Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕХНІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯблокировка блокування

блокировочный блокувальний

блокируемый датчик прич. блокуваний, блоковуваний,

прил.блоківний

валик валик;

в. вытягивающий валик витягаючий;

в. вытяжной валик витяжний

валиковый валиковий, валковий

вентиль вентиль

в. управляемый вентиль керований

взаимодействовать взаємодіяти

воздействие дія, влив, -ву;

в. магнитное дія магнітна

воспроизведение відтворення

восстановительный відновний, відбудовний, відбудовчий

вращаемый обертаний

вращательный обертальний

вращающий прич. обертаючий, прил. обертальний вращение обертання;
в. замедленное обертання сповільнене;

в. непрерывное обертання безперервне

вылет виліт

выпрямитель випрямляч

высоколегированный високолегований

вязкость в’язкість

генерировать генерувати

гибкость гнучкість

горелка пальник;

г. долбежная пальник довбальний

г. керосиновая пальник гасовий;

г. кислородно-ацетиленовая пальник киснево-ацетиленовий;

г. кислородно-водородная пальник киснево-водневий;

г. многопламенная пальник багатополуменевий;

г. регенеративная пальник регенеративний;

г. с дутьём пальник з дуттям;

г. сварочная пальник зварювальний

груз вантаж

движение рух;

д. вихревое рух вихровий;

д. возвратно - поступательное рух поворотно-поступальний;

д. вращательное рух обертальний;

д. емкостный рух ємнісний

давление тиск;

д. избыточное надмірний тиск;

д. индуктивное індуктивний;

д. проволочное дротяний;

двоичный двійковий

двутавровый двотавровий

двухслойний двошаровий

декодирование декодування

десятичный десятковий

дублирование дублювання

ёмкость ємність, (вместимость) місткість

жесткость жорсткість, -кості

жидкотекучесть рідкотекучість, -чості

закалка гартування;

з.масляная гартування у маслі;

з. пламенная гартування полуменеве;

з. поверхностная гартування поверхневе;

з. с охлаждением в воде гартування з охолодженням у воді;

з. сквозная гартування наскрізне;

з. ступенчатая Ё гартування ступінчасте;

з. частичная гартування часткове

заготовка заготованка; (действие) заготівля

загрузка завантаження

зазор проміжок, -жку; зазор –зазору

закоротка закоротка

замедление сповільнення

замедленный сповільнений

замедлять сповільнювати, уповільнювати

замкнутый замкнений, замкнутий

затупление затуплення

защита захист;

з. местная захист місцевий;

з. струйная захист струминний

источник джерело;

и. питания джерело живлення

изложница виливниця;

и. стальная виливниця стальна;

избыточность надмірність

избыточный надлишковий, надмірний

изнашивание зношування, спрацьовування

износостойкость зносостійкість, -костіисходный початковий, первинний, вихідний

колебание коливання;

к. поперечное поперечне коливання

коробка коробка

коробка споростей коробка швидкостей

коррозия корозія

легирование легування

легированный легований

легировать легувати, -уєш

легирующий легуючий

литой литий, виливаний

лите лиття

медь мідь

мелкосерийный дрібносерійний

множественный множинний

мощность потужність

наладка налагодження, налагоджування

наладочный налагоджувальний

наложение накладання;

н. деформации накладання деформації

наплавка наплавлення, наплавка;

напряжение напруга

настраиваемый прил. настроюваний

настраивание настроювання, наладнування

настраивающий прич. наладнуючий,

прил. наладнувальний

низколегированный низьколегований

обмотка обмотка

обмоточный обмотковий, обмотувальний

обобщать узагальнювати

обрабатывающий прич.обробляючий,

прил. оброблювальний

обработка обробка, оброблення

ограничение обмеження

окончательный остаточний

оснащение оснастка, оснащення

остаточный залишковий

отделка оброблення, обробка

отжиг відпал, -лу, відпалювання

отжигать відпалювати

отклонения відхилення, відхил, -лу

ощутимый відчутний

передача передача

питающий прич. живлячий; прил.живильний

плавка плавка, плавлення

плавкий плавкий

плавление плавлення

плавность плавність

пленочный плівковий

плоскость площина

поверхность поверхня

подварка підварювання

подвижной состав рухомий склад

подвижность рухливість

подсоединенный приєднальний, підімкнений

подсоединять приєднувати, підмикати

ползучесть повзучість, -чості

постоянство сталість

поток потік

превращение перетворення

предел межа, границя;

конечный п. (измерения) кінцева границя;

межа виміру;

п. упругости границя пружності;

п. устойчивости границя стійкості;

п.допускаемый допустима границя (межа)

предельно гранично

предельный граничний, підсилювання

преимущественный переважний

преимущество перевага

преобразование перетворення; перетворювання

преобразователь перетворювач

прерывание переривання

привод привод;

п. быстродействующий привод швидкодіяльний;

п. вспомогательный привод допоміжний;

п. многодвигательный привод багатодвигунний;

п. одиночный привод одиночний

примыкание примикання; (присоединение)

приєднування; (прилегание) прилягання

примыкать примикати; (присоединять)

приєднувати

примыкающий прилеглий, прилежний

(смежный) суміжний

приостановка припинення

припуск припуск,-ку

присадка присадка; (действие) присаджування;

(оконч. действие) присадження;

присадочный присадний; (служащий для присадки)

присаджувальний

приспособление (действ.) пристосування,

(устр.) пристрій, -рою

прихват прихват (інструмента)

прихватка прихвачування

проволока дріт

прожигание пропалювання;

п. отверстия пропалювання отвору

производитель виробник, -ка

производительность продуктивність,-ності;

п. гарантированная продуктивність гарантована;

п.действительная продуктивність дійсна;

п. суточная продуктивність добова;

п. часовая продуктивність погодинна;

производить, произвести 1 (делать, совершать) робити, зробити;

(проводить) провадити, провести;

2 (вырабатывать) виробляти,

вироблювати, виробити

производство виробництво;

п. единичное виробництво одиничне;

п. крупносерийное виробництво великосерійне;

п. массовое виробництво масове;

п. мелкосерийное виробництво дрібносерійне;

п. поточное виробництво потокове

произвольный довільний

прокаливать прогартовувати, -вуєш

прокаливаемость прогартовуваність, -ності

прокатка прокатка, прокатування;

непрерывная п. безперевне прокатування

прокатный прокатувальний; прил.(способность,

свойство) прокатний

прокатываемый прокатуваний

прокатывать прокатувати

прорезиненный прогумований

прослойка прошарок, -рку

просмотр (процес) перегляд

пространственный просторовий

протяженность протяжність, довжина

прочность міцність, -ності

разъемный рознімний; (разъемность) рознімність

раскисление розкислення

распечатать роздрукувати

расплав розплав
расплавлять розплавляти, -ляєш

располагать розташовувати

расположения розташування

раствор розчин, -ну; (ножниц,

циркуля и т.п.) розхил, -лу

расчет розрахунок, -нку

рафинирование рафінування

резание різання, краяння

резцедержатель різцетримач, -ча

резьба різьба

ресурсы ресурси

самоотвинчивание самовідгвинчування

самоторможение самогальмування

сборочный складальний

свариваемость зварюваність, -ності

сваривать, сварить зварювати, зварити

сварка зварювання;

с.автоматическая зварювання автоматичне;

с. аргоно-дуговая зварювання аргоно-дугове;

с. атомно-водородная зварювання атомно-водеве (действие);

с. ацетилено-воздушная зварювання ацетилено-повітряне;

с. ацетилено-кислородная зварювання ацетилено-кисневе;

с. внапуск зварювання внапуск

с. водородно-кислородная зварювання воднево-кисневе;

с. давлением зварювання тиском;

с. контактная зварювання контактне;

с.кузнечная зварювання ковальське;

сварка плавлением зварювання плавленням;

с. п. под флюсом зварювання плавленням під флюсом;

с. п. потолочная зварювання плавленням стельове;

с. п. точечная зварювання плавленням точкове

сварной зварний

сварочный зварювальний

сверление сведління. свердлення

сверлильный станок свердлильний верстат

сеть мережа

сечение перетин, -ну, переріз, -зу;

с. радиальное переріз радіальний;

с. поперечное переріз поперечний

скольжение ковзання ,сковзання

слой шар, -ру;

с. легированный шар легований;

с. нагара шар нагару;

с. промежуточный шар проміжний;

с. пассивирующий шар пасивирувальний;

с. проводящий шар провідний

смазка змащення, змащування, змазування

смазочно-охлаждающие мастильно-охолоджуючі

смещение зміщення

совмещение суміщення; (условий) поєднання

соединение з’єднання, сполука;

с. без зазора з’єднання без зазора;

с. гибкое з’єднання гнучке;

с. вращающееся з’єднання обертове;

с. жёсткое з’єднання жорстке (тверде);

с. заподлицо з’єднання врівень, вщерть;

с. звездой з’єднання зіркою;

с. нахлёсточное з’єднання напусткове;

с. плотное з’єднання міцне;

с. подвижное з’єднання рухоме;

с. разборочное з’єднання розбірне;

с. разъёмное з’єднання рознімне;

с. сварное з’єднання зварне;

с. свинчиванием з’єднання згвинчуванням;

с. ступенчатое з’єднання ступінчасте;

с. сшивное з’єднання зшивне;

с. тавровое з’єднання таврове

сообщать (передавать) передавати

сообщение (передаванием) передача

сопротивление опір, опору; (о резисторе) опірник;

(о коэффициенте) опірність;

с. обратное опір зворотний

сортопрокатный сортопрокатний

состав склад, -ду; суміш, -ші

сплошной 1 суцільний;

2 (непрерывный) безперервний

сталь сталь, -лі;

с. аустенитная сталь аустенітна;

с. быстрорежущая сталь швидкорізальна;

с. воронёная сталь воронована;

с. высококачественная сталь високоякісна;

с. рафинированная сталь рафінована;

с. самозакаливающая сталь самогартівна;

с. углеродистая сталь вуглецева

сталелитейный сталеливарний

станок верстат, -та

стержень стрижень, -жня

стержневой стрижневий

струйный струминний

струя струмінь, -меня

стыковое соединение стикове з’єднання

счетчик (аппарат) лічильник

текущий поточний

теплопроводность теплопровідність

теплостойкость теплостійкість, -кості

ток струм

торможение гальмування

точка (плавающая) плаваюча точка

трение тертя

трещина тріщина

углерод вуглець

угольник (чертежный, деталь конструкции)

косинець, -нця

удельный питомий

узел вузол

укрупнение збільшення, укрупнення,

укрупнювання

упрощение спрощення

упругий ремень пружний ремінь, -меню

усиление підсилення, підсилювання

усилитель підсилювач;

у. быстродействующий підсилювач швидкодіяльний;

усилитель-выпрямитель підсилювач-випрямляч;

у. дифференцирующий підсилювач диференціювальний;

у. измерительный підсилювач вимірювальний;

усилитель-ограничитель підсилювач-обмежник, обмежувач;

у. полупроводниковый підсилювач напівпровідниковий

усилительный підсилювальний

ускорение прискорення

ускоритель прискорювач

устройство пристрій; (прибор) прилад

утечка(памяти) втрата (пам’яті)

хрупкий крихкий, ламкий

цепь ланцюг

частота частота

червячные передачи черв’ячна передача

чугун чавун, -ну

широковещательный широкомовний

щёточный (аппарат) щітковий (апарат)

ячейка (памяти чарунка (пам’яті)

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...