Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Дезінфекція. Стерилізація. Охорона праці в галузіЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………...……………..…………..
Тематичний план практичних занять…………………………..…………………………………
Модуль 1. Вступ. Основи практичної діяльності акушерки.
Тема: «Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція. Стерилізація. Охорона праці в галузі.»………………………………………... . . . . . . . .. .. . … . ..
Тема: «Особиста гігієна вагітної, породіллі, матері годувальниці»…………………………….  
Тема: « Харчування вагітних і матерів-годувальниць.»………………………………………….
Тема: «Температура тіла . Термометрія.»……………………….…………………………………
Тема: «Спостереження та догляд за пацієнтками із хворобами органів дихання та кровообігу.»……………………………………………..……. . . . . . . . . . . .. … . . . . . . . . . . . . . . …..
Тема: «Спостереження і догляд за пацієнтками із хворобами органів травлення»……………
Тема: «Спостереження і догляд за пацієнтками із хворобами нирок і сечової системи. Особливості догляду за тяжкохворими»…………………………………………………………
Модуль 2 Медична маніпуляцій на техніка. Основи санології.
Тема: «Найпростіші методи фізіотерапії»…………………………………………………………....
Тема: «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів»……………………….
Тема: «Участь акушерки в лабораторних дослідженнях»………………………….. . . . . . . . . . .
Тема: «Участь акушерки в інструментальних дослідженнях»………………. . . . . . . . . . . . . . …
Еталони відповідей на тести . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . … ….

ПЕРЕДМОВА

 

Збірник тестових завдань розроблений для проведення практичних занять з предмету «Догляду за хворими та медична маніпуляційна техніка» для студентів ІІ-го курсу зі спеціальності «Акушерська справа».

Перелік тестових завдань складений відповідно вимог навчальної програми «Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка», яка затверджена МОЗ України від 2011 року.

Тестові завдання розроблені для кожного практичного заняття містять: навчальну мету, виховну мету; питання складені послідовно, відповідно до розділів і тем дисципліни. Заплановані тестові завдання для проведення підсумкових модульних контрольних робіт для перевірки знань і кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу. Подані тести можуть використовуватися для самопідготовки студентів, а викладачам для контролю виконання теоретичних знань студентами. Кожне тестове завдання практичного заняття містить такі етапи:

1. Показання, протипоказання до проведення процедури.2. Підготовка обладнання для виконання процедури.

3. Підготовка фельдшера до роботи.

4. Підготовка пацієнта до процедури.

5. Техніка процедури.

6. Дезінфекція використаного інструментарію і предметів догляду.

7. Обгрунтування дій на різних етапах процедури.

Особливу увагу приділено питанням «Санітарно-протиепідемічний режим», «Особиста гігієна вагітної та матері годувальниці», «Найпростішим методам фізіотерапії», «Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів», «Участь акушерки в лабораторних та інструментальних дослідженнях» та іншим темам.

 

 

Тематичний план практичних занять

з дисципліни «ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ ТА МЕДИЧНА МАНІПУЛЯЦІЙНА ТЕХНІКА »

для студентів ІІ курсу

за фахом «АКУШЕРСЬКА СПРАВА»

на 2012 – 2013 навчальний рік

№ п\п Тема заняття Кількість годин
Модуль 1 Вступ. Основи практичної діяльності акушерки.
1. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція. Стерилізація. Охорона праці в галузі.
2. Особиста гігієна вагітної, породіллі, матері-годувальниці.
3. Харчування вагітних і матерів-годувальниць.
4. Температура тіла . Термометрія.
5. Спостереження та догляд за пацієнтками із хворобами органів дихання та кровообігу.
6. Спостереження і догляд за пацієнтками із хворобами органів травлення.
7. Спостереження і догляд за пацієнтками із хворобами нирок і сечової системи. Особливості догляду за тяжкохворими.
8. МК-1. Заміри практичних навичок.
Модуль 2 Медична маніпуляцій на техніка. Основи санології.
9. Найпростіші методи фізіотерапії.
10. Виписування, зберігання та застосування лікарських засобів.
11. Участь акушерки в лабораторних дослідженнях.
12. Участь акушерки в інструментальних дослідженнях.
13. МК-2. Заміри практичних навичок.
Разом:
       

 

 

МОДУЛЬ 1

«ВСТУП. ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКУШЕРКИ»

Тема: Санітарно-протиепідемічний режим ЛПЗ. Дезінфекція. Стерилізація. Охорона праці в галузі.

 

1. Дезінфекція- це

A комплекс заходів спрямованих на знищення збудників інфекційних хвороб в

B навколишньому середовищі

C комплекс заходів спрямованих на зменшення кількості збудників в навколишньому

D середовищі ,

E комплекс заходів спрямованих на знищення гризунів

 

2. Як часто слід проводити поточну дезінфекцію в ЛПЗ;

A після кожного пацієнта

B наприкінці робочого дня

C двічі на день з використанням дезінфікуючих розчинів

D жодного разу

E 1раз в неділю

3.В якій послідовності виконується обробка виробів медичного призначення:

A дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація

B передстерилізаційне очищення, дезінфекція , стерилізація

C передстерилізаційне очищення, стерилізація

D стерилізація, дезінфекція

E стерилізація, перед стерилізаційне очищення, дезінфекція

4. Азопіранова проба виконується для :

A виявлення залишків крові на медичному інструментарії

B виявлення залишків миючих засобів

C контролю якості стерилізації

D виявлення залишків жиру

E виявлення залишків жиру та контролю якості стерилізації

5. Для виявлення залишків крові на виробах медичного призначення проводяться проби;

A азопірамова

B фенолфталеїнова

C проба з Суданом

D індивідуальна проба

E проба на чутливість

6. До фізичних методів дезінфекції не належить:

A Використання УФ-променів

B Використання пиловсмоктувача

C Використання високої температури

D Пастеризація

E Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну

 

7.Акушерка проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового

використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

A 45 хв

B 30 хв.

C 60 хв.

D 20 хв.

E 15 хв.

 

8.Акушерка проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного

інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

A Фенолфталеїнової проби

B Азопирамової проби

C Амідопиринової проби

D Бензидинової проби

E Проби з суданом-3

 

9. Який наказ МОЗ України регламентує діяльність акушерки, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

A 223

B 408

C 450

D 120

E 38

 

10.У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна

дотримуватись акушерка при догляді за пацієнтом?

A Носити захисні окуляри

B Одягти гумові рукавички

C Носити марлеву пов’язку

D Одягти фартух

E Користуватися протичумним костюмом

11.Акушерка після закінчення катетеризації сечового міхура продезінфікувала гумові катетери і готує їх до стерилізації. Назвіть метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання.

A Кип’ятіння

B Паровий метод

C Замочування у 3 % розчині перекису водню

D Повітряний метод

E Іонізуюче опромінення

 

12.Протягом якого часу дезінфікуються медичні термометри після використання у розчині 0,1% дезоксону?

A 90 хв

B 60 хв.

C 30 хв.

D 15 хв.

E 10 хв.

 

13. Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу паровим методом засвідчила порошкоподібний стан контрольної речовини після

проведення стерилізації в автоклаві. Про що це свідчить?

A Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і температури пари

B Порушено режим стерилізації – не досягнуто необхідної температури пари

C Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві

D Простерилізований матеріал придатний до використання

E Контрольна речовина низької якості

14. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після кожного застосування?

A 4 % розчині перекису водню

B 5 % розчині хлораміну

C 1 % розчині хлораміну

D 3 % розчині хлораміну

E 1 % розчині хлорного вапна

15. В ЦСВ після дезінфекції інструментарію надійшла чергова партія для

передстерилізаційного очищення і стерилізації. Назвіть другий етап

передстерилізаційної обробки інструментів.

A Занурити інструменти в мийний розчин

B Інструменти продезінфікувати

C Промити під проточною водою

D Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби

E Провести ополіскувания в дистильованій воді.

16. З метою попередження розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях

ЛПЗ проводиться маркірування інструментів, приладів, посуду, інвентаря тощо. В

якому нормативнному документі йдеться про необхідність маркіруваня ?

A Наказ № 38

B Наказ № 408

C ГОСТ 42-21-2-85

D Наказ № 120

E Наказ № 720

 

17. Якій метод та режим використовують для стерилізації гумових виробів?

A Паровий метод: 132 С - 2 атм. - 20 мин

B Паровий метод: 120 С -1,1 атм. - 45 мин.

C Повітряний метод: 180 С - 45 мин.

D Повітряний метод: 120 С - 60 мин.

E Хімічний метод: 6\% перекись водорода - 6 часов

 

18. До стаціонару на лікування поступає вагітна з терміном вагітності 18 тижнів. Який документ повинна заповнити акушерка?

A Обмінна карта вагітності

B Історія пологів

C Медична картка стаціонарного хворого

D Статистичний талон

E Листок лікарських призначень

 

19. У приймальне відділення поступила вагітна з педикульозом. Який дезінсекційних заходів боротьби ви застосуєте?

A Механічний метод

B Карбофоз

C Мильно-сольвентова емульсія

D Бензилбензоат

E Оцтова кислота

 

20. Під час огляду вагітної, акушерка виявила у жінки педикульоз. Який засіб необхідно застосувати для проведення обробки?

A Мило К

B Шампунь “Педикулін”

C Лосьйон “Ланцид”

D Нітіфор

E 0,15 \% емульсія карбофосу

 

21. В приймальне відділення лікарні прибула вагітна для планової госпіталізації.

Пацієнтка потребує санітарної обробки. Який спосіб необхідно обрати?

A Часткову (обтирання)

B Повну (гігієнічна ванна)

C Повну (душ)

D Спеціальну

 

22. При проведенні санітарного оброблення хворих на педикульоз потрібно користуватись наказом МОЗ України від 28.07.1994р. “Про організацію та проведення заходів по боротьбі з педикульозом” за №:

A 408

B 120

C 365

D 38

E 720

 

23. Який наказ МОЗ України передбачає профілактику розповсюдження СНІДу?

A Наказ №450

B Наказ №120

C Наказ №460

D Наказ №410

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...