Главная Обратная связь

Дисциплины:


У завданнях допишіть слова, яких бракує1. Вставити пропущені слова:

Головним методом генетики є ________________ . Гени поділяють на __________ та _________.

Гени, що контролюють синтез функціонально активних білків, називаються ________________.

Гени, що кодують РНК та білки, які регулюють функцію інших генів, називають ____________.

Продукти ______________ генів є _____________ , тобто такими, що діють на вістані. Крім

__________ генів до складу геному входять __________ ділянки, які не кодують білки, але можуть зв’язувати продукти регуляторних генів і тим впливати на інтенсивність прояву, тобто

________________ генів. Ці нуклеотидні послідовності ДНК називають __________________.

Частота фенотипового проявлення гена в популяції особин, які є його носіями, називається ___ гена.

2. Вставити пропущені слова:

Кількість ДНК у гаплоїдному наборі хромосом називають ___________________. Сукупність генетичної інформації, властива соматичній клітині даного організму, називають __________.

Сукупність ознак і властивостей даного організму називається _____________. Кожна функція або ознака забезпечується функцією одного або декількох білків (інколи РНК). Структуру цих білків кодують ____________ - асоційовані з регуляторними послідовностями фрагменти молекули ДНК, які відповідають одиниці транскрипції -___________. На відміну від прокаріотів гени еукаріотів характерізуються ______________, тобто короткі кодуючі ділянки ДНК - _____________ чергуються з довгими некодуючими - ___________.

Моногенні ознаки називаються _____________. Складні (полігенні) ознаки контролюються

двома або більшою кількістю __________.

3. Вставити пропущені слова:

У залежності від стадії онтогенезу, на якій визначається стать, розрізняють ___________,

_______________, _____________, ________________ типи визначення статі. Типами хромосомного визначення статі є ________________ та ______________ . Доказами хромосомного визначення статі є _____________ аналіз та ___________. Основними теоріями визначення статі у комах є ________________ та ________________.

4. Вставити пропущені слова:

Процес передачі нащадкам спадкових детермінантів нехромосомними структурами клітини називається __________________ успадкуванням. Якщо формування ознаки відбувається під контролем генів цитоплазми еукаріотичних клітин, то така спадковість називається _________.

Сукупність генів, що знаходяться в цитоплазмі еукаріотичної клітини, називають ___________.

Гени ДНК мітохондрій складають ___________ , а гени ДНК пластид - ____________. Цитоплазма істотно впливає на реалізацію генетичної інформації хромосом – це так званий __________________ ефект. Прикладом ознаки, що визначається як ядерними, так і цитоплазматичними генами, є ____________ стерильність. У кукурудзи відомо декілька типів __________________ стерильності, наприклад, _________________ та ____________________.5. Вставити пропущені слова:

Спільне успадкування генів однієї хромосоми називається __________ успадкуванням. Процес обміну генами або ділянками хроматид гомологічних хромосом називається ______________.

Перехрест хромосом здійснюється після утворення __________ на стадії _________ першого _____________ поділу мейозу і називається ____________ . Іноді перехрест трапляється під час мітозу у соматичних клітинах, це так званий _____________. Хроматиди і хромосоми, які утворюються в процесі __________ внаслідок реципрокних обмінів генетичним матеріалом, називають ____________________ або ____________. Так само називають гамети, зиготи й організми, що виникають у поколінні _____________ схрещування при поєднанні кросоверних гамет із гаметами аналізатора.

6. Вставити пропущені слова:

Гени, що не мають власного фенотипового прояву, але модіфікують (змінюють) ____________ та ____________ досліджуваної ознаки, називаються __________________ . Їх поділяють на гени- __________ та гени- ___________. Перші з них стимулюють функцію основних генів, інші – пригнічують. Це явище називається ____________. Якщо та ж сама ознака визначається двома або більшою кількістю пар неалельних генів, то таке явище називається ________. Розрізняють ______________ та ___________________. Якщо один ген впливає на проявлення декількох ознак, то таке явище називається _______________.

7. Вставити пропущені слова:

Процес самовідтворення ДНК називається _____________. В основі цього процесу лежить реакція ___________ синтезу. Одноланцюговим кільцевим ДНК деяких вірусів властивий _____тип синтезу ДНК , його механізм називають _______________. Найпоширенішим механізмом самоподвоєння ДНК у живій природі є _________________, він властивий дволанцюговим ДНК еукаріотів та деяких вірусів. Кільцеві двоспіральні молекули ДНК бактерій самоподвоюються за ____________ типом. Процес видалення і заміни ушкоджених ділянок ДНК називають __________________ біосинтезом. Невеликі протяжності нуклеотидів на кінцях __________ молекули можуть добудовуватися без наявності матриці ферментами ________________________. Цей процес у еукаріотів дуже важливий для збереження розмірів ____________ ділянок ДНК при поділі хромосом.

8. Вставити пропущені слова:

У процесі __________ ДНК, як і інших молекул (РНК, білків) виділяють три основні стадії: ____________,_____________,__________.Бактеріальна хромосома самоподвоюється за один акт, тобто вона є одним ______________. Хромосоми еукаріотів є ______________ структурами.

Одиниця реплікації ДНК називається ___________. Різні ________ у вищих еукаріотів активуються неодночасно: на початку, в кінці або всередині _________. Олігонуклеотид, до 3 – кінця якого фермент ________________ приєднує нуклеотиди, називається _______________. У зворотньому напрямку нарощування ланцюгу ДНК відбувається невеликими фрагментами - ___________________.

9. Вставити пропущені слова:

Синтез молекул РНК розпочинається у певних місцях ДНК, які називаються _____________, а закінчується в _____________. Послідовність ДНК, розмішена між ними, складає один ______________, який зчитується як одне ціле і являється одиницею транскрипції. В його межах синтез РНК здійснюється на одному з двох ланцюгів ДНК, який називають ________.

Коректне розміщення фермента транскрипції - ____________ по відношенню до стартового сайта забезпечує послідовність нуклеотидів з семи азотистих основ - __________________.

Ріст ланцюгу РНК шляхом приєднання вільних рибонуклеозидтрифосфатів з одночасним вивільненням неорганічного пірофосфату, називається ___________. У еукаріотів він відбувається у межах одного __________, у прокаріотів - _____________ оперону і з __________ промотору. Закінчення ситтезу РНК - ___________- відбувається у спеціальній ділянці ДНК, яка містить ________________. Процес перетворення проіРНК у дозрілу РНК називається ____. При ___________ відбувається вирізання ____________ за правилом ___________.

 

Формат Q

(відкриті завдання з розгорнутою відповіддю)

Завдання потребують розгорнутої відповіді в довільній формі. Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні та генетичні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення. Відповідь напишіть на окремому аркуші

1. Перелічити критерії нехромосомного успадкування. Порівняти властивості гетерозиготного і гетероплазматичного стану організмів. У чому подібність і відмінність?

2. У рослин чоловіча стерильність може бути обумовлена ядерними генами, цитоплазматичними органоїдами і взаємодією ядра та цитоплазми. Навести схеми успадкування ознак в усіх трьох випадках.

3. Які факти, одержані при вивченні зчеплення і кросинговеру між генами, підтверджують хромосомну теорію спадковості? Відповідь обгрунтувати.

4. До яких наслідків призводить соматичний кросинговер у еукаріотів? Відповідь обгрунтувати.

5. Які відкриття в області генетики та хімії нуклеїнових кислот лягли в основу методології генної інженерії? Що таке клонування генів? Вектори? Перелічте відомі вам вектори, що використовуються при генній інженерії у вищих рослин, тварин, нижчих еукаріотів, прокаріотів. Що таке човникові вектори? Наведіть приклади.

6. Навести докази хромосомного визначення статі. Які гени визначають та змінюють стать?

7. Від пари дрозофіл одержано 420 нащадків, з яких тільки 141 самець. Як це можна пояснити?

Яким чином визначається стать у дрозофіли?

8. Зобразити положення генів у хромосомі і випішить гамети у зиготи АаВвСсДд, якщо між генами А і В спостерігається повне зчеплення, а між генами С і Д, розміщеними в іншій хромосомі, відбувається кросинговер.

9. Які механізми призводять до виникнення гінандроморфа? Гаплодиплоїда? Відповідь обгрунтувати.

10. Як відбувається штучний синтез гена? Процес клонування організмів? У чому позитивні та негативні наслідки проведення генноінженерних робіт? Відповідь обгрунтувати.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...