Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовний модуль 1Тема 1. Теоретичні основи ціноутворення в умовах ринкової економіки

Чим обумовлено iснування цiни?

1.Впливом попиту i пропозицiї.

2.Наявністю товарно-грошових вiдносин.

3.Рiвнем розвитку економiки.

4.Умовами виробництва та реалізації.

 

В чому полягає економiчний змiст ринкової цiни?

1.Є нормативом суспiльно-необхiдних затрат.

2.Забезпечує рух товару вiд продавця до покупця.

3.Виражає вартiсть того чи iншого товару.

 

Яке iз тверджень помилкове?

1.Цiна - атрибут ринку.

2.Цiна - вартiсна категорiя.

3.Цiна - фактор стабiльностi.

4.Цiна - критерiй вибору.

 

Яка характеристика ціни найбільше властива сфері виробництва?

1.Атрибут ринку.

2.Інструмент балансування попиту і пропозиції.

3.Інструмент економічних вимірювань.

4.Критерій вибору.

 

Що розумiють економiсти пiд "вiльним цiноутворенням"?

1.Необмежена свобода у формуваннi цiн на товари.

2.Можливiсть диктування цiн iз сторони виробникiв-монополiстiв.

3.Можливiсть самостійного визначення рівня цiн окремими суб'єктами ринку з врахуванням державної цiнової полiтики.

4.Визначення цiни виключно iнтересами продавця i покупця.

 

6. Вільна ціна – це така, що:

1.Містить у собі витрати плюс прибуток.

2.Регулюється з боку держави.

3.Встановлюються за взаємодомовленістю між виробником і споживачем.

4.Визначається продавцем з огляду на витрати та попит.

 

Ким визначається вільна ціна на продукцію (товар)?

1.Державою.

2.Виробником.

3.Торговельним підприємством.

4.Виробником та торговельним підприємством.

 

Яка цiна формується пiд впливом ринкових умов?

1.Державна.

2.Вiльна.

3.Фіксована.

4.Регульвана.

 

9. Вільна ціна визначається як:

1.Ціна, яка встановлюється однаково на всій території країни.

2.Ціна, межі якої прямо встановлює держава.

3.Ціна, яка визначається підприємством самостійно з урахуванням витрат і співвідношення попиту та пропозиції.

 

10. Фіксовані ціни - це:

1.Встановлюються, змінюються або відміняються державними органами.

2.Встановлюється максимальна ціна, перевищувати яку підприємство не має права.

3.Обмежуються окремі складові частини ціни.

 

11. Під впливом кон’юнктури ринку формуються:

1.Регульовані ціни.

2.Вільні ціни.

3.Фіксовані ціни.

 

12. Фіксовані ціни встановлюються:

1.Пдприємством.

2.Державою.

3.Немає правильної відповіді.

 

13. Ціни, діапазон зміни яких прямо чи опосередковано встановлюються державою, називаються:

1.Фіксовані.2.Договірні.

3.Регульовані.

 

14. Регульована ціна – це така, що:

1.Встановлюється безпосередньо виробником.

2.Її рівень обмежується державою.

3.Визначається за домовленістю сторін.

4.Встановлюється на фіксованому рівні.

 

15. Інструментом регулювання цін є:

1.Встановлення граничного рівня цін.

2.Встановлення граничних коефіцієнтів росту цін.

3.Обмеження рівня рентабельності.

4.Все вищенаведене.

 

Яке значення має ціна на макроекономічному рівні?

1.Дозволяє досягти конкурентоспроможності підприємства.

2.Забезпечує процес реалізації суспільного продукту.

3.Забезпечує фінансову стійкість підприємства.

4.Дає можливість отримати прибуток підприємству.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...