Главная Обратная связь

Дисциплины:


У завданнях допишіть слова, яких бракує. 1. Вставити пропущені слова:1. Вставити пропущені слова:

Одиниця морфологічної дискретності організму, особливість або риса його будови називається _____________. Її розвиток у організмів визначається взаємодією _________, що її безпосередньо контролюють, з ___________ генами та середовищем. Розрізняють наступні види ознак: 1. __________ 2.___________ 3.___________ 4.____________. У комах статеві ознаки визначаються _____________, а у більшості вищих безхребетних і у всіх хребетних пов’язані з функціонуванням ________________ системи.

Особлива форма _____________ розмноження, розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини називається _____________________. Він буває ______________ та ______________.

2. Вставити пропущені слова:

Визначення статі тварин і рослин може відбуватися на різних стадіях циклу розмноження. Тому розрізняють наступні типи визначення статі в процесі онтогенезу: 1.___________, 2._______, 3.___________,4.___________. Після визначення статі відбувається її ____________. У людини і ссавців компенсація доз генів ___________ хромосом досягається майже повною генетичною інактивацією _____- хромосоми за механізмом ______________ з утворенням ________ ______ або тільця Барра. Відбувається цей процес у ранньому ___________ під час _____________ .

3. Вставити пропущені слова:

Процес історичного розвитку органічного світу на основі __________, ___________, __________ добору, у ході якого у нащадків з’являються нові ознаки. нехарактерні для батьківських форм, і відбувається поступовий перехід одних органічних форм в інші, називається _________. Накопичення спадкових змін у генетичній структурі популяцій називається ______________. Ці зміни поступово призводять до виникнення видів, тобто до __________________. На генетичному рівні еволюцію розглядають як двоступеневий процес: на першому етапі виникають __________ та ___________ - процеси, що обумовлюють _____________ мінливість; на другому етапі спостерігається _________ _______ та ___________ ________ - процеси, що забезпечують передачу _________ мінливості з покоління у покоління. Природні популяції є переважно __________, тобто складаються з особин різного __________, що пояснюється явищем __________ алелізму і постійним виникненням нових, переважно ____________ алелів у ____________ процесі. __________ є первинним джерелом ___________ мінливості організмів незалежно від способу їх розмноження.

4. Вставити пропущені слова:

Кількісними показниками _________ мінливості популяцій є ____________ та __________________. Частка ________ локусів від загальної кількості обстежених методом електрофореза називається _______________. Більш надійним показником ___________ мінливості є ____________ - відношення гетерозигот до загальної кількості досліджуваних генотипів у популяції. Співвідношення у популяції гомо- і гетерозигот залежить від способу розмноження ( ________,_________,_________,_______) від чисельності особин, вида мінливості ( ________ або ___________) . темпу і напрямку добора, типу ізоляції тощо. Ступінь гетерозиготності вище у ____________ популяціях. ___________ популяції складаються з особин чистих (гомозиготних) ліній, або спадково різних ліній, що не схрещуються і не обмінюються генетичною інформацією.5. Вставити пропущені слова:

Зміна генетичної структури _________ популяцій відбувається завдяки ___________ та ________ спадково різних ліній і клонів, що мають _________ переваги. Отже, будь-який ________ організм може бути засновником нової раси, підвиду, виду, породи, сорта. Але генетична гетерогенність __________ популяцій є наслідком __________ та ___________ видів мінливості. Гомозиготи у такій популяції виділяються при при високій концентрації гетерозигот. Тому природні популяції насичені __________ у ___________ стані. Імовірність гомозиготації __________ генів тим _______, чим __________ чисельність особин у популяції, завдяки чому _____________ мутації зберігаються і накопичуються. Для __________ популяцій характерна ___________ модель структури.

6. Вставити пропущені слова:

Підтримання концентрації генів у популяції на певному рівні називається генетичним ________. Його механізмами є: 1.___________ __________ ________ популяції за генними частотами у відповідності з законом ___________; 2. більша життєздатність ____________, ніж _________;3. підтримання ____________ у популяціях. Факторами динаміки ___________ популяцій, що змінюють частоти алелів, є : 1. _________, 2.___________, 3. ____________, 4. __________.

Факторами динаміки, що змінюють частоти генотипів у популяціях, є ___________ та ___________.

7. Вставити пропущені слова:

Добір, спрямований проти того алеля, який зменшує ___________ особин, називається ________. Добір, який спрямований на збереження середнього значення ознаки і діє проти гомозигот, називається ____________. Явище, при якому обидві гомозиготи мають меншу пристосованість у порівнянні з гетерозиготами, називається ______________ або __________.

Теорія цієї форми добору розроблена російським вченим ____________. Добір, який знищує проміжні форми і роз’єднує популяцію на декілька форм, сприяє стабілізації крайніх значень ознаки і створенню поліморфізму, називається _______________. Це відбувається, коли гетерозиготи мають ___________ пристосованість, ніж обидві ________________. ____________

Форма добору виділена російським вченим _______________ при вивченні явища __________ тварин.

8. Вставити пропущені слова:

Одержання потомства від схрещування близькородинних особин називається _______________.Примусове самозапилення рослин-перехресників називається _____________. Гомозиготне, вирівнене за морфологічними, фізіологічними, біохімічними, господарсько-цінними ознаками потомство, одержане шляхом тривалого ____________, називається __________-лінія. Комбінаційна здатність до _________ ліній і сортів ___________ обумовлена і контролюється полігенно. Розрізняють загальну комбінаційну здатність та специфічну комбінаційну здатність. _________ комбінаційна здатність визначається за результатами схрещування ліній з сортом-батьківською формою гібрида, який називається ____________. Загальна комбінаційна здатність показує середню цінність ліній у схрещуваннях. Здатність конкретно підібраних форм давати високий __________ ефект, називається ____________комбінаційною здатністю. Посилення росту, життєздатності, підвищення продуктивності гібридів F1 у порівнянні з батьківськими формами, називається _____________.

9. Вставити пропущені слова:

Здатність організмів відтворювати подібних собі нащадків називається ___________. Основний спосіб розмноження - _________. Відсутність статевого процесу характерізує ________ розмноження. Воно може відбуватися за типом __________, заснованого на здатності рослин до регенерації, або за типом _____________, коли у спеціальних органах- ________ утворюються клітини - _______, які є частиною батьківської особини і відтворюють при подальшому розвитку цілу особину. Якщо запліднення відсутнє, але розмноження відбувається насінням, що утворюється шляхом ___________, то такий тип розмноження називається ______________.Зміна способів розмноження у життєвому циклі організмів називається ______________ поколінь. Частину життєвого циклу особини, коли ядра клітин містять гаплоїдну кількість хромосом, називають ___________.

10. Вставити пропущені слова:

Поділ клітинного ядра, що передує утворенню гамет і пов’язаний із зменшенням кількості хромосом соматичних клітин удвічі, називається _____________. Розрізняють його три типи: 1._____________; 2. ____________; 3.______________. Перший тип властивий організмам, в яких у життєвому циклі переважає гаплофаза: __________ та __________. Другий тип відбувається у гаметоутворюючій клітині багатоклітинних тварин при __________ та _________. Третій тип ________ властивий більшості рослин, він відбувається у материнській клітині мега- або мікроспор у процесі _______________ або ____________, коли в результаті ______ утворюються гаплоїдні спори, які без запліднення розвиваються у __________.

Формат Q

(відкриті завдання з розгорнутою відповіддю)

Завдання потребують розгорнутої відповіді в довільній формі. Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні та генетичні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення. Відповідь напишіть на окремому аркуші

 1. Які генетичні явища можуть служити показником присутності у генотипі інверсії у гетерозиготному стані? Відповідь обгрунтувати.
 2. Чому триплоїдні форми тварин (риби, ящірки) знайдені у природних популяціях серед форм, що партогенетично розмножуються?
 3. Є два ауксотрофних мутанти дріжджів з однаковими фенотипами. Як визначити, алельні чи неалельні мутації? Відповідь довести.
 4. Який вплив на кон’югацію хромосом та життєздатність продуктів мейозу має гетерозиготність за транслокацією?
 5. Проведено схрещування трисоміка з диплоїдом. Розщеплення за фенотипом у потомстві 11 А-: 1а. Які генотипи батьків? Назвіть тип схрещування. Яким чином використовують трисоміки для визначення локалізації генів у хромосомах? Яким буде розщеплення за фенотипом при самозапиленні трисоміків Ааа?
 6. У хромосомі АВСDEFGH відбулися інверсії: 1) AEDCBFGH та 2) ABCGFEDH. Зобразити кон’югацію хромосом у гетерозигот, що несуть обидві інверсії у гомологічних хромосомах.
 7. Що таке транспазони? Яка їх роль в еволюції та селекції?
 8. На яке питання відповідає функціональний тест на алелізм? У чому еволюційне значення множинного алелізму?
 9. У природі нерідко зустрічаються популяції ящірок, що складаються виключно із самиць. Запропонувати гіпотезу, як може відбуватися процес гаметогенеза та розмноження у цих ящірок.
 10. Чому гени еукаріотів рідко експресуються у клітинах бактерій?
 11. Наведіть докази тотипотентності соматичних клітин еукаріотів.
 12. Чим пояснюється варіювання ознак у гомозиготних (чистих) лініях рослин?
 13. Як довести, чи є форма, що вивчається, фенокопією чи мутантом? Наведіть приклади, коли умови середовища або спеціальні впливи можуть виправити дефект розвитку, обумовлений генотипово.
 14. Що є елементарною еволюційною структурою? Елементарною еволюційною подією? Перелічте і дайте характеристику факторам динаміки популяцій. Що таке поліморфізм популяцій і якою величиною він характерізується?
 15. Що відбудеться з панміктичною популяцією за 10 поколінь, якщо вихідне співвідношеннягенотипів в ній 0,2 АА: 0,4 Аа: 0,4 аа?
 16. Які основні відмінності і подібності генів вірусів, прокаріотів та еукаріотів?
 17. Які мутації фіксуються частіше: в інтронах чи екзонах? Чому? Які типи хромосомних перебудов необхідні для виникнення нових генів?
 18. Що таке статевий хроматин і як він утворюється в клітині? Скільки тілець статевого хроматину у жінок з синдромом Шерешевського –Тернера? Чоловіків з синдромом Клайнфельтера?
 19. Що таке конкордантність? Коли і як використовується цей показник в антропогенетиці?
 20. Які задачі медико-генетичних консультацій? Які методи генетики людини використовуються в їх роботі?
 21. Якими способами складаються генетичні карти хромосом у людини? Чим відрізняються і чим подібні між собою генетичні та цитологічні карти хромосом?
 22. Чому частота рекомбінацій використовується як один із показників генетичної небезпеки? Незважаючи на чисельність тест-систем, у більшості з них генетична активність речовин аналізується за результатом впливу на декілька основних процесів, що відбуваються в клітині. Що це за процеси? Відповідь обгрунтувати.
 23. Що таке антимутагенез? На яких етапах можлмве втручання у мутаційний процес, що змінює його результати? Що таке промутагени? Що таке метаболітична активація промутагенів?
 24. Чим відрізняються підходи до вивчення успадкування кількісних та якісних ознак?
 25. Вказати позитивні та негативні сторони інбридинга у домашніх тварин.
 26. У яких випадках можливе закріплення гетерозиса? Довести це на прикладах.
 27. Штучний добір часто перестає діяти, якщо використовується протягом багатьох поколінь. Коли схрещуються незалежно один від одного відібрані лінії, в яких штучний добір вже перестав діяти, у потомстві від такого схрещування добір знову стає ефективним. Чим пояснюється це явище?
 28. Яке значення спонтанних та індукованих мутацій у селекції: а) вищих рослин; б) тварин; в) мікроорганізмів.
 29. Рослина, гетерозиготна за двома генами А і В, дає розщеплення при самозапиленні у співвідношенні фенотипових класів 9:3:3:1. При самоподвоєнні її хромосом утворився автотетраплоїд ААааВВвв. Припускається, що кросинговер між цими генами і центромірою не відбувається. Яке розщеплення буде у потомстві від самозапилення такої рослини?

Список рекомендованої літератури:

1. Инге-Вечтомов С.Генетика с основами селекции.-М:Высшая школа,1989.-591 с.

2. Тихомирова М.Генетический анализ:Учебное пособие.-Л:ЛГУ,1990.-280 с.

3.Тоцький В. Генетика:Підручник для студ.біол.спец.ун-тів.-В “-х т.-Одеса:Астропринт,2000.-Т.1.-476 с.;Т.2.-276 с.

4. Лановенко О., Чинкіна Т. ВІд молекул нуклеїнових кислот до людини/ Генетичні задачі з методикою розв’язання:Навч.-метод.посібник.-Херсон:Айлант,2007.-164 с.

5. Лановенко О.Словник-довідник основних понять з генетики, цитології та селекції.-Херсон:Айлант, 1998.- 165 с.

6. Фогель Ф., Мотульски А.Генетика человека: В 3-х т.-М.:Мир,1989-1990.-Т.1.-588 с.;т.2.-456 с.; Т.3.-514 с.

7. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений.- 2-е изд., исп. И доп.-М.: Владос, 2004.- 240 с.

ЗМІСТ

 

Стор.

Пояснювальна записка ............................................................................................... 3

 

ТЕСТ 1 . МАТЕРІАЛЬНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ. ЦИТОГЕНЕТИКА ................... 7

ТЕСТ 2.ЗАКОНОМІРНОСТІ МЕНДЕЛІВСЬКОГО УСПАДКУВАННЯ

ОЗНАК ................................................................................................................ 16

ТЕСТ 3. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ.

ПРИРОДА ГЕНА............................................................................................... 24 ТЕСТ 4. МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ....................... 33

Підсумкові Тестові завдання до змістового модулю №1.

“Цитогенетика. Закономірності менделівського

успадкування ознак. Молекулярні основи спадковості”...................... 39

Підсумкові Тестові завдання до змістового модулю № 2.

“Мінливість. генетика популяцій і мікроеволюція.

генетичні основи селекції ”........................................................................................ 57

Список рекомендованої літератури.......................................................74

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...