Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕСТИ З АНАТОМії РОСЛИН 1 страницаЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗІЇ ТА КУРС БОТАНІКИ

Фармацевтична БОТАНІКА

ПРАКТИКУМ

(Збірник ТЕСТІВ «КРОК-1»

З КОМЕНТАРЯМИ )

ЗАПОРІЖЖЯ

 

Збірник тестів „Крок – 1” з коментарями

«Фармацевтична ботаніка»

для студентів спеціальності «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

м. Запоріжжя: ЗДМУ. 2010 – 154 с.

Кафедра фармакогнозії з курсом фармацевтичної ботаніки

 

Укладачі: доц. Корнієвський Юрій Іванович

ст. викл. Корнієвська Валентина Григорівна

ас. Шкроботько Павло Юрійович

 

 

Відповідальний за випуск– Ю.І. Корнієвський

 

Рецензенти:

§ доктор фармацевтичних наук, професор кафедри органічної та біоорганічної хімії Прийменко Б.О.

§ доктор фармацевтичних наук, професор кафедри організації управління економіки фармації Книш Є.Г.

 

Затверджено на засіданні Центральної методичної Ради

Запорізького державного медичного університету

Протокол №3 _____від_ 25_ 02_________2010

 

 

ПЕРЕДМОВА

Важливим складником процесу навчання, що сприяє досягненню визначенної мети, є контроль ступеня засвоєння матеріалу. Особливе місце займає організація системи контролю в процесі самостійної роботи студентів. Одним із ефективних методів контролю є тестування. Тести виконують роль стимулюючого фактора, тому що спонукають студентів вчити той матеріал, знання якого, на їхню думку будуть контролюватися і оцінуватися. Тести допомогають заповнювати прогалини у вивченні тієї чи іншої теми, примушуючи студентів працювати з додатковою літературою. Зміст тестових завдань повинен відображати матеріал з предмету, питома вага найбільш важливих розділів програми повинна бути великою, а правильні відповіді до тесту – однозначними і чітко сформульованими. Саме за такими принципами уже протягом кількох років складаються тести на курсі фармацевтичної ботаніки.

Банк тестових завдань створених викладачами з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» становить на даний момент більше 2000 тестів різного ступеня складності.

Досвід курсу свідчить про доцільність видання основних тестів наявного банку у вигляді посібника з розширеним поясненням правильних відповідей, словником ботанічних термінів. На наш погляд посібник надасть істотну допомогу при самостійному вивченню тем під час підготовки до занять, сприятиме проведенню ефективного самоконтролю засвоєння основних тем при підготовці до курсового іспиту і ліцензійного іспиту «Крок-1 Фармація», так як представляє завдання з банку тестів «Крок-1 Фармація», створенного Центром тестування МОЗ України протягом 2002-2009 років, а також тести аналогічні таким. Роботі над завданнями допоможе рекомендована література.Посібник складається з двох розділів: тести та коментарі з анатомії рослин, словник анатомічних термінів та тести з систематики рослин, словник систематичних термінів та коментарі до них.

ТЕСТИ З АНАТОМії РОСЛИН

#

1.Мікроаналіз кореневища виявив відкриті колатеральні провідні пучки, розташовані кільцем, що може свідчити про приналежність рослини до класу:

Хвойних

Папоротевидних

Дводольних*

Гнетових

Однодольних

Колатеральні пучки характеризуються розташуванням флоеми і ксилеми пліч-о-пліч, на одному радіусі. Колатеральні пучки можуть бути закритими ( однодольні рослини) і відкритими (дводольні).

#

2. М'якоть голковидного листа складає жива тканина з внутрішніми петлеподібними виростами оболонки, уздовж яких розташовані хлоропласти. Який вигляд має паренхіма цього листа?

Складчаста*

Запасаюча

Повітроносна

Губчаста

Палісадна

Складчаста паренхіма складає мезофіл голковидного листя хвойних. Її клітини мають внутрішні складки оболонок, уздовж яких лежать хлоропласти. Це збільшує асимілюючу поверхню при незначній площі мезофіла. Складчаста паренхіма відноситься до основних тканин

#

3. На пелюстках квітки виявлені секреторні структури, що виділяють цукристу рідину, що приваблює комах-запилювачів. Що це за структури?

Нектарники*

Клейкі волоски

Гідатоди

Волоски емергенці

Осмофори

Нектарники – багатоклітинні, морфологічно різноманітні, видоспецифічні структури на квітках. Вони виробляють солодкий рідкий нектар, що приваблює комах- запилювачів. Екстафлоральні нектарники утворюються на листках. Відносяться до екзогенних секреторних структур видільних тканин.

#

4. Встановлено, що в кореневищі і коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, заповнені ефірними оліями. Це:

Смоляні ходи

Лізигенні вмістища*

Членисті молочники

Нечленисті молочники

Схизогенні вмістища

Лізигенні вмістища утворюються при лізисі оболонок, частковому або повному руйнуванні секреторних клітин, унаслідок чого порожнини вмістищ не мають чітких контурів. Лізигенні вмістилища відносяться до екзогенних секреторних структур видільних тканин.

 

#

5. При мікроскопії осьового органу, між кільцями вторинної флоеми і ксилеми, виявлено вузьке кільце щільної живої тонкостінної тканини. Що це за тканина?

Камбій*

Фелоген

Протодерма

Прокамбій

Перицикл

Камбій складається з одного шару тонкостінних витягнутих уздовж осі стебла клітин із загостреними кінцями. Цей шар, що виник з прокамбію, називають ініціальним камбієм. Кожна камбіальна клітина ділиться тангентально. Одна з двох дочірніх клітин залишається ініціальною, здібною

до необмеженої кількості ділень, а інша після декількох ділень диференціюється в елемент вторинного лубу, якщо це відбувається з клітиною, що знаходиться ззовні від шару камбію, або вторинної деревини, якщо перетворенню піддається клітина, розташована усередину від камбіального кільця

#

6. Обробка мікропрепарата розчином флороглюцину з концентрованою хлористоводневою кислотою надала малинове забарвлення стінок деяких клітин. Наявність якої речовини зумовлює це?

Мінеральні речовини

Суберин

Лігнін*

Кутин

Слиз

Здерев’яніння або лігніфікація – просочення оболонки лігніном. Це речовина фенольної природи, жовтого кольору, не розчинна у воді і звичайних розчинниках, володіє антисептичними, консервуючими властивостями. Виявляють лігнін за допомогою якісних мікрореакцій: флороглюцин з соляною кислотою викликає рожеве забарвлення; сірчанокислий анілін забарвлює елементи, що здерев’яніли, в лимонно-жовтий колір,розчин хлор-цинк-йоду в жовтий колір.

#

7. Клітини запасаючої паренхіми кореневища містять зернисті включення, що мають безліч утворювальних центрів, навколо яких чергуються темні і світлі шари. Що це за зерна?

Складні алейронові

Складні крохмальні*

Прості крохмальні

Прості алейронові

Хлорофілові

За місцем і способом утворення розрізняють два види крохмалю: первинний або асиміляційний і вторинний. Крохмальні зерна можуть бути концентичними (крохмалеутворювальний і геометричний центри співпадають) і екцентричними (крохмалеутворювальний центр зміщений). Прості (з одним центром), складні (з кількома центрами та нашаруваннями крохмалю); напівскладними – з кількома центрами, що мають власні нашарування крохмалю, а також спільні шари.

 

#

8.При анатомічному дослідженні виявлено, що бічні корені утворюється з одношарової тканини, розташованої між центральним циліндром і корою. Ця тканина -

Епіблема

Ендодерма

Екзодерма*
1

Перицикл
0

Камбій

Перицикл є зовнішнім шаром, що оточує центральний циліндр. Він складається з дрібних живих тонкостінних клітин. Частіше перицикл одношаровий. У коренях водних рослин перицикл відсутній. У старих коренях деякі клітини цього шару, а іноді і всі, дерев’яніють, перетворюючись на механічну тканину і виконують опорну функцію. Перицикл в коренях грає дуже важливу роль. 1. У перициклі закладаються бічні корені.2.Він бере участь в утворенні камбію в коренях дводольних. 3. З нього в корені виникає фелоген. 4. З перициклу формуються додаткові бруньки, з яких утворюється коренева поросль.5. У перициклі утворюються різні вмістища.

#

9.Після дії хлор-цинк-йоду потовщені безбарвні клітинні оболонки коленхіми стали фіолетовими. Це означає оболонки ...

Суберинізовані

Мінералізовані

Кутинізовані

Лігніфіковані

Целюлозні*

Целюлоза, або клітковина, - вуглевод-полімер. Вона – дуже інертна речовина, що допомагає їй виконувати захисні функції. Клітковина розчиняється тільки в реактиві Швейцера ( розчин оксиду міді в аміаку),із якого осаджується при підкисленні. Мікрофібрили целюлози утворюють каркас клітинної оболонки з великими або меншими проміжками між ними, що залежить від концентрації целюлози(від 5-15 до 30-50% і більш).

 

#

10.У клітинах, що вивчаються, є ядро, не має хлоропластів, в цитоплазмі запасається глікоген, а оболонка містить хітин. Отже, це клітини...

Ціанобактерії

Вищої рослини
0

Лишайника

Гриба *

Водорості

У грибів запасаючою речовиною є глікоген, клітинна оболонка містить хітин, пластиди відсутні . Мінеральні речовини в цитоплазмі знаходяться тільки в розчиному вигляді. Реактив на глікоген розчин йоду – буре забарвлення.

 

#

11.При електронній мікроскопії клітинної оболонки виявляється її сітчаста структура, обумовлена наявністю і розташуванням міцел, утворених; макромолекулами ...

Геміцелюлози

Лігніну

Пектину

Ліпопротєїду
1

Целюлози*

Целюлоза, або клітковина, - вуглевод-полімер.Вона – дуже інертна речовина, що допомагає їй виконувати захисні функції. Клітковина розчиняється тільки в реактиві Швейцера ( розчин оксиду міді в аміаку),із якого осаджується при підкисленні. Мікрофібрили целюлози утворюють каркас клітинної оболонки з великими або меншими проміжками між ними, що залежить від концентрації целюлози(від 5-15 до 30-50% і більш).

#

12.При дослідженні осьового органу було встановлено, що основний об’єм займає центральний осьовий циліндр, в якому безсистемно розташовані закриті колатеральні пучки. Це свідчить що даний орган є .

Корінь однодольної рослини

Стебло однодольної рослини *

Корінь дводольної рослини

Кореневище дводольної рослини

Стебло дводольної рослини

Закриті колатеральні пучки розподілені по всій площі центрального циліндру, причому, на його периферії пучки дрібні, багаточислені, а в середній частині вони більші і малочислені - характерні ознаки для стебла однодольної рослини. Серцевина морфологічно не виражена, чи стебло порожнисте (тип соломини).

 

#

13.При дії на зріз насіння арахісу Судану 111 з'явилося рожево-жовтогаряче забарвлення, що свідчить про наявність в насінні ...

Інуліну

Крохмалю
0

Камеді

Жирної олії*

Целюлози

Судан IV реактив на жирну олію – рожево-жовтогаряче забарвлення, жири омилюються лугами.

 

#

14.Анатомо-гістохімічний аналіз черешка показав, що під епідермою над пучком розташовані живі паренхімні клітини з целюлозними оболонками, потовщеними по кутах клітин. Це характерно для …

Кутової коленхіми8

Пухкої коленхіми

Губчастої паренхіми

Луб’яних волокон

Пластинчастої коленхіми

Кутову коленхіму складають щільно замкнуті 4-6 кутні клітини, оболонки потовщені лише по кутах, відноситься до коленхіми (механічної тканини).

 

#

15.При мікроскопічному дослідженні листка фікуса в деяких клітинах епідерми виявлено вирости клітинної оболонки з скупченням кристалів, які при дії хлористоводневої кислоти розчиняються з виділенням вуглекислого газу. Ця структура:

Цистоліти*

Поодинокі кристали

Друзи

Стилоїди

Рафіди

Цистоліт – внутрішній виріст оболонки спеціалізованих клітин літоцист у вигляді целюлозної ніжки і тіла, що складається з кристалогідратів карбонату кальцію або кремнезему. Тіло цистоліту найчастіше має вид гроноподібного, булавоподібного або горбкуватого зростка округлої, овальної або витягнутої форми. Наявність цистолітів, місце їх утворення, форма, розміри, склад тіла – діагностична і систематична особливість родин кропивові, шорсткоцвіті.

 

#

16. Хлорофіл - зелений пігмент рослин, є комплексною сполукою. Вкажіть іон-комплексоутворювач в хлорофілі:

Fe2+

Mn2+

0

3+

Мg2+*

Ni2+

Іон-комплексоутворювач хлорофілу є Mg2+

 

#

17.При розгляді лікарської сировини було виявлене листя, порізане вздовж листової пластинки, а сегменти розташовані віялоподібно. Це листя:

Пальчатопластинчасті

Пальчасторозсічені*

Пальчаторозділені

Перисторозсічені

Перистороздільні

Пальчасторозсічені - розчленовані на сегменти від 2/3 до головної жилки або основи пластинки. Роздільні – розчленовані на долі від ½ до 2/3 половини пластинки. Лопатеві – розчленовані на лопаті від 1/3 до 1/2 половини пластинки.

#

18. При розгляді під мікроскопом препарату бульби картоплі в клітинах видно включення, які під впливом розчину Люголя забарвлюються в синьо-фіолетовий колір. Ці включення:

Кристали інуліну

Кристали оксалату кальцію

Крохмальні зерна*

Алейронові зерна

Краплі жирної олії

Під дією йодвмістних реактивів крохмальні зерна набувають темно-фіолетового забарвлення, крохмальні зерна рису синього.

#

19.При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня у всмоктуючій зоні виявлено, що основну масу її складає багатошарова жива рихла паренхіма з крохмальними зернами. Це:

Фелоген

Коленхіма

Екзодерма

Ендодерма

Мезодерма*

Мезодерма – багатошарова запасаюча частина, складає основну масу первинної кори. Клітини, як правило, живі, великі, округлі або багатокутні, пухкі, з тонкими або потовщеними лінгіфікованими (у однодольних) оболонками, заповнені зазвичай крохмальними зернами.

 

#

20.У вищої безсудинної рослини чітко виражено чергування поколінь -домінуючого статевого (гаметофіту) і зредукованого безстатевого (спорофіту). Це свідчить, що рослина належить до відділу:

Папоротеподібні

Хвощеподібні

Голонасінні

Мохоподібні*

Плауноподібні

Гаметофіти – багаторічні одно-, дво- та багатодомні дерні рослини. Можуть бути з ризоїдами (зелені) і без них (сфагнові) мохи. Пагін розчленований на стебло радіальної будови і листкоподібні філоїди. Архегонії і антеридії знаходяться на верхівці пагонів. Сперматозоїди дводжгутикові.

 

#

21.В результаті обробки рослинного мікропрепарату розчином Судан Ш оболонки клітин забарвилися в рожевий колір, що свідчить про наявність в них:

Геміцелюлози

Лігніну

Целюлози

Суберину*

Пектину

Суберин – високомолекулярна жироподібна речовина, процес просочування оболонки клітин покривної тканини – корка, називається скорковіння або суберинізація. Концентровані розчини калію гідроксиду викликають пожовтіння і набрякання, судан III забарвлює оболонки клітин в рожевий колір.

 

#

22.При мікроскопічному аналізі кореня встановлено, що його будова первинна, клітини ендодерми з підковоподібними потовщеннями, провідний пучок центрального циліндра радіальний, променів ксилеми більше шести. Така будова кореня характерна для рослин:

Папоротевидних

Голонасінних хвойних

Покритонасінних однодольних*

Покритонасінних дводольних

Голонасінних гнетових

У дводольних рослин променів ксилеми зазвичай не більше шести, а у однодольних – більше шести( пучок поліархний). Така будова кореня характерна для покритонасінних однодольних.

 

#

23. У складі флоеми стебла виявлені групи щільнозімкнутих прозенхімних клітин із загостреними кінцями, рівномірнопотовщеними, шаруватими оболонками, що частково здерев’яніли, Це:

Клітини коленхіми

Волокнисті склереїди

Луб’яні волокна*

Дерев’янисті волокна

Волокнисті трахеїди

Луб’яні (флоемні) волокна являють собою дуже довгі вузькі клітини з потовщеними смугасто-шаруватими частково здерев’янілими оболонками.

 

#

24. У деревині буку при мікроскопічному дослідженні були виявлені характерні кристали, які при дії соляної кислоти розкладалися з виділенням газу. Проведені дослідження свідчили, що це кристали утворені:

Калію осалатом

Кальцію оксалатом

Кальцію фосфатом

Кальцію карбонатом*

Кремнію оксидом

При взаємодії CaCO3 з HCl виділяється вуглекислота, при взаємодії з оксалатом кальцію газ не виділяється

#

25. До перистого листя, у якого надрізанність листової пластинки складає близько 1/3 половин листової пластинки, відноситься листя:

Перистолопастеві*

Пальчатолопастеві

Перистороздільні

Пальчатороздільні

Перисторозсічені

По ступеню розсіченності листя:

пальчасторозсічені - розчленовані на сегменти від 2/3 до головної жилки або основи пластинки;роздільні – розчленовані на долі від ½ до 2/3 половини пластинки.; лопатеві – розчленовані на лопаті від 1/3 до 1/2 половини пластинки.

 

#

26.Як називаються, вирости-присоски рослини-паразита ; омели, які проникають у флоему дерева і поглинають його органічні речовини?

Веламен

Гаусторії;*

Продихи

Епіблема...

Ризодерм

Гаусторії – присоски, за допомогою яких рослини – паразити висмоктують живильні речовини з рослини-господаря.

 

#

27.У складчастій паренхімі хвої знаходяться порожнини, що вистлані епітеліальними видільними клітинами, які утворюють бальзам. Як називається ця тканина, характерна для хвої?

Канальці

Смоляні ходи*

Молочні ходи

Вмістища виділень

Секреторні клітини

Смоляні ходи – система розгалужених каналів в стеблах, коренях і рідше в листі рослин. порожнина яких зсередини вистлана клітинами залозистого епітелію. Містять різні смоли і ефірні олії..

 

#

28. На білій корі берези можна побачити чорні смуги тріщин. Це - спеціальні пристосування, що виконують функцію транспірації та газообміну. Як вони називаються ?

Залозки

Продихи

Сочевички*

Гідатоди
0

Канальці .

Газообмін і транспірація у корі проходять через сочевички, які приходять на зміну продихам, в процесі утворення перидерми. В порожнині клітин пробки відкладається біла речовинпа бетулін, завдяки, якому її стовбури мають білий колір.

#

29.З молодої гілки липи легко знята смужка шкірки - захисного шару. Як він називається?

Перидерма

Кора

Екзодерма

Кірка

Епідерма*

Епідерма зазвичай одношарова, рідше – багатошарова комплексна тканина, що виконує захисну і регуляторно-секреторну функції: захищає рослину від температурних коливань. механічних і інших пошкоджень. регулює транспірацію, газообмін і зовнішню секрецію

 

#

30.При гарній сонячній погоді на поверхні листя евкаліпта виділяється ефірна олія. Це відбувається внаслідок розриву переповнених ним порожнин, що розташованих в паренхімі листка і вистелені декількома шарами видільних клітин . Як називаються ці порожнини?

Секреторні клітини

Схизогенні вмістища*

Лізогенні вмістища

Залозки
0

Молочники

Схизогенні вмістища є міжклітинними порожнинами з чіткими контурами внутрішньої межі або трубчасті структури, що вистелені зсередини секреторними клітинами.

 

#

31. Листя реліктового дерева гінкго дволопатевого мають характерну форму. Особливістю будови листя є роздвоєння жилок у верхній частині. Як називається таке жилкування?

Перисте

Пальчате

Перисто-петлевидне

Дихотомічне*

Сітчасте

Відкрите дихотомічне або вилчасте жилкування – роздвоєння жилок першого порядку на однакові жилки наступного порядку. Характерне для деяких папоротей та .гінкго дволопатевого.

 

#

32. Голчате листя хвої не гине навіть в люті морози, на відміну від листя листових порід. Вони захищені товстою епідермою, під якою розташований ще один шар клітин. Як він називається?

Ксилема

Ендодерма

Гіподерма*

Склеренхіма,
0

Губчаста паренхіма

Гіподерма – захисно-механічна і водонакопичуюча тканина, яка преревається лише під продихами. Характерна для радіального, або центричного типу будови листа хвойних.

 

#

33. Встановлено, що надземну частину гороху посівного утримують в просторі вусики, які є видозміною:

Верхніх листочків складного листа*

Верхівкових пагонів.

Всього складного листа

Прилистків

Нижніх листочків складного листа

Листя почергові ( інколи супротивні) складні, зрідка прості; з прилистками. Іноді частини листка видозмінюються у вусики.

 

#

34.У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують розширені і сплощенні черешки складного листя:

Кладодії

Ловчі апарати
1

Філодії*

Колючки

Вусики

Філодій – фотосинтезуючі черешки сплощень – листоподібно розширений черешок видозміненого листка, що виконує функцію листкової пластинки; пристосування до зменшення транспірації(австралійські акації, чина південна).

 

#

35.У одному із запропонованих мікропрепаратів стебел визначена наявність схизогенних смоляних ходів, перидерми без сочевичок, відсутність судин в річних кільцях деревини. Можна припустити, що це стебло:

Гарбуза

Сосни*

Соняшнику

Липи

Кукурудзи

Це стебло сосни. Анатомічна будова стебел голонасінних відрізняється від стебел покритонасінних. Деревина складається тільки з трахеїд. Перидерма без сочевичок, але з тріщиними. Річні кільця деревини складають широкопросвітні весняні трахеїди з облямованими порами, що виконують провідну функцію і вузькопросвітні волокнисті осінні трахеїди без облямованих пор, що виконують опорну функцію. Усі частини стебла пронизані смоляними ходами.

 

 

#

36. Встановлено, що у рослині синтез вторинного запасного крохмалю відбувається в:

Протеоп ластах

Амілопластах*

Олеопластах

Хлоропластах

Хромопластах-

Амілопласти – безбарвні пластиди, запасний крохмаль відкладається в амілопластах запасаючих тканин кореневищ, бульб, плодів. насіння та інших органів і частин у вигляді крохмальних зерен. Різновидом лейкопластів є амілопласти які синтезують вторинний крохмаль

#

37.При мікроскопії поздовжнього зрізу стебла льону на периферії центрального циліндра виявлені групи щільностиснутих прозенхімних клітин із загостреними кінцями і сильно потовщеною, шаруватою, целюлозною оболонкою, пронизаною косими порами. Отже, це:

Пористі трахеїди

Луб’яні волокна*

Волокнисті трахеїди

Корові волокна

Дерев’янисті волокна

Луб’яні волокна – склеренхіміи волокна, що утворюються в корі з флоемних елементів осьових органів рослини у вигляді тяжів або циліндра. Кожен тяж є групою окремих луб’яних клітин. які володіють високими механічними властивостями, що зумовлюють міцність корової частини стебла.

 

 

#

38. При обробці рослинних клітин флороглюцином з концентрованою сірчаною кислотою їх оболонки придбали малиново-червоне забарвлення, що вказує на їх:

Кутинізацію

Скорковіння

Ослизнення

Мінералізацію

Здерев’яніння*

Здерев’яніння або лігніфікація – просочування оболонки лігніном: стійкою речовиною фенольної природи. Лігнін проявляє антисептичну і консервуючу дію. Хлор-цинк – йод з додаванням сірчаної кислоти викликає жовте забарвлення лігніну; сірчанокислий анілін – лимонно-жовте забарвлення, розчин флороглюцину з концентрованою сірчаною кислотою малиново-червоне забарвлення.

 

#

39.Що живить зародок покритонасінних рослин поживними речовинами, успадкованими від обох батьків?

Плодолисток

Гетероспорія

Оцвітина

Триплоїдний ендосперм*

Все перераховане

Після подвійного запліднення триплоїдна зигота ділиться, даючи поживну тканину насінини – ендосперм.

 

#

40. Вивчаючи стебло, покрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через:

Сочевички*

Продихи

Пори

Пропускні клітини.

Гідатоди.

У більшості рослин в процесі формування перидерми під продихами епідерми з фелогену утворюються сочевички – пухкі ділянки, тріщинки чи здуття для водо- і газообміну.

 

#

41. Насіння льону використовується в медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до:

Ослизнення*

Гумозу

Мінералізації

Здерев'яніння

Скорковіння

Ослизнення – метаболічні процеси ізомерного перетворення полісахаридів оболонки чи цитоплазми, що призводять до появи слизу.

 

#

42. У яких клітинних елементах містяться зелені пігменти, за участю яких відбувається фотосинтез?

Амілопласти

Хромопласти

Хлоропласти*

Протеопласти

Мітохондрії

Хлоропласти – зелені пластиди, що забезпечують фотосинез. Вони мають дисковидну форму, Вкриті білково-ліпоїдною мембраною, яка має внутрішні вирости – ламели або тилакоїди. Вони містять фотосинтезуючі хлорофіли а ,в, с супутні пігменти – каротиноїди. Іон-комплексоутворювач хлорофілу Mg2+. Дисковидні тилакоїди, зібрані в грани, на поверхні яких протікають світлові реакції фотосинтезу. Основна речовина, строма або матрикс хлоропласта містить ферменти, ліпіди, цукри і забезпечує темнові реакції фотосинтезу..

 

#

43.При дії на зріз насінини соняшнику розчину Судан III з'явилося жовтогоряче забарвлення. Це свідчить про те, що до складу насінини входить:

Крохмаль

Білок

Інулін

Целюлоза

Жирна олія*

Краплі жирної олії забарвлюються Суданом Ш в жовтогорячий колір.

 

#

44.Мікроскопія епідерми листа конвалії травневої показала, що продихи мають чотири побочні клітини, з яких дві бічні, дві - полярні. У такому разі тип продихового апарату буде:

Аномоцитний

Тетрацитний*

Парацитний

Діацитний

Анізоцитний

Тетрацитний тип –продихи з чотирма побічними клітинами, з яких дві, – бічні, дві – полярні( клас однодольні, рідко- дводольні). Аномоцитний – клітини навколо замикаючих клітин не відрізняються від базисних. Анізоцитний – побічних клітин три, одна з них менша за інші. Парацитний – побічних клітин дві чи чотири їх поздовжні осі паралельні продиховій щілині. Діацитні – побічних клітин дві, їх суміжні клітини перпендикулярні продиховій щілині.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...