Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як співвідносяться ВВП, розрахований за сумою видатків і ВВП, розрахований за сумою доходів?а) ВВП за доходами дорівнює ВВП за видатками;

б) в умовах економічної кризи ВВП за витратами перевищує ВВП за доходами;

в) співвідношення між цими показниками залежить від темпів зростання цін;

г)ВВП за доходами завжди перевищує ВВП за витратами.

ВВП країни у поточних ринкових цінах зріс на 10% порівняно з попереднім роком. За цей час рівень цін зріс на 6%. Яким було реальне зростання ВВП?

а) 10%;

б) менше, ніж на 4% ;

в) більше, ніж на 4% ;

г) 4 %.

За рік в умовній країні ціни зросли у 2 рази, а обсяг випуску продукції не змінився. За цих умов

а) реальний ВВП зріс;

б) номінальний ВВП зріс;

в) номінальний ВВП не змінився;

г) номінальний ВВП зменшився.

6. ВВП збільшиться, якщо:

а) зменшаться державні витрати на закупівлю товарів і послуг;

б) експорт товарів та послуг перевищить їх імпорт;

в) імпорт товарів та послуг перевищить їх експорт;

г) зменшаться споживчі видатки.

7. Що не включається до складу ВВП при підрахунку його за сумою доходів:

а) амортизація;

б) заробітна плата;

в) непрямі податки;

г) чистий експорт.

8. Дефлятор ВВП використовують для:

а) зведення номінального ВВП до реального;

б) врахування неринкових і нелегальних операцій;

в) зведення реального ВВП до номінального;

г) врахування невиробничих операцій.

9. Номінальний ВВП вимірюється:

а) у ринкових поточних цінах;

б) у базових (незмінних) цінах;

в) у світових цінах;

г)в експортних цінах.

Які витрати будуть враховуватись як інвестиції при розрахунку ВВП?

а) кондитерська фабрика купує нові комп’ютери;

б) підприємець купує акції на фондовій біржі;

в) фермер купує трактор, що вже був у користуванні;

г) фермер купує державні облігації.

 

11. Чистий внутрішній продукт — це:

а) валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відрахувань;

б) ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок часу;

в) державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в державний сектор працівників;

г) частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторів виробництва, що належать резидентам.

 

12. Який із названих елементів не входить до національного доходу:

а) доходи бюджету від непрямих податків на бізнес;

б) доходи найманих працівників та некорпоративних власників;

в) рентні доходи;

г) доходи корпорацій.

 

Тема 11. Доходи населення, їх формування та розподіл, споживання, заощадження та інвестиції

Оберіть вірну відповідь.

1. Премія – це вид зарплати;

а) основної;

б) додаткової;

в) відрядної;г) погодинної.

2. Прибуток дорівнює:

а) виручка мінус податки і амортизація;

б) виручка мінус зарплата;

в) актив мінус пасив;

г) доходи мінус витрати.

Яку форму доходу отримує власник земельного ресурсу?

а) прибуток;

б) ренту;

в) зарплату;

г) позичковий процент.

3. Норма позичкового процента буде вища, якщо комерційний банк надає:

а) кредит із заставою на 3 роки;

б) кредит із заставою на 5 років;

в) кредит без застави на 3 роки;

г) кредит без застави на 5 років.

4. Рівень доходів у ринковій економіці визначається:

а) державним комітетом по праці;

б) профспілковими організаціями;

в) попитом на результати діяльності;

г) нормами справедливості.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...