Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яку ствердження| невірно|?А. Ціллю торговій|торгівельній| діяльності є|з'являється| отримання|здобуття| прибули.

Б. Торгівля як галузь народного господарства доводить товари від виробників| до споживачів і не забезпечує| зміну форми вартості товарів|.

В. Торгова діяльність здійснюється в сферах роздрібною і оптової
торгівлі|.

Г. Торгівля - це організм, стимулюючий виробництво.

44. Чому дорівнює оборотність запасів, якщо середні запаси 20 тис. грн.,
норматив запасів 10 тис. грн., товарообіг за рік 100 тис.грн.?

А. 2 обороти|звороти|. В.|ст| 10 оборотів|зворотів|.

Б. 8 оборотів|зворотів| Г. 5 оборотів.|зворотів|

45. Який показник визначений вірно на основі використання формули
балансу| товарообігу?

Якщо, Зн, Зк — запаси товарів на початок і кінець періоду, П — надходження|вступ| товарів, В - вибуття товарів, Т - реалізація товарів.

А. Зк = Зн+п-в-т. В.|ст| Т=зн+п+в-зк.

Б. Зн+т-п=3к+в. Г. П=т+зн-в+зк.

46. При плануванні|планеруванні| товарного забезпечення в опті використовується показник «об'єм|обсяг| закупівель». Для його розрахунку з балансу товарообігу необхідно взяти суму обороту|звороту|:

А. Організовуваного. В. Складського.

Б. Валового. Г. Транзитного.

47. Недоліки|нестачі| замовлення сировини і товарів великими партіями виявляються в:

А. Можливості отримати|одержувати| знижку з ціни.

Б. Зростанні складських витрат.

В. Зниженні постійних витрат на одиницю товару.

Г. Можливості збільшення псування сировини і товарів.

48. У якому зв'язку знаходиться|перебуває| товарообіг і витрати обігу|звертання|, якщо темпи зростання|зросту| (зниження) товарообігу і витрат обігу|звертання| збігаються?

А. Дігресивному.

Б. Прогресивному.

В.|ст|Пропорційному|пропорціональної|.

Г. Чіткого зв'язку немає.

49. Утворення зайвих|надмірних| запасів сировини, матеріалів і товарів приводить|призводить| до:

А. Підвищення якості товарно-сировинних ресурсів.

Б. Зниження якості товарно-сировинних ресурсів.

 

В. Створення сприятливих умов для нормальної діяльності підприємства|.

Г. Необхідності зниження ціни товарно-сировинних ресурсів і збільшення втрат| товарів понад|зверх| норми природного спаду.

50. Різниця між прибутком до оподаткування і платежами до бюджету
є|:

А. Чистим прибутком.

Б. Прибутком до оподаткування.

В. Економічним прибутком.

Г. Нерозподіленим прибутком.

 

 

Сертифікація

1. Документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством – це:

а)технічний регламент з підтвердження відповідності

б) сертифікат відповідностів) свідоцтво про визнання відповідності

г) декларація про відповідність

2. Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері є:

а)обов’язковою для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифікації.

б) добровільною тільки для постачальника

в) добровільною для виробника, постачальника чи уповноваженого органу з сертифікації.

г) обов’язковою лише для виробника

3. Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері є:

а) добровільним для певних товарів чи послуг

б) обов’язковим

в) обов’язковим для всіх товарів та послуг

г) добровільним

4. Підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері здійснюєть­ся для:

а) окремих видів продукції, яка може становити небезпеку для життя та здоров’я людини, тварин, рослин

б майна та охорони довкілля

в) всієї продукції

г) варіанти а), б)

5. Хто є одним з заявників добровільної сертифікації:

а) постачальники продукції

б) продавці, споживачі продукції

в) варіанти а), б)

г) немає правільної відповіді

6. Хто є одним з заявників обов’язкової сертифікації:

а) органи державної виконавчої влади

б) громадські організації та окремі громадяни

в) постачальники продукції

г) споживачі продукції

7. У якому році було розроблено перші шість керівних нормативних документів державної системи сертифікації УкрСЕПРО:

а)1992

б)1993

в)1994

г)1995

8. Керівництво державною системою сертифікації УкрСЕПРО, організацію та координацію робіт з сертифікації здійснює:

а) держспоживстандарт України

б) науково-технічна комісія

в) члени системи сертифікації

г) територіальні центри

9. Скільки державних стандартів системи УкрСЕПРО було розроблено у 1996 році:

а) 6

б) 9

в) 11

г) 5

10. Основні положення державної системи сертифікації УкрСЕПРО регламентовані:

а) ДСТУ 3410

б) ДСТУ 3420

в) ДСТУ 3411

г) ДСТУ 3413

11. Діяльність, наслідком якої є гарантування того, що продукція, системи управління якістю, навколишнім середо­вищем і персонал відповідають встановленим законодавством вимогам – це:

а) атестація

б) декларування відповідності

в) сертифікація

г) підтвердження відповідності

12. Органи з сертифікації продукції і систем управління якістю призначаються:

а)органом з сертифікації продукції

б) національним органом з сертифікації

в)науково-методичним та інформаційним центром

г)органом з сертифікації систем якості

13. Формується та затверджується Національним органом з сертифікації і виконує такі функції: формує єдину політику з питань побудови, функціонування та удоскона­лення УкрСЕПРО; вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав та міжнародними організаціями з сертифікації –це:

а)випробувальні лабораторії

б) органом з сертифікації продукції

в)науково-технічна комісія

г)науково-методичним та інформаційним центром

14. Хто веде Реєстр УкрСЕПРО:

а)науково-технічна комісія

б) науково-методичний та інформаційний центр

в)територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації

г)національний орган з сертифікації

15. Який документ видається на сертифіковану в Системі УкрСЕПРО продукцію:

а) сертифікат відповідності

б) декларація про відповідність

в)свідоцтво про визнання відповідності

г)ліцензія

16. До третьої сторони суб’єкта сертифікації відносять:

а) виробника

б) споживача

в)продавця

г)органи з сертифікації, випробувальні лабораторії тощо

17. Вимоги до органів з сертифікації продукції регламентуються:

а) ДСТУ 3420

б) ДСТУ 3410

в)ДСТУ 3411

г) ДСТУ 3413

18. Вимоги до органів з сертифікації якості регламентуються:

а) ДСТУ 3410

б) ДСТУ 3420

в)ДСТУ 3411

г) ДСТУ 3413

19. Діяльність органу з сертифікації в системі УкрСЕПРО здійснюється під керівництвом Національного органу із сертифікації на під ставі укладеної з ним:

а) договору

б) ліцензійної угоди

в)контракту

г) інша відповідь

20. Термін реєстрації об’єктів добровільної сертифікації не повинен перевищувати ? днів від дня надходження повного комплекту документів на реєстрацію:

а) 20

б) 14

в)7

г) 21

21. Вимоги до випробувальної лабораторії регламентуються:

а) ДСТУ 3412

б) ДСТУ 3420

в)ДСТУ 3413

г) ДСТУ 3410

22. Чи може залучатися до роботи із сертифікації та атестації виробництва або оцінки окремих елементів системи якості, що потребують спеціальних знань, спеціалісти промисловості, науково-дослідних організацій, вищих навчальних закладів тощо:

а) ні

б) невідомо

в)так, але за певних умов

г) інша відповідь

23. Фонд нормативних документів, який має у своєму розпорядженні орган із сертифікації, має включати:

а) стандарти ISO 9000 та ISO 10000, європейські стандарти ЕN 45000

б) міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші нормативні документи в галузі сертифікації

в)комплект нормативних документів із сертифікації, які діють у рамках системи сертифікації УкрСЕПРО та інших систем сертифікації

г) усе перераховане вище

24. Відповідно до якого стандарту підприємство, організація чи інша юридична особа, незалежно від форми власності, можуть взяти на себе функції органу добровільної сертифікації і бути акредитованими Національним органом з акредитації згідно з існуючими нормативними документами:

а) ДСТУ 3410

б) ДСТУ 3416

в)ДСТУ 3412

г) ДСТУ 3413

25. Чи обов’язково для органу із сертифікації, який проводить добровільну сертифікацію, бути акредитованим в Національній системі акредитації:

а) ні

б) так

в)за бажанням

г) інша відповідь

26. Чи може випробувальна лабораторія не являтися юридичною особою, а входити до складу іншої організації, яка є юридичною особою:

а) так, але за певних умов

б) ні

в)ні, але, якщо ця організація є закордонною, то може

г) інша відповідь

27. Порядок проведення атестації виробництва регламентовано:

а) ДСТУ 3414.

б) ДСТУ 3416

в)ДСТУ 3413

г) ДСТУ 3412

28. Порядок проведення сертифікації продукції регламентується:

а) ДСТУ 3420.

б) ДСТУ 3416

в)ДСТУ 3412

г) ДСТУ 3413

29. Для проведення сертифікації продукції заявник подає до акредитованого органу із сертифікації продукції заявку, яка має бути розглянута не пізніше ? після її подання:

а) одного місяці

б) 14 днів

в)7 днів

г) двох місяців

30. Яку форму має знак відповідності для позначення продукції, яка не підлягає обов’язковій сертифікації, але сертифікована з ініціативи виробника, продавця чи споживача продукції:

а) трикутну

б) круглу

в)квадратну

г) прямокутну

31. Яку форму має знак відповідності для позначення продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації:

а) прямокутну

б) квадратну

в) круглу

г) трикутну

32. Чи продовжується термін дії сертифіката на продукцію, встановлений в ліцензії:

а) так

б) ні

в) це залежить від виду продукції

г) інша відповідь

33. Дія сертифіката відповідності припиняється з моменту:

а) виявлення порушення на підприємстві

б) призупинення виробництва

в) вступу підприємства до складу іншої юридичної особи

г) виключення його з Реєстру Системи

34. У разі зупинення дії сертифіката хто повідомляє споживачів про небезпеку або небажаність використання продукції та порядок усунення виявлених невідповідностей або обміну продукції:

а) орган із сертифікації

б) заявник

в) апеляційна комісія

г) випробувальна лабораторія

35. Процедура визнання в Україні результатів сертифікації продукції, що імпортується, регламентована:

а) ДСТУ 3410

б) ДСТУ 3412

в)ДСТУ 3416

г) ДСТУ 3417

36. Угоди про визнання результатів сертифікації імпортної продукції укладаються за умов наявності наступного стандарту:

а) ISO 9000

б) ISO 14000

в)ISO 22000

г) немає вірної відповіді

37. Порядок проведення сертифікації системи якості регламентується:

а) ДСТУ 3410

б) ДСТУ 3419

в)ДСТУ 3416

г) ДСТУ 3417

38. Сертифікація систем якості проводиться:

а) за ініціативою виробника продукції

б) за рішен­ням органу із сертифікації продукції

в)за вимогою незалежних організацій чи відомств, яким нада­но державою повноваження на оцінювання систем управління якістю

г) усе перераховане вище

39. Сертифікація систем якості щодо виробництва певної продукції проводить­ся з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам стандартів:

а) ДСТУ ISO 14000

б) ДСТУ ISO 9000

в)ДСТУISO 22000

г) немає вірної відповіді

40. Хто за пропозицією органа із сертифікації на підставі відповідних угод здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості протягом усього терміну дії сертифіката:

а) орган із сертифікації продукції

б) науково-технічна комісія

в)територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації

г) науково-методичний та інформаційний центр

41. Міжнародна організація, що приділяє велику увагу питанням акредитації – це:

а) САSСO

б) COPOLCO

в) PLACO

г) REMCO

Міжнародна організація, яка займається проблемами акредитації випробувальних лабора­торій, перевіркою діяльності органів із сертифікації, підготовкою й атестацією аудиторів із сертифікації, принципами прийняття угод про взаємне визнання результатів випробувань – це

а) ILАС

б) САSСO

в) PLACO

г) REMCO

Процедуру, у ході якої Національний орган акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи, відповідно, органу з оцінювання відповідностей виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, сертифікацію, контроль) – це

а) сертифікація

б) акредитація

в) ліцензування

г) декларування

44. До складу Національного органу з акредитації входять:

а)рада з акредитації та технічні комітети з акредитації

б) міжнародна комісія

в) комісія з апеляцій

г) варіанти а), в)

45. Розроблення методичних рекомендацій з питань акредитації; визначення спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації у відпо­відних сферах, підготовка і надання пропозицій Національному органу з акре­дитації це функції:

а)комісії з апеляцій

б) ради з акредитації

в) технічного комітету з акредитації

г) міжнародного комітету з акредитації

46. За скільки місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації орган із серти­фікації (випробувальна лабораторія), що мають намір продовжити дію акре­дитації, подають нову заявку:

а)3

б) 5

в) 6

г) 2

47. Стосовно випробувальної лабораторії інспекційний контроль в Україні здійснюєть­ся шляхом:

а)періодичних перевірок діяльності лабораторій

б) постійних перевірок діяльності лабораторій

в) не здійснюється взагалі

г) інша відповідь

48. Вимоги до аудиторів з сертифікації в Україні регламентовано:

а)ДСТУ 3418

б) ДСТУ 3419

в)ДСТУ 3416

г) ДСТУ 3417

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...