Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕКСТИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИІ.М.Медведєва

 

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ

ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

студентами денної та заочної форм навчання

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

 

 

В.Г.Кочеткова, Л.К.Лисак, Г.М.Ковальова,

І.М.Медведєва

 

 

ЗБІРНИК ТЕКСТІВ

ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

студентами денної та заочної форм навчання

 

Затверджено

на засіданні

вченої ради ДДМА

Протокол № 3 від 01.12.2005

 

 

Краматорськ 2005

 
 

ББК 81.2 Укр-7

УДК 81'373.46

З – 41

 

Рецензенти:

 

 

Дорошенко С.І, докт.філол.наук, професор кафедри української мови Харківського НПУ ім. Г.С.Сковороди

Сиротенко В.П, канд. філол. наук, доцент, завкафедри cлов’янської філології Краматорського економіко-гуманітарного інституту

 

 

Кочеткова В.Г., Лисак Л.К., Ковальова Г.М., Медведєва І.М.

 

 

З – 41. Збірник текстів до вивчення української лексики за професійним спрямуванням (для студентів денної та заочної форм навчання). - Краматорськ: ДДМА, 2005. – 260 с.

 

ISBN 966-379-027-Х

 

Включає тексти за напрямами „Економіка і підприємництво”, „Менеджмент”, „Інженерна механіка”, „Металургія”, „Зварювання”, „Електромеханіка”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, „Комп’ютерні науки” для перекладів з російської мови українською; російсько-український словник професійної лексики.

 

 

ББК 81

 

ISBN 966-379-027-Х © В.Г. Кочеткова ,

Г.М. Ковальова,

Л.К. Лисак,

І.М. Медведєва, 2005

© ДДМА, 2005

       
 
 
   

ЗМІСТ


Вступ 4

1 Тексти за напрямом підготовки

1.1 0501 Економіка і підприємництво 5

1.2 0502 Менеджмент 35

1.3 0902 Інженерна механіка 65

1.4 0902 Інженерна механіка (спеціальність „Технологія машинобудування”) 95

1.5 0904 Металургія 125

1.6 0922 Електромеханіка 155

1.7 0923 Зварювання 185

1.8 0925 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

0804 Комп’ютерні науки 215

2 Словник термінологічної лексики

2.1 Технічна термінологія 245

2.2 Економічна термінологія 255

Список використаної літератури 259

 


ВСТУП

 

Останнім часом відбулася переорієнтація викладання української мови у вищих навчальних закладах, пріоритетним визначено формування професійного мовлення студентів. Навчання у контексті професійної підготовки передбачає: засвоєння студентами загальнонаукової та фахової термінологічної лексики, формування навичок роботи з науковими текстами, науковою літературою, опанування офіційно-ділового стилю, комунікативних умінь і навичок.Дисципліну „Українська мова (за професійним спрямуванням)” вивчають студенти другого та третього курсів усіх спеціальностей. Програма курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)” побудована відповідно до профілю підготовки бакалаврів.

Основними формами навчального процесу є практичні заняття та самостійна робота. Оскільки матеріальну основу мови становить словниковий склад, лексика, основна увага в організації навчального процесу зосереджується на різних видах словникової роботи, що має на меті збагатити словник студентів загальнонауковою і, насамперед, термінологічною, фаховою лексикою, навчити правильно використовувати її залежно від сфери й мети спілкування.

Успіх засвоєння курсу значною мірою залежить від правильної організації та використання студентами найбільш ефективних методів і форм самостійної роботи. Специфіка нашого російськомовного регіону зумовлює обрання перекладу з російської мови українською основним видом самостійної роботи у вивченні термінологічної лексики. Виконуючи переклади текстів за професійним спрямуванням, студенти виписують зі словників економічні та технічні терміни, визначають їх походження, значення, сферу вживання. Однак багатопрофільність підготовки фахівців нашого навчального закладу і відсутність підібраних текстів за кожним окремо взятим напрямом підготовки значно ускладнювали організацію самостійної роботи студентів.

З урахуванням усього вищезазначеного й підготовлено цей збірник для студентів очної форми навчання. Він містить уривки фахових текстів (російською мовою) за основними напрямами підготовки спеціалістів в академії: „Економіка і підприємництво”, „Менеджмент”, „Інженерна механіка”, „Металургія”, „Електромеханіка”, ”Зварювання”, „Комп’ютерні науки”, „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, словник термінологічної лексики, основну та додаткову літературу.


ТЕКСТИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...