Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чергування голосних та приголоснихЛ. К. Лисак, Г. М. Ковальова, І. М. Медведєва

 

 

ЗБІРНИК ТЕСТІВ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Затверджено

на засіданні вченої ради

Протокол № від

Перезатверджено

на засіданні вченої ради ЕГФ

Протокол №5 від 30.01.2012р.

 

 

Краматорськ 2008


УДК 811.161.2

ББК 81.2 УКР–4

Л 88

Рецензенти:

Стасевський С.Б., канд. філол. наук, доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Омельченко С.О., канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки Слов'янського державного педагогічного університету

 

Л 88 Збірник тестів з української мови / Л.К.Лисак, Г.М.Ковальова, І.М.Медведєва. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – 84 с.

 

ISBN

Збірник містить тестові завдання з української мови для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Пропоновані тести допоможуть перевірити у повному обсязі рівень знань студентів орфографічних норм сучасної української літературної мови.

УДК 811.161.2

ББК 81.2 УКР–4

ISBN © Л. К. Лисак, Г.М. Ковальова,

І.М. Медведєва, 2008

© ДДМА, 2008

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ 4

Чергування голосних та приголосних 5

Правопис префіксів 9

Подвоєння приголосних 12

Спрощення приголосних 16

Вживання великої літери 20

Правопис слів іншомовного походження 25

Правопис прізвищ, імен та по батькові 30

Відмінювання імен, по батькові, прізвищ 34

Правопис і відмінювання географічних власних назв 39

Кличний відмінок 44

Правопис іменників 49

Правопис складних прикметників 53

Правопис та відмінювання числівників, узгодження числівників

з іменниками 58

Дієслівні форми 62

Складні випадки правопису займенників, прислівників,

прийменників, часток 67

Прийменникові конструкції 72

Література 78


ВСТУП

Мова – це звуки,

Смисл,

Душа народу.

Мова – це розум і руки,

Сутність народу.

Забути мову –

Душу зрадити,

Найнижче рабство.

Бо мова – не звуки,

Смисл,

Душа народу.

Мова – це розум і руки,

Сутність народу.

Без мови

Нема

Народу!

М. Луків

 

Здобуваючи вищу освіту, не кожен студент усвідомлює, що з усіх наук найперше йому слід опановувати мову, якою б він вільно, легко, точно й грамотно міг викладати свої думки. Усім відома теза про те, що основна функція мови – бути засобом спілкування. Проте не менш важливою функцією є її призначення виступати знаряддям мовленнєвої й мовної діяльності. Тому кожному варто замислитися, чи на належному рівні в нього, як майбутнього фахівця, знаряддя праці, тобто його мова. Адже наше мовлення – це вираження нашої особистості.Як і будь-яка національна мова, українська мова має вироблені століттями норми мовлення. Усне мовлення – одна з форм мови, другою – є писемне мовлення. Оскільки письмо вторинне щодо усного мовлення, тобто створене людиною штучно, то в нього є свої умовності (норми), володіння якими засвідчує високу культуру комуніканта.

Посібник має на меті перевірити і закріпити знання студентів орфографічних норм писемного мовлення. Тестові завдання охоплюють такі теми курсу:

· чергування голосних та приголосних;

· правопис префіксів,

· подвоєння приголосних;

· спрощення приголосних;

· вживання великої літери;

· правопис слів іншомовного походження;

· правопис прізвищ, імен та по батькові;

· відмінювання імен, по батькові, прізвищ;

· правопис і відмінювання географічних власних назв;

· кличний відмінок;

· правопис іменників;

· правопис складних прикметників;

· правопис та відмінювання числівників, узгодження числівників з іменниками;

· дієслівні форми;

· складні випадки правопису займенників, прислівників, прийменників, часток;

· прийменникові конструкції.

 

 

До кожної із тем дібрано по три варіанти тестових завдань. Оцінювання проводиться у балах. Одне виконане завдання кожного тесту оцінюється у 0,5 бала. Оскільки кожен варіант тестів складається з 10 питань, максимальна кількість отриманих балів – 5.


Чергування голосних та приголосних

Варіант 1

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) летіти, сідати, лазити;

б) діловий, тесля, лісок;

в) тіло, берег, голос.

 

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) вість, березень, шелест;

б) носити, жінка, вечори;

в) вересень, борг, шовковий.

 

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) розколов, ворон, розтин;

б) діловод, черево, вість;

в) село, школа, стелити.

 

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Вінниця, Харків, Хмельницький, Суми :

а) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумщина;

б) Вінниччина, Харківщина, Хмельниччина, Сумщина;

в) Вінничина, Харківщина, Хмельничина, Сумшчина;

г) Вінничина, Харківшчина, Хмельничина, Сумщина.

 

5. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в :

а) був (у, в) архіві, приїде (у, в) травні, плавати (у, в) океані, сидіти (у, в) бар лозі;

б) сидіти (у, в) ямі, позичити (у, в) Андрія, приходив (у, в) четвер, потреба (у, в) спілкуванні;

в) зайди (у, в) академію, вчитися (у, в) інституті, жити (у, в) Ірпені, їздити (у, в) Угорщину.

 

6. У якому рядку між словами слід вживати сполучник й :

а) золото (і, й) срібло, місяць (і, й) зорі, сидіти (і, й) мріяти, сміх (і, й) сльози;

б) червоне (і, й) біле, приходить (і, й) допомагає, дощ (і, й) сніг, весела (і, й) щаслива;

в) помідори (і, й) огірки, фрукти (і, й) овочі, діти (і, й) онуки, викладачі (і, й) інженери.

 

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) багацтво, запоріжський, птаство;

б) сплачувати, колишу, грецький;

в) господарський, убозтво, ткацький.

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) карабаський, переїжджаю, український;

б) плачу, молодецтво, товариський;

в) прилукський, студенство, чикагський.

 

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) купецтво, гадяцький, товариство;

б) волгський, кременчукський, птаство;

в) криворізький, намащувати, бережу.

 

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) солдатцтво, боягузство, французький;

б) птаство, кавказький, заїжджати;

в) ла-маншський, плачу, убозтво.

 

Варіант 2

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) печатка, цистерна, брезент;

б) чоло, селянський, березень;

в) сон, вовк, зелень.

 

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) вогонь, день, шість;

б) субота, основа, шовк;

в) багатий, пекти, бажати.

 

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) сапати, дерево, борозна;

б) гребти, шепотіти, чекати;

в) дряпати, вересень, черево.

 

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Донецьк, Київ, Івано – Франківськ, Чернівці:

а) Донеччина, Київщина, Іванофранківщина, Чернівеччина;

б) Донетчина, Київшина, Іванофранківщина, Чернівеччина;

в) Донеччина, Київщина, Іванофранківшчина, Чернівеччина;

г) Донеччина, Київщина, Іванофранківщина, Черніветчина.

 

5. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник і :

а) ручка (і, й) олівець, місяць (і, й) зорі, правда (і, й) кривда, сміється (і, й) плаче;

б) сміх (і, й) сльози, товариш (і, й) брат, прийшов (і, й) побачив, жив (і, й) допомагав;

в) приходить (і, й) допомагає, спостерігає (і, й) описує, здібна (і, й) талановита, батьки (і, й) діти.

 

6. У котрому рядку між словами слід вживати прийменник у :

а) лежала (у, в) лікарні, відніс (у, в) хату, була (у, в) Італії, приїжджала (у, в) Львів;

б) приїзд (у, в) Київ, працював (у, в) лабораторії, удар (у, в) спину, клянь (у, в) вікно;

в) плавати (у, в) морі, стань (у, в) куток, прочитати (у, в) оповіданні, піти (у, в) театр.

 

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) збаражський, убогство, парижський;

б) юнацький, багатство, товариство;

в) казахський, товариський, електричний.

 

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) золотоніський, вінницький, кавказький;

б) агентство, інтелігентний, братський;

в) кременчукський, солдацький, грекський.

 

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) туристський, каліцтво, багатство;

б) латишський, бугський, кавказький;

в) городництво, ткацький, скотарство.

 

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) птахство, брацтво, сиваський;

б) господарство, лісництво, Вінниччина;

в) рільництво, каліцтво, вимощений.

 

Варіант 3

1. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) серце, гарячий, пшеничний;

б) ламати, плести, текти;

в) кров, товар, скрипіти.

 

2. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) хліб, пшениця, глибокий;

б) горб, вереск, щебетати;

в) шепіт, ломити, заплітати.

 

3. У котрому рядку у всіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми :

а) гриміти, вечори, вісім;

б) глечик, колос, холод;

в) город, озеро, мороз.

 

4. Виберіть правильний варіант написання назв територій, утворених від слів Галич, Кіровоград, Турція, Одеса :

а) Галиччина, Кіровоградшчина, Туреччина, Одещина;

б) Галиччина, Кіровоградщина, Туреччина, Одешина;

в) Галичина, Кіровоградчина, Туретчина, Одещина;

г) Галичина, Кіровоградщина, Туреччина, Одещина.

 

5. У котрому рядку між словами слід вживати прийменник в :

а) успіх (у, в) творчості, прочитала (у, в) журналі, приніс (у, в) кишені, попросив (у, в) друга;

б) мешкала (у, в) Овручі, була (у, в) Іспанії, плавати (у, в) озері, служити (у, в) армії;

в) бігти (у, в) сад, спитала (у, в) сестри, погляд (у, в) майбутнє, жити (у, в) Кракові.

 

6. У котрому рядку між словами слід вживати сполучник і :

а) технікуми (і, й) ліцеї, хліб (і, й) сіль, правда (і, й) кривда, слухати (і, й) розповідати;

б) сказав (і, й) зробив, Олександр (і, й) Кирило, програміст (і, й) ливарник, прийшов (і, й) залишився;

в) виконала (і, й) відпочиває, приніс (і, й) подарував, економісти (і, й) інженери, тубуси (і, й) олівці.

 

7. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) обгороджувати, чеський, сплачувати;

б) інтелігентський, юнацький, з'їжджати;

в) закарпацький, овручський, запоріжський.

 

8. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних :

а) одеський, острозький, Бучацький;

б) латишський, сивашський, прилукський;

в) Полтавщина, братський, верещати.

 

9. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) дорожчий, бряжчати, галицький;

б) братський, кагарлицький, киргизький;

в) ткачцький, брацтво, прагський.

 

10. У котрому рядку допущено помилку при чергуванні приголосних:

а) птахство, паруботський, дорогчий;

б) бахмацький, ремісницький, овруцький;

в) меккський, вужчий, дужчий.

 

Правопис префіксів

Варіант 1

1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) безграмотний, скрикнути, розгорнути;

б) стримувати, розкрутити, безіменний;

в) безпечний, сформувати, роскопати.

 

2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) безкоштовний, списувати, розгойдати;

б) росцвісти, зхвилювати, безсмертний;

в) безхарактерний, стесати, розмести.

 

3. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) безцільний, скалічений, розрівняти;

б) схибити, безсторонній, розмноження;

в) зфабрикований, безпілотний, роскроїти.

 

4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..їхати, пр..звище, пр..крити, пр..хилити;

б) пр..славний, пр..мудрий, пр..поганий, пр..добрий;

в) пр..багато, пр..білений, пр.. рва, пр..вал.

 

5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..старий, пр..красний, пр..великий, пр..сильний

б) пр..стольний, пр..тихлий, пр..сісти, пр..добритися

в) пр..нести, пр..милий, пр..єднати, пр..звисько

 

6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..гіркий, пр..чудовий, пр..дніпровський, пр..шкільний;

б) пр..вокзальний, пр..чиста, пр..кінцевий, пр..чепити;

в) пр..довгий, пр..веселий, пр..двічний, пр..добрий.

 

7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..глянути, пр..садибний, пр..милий, пр..гнічений;

б) пр..поганий, пр..довгий, пр..дорогий, пр..красний;

в) пр..вчити, пр..гальмувати, пр..красний, пр..горілий.

 

8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) Пр..дністров’я, пр..чіп, пр..глянути;

б) пр..стольний, пр..подобний, пр..милий;

в) пр..більшений, пр..глибокий, пр..звище.

 

9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..милий, пр..довгий, пр..бирати;

б) пр..боркати, пр..звисько, пр..стольний;

в) пр..гасити, пр..в’язати, пр..рівняти.

 

10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс прі- :

а) пр..садибний, пр..гарний, пр..лаштований;

б) пр..звище, пр..рва, пр..звисько;

в) пр..двічний, пр..хилити, пр..ймати.

 

Варіант 2

1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів :

а) зхований, безладний, роскопка;

б) безталанний, стерти, розмовляти;

в) безцензурний, розгладити, створити.

 

2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) спостерігати, розфасувати, безуспішний;

б) зтиснути, безперешкодний, россипати;

в) спровокувати, розучити, безумовний.

 

3. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) зповістити, безробітний, росколоти;

б) споетизований, розходитися, безаварійний;

в) безтоварний, схрещення, розчищений.

 

4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..чудовий, пр..чепити, пр..їжджати, пр..великий;

б) пр..гарний, пр..дорогий, пр..здоровий, пр..красний;

в) пр..хороший, пр..мружити, пр..в’янути, пр..красно.

 

5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..кумедний, пр..милий, пр..мудрий, пр..непорочний;

б) пр..шити, пр..дорожній, пр..високо, пр..звище;

в) Пр..карпаття, пр..чистий, Пр..дністров’я, пр..милий.

 

6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..мовляти, пр..хід, пр..співувати, пр..танцьовувати;

б) пр..мудрість, пр..освященство, пр..пишний, пр..поганий;

в) Пр..дністрянський, пр..мудрий, пр..хилити, пр..сипати.

 

7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..внесений, пр..в’язати, пр..будувати;

б) пр..йшли, пр..глибокий, пр..звисько;

в) пр..багатий, пр..білений, пр..палений.

 

8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..мурувати, пр..гарний, пр..мружити;

б) пр..ниження, пр..міський, пр..садибний;

в) пр..звище, пр..хилити, пр..везти.

 

9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..рва, пр..пасувати, пр..щурити;

б) пр..шкандибати, пр..шпорити, пр..мовкнути;

в) пр..чесати, пр..здоровий, пр..будувати.

 

10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс прі- :

а) пр..звище, пр..рва, пр..звисько;

б) пр..кріплений, пр..будований, пр..добритися;

в) пр..бляклий, пр..великий, пр..валити.

 

Варіант 3

1. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів :

а) розчесаний, безособовий, розгалуження;

б) безпричинний, зписаний, росчинений;

в) схуднути, безщасний, розшарпаний.

 

2. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) зкріплений, безшумний, роспечений;

б) безчуттєвий, розцяцькований, схвалений;

в) схоплений, безхмарний, розцвісти.

 

3. У котрому рядку допущено помилки у правописі префіксів:

а) розцінник, безплідний, схвалення;

б) бесхвостий, зкошений, безпритульний;

в) схилити, безшлюбний, розхолоджений.

 

4. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..бляклий, пр..звисько, пр..будова, пр..милий;

б) пр..булий, пр..тихлий, пр..високий, пр..звисько;

в) пр..світлий, пр..святий, пр..хитрий, пр..чиста.

 

5. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..більшений, пр..борканий, пр..досить, пр..їхати;

б) пр..славний, пр..старий, пр..хороший, пр..чистий;

в) пр..близитись, пр..великий, пр..вокзальний, пр..довгий.

 

6. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс пре- :

а) пр..чудовий, пр..веселий, пр..добрий, пр..мудрий;

б) пр..будова, пр..мовляти, пр..єднати, пр..хилити;

в) пр..дорого, пр..булий, пр..буксувати, пр..браний.

 

7. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..шити, пр..хилити, пр..боркувати;

б) пр..довгий, пр..старкуватий, пр..гонити;

в) пр..голубити, пр..мудрість, пр..швидшений.

 

8. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..смачний, Пр..п’ять, пр..ріст;

б) пр..скорений, пр..нести, пр..єднати;

в) пр..довгий, пр..сісти, пр..рва.

 

9. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс при- :

а) пр..бутковий, пр..бляклий, пр..бічник;

б) пр..старий, пр..буксувати, пр..боркати;

в) пр..звище, пр..чиста, пр..нести.

 

10. У котрому рядку у всіх словах треба писати префікс прі- :

а) пр..чудовий, пр..їхати, пр..дорожній;

б) пр..білений, пр..мудрість, пр..вал;

в) пр..звисько, пр..звище, пр..рва .

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...