Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке твердження про співвідношення розмірів молекул азотистих основ, що входять у склад ДНК, є вірним?А) A > G, В) G = T, С) A = T, Д) C >G, Е) T = C.

9. Знайти помилкове судження:

А) зигота складається з багатьох клітин,

Б) подальший розвиток зиготи супроводжується дробінням,

В) зигота складається з однієї клітини,

Г) вегетативне розмноження відбувається за рахунок мітотичного поділу клітини,

Д) зигота є диплоїдною клітиною.

10. Цитологічна основа гіпотези чистоти гамет заключається в тому, що:

А) гомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени розходяться в результаті мейозу в різні гамети, а потім при заплідненні парність хромосом відновлюється;

Б) гомологічні хромосоми з розміщеними в них неалельними генами розходяться в результаті мітозу в різні гамети, при заплідненні набір хромосом відновлюється, алельні гени успадковуються зчеплено;

В) негомологічні хромосоми з розміщеними в них генами розподіляються в мейозі нерівномірно, в зиготі при заплідненні набір хромосом відновлюється і всі гени успадковуються як окремі частки;

Г) гомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени не розходяться в гамети при мейозі;

Д) негомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени розходяться в різні гамети при мейозі, а потім під час запліднення об’єднуються в зиготі, причому алельні гени успадковуються незалежно.

11. Одноманітність гібридів першого покоління проявляється в тому, що:

А) особини першого покоління генотипово і фенотипово однакові,

Б) перше покоління є однаковим лише генотипово,

В) перше покоління є однаковим лише фенотипово,

Г) особини першого покоління мають лише батьківський генотип,

Д) особини першого покоління мають материнський фенотип.

12. Другий закон Менделя стверджує, що:

А) генетично близькі види і роди мають подібні ряди спадкової мінливості,

Б) розщеплення за кожною парою ознак відбувається незалежно від інших пар ознак,

В) якщо гени знаходяться в одній хромосомі, вони утворюють групу зчеплення,

Г) у диплоїдних гібридних організмів (Аа) гамета може нести тільки один з алелів певного гена (А або а), привнесених при заплідненні батьками в зиготу (АА х аа → Аа),

Д) у другому поколінні від самозапилення гібридів F або від схрещування F сестринських особин відбувається розщеплення на гомозиготні та гетерозиготні особини.

13. Третій закон Менделя стверджує, що:

А) розщеплення за кожною парою ознак відбувається незалежно від інших пар ознак,

Б) якщо гени знаходяться в одній хромосомі, вони утворюють групу зчеплення,

В) в диплоїдних гібридних організмів (Аа) гамета може нести тільки один з алелів певного гена (А або а), привнесених у зиготу батьками при заплідненні (АА х аа →Аа),Г) з покоління в покоління при вільному схрещуванні відносні частоти генів не змінюються,

Д) у другому поколінні від самозапилення гібридів в F або від схрещування F сестринських особин відбувається розщеплення на на гомозиготні та гетерозиготні особини.

14. Знайти помилкове твердження:

А) клітини, які утворилися в результаті редукційного поділу, мають гаплоїдний набір хромосом;

Б) клітини, утворені в результаті екваційного поділу, мають гаплоїдний набір хромосом;

В) в дочірних клітинах, утворених після редукційного поділу, відбувається подвоєння ДНК, після чого починається екваційний поділ;

Г) при екваційному поділі обмін спадковою інформацією в гомологічних хромосомах не відбувається;

Д) в анафазі екваційного поділу до полюсів розходяться дочірні хромосоми.

15. Вкажіть кількість сірих кролів при наступному схрещуванні: ♀ Сс Аа (сіре) х ♂ Ссаа (чорне). Забарвлення шерсті кролів обумовлене двома неалельними генами:

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4, Д) 5.

16. До головних положень клітинної теорії не відноситься судження про те, що:

А) розмноження клітин відбувається шляхом їх поділу,

Б) клітина – головна одиниця будови і розвитку всіх організмів,

В) спадкова мінливість пов’язана з існуванням хромосом і генів,

Г) клітини всіх одно – та багатоклітинних організмів подібні за своєю будовою,

Д) розвиток будь-якого організму починається з клітини.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...