Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬКиївський національний торговельно-економічний університет

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємства

 

ЦІНОУТВОРЕННЯ

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

 
 


напрям підготовки 0501 - Економіка і підприємництво

професійне спрямування 6.050107 - Економіка підприємства

(спеціальність)

спеціалізація 01 Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг

Чернівці 2010

Ціноутворення: збірник тестових завдань / Укладачі Т.І. Головачук, Ю.В. Когут. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. - 39 с.

 

 

Укладачі: Т.І. Головачук, к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та економіки підприємства

Ю.В. Когут, асистент кафедри міжнародної економіки та економіки підприємства

 

 

Затверджено на засіданні методичної ради ЧТЕІ КНТЕУ

 

Рецензенти: Білик Л.С., к.е.н., доцент кафедри економіки ЧНУ

ім. Ю.Федьковича

Василенко Л.П., к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та економіки підприємства ЧТЕІ

 

 

Збірник тестових завдань з “Ціноутворення” для студентів спеціальності 6.050107 всіх форм навчання

 

 

Відповідальний за випуск: І.М.Школа, доктор економічних наук, професор

ВСТУП

 

Тестові завдання є однією з активних форм навчання студентів і методом контролю знань. Тестування сприяє розвитку аналітичних здібностей майбутніх фахівців, закріпленню теоретичних знань з питань ціноутворення в умовах ринку. Тести допомагають самостійно орієнтуватися у вирішенні економічних та управлінських проблем підприємств, щодо формування цін.

Збірник тестів підготовлений відповідно до програми вивчення дисципліни “Ціноутворення”, розробленої для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки “Економіка та підприємництво”, призначені для поточного та підсумкового контролів знань студентів і охоплюють такі розділи тематичного плану курсу:

 

Змістовий модуль 1

Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення в умовах ринку

Тема 2. Механізм ринкового ціноутворення

Тема 3. Види цін на споживчому ринку та їхня структура

Змістовий модуль 2

Тема 4. Цінова політика підприємства

Тема 5. Методи формування цін в умовах ринку

 

Метою збірника тестів є закріплення теоретичних знань та допомога студентам у поєднанні в логічне ціле аудиторний курс лекцій, практичних та семінарських занять. Для успішного тестування студенти повинні вивчити закони та законодавчо нормативні документи, що стосуються діяльності підприємства в сфері ціноутворення, рекомендовані літературні джерела.Кожне запитання тесту містить декілька варіантів відповідей. Завдання студента вибрати правильну відповідь.

Рівень знань студентів передбачено оцінювати таким чином: “відмінно” – правильні відповіді складають від загальної кількості більше, ніж 90%, “добре” – 75-90%, “задовільно” – не менше 60%.

Результати тестування оцінюються викладачем, обговорюються на заняттях і враховуються при атестації студентів та отриманні оцінки за залік. Тестування може відбуватися з використанням комп’ютера.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...