Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Німецька класична філософія 

98. Кому належить вислів: “Зоряне небо наді мною і моральний закон в мені”.


§ І. Фіхте.

§ Ф. Шеллінг.

§ І. Кант.

§ Г. Гегель.

 


 

 

 

 


 

§

 

99. Хто відновив в НКФ (німецька класична філософія) матеріалістичну традицію?


§ Ф. Ніцше;

§ І. Кант;

§ Л. Фейербах;

§ К. Маркс.


 

100. За що критикувалась класична філософія представниками некласичної філософії?

§ за її об’єктивістське ставлення до людини;

§ за її суб’єктивізм в розумінні людини;

§ за розуміння людини як раціональної істоти, поведінка якої ніяким чином не пов’язана з зовнішніми стосовно неї умовами;

§ за абстрактність спекулятивність та бездоказовість її положень.

101. Система філософії Г.Гегеля включає:

 


§ логіку, як науку про чисте мислення;

§ філософію духу;

§ філософію природи

§ Філософію права

§ Філософію свободи


 

102. В яких афористичних виразах знайшов прояв закон заперечення заперечення?

§ Нове – це добре забуте старе.

§ Клин вибивають клином.

§ Істина народжується як єресь, а вмирає як пересуд.

 

103. В чому полягає сутність гносеологічної концепції І.Канта?

 

· Він висуває космогонічну гіпотезу про виникнення та розвиток Всесвіту;

· Відокремлює апріорні та апостеріорні форми пізнання;

· Відокремлює суб’єкт пізнання у якості головного фактору пізнавального процесу.

· Розробляє категоричний імператив як моральний закон

 

104. Які, на думку І.Канта, існують здатності до пізнання у людини?

· чуттєвість;

· абстрагування;

· розсудок;

· узагальнення;

· розум;

· воля.

105. Ідеї ”чистого розуму”, за Кантом, це:

 

· ідеї Душі, Духа та Тіла;

· ідеї душі, світу, Бога;

· “Речі у собі”;

· “Речі для нас”.

 

106. Агностицизм І.Канта, передусім, означає:

· між явищами, тобто “речами для нас” та “речами у собі” існує єдність;

· “Речі у собі” – це не тільки дані досвіду, а й форми пізнання, які організують наш досвід;

· “Речі у собі” – об’єктивні, але непізнаванні;

· між цими двома світами лежить прірва, котру суб’єкту пізнання подолати не під силу.

 

107. В чому міститься раціональне значення філософії Гегеля?

§ Створив власну систему філософії.

§ Довів свій об’єктивний ідеалізм до досконалості.

§ Розробив діалектику.

§ Розробив естетику.

 

108. З допомогою яких категорій Гегель розкриває сутність свого діалектичного методу?

· Буття – небуття – становлення.

· Кількість - якість – міра.

· Теза – антитеза – синтез.· Одиничне – особливе - загальне.

 

109. В яких афористичних висловленнях можна побачити дію закону переходу кількісних змін в якісні.


§ Повторення – мати навчання.

§ Краще менше, але краще.

§ Від великого до смішного – один крок.

§ Сім разів відміряй, а один раз відріж.

§ Перемагають не числом, а вмінням.


110. З наведених прикладів визначте діалектичне заперечення.

 

§ Смерть людини від непередбаченого випадку.

§ Вимирання мамонтів.

§ Витиснення парусного флоту паровим.

§ Спалення М.В.Гоголем рукопису другого тому “Мертвих душ”.

 

111. Філософія Г. Гегеля суперечлива. В чому її суперечливість?

§ між діалектикою і консервативними поглядами мислення;

§ між діалектичним методом і ідеалістичною системою.

 

112. Які закони сформулював Г. Гегель?

 


§ закони природи;

§ закони пізнання;

§ закони діалектики.

§ закони моралі


 

113. На яких принципах базується діалектика?

 


§ Субстанціоналізму.

§ Розвитку.

§ Універсалізму.

§ Зв’язку.


114. Яка сфера дії законів діалектики?

 


§ сфера природи;

§ сфера суспільства;

§ сфера надприродного;

§ сфера пізнання;

§ сфера історії.


 

115. Визначте кому належить вислів про предмет філософії?

“Філософія – це епоха схоплена думкою”

 


§ Г.Гегель;

§ Ф.Енгельс;

§ К.Маркс;

§ О.Конт;

§ І.Кант.


 

116. К. Маркс і Ф. Енгельс були представниками:

 


§ абстрактного гуманізму;

§ радикального гуманізму;

§ реального гуманізму;

§ доброзичливого гуманізму.


117. В чому суть перевороту зробленого К. Марксом в філософії?


§ Матеріалістичне розуміння історії.

§ Концепція практики.

§ Теорія істини.


 


 


 

118. Які з даних суджень виражають:

номіналістичну;

реалістичну;

діалектико-матеріалістичну концепцію?

 

§ У світі існує тільки одиничне, а загальне є тільки в мові або мисленні людини.

§ Загальне існує реально, але в нерозривному зв'язку з одиничним і виявляє себе через одиничне.

§ Загальне існує до одиничного, воно є причиною й ідеальною сутністю одиничного.

Аргументуйте свою класифікацію.

119. Критикуючи Гегелівський ідеалізм, Л. Фейєрбах в той же час недооцінив його:

 

· онтологію;

· антропологію;

· діалектику;

· раціоналізм;

· філософію духу.

120. Яке з визначень матерії стало однією з причин кризи в фізиці та філософії на зламі ХІХ-ХХ ст.?

 


§ Матерія – сукупність відчуттів.

§ Матерія - об’єктивна реальність.

§ Матерія є все, що існує.

§ Матерія є все, що складається з атомів і має масу.

§ Матерія це речовина і поле.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...