Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які з наведених структурних утворень не належать до інститутів інфраструктури фінансового ринку?1) біржі;

2) клірингові центри;

3) інвестиційні та страхові компанії;

4) депозитарії.

 

9. Фінансово-кредитні інститути як суб’єкти фінансового ринку – це:

1) посередники;

2) емітенти;

3) інвестори;

4) споживачі.

 

10. Суб’єкти фінансового ринку, що купують конт­рольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, – це:

1) фінансові посередники;

2) емітенти;

3) індивідуальні інвестори;

4) стратегічні інвестори.

 

11. Портфельні інвестори – це суб’єкти фінансового ринку, які:

1) купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством;

2) вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно з метою отримання доходу;

3) залучають кошти населення і вкладають основну їх частину у цінні папери;

4) немає правильної відповіді.

 

12. Визначити неправильну відповідь. Найбільш актив­ними серед інституційних інвесторів є:

1) комерційні банки;

2) пенсійні фонди;

3) депозитарії;

4) страхові компанії.

 

13. За періодом обертання фінансових активів фінансовий ринок поділяється на:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

2) кредитний ринок і страховий ринок;

3) валютний ринок та ринок золота;

4) ринок цінних паперів і ринок нерухомості.

 

14. Грошовий ринок включає:

1) фондовий та валютний ринок;

2) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

3) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів;

4) обліковий, міжбанківський, валютний ринок.

 

15. Складовими ринку капіталів є:

1) ринок грошей, короткострокових банківських кредитів і депозитів;

2) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових бан­ківських кредитів;

3) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

4) валютний та фондовий ринок.

 

16. Ринок цінних паперів включає:

1) ринок грошей та ринок капіталів;

2) організований і неорганізований ринок;

3) первинний та вторинний ринок;

4) валютний ринок і ринок золота.

 

17. Вторинний ринок цінних паперів – це ринок, на якому здійснюється:

1) продаж і купівля цінних паперів, які щойно випущені;

2) купівля і продаж раніше випущених цінних паперів;

3) мобілізація цінних паперів;

4) немає правильної відповіді.

 

18. Організований фінансовий ринок – це:

1) ринок, який представлено системою валютних та фондових бірж;

2) ринок, на якому здійснюється торгівля цінними папе­рами більш низької якості;

3) ринок, якому притаманний високий рівень фінансового ризику;

4) ринок, на якому здійснюється купівля-продаж фінан­сових інструментів і послуг, угоди за якими не реєструються. 

19. Кредитний ринок – це вид фінансового ринку, на якому здійснюється:

1) перерозподіл грошових коштів шляхом проведення операцій з цінними паперами;

2) перерозподіл грошових коштів із метою страхування ризиків учасників економічних відносин;

3) перерозподіл грошових коштів шляхом проведення операцій із лізингу обігових чи позаобігових засобів;

4) перерозподіл грошових коштів для цільового вико­ристання шляхом проведення кредитних операцій на умовах зворотності, платності, строковості.

20. Складовими валютного ринку є:

1) ринок золота, срібла, платини та паладію;

2) ринок міжбанківського кредиту, банківського кредиту, кредитів небанківських фінансових установ;

3) ринок окремих валют, валютних деривативів;

4) ринок боргових цінних паперів, пайових цінних паперів, фондових деривативів.

 

21. Визначити неправильну відповідь. Державне регулю­вання фінансових ринків в Україні здійснюють:

1) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

2) Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва України;

3) Національний банк України;

4) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

22. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяються на:

1) боргові та пайові інструменти;

2) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти страхового ринку, інструменти ринку золота та нерухомості;

3) первинні та вторинні інструменти;

4) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти.

 

23. До боргових фінансових інструментів належать:

1) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

2) первинні фінансові інструменти та деривативи;

3) інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, акції, облігації;

4) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...