Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як називається схрещування за двома парами неалельних генів?А) аналізуюче, Б) моногібридне, В) селекційне, Г) полігібридне, Д) дигібридне.

25. При схрещуванні двох рослин, одна з яких мала генотип АаВв, у потомстві спостерігалося розщеплення на чотири рівних фенотипових групи. Вказати генотип іншої батьківської рослини, яка брала участь у цьому схрещуванні:

А) ААВВ, Б) АаВВ, В) АаВв, Г) ааВв, Д) аавв.

У результаті схрещування двох форм рослин з червоними та білими квітками в F одержали гібриди з рожевими квітками. Вказати причину цього явища.

А) гібриди знаходяться в несприятливих умовах,

Б) повне домінування,

В) гібриди знаходяться у сприятливих умовах,

Г) ознаки контролюються рецесивними генами,

Д) неповне домінування.

Які способи запилення гороха використовував Г. Мендель при схрещуванні батьківських Р (І) та гібридних F1 (ІІ) поколінь?

І ІІ

А) перехресне самозапилення

Б) самозапилення перехресне

В) перехресне перехресне

Г) самозапилення природне

Д) штучне перехресне

Де у диплоїдному організмі не можуть опинитися разом алельні гени?

А) у гомозиготній особині, Б) у гетерозиготній особині, В) у зиготі, Г) у гаметі,

Д) у соматичній клітині.

В якому з варіантів схрещування одержимо найбільшу кількість комбінацій генів у потомства?

А) ААВВ х АаВв, Б) Аавв х ааВв, В) ААВВ х аавв, Г) АаВв х ааВв, Д) Аавв х ааВВ.

В якому варіанті схрещування одержимо найменшу кількість комбінацій?

А) ААВв х АаВв, Б) Аавв х ааВв, В) ААВВ х аавв, Г) АаВв х ааВв, Д) Аавв х ааВВ.

31. Кількість генотипів, одержаних в результаті схрещування Р : АаВв х АаВв при повному домінуванні і відсутності зчеплення генів, дорівнює:

А) 4, Б) 8, В) 9, Г) 16, Д) 2.

32. Кількість фенотипів, одержаних в результаті схрещування Р : ♀ АаВв х ♂ АаВв при повному домінуванні і відсутності зчеплення генів, дорівнює:

А) 2, Б) 4, В) 8, Г) 9, Д) 16.

В якому випадку закон незалежного розподілення (комбінування) генів є справедливим?

А) коли пари алельних генів знаходяться в різних парах гомологічних хромосом,

Б) коли пари алельних генів знаходяться в одній парі гомологічних хромосом,

В) коли в процесі мейоза при кон’югації гомологічних хромосом відбувається кросинговер,

Г) коли пари алельних генів розміщені в статевих хромосомах,

Д) коли пари алельних генів розміщені тільки в аутосомах.

34. Гамета Ав складає ¼ частину гамет, утворених генотипами:

АВ, Ав, Ав, АВ, аВ.

А) а в Б) А в В) а в Г) А в Д) а в

В якому з перелічених варіантів вказані органоїди, які визначають цитоплазматичну спадковість?

А) ендоплазматична сітка, рибосома; Б) лізосома, центріолі; В) рибосома, лізосома;Г) мітохондрії, пластиди; Д) аппарат Гольджі, ендоплазматична сітка.

На схемі вказані дві гомологічні хромосоми диплоїдного організму з локалізованими на них генами (зліва). У результаті якого з наведених нижче процесів такий організм утворюватиме гамету, яка вказана праворуч?

А) мітоз і подвоєння хромосом; А- -а -А

Б) мейоз і подвоєння хромосом;

В) мітоз і поділ хромосом; В- -в -в

Г) мейоз і кросинговер;

Д) мейоз і збереження кількості хромосом. С- -с -С

2n n

Який метод використовується в генетиці людини для вивчення впливу факторів середовища на формування його фізичних та психологічних особливостей?

А) генеалогічний, Б) біохімічний, В) цитогенетичний,

Г) гібридологічний, Д) близнюковий.

В якому співідношенні за генотипом та фенотипом відбувається розщеплення при схрещуванні дигетерозиготи з формою, рецесивною за цими двома ознаками? Як називається такий тип схрещування?

А) 1:1, кодомінування; Б) 2:1, моногібридне; В) 3:1, неповне домінування;

Г) 1:2:1, дигібридне; Д) 1:1:1:1, аналізуюче.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...