Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які відносини в структурі виробничих відносин є визначальними? 


§ розподілу;

§ власності;

§ технологічні;

§ обміну;

§ споживання.

 


290. Яка специфіка суспільних законів?

 

§ дія цих законів не залежить від бажань людей;

§ суспільні закони діють суб’єктивно;

§ суспільні закони об’єктивні, але люди можуть на них впливати;

§ ці закони об’єктивні, але реалізуються вони через свідому діяльність людей;

§ це закони-тенденції, які дають загальне бачення суспільного процесу.

 

291. До якої історичної епохи належить панування раціоналістичного трактування прогресу?


§ Середньовіччя;

§ Античність;

§ Просвітництво;

§ Відродження.


Якими явищами в суспільному та духовному житті була обумовлена ця точка зору?

 

292. Який мислитель XVIII ст. висловив ідею суперечливості суспільного прогресу?


§ Вольтер;

§ Ж.Ж.Руссо;

§ Дідро;

§ Гердер.


Чи підтвердились ці прогнози в ході історичного розвитку?

293. Назвіть прихильників циклічного розвитку людства.

 


§ Ж.Ж.Руссо.

§ Г.Гегель.

§ О.Шпенглер.

§ А.Тойнбі.

§ К.Маркс.


 

294. Хто був прихильником концепції лінійного поступу людства?


§ А.Тойнбі;

§ Гесіод;

§ Г.Гегель;

§ О.Шпенглер;

§ І.Гердер.


 

295. Укажіть, згода з яким судженням означає волюнтаризм:

 

§ народ творить історію, спираючись на матеріальні умови, відповідно до об'єктивних законів розвитку суспільства;

§ хід історії не залежить ні від дій особистості, ні від діяльності народних мас;

§ історія є результат діяльності світового розуму;

§ видатні особистості творять історію свавільно, не зважаючи на об'єктивні обставини.

Які з наведених висловів виражають точку зору, протилежну волюнтаризму, і як вона називається?

 

296. Що є критерієм суспільного прогресу з точки зору марксистської філософії?

§ Критерієм суспільного прогресу є рівень розвитку науки і техніки.

§ Об'єктивного критерію прогресу немає.

§ Головним критерієм прогресу є рівень розвитку продуктивних сил суспільства.

§ Критерій прогресу — це рівень культури суспільства.

§ Критерієм суспільного прогресу служить мораль суспільства.

Чим аргументована така позиція?

 

297. Які з названих факторів належать до об’єктивних умов розвитку суспільного життя:


§ держава;

§ природне середовище;

§ політичні доктрини;

§ політичні партії;

§ закони суспільного розвитку;

§ рівень розвитку продуктивних сил.


Аргументуйте свою відповідь. 

298. Які з критеріїв прогресу відносяться до загальних?

§ рівень розвитку виробничих сил;

§ рівень розвитку науки;

§ рівень гуманізації суспільства;

§ рівень розвитку комунікаційних технологій.

Аргументуйте свою відповідь.

 

299. Виділіть судження, в якому вірно визначається ідеологія.

 

§ Ідеологія – це систематизоване відображення соціальної дійсності.

§ Ідеологія – це вираз класових інтересів.

§ В міфах та релігійних концепціях.

§ Ідеологія – це відображення дійсності з

позицій певних соціальних сил, яке дається в теоретичній формі.

 

300. Які форми суспільної свідомості є найбільш заідеологізованими?

 


§ Мораль.

§ Правова свідомість.

§ Естетична свідомість.

§ Релігія.

§ Політика.

§ Міфологія

§ Філософія.

§ Наука.


 

301. Чим відрізняється суспільна ідеологія від суспільної психології ?

 

§ наявністю в її структурі масової свідомості;

§ наявністю системи теоретичних соціально-політичних поглядів;

§ сукупністю певних схильностей людей до певного типу поведінки;

§ сукупністю поглядів та установок, які відображають потреби та інтереси соціальних сил.

 

302. До якої концепції належить положення “суспільне буття визначає суспільну свідомість”?

 

§ до історичного матеріалізму;

§ до матеріалістичного розуміння історії;

§ до ідеалістичної концепції суспільного буття;

§ до філософії історії екзистенціалізму.

 

303. Що входить в структуру суспільної свідомості?


§ уявлення;

§ буденна свідомість;

§ релігійна свідомість;

§ теоретична свідомість;

§ суспільна психологія;

§ суспільна ідеологія;

§ масова свідомість.

 


304. Про що свідчить ідея В.Вернадського про ноосферу?

§ про наявність закону-тенденції зростання ролі суб’єктивного фактору в суспільстві;

§ про розумну діяльність людини, яка стає визначальним фактором історії людства;

§ про існування в світі вищої надчуттєвої сфери, до якої йде людство, створюючи “штучну природу”;

§ про особливу сферу, яка прийде на зміну біосфері.

 

305. Натуралістичні концепції суспільства визначальними в суспільному розвитку вважають:

 

· матеріальне виробництво;

· географічні умови;

· демографічні фактори;

· біологію людини;

· психофізіологічні фактори.

 

306. З точки зору М.Вебера, суспільство – це система:

· суспільних відносин;

· інстинктів людини;

· соціальних дій;

· соціальних ролей..

307. В чому полягає різниця між законами природи та соціальними законами?

 

· Дія соціальних законів суб’єктивна.

· В суспільстві діють об’єктивні закони, які реалізуються через свідому діяльність людей.

· В суспільстві діють об’єктивні закони, які реалізуються стихійною дією суб’єктів.

· В суспільстві діють закони-тенденції, що дають загальну картину суспільних змін.

· Між законами природи та соціальними законами різниці немає – і там і там вони об’єктивні.

 

308. Об’єктивні умови в суспільних процесах – це:

 

· умови, які детермінують діяльність людей і не залежать від їх свідомості;

· природні та історичні умови;

· лише історичні умови як продукт діяльності всіх поколінь людей;

· лише ті природні умови, які розкривають об’єктивний зв’язок людей з зовнішнім природним середовищем.

 

  1. Що слід вважати духовними відносинами у суспільстві?

 

· Професійні.

· Пізнавальні

· Моральні.

· Естетичні.

· Релігійні.

 

310. Із названих нижче категорій, які з них відносяться до філософсько-економічного мислення?

 

· Праця.

· Свобода.

· Раціональність.

· Потреби та інтереси.

· Мотиви та стимули.

· Рента.

· “Економічна людина”.

 

311. На думку М.Вебера, яка релігійна течія зробила вирішальний внесок в розвиток “капіталістичного духу” ?

 

· Православ’я.

· Католицизм

· Лютеранство.

· Кальвінізм.

· Баптизм.

· Протестантизм.

 

312. Філософія історії, як напрямок філософського пізнання, вивчає:

 

· глибинні основи історичного процесу;

· розмаїття історичних подій і їх хронологію;

· закономірності, смисл і напрямок історичного процесу;

· реальне людське життя, яке розгорнуте в часі.

 

313. Хто вперше сформулював і запровадив у науковий обіг термін “філософія історії”?

· Й.Гердер.

· К.Ясперс.

· Ф.Вольтер.

· А.Тойнбі.

· О.Шпенглер.

 

314. Які із названих нижче проблем відносяться до філософії історії?

· Проблема спрямованості історії.

· Проблеми об’єктивних та суб’єктивних факторів суспільного розвитку.

· Проблеми людського життя в історичній перспективі.

· Проблема внутрішньої мети в історичних змінах.

· Проблема початку та завершення історії.

· Проблема єдності історичного процесу.

 

315. Які схеми історичного процесу представлені філософією історії?

 

· Уявлення про циклічність історії.

· Уявлення про лінійний рух в певному напрямку.

· Уявлення про лінійну циклічність історії.

· Концепції замкнених локальних цивілізацій.

· Концепції нелінійного руху

· Концепції нелінійної циклічності.

 

316. Яка історична епоха в цілому розглядала історичний процес з позицій історичного оптимізму?

· Античність.

· Середньовіччя.

· Відродження.

· Просвітництво.

· Новий час.

· Сучасність.

 

317. Яке уявлення лягло в основу ідеї про лінійну спрямованість історичного руху?

· Античні традиції.

· Міфологічні уявлення.

· Іудео-християнські традиції.

· Уявлення неортодоксальних філософів стародавньої Індії.

 

318. В якому напрямку, на думку, І.Гердера, закономірно прогресує людство?

· Свободи та незалежності.

· Гуманності та щастя.

· Добра та справедливості.

· Духовної досконалості.

 

319. Наука, яка вивчає виникнення узгодженостей в поведінці елементів складних відкритих динамічних систем ( в тому числі і суспільства) називається:

· кібернетика;

· синергетика;

· естетика;

· біоетика;

· ергономіка;

· геральдика.

 

320. Які основні підходи склались у вирішенні проблеми єдності та багатомірності історії?

· Універсалістський.

· Моністичний.

· Плюралістичний.

· Цивілізаційний.

· Монад ний.

· Циклічний.

· Дуалістичний.

· Моністичний.

 

321. З точки зору К.Ясперса, уся історія людства розподіляється на три послідовні фази, а саме:

 

· первісна історія;

· доісторія;

· минула історія;

· історія;

· сучасна історія;

· світова історія;

· майбутня історія.

 

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...