : Екологія. Економіка. Право. Ч.2. - C. 229-234

4.81. Колесник О. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі / О. Колесник // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 74-76

4.82. Канішева К.М. Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів / К.М.Канішева // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків,2007. - Вип 36. - C. 309-315.

4.83. Комаров В. Лекція професора Комарова В. : Вступ до курсу "Цивільний процес" / В. Комаров // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 120-153

4.84. Комаров В. В. Окреме провадження : монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова / За ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011.

4.85. Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур / В. Комаров // Право України. - 2012 . - № 1/2. - C. 154-174

4.86. Короєд С.О. Витрати на правову допомогу в цивільному процесі / С. О. Короєд // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 79-90

4.87. Короєд С.О. Участь у цивільному процесі органів опіки та піклування / С. О. Короєд // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". -2010. - № 4. - C. 108-114

4.88. Короєд, Сергій Олександрович. Характертистика цивільної процесуальної форми захисту прав / С. О. Короєд // Держава і право.- 2011. - Вип. 54. - C. 349-354

4.89. Корольов, Віктор Васильович. Накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб, як вид забезпечення позову в цивільному судочинстві / В. В. Корольов // Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю проголошення Загальної декларації прав людини (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2010. - C. 232-235

4.90. Корольов, Віктор. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі / В. Корольов // Юридична Україна : Юрінком Інтер.- 2011. - № 11. - C. 60-66

4.91. Косарєва Т. Проблеми інституту судових викликів і повідомлень, що лежать у сфері процесуального закріплення їх змісту в нормах Цивільного процесуального кодексу України / Т. Косарєва // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - C. 89-92

4.92. Кройтор В.А. Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону / В. А. Кройтор, В. В. Єманов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 2. - C. 192-199

4.93. Кройтор В. Розгляд судами справ за позовами про звільнення майна з-під арешту / В. Кройтор, С. Кузьменко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2009. - Вип. 3. - C. 162-168

4.94. Кузів, Галина. Правова природа цивільного процесуального обов’язку / Г. Кузів // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 11. - C. 90-93

4.95. Ліснича Т.В. Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань / Т. В. Ліснича // Право і безпека. - Харків, 2012. - № 4 (41). - C. 196-200

4.96. Лемик Р. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Р. Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 54. - C. 232-238

4.97. Ломоносова О.М. Захист прав відповідача в цивільному судочинстві / О. М. Ломоносова // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія "Юридичні науки". - Львів, 2010. - Вип. 4. - C. 181-192

4.98. Лошицький М.В. Спірні питання участі у цивільному процесі нотаріусів, БТІ, органів внутрішніх справ та РАЦС як відповідачів і третіх осіб / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 67-82

4.99. Лошицький, Михайло Васильович. Деякі питання примусового виконання мирової угоди / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - C. 510-519

4.100. Лошицький, Михайло Васильович. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. - 2010. - Вип. 47. - C. 326-337

4.101. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 9. - C. 27-33

4.102. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юридичний, 2005.

4.103. Луспеник Д.Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) // Право України. -2008. - № 7. - C. 99-107.

4.104. Масюк В.В. Розсуд суду оцінки преюдиціальних обставин / В. В. Масюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2009. - Вип. 3 (46). - C. 212-218

4.105. Мороз С.В. Актуальні питання участі неповнолітніх осіб у цивільному процесі / С. В. Мороз // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 14-15 квітня 2011 р.). - Кіровоград, 2011. - C. 41-43

4.106. Навроцька Ю. Виклик через оголошення в пресі в цивільному процесі / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - C. 184-185

4.107. Навроцька Ю. Забезпечення інформованості боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 191-193

4.108. Навроцька Ю. Основні напрямки реформування наказного провадження судовою реформою 2010 року / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 174-176

4.109. Навроцька Ю. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Ю. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - C. 211-217

4.110. Наумчик М.І. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ у апеляційному порядку / М. І. Наумчук // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". -2007. - № 1. - C. 160-181.

4.111. Німак М.О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 2. – С. 97-107.

4.112. Німак М. Участь заінтересованих осіб у справах про надання права на шлюб / М. Німак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 177-178

4.113. Німак М. Участь органу опіки та піклування в справах, що виникають із шлюбних правовідносин / М. Німак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 194-196

4.114. Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. д-ра юрид. наук , проф., Засл. юриста України Р. М. Мінченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". - О. : Фенікс, 2010. - 222 с.

4.115. Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми // Судова апеляція. -2009. - № 1. - C. 136-158.

4.116. Паскар, Ауріка. Зміст цивільних процесуальних правовідносин / А. Паскар // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 10. - C. 72-76

4.117. Паскар, Ауріка. Об’єкт цивільних процесуальних відносин / А. Паскар // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2010. - № 12. - C. 79-85

4.118. Паскар, Ауріка. Поняття та роль юридичних фактів у виникненні цивільних процесуальних правовідносин / А. Паскар // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 12. - C. 40-42

4.119. Підлубна, Оксана. Відновлення втраченого судового провадження / О. Підлубна // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 4. - C. 82-86

4.120. Погребняк, Оксана. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку / О. Погребняк // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 5. - C. 53-56

4.121. Погребняк О.С. Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку / О. С. Погребняк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 4 (51), Ч. 2. - C. 222-230

4.122. Практика розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми (Узагальнення, 11.12.2008, підготовлене суддею Верховного Суду України В.М.Барсуковою та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики О.Є.Бурлай, к.ю.н.) // Текст документа взятo з сайту Верховної Ради України.

4.123. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України : ТОВ "Видавництво "Істина". -2008. - № 1. - C. 25-36.

4.124. Практика ухваленнята перегляду судами заочних рішень у цивільних справах // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. -2007. - № 10. - C. 25-35.

4.125. Поштар Т. Цивільний процесуальний кодекс України. Розділ ІХ. Порядок відновлення втраченого судового провадження // Закон і бізнес. – 2005. - № 4. – С. 10.

4.126. Притика Д. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах / Д.Притика // Вісник господарського судочинства : Юрінком Інтер. -2008. - № 4. - C. 53-59.

4.127. Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ / Ю.Д.Притика // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. -2008. - № 7/8. - C. 34-41.

4.128. Процесуальні документиу цивільних справах (теорія, методика, практика) : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. - 1088 с.

4.129. Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах / Ю. С. Рожик // Адвокат : ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". - 2010. - № 7. - C. 29-33

4.130. Рожик Ю. Правова природа інтересу органів місцевого самоврядування у цивільному процесі: загальна характеристика / Ю. Рожик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 202-204

4.131. Рожик Ю. Правове становище органів місцевого самоврядування та представника у цивільному процесі: порівняльний аналіз / Ю. Рожик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 188-190

4.132. Рожик Ю. Проблеми правового регулювання форми та змісту висновку органів місцевого самоврядування в цивільному процесі / Ю. Рожик // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 51. - (Серія юридична. - C. 211-217

4.133. Розкриття банківської таємниці / Д. Луспеник, З. Мельник // http://crimealawyers.com/rozkrittya-bank-vsko-ta-mnits

4.134. Руденко В.Б. Процесуальні порушення суддів як складова проблеми зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві / В. Б. Руденко // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 83-90

4.135. Рябченко Ю.Ю. Застосування процедури наказного провадження при розгляді справ про захист прав споживачів / Ю. Ю. Рябченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2009. - Вип. 44. - C. 188-196

4.136. Рябченко Ю.Ю. Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів / Ю. Ю. Рябченко // Право і безпека. - Харків, 2012. - № 4 (41). - C. 206-211

4.137. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (науково-практичний коментар статей 45 і 46 ЦПК України) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 9. – С. 36-46.

4.138. Свідерська М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / М.Свідерська // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф".- 2009. - № 2. - C. 101-104.

4.139. Свідерська М.В. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу // Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний господарсько-правовий журнал. -2007. - № 12. - C. 64-67.

4.140. Свідерська М.В. Судовий збір у наказному провадженні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. -2007. - № 11. - C. 112-114.

4.141. Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.

4.142. Свідерська М.В. Судовий наказ як виконавчий документ // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2007 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка : ЛНУ ім. Я.Франка. -2007. - С.341-343.

4.143. Світлична Г.О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства / Г.О.Світлична // Вісник Верховного Суду України. -2008. - № 4. - C. 35-42.

4.144. Севрук, Оксана. Звернення прокурора до суду із заявою про видачу судового наказу / О. Севрук // Вісник прокуратури / Генеральна прокуратура України. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. Київський національний університет ім. Т. Шевченка : Видавництво "Істина". - 2010. - № 1. - C. 100-105

4.145. Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / С. Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - C. 218-224

4.146. Сеник С. Закриття провадження у цивільній справі / С. Сеник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 186-187

4.147. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. -2008. - № 6. - C. 35-38.

4.148. Сеник С. Поняття інституту перегляду судових рішень в апеляційному порядку / С. Сеник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 209-210

4.149. Сердюк Ю. Проблеми, пов’язані з оскарженням судових рішень в апеляційному порядку в цивільному судочинстві / Ю. Сердюк // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 107-110

4.150. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Верховний Суд; Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. (Узагальнення підготовлено суддею Верховного Суду України Д.Д.Луспеником та старшим консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України, кандидатом юридичних наук З.П.Мельник).

4.151. Султанов А.Р. Правовая определенность в надзорном производстве ГПК РФ и практика Конституционного Суда РФ / А. Р. Султанов // Право и политика : ООО "НБ-Медиа". -2007. - № 5. - C. 30-39.

4.152. Тарасенко Л. Судовий контроль за виконанням судових рішень // Вісник Львівського університету : Серія юридична / Міністерство освіти і науки України. Львівський національний університет ім. І. Франка : ВЦ Львівського національного університету ім. І. Франка. -2006. - Вип. 42. - C. 209-216.

4.153. Татулич І. Наказне провадження в цивільному судочинстві // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (19 - 20 жовтня 2007 р.). - Івано-Франківськ,2007.- C. 263-265.

4.154. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / В. Тертишніков // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 77-88

4.155. Томас Ю. Коментар передбаченого четвертим розділом Цивільно-процесуального кодексу України окремого провадження в порівнянні з урегульованою німецьким цивільно-процесуальним законодавством добровільною юрисдикцією / Ю. Томас // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС. -2006. - Вип. 3. - C. 103-109.

4.156. Фазікош Г.В. Судовий наказ у цивільному судочинстві (порівняльно-правова характеристика української, російської та німецької моделей) // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". -2007. - № 1. - C. 104-113.

4.157. Федик С.Є. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника або векселя у судовій практиці України // Правове регулювання обігу цінних паперів : Тези доповідей і повідомлень на науково-практичному семінарі (16 березня 2007 р.) / Г.В. Смолін (упоряд.) : ЛьвДУВС. -2007. - C. 59-61.

4.158. Федосеева Г.Ю. Правовое регулирование международного усыновления в Российской Федерации и Республике Польша / Г. Ю. Федосеева // Право и государство: теория и практика : Научно-практический и информационно-аналитический журнал : ИД "Право и государство". -2007. - № 5. - C. 95-99.

4.159. Фурса С.Я. Адвокат у цивільному процесі : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008 (К.). - 452 с.

4.160. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія та практика / С. Фурса // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 89-98

4.161. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.

4.162. Хортюк, Олександра. Реалізація права на пред’явлення позову у цивільних справах про захист ділової репутації юридичної особи / О. Хортюк // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 8. - C. 77-81

4.163. Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України. – 2003. - № 2. – С. 92-96.

4.164. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України. – 2004. - № 3. – С. 85-87.

4.165. Особенности усыновления детей при наличии иностранного элемента / Н. Шерстнева // Законность : Правовой научно-практический журнал / Генеральная прокуратура РФ. - 2007. - № 6. - C. 20-22

4.166. Целуйко, Олена Валеріївна. Експерт у цивільних справах: правовий аспект / О. В. Целуйко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - C. 211-215

4.167. Черняк Ю. Forum shoping: деякі питання тлумачення і застосування [право позивача обрати суд певної держави] / Ю. Черняк // Право України : юридичний журнал / Святоцький О.Д. (голов. ред.). - К. : Мінюст України. - ISSN 0132-1331. -2007. - № 2. - С.147-150.

4.168. Шерстнева Н. Особенности усыновления детей при наличии иностранного элемента / Н. Шерстнева // Законность : Правовой научно-практический журнал / Генеральная прокуратура РФ. -2007. - № 6. - C. 20-22.

4.169. Шиманович О. Н. Процессуальные особенности рассмотрения судом дел о признании физического лица безвестно отсутствующим и объявлении его умершим/ О. Н. Шиманович//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). № 1. 2010. – С. 87-95.

4.170. Штефан О. Порядок відновлення втраченого судового провадження // Юридична Україна. 2005. - № 5. – С. 73-76.

4.171. Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України. – 2004. - № 6. – С. 70-74.

4.172. Щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду / Національний банк / Лист № 48-012/275-3973 від 19.04.2005 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.

4.173. Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф".- 2008. - № 11. - C. 172-174.

4.174. Ясинок, М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб'єктності фізичних осіб / М. Ясинок // Право України. – 2010. - № 3. - С.146-152.

4.175. Ясинок М. Заінтересовані особи в окремому провадженні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць. - Донецьк,2008. - № 2. - C. 163-169.

4.176. Ясинок М. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Університетські наукові записки. – 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 182-186.

4.177. Ясинок М. М. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових умов, які при цьому повинні мати місце / Ясинок М. М. // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9.

4.178. Ясинок М.М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні / М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право. -2008. - № 6. - C. 59-60.

4.179. Ясинюк М.М. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження / М. М. Ясинюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 12. - C. 64-69

4.180. Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст] : монографія / М. М. Ясинок; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Суми : СНАУ, 2011. - 380 с.

4.181. Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2011. - № 3. - C. 48-54

4.182. Ясинок М.М. Порядок звернення до суду із заявами про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу // Право України : Юридичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 66-68.

4.183. Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи / М. М. Ясинюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 4/5. - C. 157-164

4.184. Проблеми усиновлення, які можуть виникнути у цивільному процесі / М.Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. -2007. - № 7. - C. 68-73.

4.185. Ясинок М.М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні // Право України. -2008. - № 5. - C. 114-117.

4.186. Ясинок М.М. Розкриття банківської таємниці - новий вид справ в окремому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 2 (88). – С. 67-71.

4.187. Ясинок М.М. Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження / УДК 347.91/.95 // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2010_3/p3_6.html.

4.188. Ясинок М.М. Судове рішення в позовному та окремому провадженні цивільного процесуального права (теоретичний аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України.- 2008. - № 5. - C. 56-62.

4.189. Ясинок М.М. Чи є принцип змагальності в окремому провадженні? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2006. - Вип. 34. - C. 287-292.

4.190. Ясинок М. Чи може мати місце судове розпорядження у справах окремого провадження // Підприємство, господарство і право. – 2007. - № 6. – С. 52-53.

5. Інтернет-ресурси:

5.1. http://zakon1.rada.gov.ua.

5.2. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

5.3. http://teoriya.chat.ru/;

5.4.http://www.juristy.ru/;

5.5. http://enbv.narod.ru/index.html;

5.6.http://altnet.ru/; http://lawportal.ru/

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...