Главная Обратная связь

Дисциплины:


У завданнях доберіть до кожного з чотирьох – пяти завдань, позначених цифрами, один правильний варіант відповіді, позначеної буквою1. Установіть відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1 випадкова мінливість, що змінює генотип; А генотип;

2 набір генів організму; Б фенотип;

3 неспадкова мінливість; В мутація;

4 мінливість, що виникає при схрещуванні. Г модифікація;

Д комбінативна мінливість.

2. Встановити відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1) генокопія А) неспадкова зміна під впливом факторів середовища, забезпечує

копіювання ознаки, характерної для іншого генотипу;

2) фенокопія Б) зміна кількості хромосом у каріотипі особин;

3) геномна мутація В) подібна зміна фенотипу, обумовлена мутаціями різних неалельних

генів;

4) дрейф генів Г) несправжня домінантність рецесивного гена у випадку

гемізиготного стану або локалізації його напроти нестачі

домінантного алеля у гетерозиготи за делецією;

5) псевдодомінування Д) зміна генетичної структури кількісно обмеженої популяції під дією

випадковиїх причин.

3. Знайти відповідність між назвами мутацій та їх видами :

1) Генні мутації А) дуплікація, делеція, дефішенсі, інверсія, транслокація, транспозиція;

2) Хромосомні мутації Б) транзиція, трансверсія;

3) Геномні мутації В) поліплоїдія, моносомія, анеуплоїдія, нулісомія;

Г) трансформація, трансдукція.

4. Знайти відповідність між науковими генетичними відкриттями та їх авторами:

1 закон гомологічних рядів спадкової мінливості; А) Г.Мендель;

2 закони спадковості; Б) М.І.Вавілов;

3 хромосомна теорія спадковості; В) Ф. Нільсон – Елє;

4 явище зчепленого успадкування; Г ) В. Бетсон, Р. Пеннет;

5 закон рівноваги генних концентрацій

у панміктичній популяції Д ) П.Берг;

6 явище полімерії Е) Харді та Вайнберг;

7 процес регуляції білкового синтезу Ж) Т. Морган;

8 створення першої рекомбінантної ДНК З) Жакоб і Моно.

5. Знайти відповідність між хромосомними хворобами людини та причинами, що їх викликають:

1 синдром Шерешевського-Тернера А) трисомія 21, нерозходження 21-ої аутосоми в анафазі

редукційного поділу мейоза при овогенезі;

2 Хвороба Дауна Б) трисомія 13, нерозходження 13-ої аутосоми в анафазі

редукційного поділу мейоза при оогенезі;

3 Синдром Клайнфельтера В) трисомія 18, нерозходження 18-ої аутосоми в анафазі

редукційного поділу мейоза при оогенезі;

4 Синдром Едвардса Г) втрата однієї статевої хромосоми в анафазі мейоза при

порушенні сперматогенезу;

5 Синдром Вольфа- Д) делеція короткого плеча хромосоми 4;

Хиршхорна

6 Синдром “котячого крику” Е) делеція короткого плеча хромосоми 5;

7 Синдром Патау Ж) нерозходження статевих хромосом в анафазі редукційного

поділу мейозу при оогенезі.6. Знайти відповідність між генними хворобами людини та причинами, що їх викликають:

1 фенілкетонурія; А) мутація заміни пар азотистих основ (СТС-САА) в ДНК і відпо-

2 гемофілія А і В; відно у молекулі РНК (GAG-GUU), призводить до заміни

3 хвороба Німана-Піка; глутамінової кислоти на валін, мутація аутосомно-рецесивна;

4 серпоподібноклітинна анемія; Б) делеція одного чи більшої кількості структурних генів або

5 таласемія. точкова мутація структурного гена, мутація рецесивна;

В) однонуклеотидна заміна (нонсенс-мутація) у нуклеотидній

послідовності структурного гена, блокада синтеза фермента,

аутосомно-рецесивна мутація;

Г) однонуклеотидна заміна (нонсенс-мутація) у нуклеотидній

послідовності структурного гена, накопичення ліпідів у

сироватці крові, їх відкладення у клітинах тканин і органів,

що супроводжується важкими ураженнями нервової системи,

аутосомно-рецесивна мутація;

Д) зсув рамки зчитування внаслідок випадіння одного

нуклеотида, мутація зчеплена зі статтю, рецесивна.

7.Знайти відповідність між генетичними термінами та їх сутністю:

1 генотипова мінливість А) мутаційна мінливість;

2 фенотипова мінливість Б) комбінативна мінливість;

3 якісна мінливість В) морфоз;

4 кількісна мінливість Г) фенокопія;

5 норма реакції Д) моногенне успадкування, незначний вплив середовища на

фенотипову експресію;

6 кросинговер Е) полігенне успадкування, значний вплив середовища на

фенотипову експресію;

Ж) межі мінливості ступеню вираженості ознаки під дією

мінливих умов середовища.

Формат Е

(відкриті завдання з короткою відповіддю)

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...