Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених визначень найбільш повно розкриває сутність категорії «фінансові ресурси домогоспо­дарств»?1) грошові кошти, які є джерелом доходів громадян та витрачаються згідно з їх особистими потребами;

2) кошти, що знаходяться у розпорядженні домогоспо­дарств і залучаються для забезпечення життєдіяльності їх учасників;

3) грошові кошти й інші матеріальні та нематеріальні цінності, що можуть бути джерелом доходів домо­господарств та знаходяться у їх розпорядженні і при­значені для виконання фінансових зобов’язань та здійснення різних витрат;

4) кошти, які акумулюються домогосподарствами і їх учасниками та є джерелом формування цільових фондів громадян з метою забезпечення власних потреб.

 

12. Визначити неправильну відповідь. До чинників, що обумовлюють регіональну диферен­ційованість фінан­сових ресурсів домогосподарств, належать:

1) рівень соціально-економічного розвитку та структура господарства регіону;

2) соціально-демографічні ознаки населення;

3) рівень соціальної допомоги окремим категоріям населення, що є різним для окремих адміністративно-територіальних утворень і залежить від їх статусу;

4) система розселення регіону та природно-кліматичні умови території.

 

13. Джерелами формування власних фінансових ресурсів домогосподарств є:

1) доходи, які громадяни отримують від участі у госпо­дарському процесі як наймані працівники та від здійснення підприємницької діяльності;

2) доходи від власності на майно та надходження від інвестиційної діяльності;

3) доходи, що отримують громадяни у формі соціальних виплат державними чи недержавними інститутами;

4) усі відповіді правильні.

 

14. Визначити, які з наведених груп доходів не належать до позикових фінансових ресурсів домогосподарств:

1) кредити, одержані у фінансових установах;

2) подароване майно, виграші, призи;

3) товарно-матеріальні цінності, одержані на умовах кредиту або відстрочення платежу;

4) грошові кошти, одержані від інших громадян на умовах позики.

 

15. Доходи домогосподарств поділяються на такі групи:

1) грошові доходи, що оподатковуються, та надходження у натуральній формі, які не є об’єктом оподаткування як доходи громадян;

2) виробничі доходи та доходи невиробничого характеру;

3) грошові, загальні та сукупні доходи;

4) доходи, які формуються внаслідок розподілу державних фінансових ресурсів та доходи, що формуються у процесі перерозподілу фінансових ресурсів під­приємств.

 

16. До джерел формування грошових доходів домогоспо­дарств не належать:

1) заробітна плата, премії, авторські гонорари;

2) натуральні надходження у вигляді продукції, отриманої з особистого підсобного господарства;

3) доходи від підприємницької діяльності, доходи від операцій з цінними паперами;4) соціальна допомога, страхові відшкодування.

 

17. Визначити неправильну відповідь. Загальні доходи домогосподарств включають:

1) сукупні доходи домогосподарств;

2) грошові доходи домогосподарств;

3) натуральні надходження у вигляді продукції, отриманої з особистого підсобного господарства;

4) подароване майно, виграші, призи.

 

18. Доходи домогосподарств використовуються з метою забезпечення таких основних витрат їх учасників:

1) сплата податків, обов’язкових зборів та внесків до державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів;

2) фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням осо­бистого споживання, включаючи одержання освіти, культурний розвиток;

3) формування фондів заощадження;

4) усі відповіді правильні.

 

19. Витрати домогосподарств поділяються на:

1) витрати на здійснення виробничої діяльності та витрати на проведення діяльності невиробничого характеру;

2) витрати у грошовій формі та витрати, що здійснюються у натуральній формі;

3) споживчі, грошові та сукупні витрати;

4) немає правильної відповіді.

20. Визначити неправильну відповідь. До споживчих витрат домогосподарств належать:

1) витрати на придбання продуктів харчування;

2) купівля іноземної валюти;

3) витрати на придбання непродовольчих товарів;

4) оплата комунальних послуг.

 

21. Бюджет домогосподарства – це:

1) сукупність доходів, що формуються домогосподарствами у формі матеріальних та інших благ у процесі розподілу та перерозподілу ВВП;

2) сукупність витрат, які здійснюються домогосподарством з метою забезпечення життєдіяльності його учасників;

3) баланс фактичних доходів і витрат домогосподарства за визначений період часу (місяць, квартал, рік);

4) форма утворення фондів грошових коштів домогоспо­дарства, що об’єднує доходи всіх його учасників.

 

22. Фінансовий портфель домогосподарства – це:

1) сукупність фінансових активів домогосподарства;

2) сукупність цінних паперів, якими володіють учасники домогосподарства;

3) баланс доходів та витрат домогосподарства;

4) сукупність нематеріальних активів, що формуються учасниками домогосподарства у натуральній формі.

 

23. Складовими фінансового портфеля домогосподарства є:

1) споживчий портфель, портфель відповідальності, порт­фель замовлень;

2) накопичувальний портфель, портфель реальних інвес­тицій, портфель фінансових інвестицій;

3) споживчий, накопичувальний, інвестиційний портфель;

4) страховий, кредитний, резервний портфель.

 

24. Визначити неправильну відповідь. Складовими інвес­тиційного портфеля домогосподарства є:

1) прямі та портфельні інвестиції;

2) позиковий капітал;

3) аннуїтет;

4) дорогоцінні метали та каміння.

 

 

25. До прямих інвестицій, що можуть здійснюватися домо­господарствами, належать:

1) банківські депозити, селенгові та трастові операції;

2) внески у статутні фонди підприємств, нерухомість, майнове страхування;

3) витрати на поточне споживання та витрати на неперед­бачувані події;

4) антикваріат, колекції.

 

26. Заощадження домогосподарств – це:

1) певна сума коштів, яку отримують громадяни внаслідок здійснення ними підприємницької діяльності;

2) кошти громадян, що спрямовані на поточне споживання;

3) частина доходів громадян, що накопичується;

4) кредити, що залучаються громадянами.

 

27. До основних мотивів заощаджень домогосподарств належать:

1) придбання товарів довгострокового користування, про­ведення інвестиційної діяльності;

2) сплата податків, обов’язкових зборів та внесків;

3) придбання продуктів харчування;

4) оплата поточних комунальних послуг.

 

28. Заощадженнями домогосподарств є:

1) продаж нерухомості;

2) депозити, придбання цінних паперів, внески до статутних фондів підприємств, купівля валюти;

3) залучення кредитів з метою придбання товарів довго­строкового користування;

4) немає правильної відповіді.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...