Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список рекомендованих джерелУкладач

Малащицька Оксана Григорівна, викладач оціночної діяльності та методів і моделей оцінювання

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії
обліково-економічних дисциплін
Протокол № від " " 2013 р.
Голова ц/к___ _________Н.В.Денисюк

 

 

Збірник тестових завдань для підсумкового контролю у формі семестрового іспиту з предмету «Оціночна діяльність» для спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» складені для студентів II курсу. Тестові завдання розроблені з метою визначення рівня підготовки майбутніх фахівців, перевірки знань, умінь та навичок студентів з предмету «Оціночна діяльність».Виконання завдань вимагає від студентів ґрунтовних знань з питань сутності оцінки майна, організації та змісту оціночної діяльності, методики визначення вартості майна та володіння методами та прийомами оцінки майна.

При написанні методичних рекомендацій автор дотримується вимог, встановлених державним стандартом України 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

 

 

© О.Г.Малащицька, 2013

 

Зміст

 

 

Вступ....................................................................... ………………………..З

Критерії оцінювання............................................... …………………….….3

Тестові завдання……………………………………………………………..…5

Список рекомендованих джерел……………………………………………….55

 

ВСТУП

 

Збірник тестових завдань для підсумкового контролю у формі семестрового іспиту з предмету «Оціночна діяльність» для спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розроблені на основі навчальної програми, затвердженої Коледжем технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки та відповідають вимогам галузевих стандартів освіти.

Складання семестрового іспиту передбачає виконання студентами 30 тестових завдань із запропонованих 300-т з використанням прикладної тестової програми на персональному комп'ютері. Оцінка за тестовий контроль знань студентів виставляється комп'ютерною програмою у відповідності із затвердженими критеріями оцінювання.

Тестові завдання семестрового іспиту дозволяють виявити рівень теоретичних знань з предмету, з методики визначення вартості майна, рівень засвоєння студентами програмового матеріалу.

 

 

Критерії оцінювання результатів виконання тестових завдань підсумкового контролю

Відсоток виконання тестових завдань Оцінка
95-100
75-94
51-74 З
0-50

  

1. Датою оцінки є дата, за станом на яку:

а. оцінювач віддає звіт про оцінку майна;

б. здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна;

в. замовник подає документи оцінювачу;

г. підписується акт виконаних робіт між замовником та оцінювачем;

д. отримуються правовстановлюючі документи власником.

 

2. Об'єкти оцінки у матеріальній формі - це:

а. лише нерухоме майно;

б. лише рухоме майно;

в. рухоме та нерухоме майно;

г. будь-яке майно;

д. лише земельні ділянки та земельні поліпшення.

 

3.Об'єкти оцінки існують у таких формах:

а. у матеріальній формі;

б. унематеріальній формі;

в. у формі цілісного майнового комплексу;

г. правильні відповіді а), б ), в);

д. правильні відповіді лише а), б );

 

4. Випадки проведення оцінки майна:

а. приватизація та інше відчуження;

б. для цілей бухгалтерського обліку;

в. за рішенням суду;

г. застава державного та комунального майна;

д. усі відповіді вірні.

 

5. Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах:

а. практична діяльність з оцінки майна;

б. консультаційна діяльність;

в. рецензування звіту про оцінку майна;

г. методичне забезпечення оцінки майна;

д. усі відповіді вірні.

 

6. Оцінювачі зобов'язані підвищувати кваліфікацію:

а. не рідше одного разу в два роки;

б. не рідше одного разу в три роки;

в. не рідше одного разу в п’ять років;

г. оцінювачі не зобов'язані підвищувати кваліфікацію;

д. немає правильної відповіді.

 

7. Документом, який підтверджує достатній фаховий рівень підготовки оцінювача, є:

а. диплом оцінювача;

б. паспорт оцінювача;

в. свідоцтво оцінювача;

г. кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;

д. посвідчення оцінювача.

 

8. Кваліфікаційне свідоцтво видається:

а. навчальним закладом, на базі якого проводилося навчання;

б. Фондом державного майна України спільно з навчальним закладом;

в. Кабінетом Міністрів;

г. керівником стажування;

д. Президентом України.

 

9. Державний реєстр оцінювачів веде:

а. обласна державна адміністрація;

б. Кабінет Міністрів України;

в. Фонд державного майна України;

г. саморегулівні організації оцінювачів;

д. державний реєстр оцінювачів не ведеться.

 

10. Оцінювачі мають право:

а. доступу до майна, яке оцінюється,

б. доступу до документації, яка є необхідною для оцінки;

в. відмовитися від проведення оцінки майна з певних причин;

г. страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану з професійною оціночною діяльністю;

д. усі відповіді вірні.

11.Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності зобов'язані:

а. дотримуватися вимог нормативно-правових актів з оцінки майна;

б. забезпечувати об'єктивність оцінки майна;

в. забезпечувати збереження документів, які отримані від замовника;

г. забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час оцінки;

д. усі відповіді вірні.

 

12. Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є:

а. Кабінет Міністрів України;

б. органи місцевого самоврядування;

в. Верховна рада України;

г. Фонд державного майна України;

д. Міністерство юстиції.

 

13. Саморегулівними організаціями оцінювачів є:

а. всеукраїнські громадські організації, що об'єднують оцінювачів;

б. громадські організації оцінювачів, що не мають на меті отримання прибутку;

в. громадські організації, діяльність яких має на меті отримання прибутку;

г. суб’єкти оціночної діяльності;

д. вірні відповіді а), б).

14. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів:а. контроль за виконанням національних стандартів з оцінки майна та інших нормативно-правових актів;б. рецензування звітів про оцінку майна;в. участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна; г. участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради;

д. усі відповіді вірні.

15. Методичне регулювання оцінки здійснюється на основі:

а. національних стандартів з оцінки майна;

б. методик щодо оцінки майна;

в. інших нормативно-правових актів щодо оцінки майна;

г. правильні відповіді а), б), в);

д. правильна відповідь а).

 

16. Ідентифікація об'єкта оцінки – це:а. перегляд документів;б. проведення розрахунків;в. видача висновку про вартість;г. встановлення відповідності між об'єктом оцінки та наявними вихідними даними та інформацією про нього;д. встановлення відповідності між наявними документами про об'єкт оцінки та інформацією, наданою замовником. 17. При визначенні варіантів найкращого і найбільш ефективного використання об’єкта враховується:а. фізична можливість;б. правова дозволеність;в. технічна можливість;г. фінансова доцільність;д. усі відповіді вірні.

18. Вартість визначається наступними параметрами:

а. попитом;

б. корисністю;

в. дефіцитністю;

г. можливістю передачі прав власності;

д. усі відповіді вірні.

 

19.Інвестиційна вартість —це:

а. сума ринкової вартості та надбавки до неї;

б. вартість відтворення за мінусом зносу;

в. вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування;

г. вартість, за яку хоче придбати об’єкт оцінки держава;

д. вартість у використанні.

 

20.Ліквідаційна вартість – це:

а. вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав свою корисність;

б. сума ринкової вартості та надбавки до неї;

в. вартість відтворення за мінусом зносу;

г. вартість об’єкта оцінки за умови, що він має бути відчуженим у значно коротший термін;

д. ринкова вартість при ліквідації об’єкта.

 

21.Зміст права власності полягає у:

а. праві володіння майном;

б. праві користування майном;

в. праві розпорядження майном;

г. праві оренди маном;

д. вірні відповіді а), б), в).

 

22. Житлом фізичної особи може бути:а. житловий будинок;б. квартира;в. будь-які приміщення;г. вірні відповіді а), б);д. усі відповіді вірні.

 

23. Оренда (найм) – це:

а. передача майна в тимчасове володіння й розпорядження іншій особі;

б. передача майна в постійне володіння й користування іншій особі;

в. передача майна в тимчасове володіння й користування іншій особі;

г. дарування майна іншій особі;

д. відчуження майна.

 

24.До правовстановлюючих документів на нерухоме майно належать:

а. свідоцтво про право власності на нерухоме майно;

б. рішення судів;

в. свідоцтво про право на спадщину;

г. свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

д. усі відповіді вірні.

 

25. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно – це державна інформаційна система, що містить:

а. відомості про права на нерухоме майно;

б. відомості про обтяження на нерухоме майно;

в. відомості про об'єкти прав на нерухоме майно;

г. відомості про суб'єкти прав на нерухоме майно;

д. усі відповіді вірні.

 

26. У Державному реєстрі прав реєструють речові права на:

а. земельні ділянки;

б. житлові будинки;

в. квартири;

г. житлові та нежитлові приміщення;

д. усі відповіді вірні.

 

27. Орган державної реєстрації прав виконує такі функції:
а. проводить державну реєстрацію прав;
б. забезпечує ведення Державного реєстру прав;
в. надає інформацію про зареєстровані права іншим органам в порядку закону;
г. забезпечує облік безхазяйного нерухомого майна;
д. усі відповіді вірні.

 

28. Державна реєстрація прав проводиться на підставі:

а. договорів, укладених у порядку згідно з законом;

б. свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

в. свідоцтв про право власності, виданих органами приватизації;

г. державних актів на право власності на земельну ділянку;

д. усі відповіді вірні.

 

29. Фактичний вік земельних поліпшень - це:

а. період від дати оцінки до закінчення строку експлуатації земельних поліпшень;

б. період від початку експлуатації земельних поліпшень до дати оцінки;

в. строк від дати оцінки до закінчення строку економічного життя земельних поліпшень;

г. період, протягом якого дохід перевищує операційні витрати;

д. строк економічного життя земельних поліпшень.

 

30. Під час застосування методу строку життя сукупний знос визначається за формулою:

а. З = ЗСЕЖ/(ФВ + ЗСЕЖ);

б. З = ФВ *(ФВ + ЗСЕЖ);

в. З = ФВ + (ФВ + ЗСЕЖ);

г. З = ФВ/(ФВ + ЗСЕЖ);

д. З = ФВ/(ФВ - ЗСЕЖ).

 

31. Строк технічної експлуатації будівель збільшується за умови:

а. проведення їх капітального ремонту;

б. проведення реконструкції;

в. проведення поточного ремонту;

г. проведення реставрації;

д. вірні відповіді а), б), г).

 

32. Сукупний коефіцієнт зносу (придатності) дорівнює:

а. сумі відповідних коефіцієнтів наявних у нього видів зносу;

б. частці відповідних коефіцієнтів наявних у нього видів зносу;

в. добутку відповідних коефіцієнтів наявних у нього видів зносу;

г. різниці відповідних коефіцієнтів наявних у нього видів зносу;

д. немає правильної відповіді.

 

33. Величина фізичного зносу може розраховуватися:а. за кожним конструктивним елементом окремо;б. шляхом узагальненої оцінки;в. шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення ознак зносу;г. зі слів замовника;д. вірні відповіді а), б), в). 34. Перевагою витратного підходу є можливість його застосування для:а. оцінки нерухомості на малоактивних ринках;б. оцінки унікальних об’єктів;в. оцінки суспільно-державних об’єктів нерухомості;г. оцінки спеціальних об’єктів;д. усі відповіді вірні. 35. Залишкова вартість заміщення (відтворення) - це:а. вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки без вирахування зносу;б. вартість ліквідації;в. спеціальна вартість;г. вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу;д. вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням лише фізичного зносу.

 

36. Дохідний підхід використовується для визначення вартості такого майна:а. комерційна нерухомість; б. цілісні майнові комплекси; в. універсальне обладнання.

г. будь-яка нерухомість, що здатна приносити дохід;

д. усі відповіді вірні.

 

37. Основними методами дохідного підходу є:

а. метод прямої капіталізації доходу;

б. метод непрямої капіталізації доходу;

в. метод заміщення;

г. метод відтворення;

д. правильні відповіді а), б).

 

38. Метод прямої капіталізації використовується у випадках, коли:

а. прогнозований річний дохід постійний;

б. прогнозований річний дохід не змінюється з часом;

в. період отримання доходу не обмежений часом;

г. прогнозований річний дохід змінюється і не є постійним;

д. правильні відповіді а), б), в).

 

39. Базова формула дохідного підходу:

а. V = І * R;

б. V = І + R;

в. V = І - R;

г. V = І / R;

д. V = І / R + І.

 

40. Потенційний валовий доход (ПВД) – це:

а. максимальний дохід, який можна отримати від об’єкта нерухомості;

б. дохід за винятком поправки на недовикористання об’єкта оцінки;

в. дохід від об’єкта оцінки за винятком витрат на його експлуатацію;

г. максимальний дохід при 100%-му завантаженню площ;

д. правильні відповіді а), г).

 

41. Ставка капіталізації- це показник, який використовується для:

а. перерахунку минулих доходів від об’єкта оцінки у його поточну вартість;

б. перерахунку майбутніх витрат від об’єкта оцінки у його поточну вартість;

в. перерахунку майбутніх доходів від об’єкта оцінки у його поточну вартість;

г. перерахунку поточної вартості об’єкта оцінки у майбутні доходи;

д. перерахунку збитків від об’єкта оцінки у його поточну вартість.

 

42. При порівняльному підході враховуються відмінності на:

а. правовий режим;

б. умови фінансування;

в. місце розташування;

г. фізичні характеристики;

д. усі відповіді вірні.

 

43. При порівняльному підході коригування проводяться за такими одиницями порівняння:

а. ціна за 1 га;

б. ціна за 1 кв.м;

в. ціна за 1 куб.м;

г. ціна за 1 погонний метр;

д. усі відповіді вірні.

 

44. Внесення коригувань може відбуватися у таких формах:

а. у вигляді відсотків;

б. у вигляді грошових сум;

в. комбіновано у вигляді грошових сум та відсотків;

г. лише у вигляді відсотків;

д. правильні відповіді а), б), в).

 

45. Звіт про оцінку майна повинен містити:

а. опис об'єкта оцінки;

б. дату оцінки;

в. мету проведення оцінки;

г. висновок про вартість майна;

д. усі відповіді вірні.

 

46. Висновок про вартість майна повинен містити:

а. назву об'єкта оцінки та його коротку характеристику;

б. мету і дату оцінки;

в. вид вартості, що визначався;

г. величину вартості, отриману в результаті оцінки;

д. усі відповіді вірні.

 

47. Будівлі – це земельні поліпшення, в яких розташовані приміщення для:

а. перебування людини;

б. розміщення рухомого майна;

в. збереження матеріальних цінностей;

г. здійснення виробництва;

д. усі відповіді вірні.

 

48. До передавальних пристроїв належать:

а. водопроводи;

б. теплові та газові мережі;

в. лінії зв’язку;

г. мости;

д. правильні відповіді а), б), в).

 

49. До споруд належать:

а. тунелі;

б. теплові та газові мережі;

в. дороги;

г. мости;

д. правильні відповіді а), в), г).

 

50. До властивостей нерухомості відносять:

а. стаціонарність;

б. матеріальність;

в. рухомість;

г. довговічність;

д. правильні відповіді а), б), г).

51. Площа забудови – це:

а. площа за внутрішнім обміром стін;

б. площа усіх приміщень;

в. площа за зовнішнім обміром стін;

г. добуток довжини, ширини та висоти приміщень;

д. площа земельної ділянки.

 

52. До основних об'ємно-планувальних характеристик будинків належать:

а. загальна площа;

б. площа забудови;

в. будівельні матеріали;

г. будівельний об’єм;

д. вірні відповіді а), б), г).

 

53.Суб'єктами ринку нерухомості є:

а. покупці;

б. продавці;

в. оціночні фірми;

г. ріелторські фірми;

д. усі відповіді вірні.

 

54. Конструктивними елементами будівель є:

а. будівельні матеріали;

б. загальна площа;

в. площа забудови;

г. фундамент, стіни, дах;

д. усі відповіді вірні.

 

55. Перекриття будівель може бути:

а. підвальним;

б. міжповерховим;

в. горищним;

г. квартирним;

д. вірні відповіді а), б), в).

56.Фундамент – це:

а. надземна частина будівлі;

б. горищна частина будівлі;

в. міжповерхова частина будівлі;

г. підземна частина будівлі;

д. цоколь будівлі.

57. У будівлях, залежно від сприймання навантаження, виділяють:

а. основні та додаткові конструкції;

б. головні та другорядні конструкції;

в. несучі та захисні конструкції;

г. прості та складні конструкції;

д. підземні та надземні.

58. Фізичний знос - це знос, зумовлений:

а. частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій;

б. впливом фізичних, кліматичних факторів;

в. неправильною експлуатацією об’єкта;

г. зовнішніми факторами;

д. вірні відповіді а), б), в).

59. Функціональний знос – це зменшення вартості майна внаслідок:

а. впливу фізичних, кліматичних факторів;

б. невідповідності функціональних характеристик об’єктів сучасним вимогам;

в. неправильної експлуатації об’єкта;

г. впливу факторів зовнішнього середовища;

д. впливу екологічної ситуації.

60. Залишковий строк економічного життя земельних поліпшень - це:

а. період, протягом якого дохід перевищує операційні витрати;

б. період від початку експлуатації земельних поліпшень до дати оцінки;

в. строк економічного життя земельних поліпшень;

г. строк від дати оцінки до закінчення строку економічного життя земельних поліпшень;

д. період, протягом якого дохід перевищує операційні витрати.

 

61.Коефіцієнт сукупного зносу дорівнює:

а. Кз = 1 + З;

б. Кз = 1 – З;

в. Кз = 1 * З;

г. Кз = 1 / З;

д. Кз = (1 – З)*З.

 

62. Перевагою витратного підходу є можливість його застосування для оцінки:

а. унікальних об’єктів;

б. суспільно-державних об’єктів;

в. недобудованих об’єктів;

г. спеціалізованого нерухомого майна;

д. усі відповіді вірні.

 

63. До методів розрахунку вартості відтворення та вартості заміщення при витратному підході відносяться:

а. Метод оцінки по вартості одиничного показника;

б. Метод розбивки на компоненти;

в. Аналоговий метод;

г. Метод одиничних розцінок (кошторисний метод);

д. вірні відповіді а), б), г).

64. Формула визначення вартості будівель та споруд за витратним підходом:

а. Вв(з) = Вб х Кзаг;

б. Вв(з) = Вб х Кзаг х V(S);

в. Вв(з) = Кзаг х V(S);

г. Вв(з) = Вб + Кзаг + V(S);

д. Вв(з) = Вб / Кзаг/х V(S);

 

65. Земельна ділянка – це:а. частина земної поверхні з установленими межами;б. частина земної поверхні з певним місцем розташування;в. частина земної поверхні без визначених меж;г. частина земної поверхні з визначеними правами щодо неї;

д. вірні відповіді а), б), г).

66. Властивості земельних ділянок:а. стаціонарність;б. рухомість;в. недовговічність;г. невідтворюваність;д. вірні відповіді а), г). 67. Виділяють такі форми земельної ренти: а. абсолютну, диференціальну, відносну;б. абсолютну, диференціальну, монопольну;в. абсолютну, монопольну, антимонопольну;г. диференціальну, ринкову, монопольну;д. монопольну, загальнодержавну, приватну. 68. Землі України за цільовим призначенням поділяються на такі категорії: а. землі житлової та громадської забудови; б. землі приватного призначення;в. землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони; г. землі нецільового призначення; д. вірні відповіді а), в). 69. Рілля, сіножаті, пасовища – відносяться до земель:а. оздоровчого призначення; б. лісогосподарського призначення; в. сільськогосподарського призначення;г. рекреаційного призначення;д. водного фонду. 70. Природні заповідники, національні природні парки, заказники – відносяться до земель:а. оздоровчого призначення; б. природно-заповідного фонду; в. сільськогосподарського призначення;г. лісогосподарського призначення; д. рекреаційного призначення. 71. Земельні ділянки для розміщення зелених зон міста, будинків відпочинку, туристичних баз - відносяться до земель:а. природно-заповідного фонду; б. сільськогосподарського призначення;в. рекреаційного призначення; г. лісогосподарського призначення; д. оздоровчого призначення. 72. Історико-культурні заповідники, археологічні території, музеї просто неба - відносяться до земель:а. лісогосподарського призначення; б. природно-заповідного фонду; в. історико-культурного призначення;г. рекреаційного призначення; д. оздоровчого призначення. 73. Оцінка земель поділяється на такі види: а. бонітування ґрунтів; б. економічна оцінка земель; в. експертна грошова оцінка земельних ділянок;г. нормативна грошова оцінка земельних ділянок;

д. усі відповіді вірні.

74. Бонітування ґрунтів – це:а. оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва;б. оцінка ефективності використання грунтів;в. визначення вартості земельних ділянок;г. порівняльна оцінка якості ґрунтів;д. аналіз ефективності використання земель. 75. Проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок є обов'язковим для:а. визначення розміру земельного податку; б. визначення розміру державного мита при спадкуванні та даруванні;в. визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної власності; г. визначення розміру орендної плати за земельні ділянки комунальної власності;

д. усі відповіді вірні.

76. Суб'єктами права власності на землі комунальної власності є: а. громадяни (фізичні особи);б. юридичні особи;в. територіальні громади;г. держава;д. іноземці. 77. Суб'єктами права власності на землі приватної власності є: а. територіальні громади;б. держава;в. громадяни та юридичні особи;г. особи без громадянства;д. діти. 78. До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
а. землі атомної енергетики та космічної системи;
б. землі під державними залізницями, об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту;
в. землі оборони;
г. земельні ділянки, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; д. усі відповіді вірні. 79. У комунальній власності перебувають:а. усі землі за межами населених пунктів;б. усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності; в. землі оборони; г. землі під державними залізницями;д. землі під об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту. 80. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: а. підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності; б. громадські організації інвалідів України;в. релігійні організації України, виключно для будівництва і обслуговування культових будівель;г. громадяна та юридичні особи;д. вірні відповіді а), б), в). 81. Короткострокова оренда земельної ділянки – оренда на термін:а. не більше 2 років;б. не більше 5 років;в. не більше 10 років;г. не більше 25 років;д. не більше 50 років. 82. Довгострокова оренда земельної ділянки – оренда на термін:е. не більше 10 років;ж. не більше 20 років;з. не більше 30 років;и. не більше 40 років;к. не більше 50 років. 83. Орендодавцями земельних ділянок є:а. власники земельних ділянок;б. іноземці;в. особи, уповноважені власниками;г. особи без громадянства;д. вірні відповіді а), в). 84. Види права земельного сервітуту:а. право проходу та проїзду на велосипеді; б. право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; в. право прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв'язку;г. право прогону худоби по наявному шляху; д. усі відповіді вірні. 85. Сервітут може бути встановлений за:а. договором;б. законом;в. заповітом;г. рішенням суду;д. усі відповіді вірні. 86. Емфітевзис – це право користування чужою земельною ділянкою:а. для забудови;б. для проходу та проїзду на велосипеді; в. для сільськогосподарських потреб;г. для прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв'язку;д. для забору води з природної водойми. 87. Суперфіцій – це право користування чужою земельною ділянкою:а. для проходу та проїзду на велосипеді; б. для сільськогосподарських потреб;в. для прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв'язку;г. для забудови;д. для забору води з природної водойми. 88. Громадяни України набувають права власності на земельні ділянки на підставі:
а. придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування; б. самовільного захоплення;
в. багаторічного користування земельною ділянкою;
г. прийняття спадщини; д. вірні відповіді а), г). 89. Підстави припинення права власності на земельну ділянку:
а. добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;
б. відчуження земельної ділянки за рішенням власника;
в. звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;
г. відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
д. усі відповіді вірні. 90. Обмеження, що можуть бути встановлені щодо використання земель:
а. умова розпочати і завершити забудову земельної ділянки протягом встановлених строків;
б. заборона на провадження окремих видів діяльності;
в. заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки;
г. умова подарувати земельну ділянку згодом державі;
д. вірні відповіді а), б), в).

 

91. Інформаційною базою для грошової оцінки земель є:

а. бази даних державного земельного кадастру;

б. бази даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обмежень;

в. матеріали економічної оцінки території;

г. дані бонітування грунтів;

д. усі відповіді вірні.

 

92. Державна геоінформаційна система відомостей про землі України – це:

а. Поземельна книга;

б. Державне агентство земельних ресурсів;

в. Державний земельний кадастр;

г. генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів;

д. матеріали інвентаризації земель;

 

93. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:

а. кадастровий номер;

б. місце розташування;

в. опис меж;

г. площа;

д. усі відповіді вірні.

 

94. Складові частини кадастру:

а. дані про оцінювачів;

б. бонітування грунтів;

в. економічна оцінка земель;

г. грошова оцінка земель;

д. вірні відповіді б), в), г).

 

95. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок у межах населених пунктів проводиться:

а. не рідше ніж один раз на 1-2 роки;

б. не рідше ніж один раз на 3-4 роки;

в. не рідше ніж один раз на 5-7 років;

г. не рідше ніж один раз на 10 років;

д. не рідше ніж один раз на 10-15 років;

 

96. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:

а. визначення розміру земельного податку;

б. визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

в. визначення розміру державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

г. визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

д. усі відповіді вірні.

 

97. Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у разі:а. відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;б. застави земельної ділянки; в. за рішенням суду; г. для цілей бухгалтерського обліку; д. усі відповіді вірні. 98. Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі таких методичних підходів: а. капіталізація чистого операційного або рентного доходу; б. зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок; в. врахування витрат на земельні поліпшення;г. врахування витрат на земельну ділянку;д. вірні відповіді а), б), в). 99. Очікувана вартість земельної ділянки в період, що настає за прогнозним– це: а. вартість відтворення;б. вартість реверсії;в. вартість заміщення;г. вартість прогнозованих доходів;д. вартість конверсії. 100. Диференціальна земельна рента характеризується відмінностями:а. у формах власності;б. у природних умовах;в. у способах використання;г. вірні відповіді а), б); д. вірні відповіді а), в). 101. Середнє значення для ранжованого ряду без урахування найбільшого та найменшого значень - це:а. середньарифметичне значення;б. модальне значення;в. те, що зазнало найменших коригувань;г. медіанне значення;д. те, що найчастіше повторюється. 102. Модальне значення – це значення, яке:а. зазнало найменших коригувань;б. медіанне значення;в. найбільш поширене значення;г. середнє значення без урахування найбільшого та найменшого значень;д. середньарифметичне значення. 103. Методичний підхід, що базується на врахуванні витрат на земельні поліпшення, використовується для оцінки:а. земельних ділянок без будівель;б. земельних ділянок з будівлями;в. будь-яких земельних ділянок;г. земельних ділянок житлової забудови;д. державних земельних ділянок.

104. Витратний підхід до оцінки машин і обладнання реалізується в методах:

а. розрахунку за ціною однорідного об'єкта;

б. поелементного (поагрегатного) розрахунку;

в. індексному;

г. розрахунку вартості за укрупненими нормативами;

д. усі відповіді вірні.

 

 

105. Порівняльний підхід при оцінці машин і обладнання передбачає внесення коригувань до цін аналогів на такі відмінності:

а. умови фінансування;

б. умови продажу;

в. коригування на торг;

г. технічна співставність;

д. усі відповіді вірні.

 

 

106. Для цілей оцінки транспортні засоби класифікують наступним чином:

а. автотранспортні засоби (колісні);

б. повітряний транспорт;

в. водний транспорт;

г. залізничний транспорт;

д. усі відповіді вірні. 107. До автотранспортних колісних засобів відносять:а. трамваї;б. автомобілі легкові та вантажні;в. спеціальні автомобілі;г. метро;д. вірні відповіді б), в).

108. Основним підходом до визначення ринкової вартості ДТЗ є :

а. дохідний підхід;

б. порівняльний підхід;

в. витратний підхід;

г. методичний підхід;

д. спеціальний підхід.

 

109. Коригування цін продажу ідентичних ДТЗ при порівняльному підході здійснюється за такими параметрами:

а. коригування за величиною пробігу;

б. коригування на умови догляду, зберігання, використання;

в. врахування ринку регіону;

г. коригування на укомплектованість, відновлення і оновлення складових;

д. усі відповіді вірні.

 

110. Фактори, що формують споживчі властивості товару:

а. сировина і матеріали;

б. конструкція виробу;

в. кількість товару;

г. технологічні процеси;

д. вірні відповіді а), б), г). 111. Види поправок при порівняльному підході при оцінці рухомих речей:а. поправка на інфляцію;б. поправка на кількість;в. поправка на торг;г. поправка на комплектацію;д. усі відповіді вірні.

112. Втрата вартості внаслідок невідповідності функціональних характеристик об’єктів сучасним вимогам - це:

а) фізичний знос;

б) функціональний знос;

в) економічний знос;

г) зовнішній знос;

д) будь-який знос.

 

113. Знос, зумовлений частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій чи неправильною експлуатацією об’єкта, - це:

а. будівельний знос;

б. фізичний знос;

в. функціональний;

г. зовнішній;

д. сукупний знос.

 

114. Витратний підхід базується на визначенні:

а. поточної вартості витрат лише на заміщення об’єкта оцінки;

б. поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки;

в. поточної вартості витрат лише на відтворення об’єкта оцінки;

г. вартості витрат в цінах 1969 р.;

д. лише вартості будівельних матеріалів.

 

115. Дохідний підхід базується на визначенні вартості об’єкта нерухомості на основі:

а. витрат на будівництво цього об’єкта;

б. поточної вартості очікуваних витрат від об’єкта;

в. очікуваних доходів у наступний місяць;

г. поточної вартості очікуваних доходів від об’єкта;

д. продажу майна.

 

116. Найчастіше дохідний підхід використовується:

а. для визначення вартості об’єктів комерційного призначення;

б. для майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеженим;

в. для визначення вартості майна, що здатне приносити прибуток;

г. для майна, ринок купівлі-продажу якого є нерозвиненим;

д. правильні відповіді а) та в).

 

117. Незалежна оцінка майна починається з:

а. узгодженням результатів оцінки;

б. укладання договору на проведення оцінки;

в. проплатою суми грошей за роботу;

г. складання звіту про оцінку майна;

д. ознайомлення з об’єктом оцінки.

 

118. Порівняльний підхід використовується у випадках, коли є:

а. обмежена база даних про угоди купівлі-продажу об’єктів;

б. кошторис на будівництво;

в. інформація про майбутні доходи від об’єкта;

г. достатня база даних про угоди купівлі-продажу об’єктів;

д. дані збірників УПВВ.

 

119. Основними джерелами інформації при порівняльному підході є:

а. дані УПВВ;

б. бухгалтерські довідки;

в. періодичні видання;

г. дані інтернету щодо продажу майна;

д. вірні відповіді в), г).

 

120. Звіт про оцінку майна складається: а) лише у повній формі;
б) лише у стислій формі; в) у повній формі або у стислій формі; г) як забажає замовник; д) за рішенням власника. 121. Рецензування звіту про оцінку майна – це:а. стисла форма звіту про оцінку майна; б. доопрацювання (актуалізація) оцінки;в. неупереджений критичний розгляд оцінки майна; г. акт з оцінки майна;д. скарга замовника. 122. Оцінка майна і майнових прав - це:а. процес визначення їх вартості на дату оцінки; б. процес визначення їх вартості за довільною процедурою; в. процес визначення їх вартості за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами; г. лише консультаційна діяльність щодо оцінки майна;д. правильна відповідь а) та в).

123. Основні положення з оцінки майна та оціночної діяльності в Україні регламентують:

а. Цивільний кодекс;

б. Постанови Кабміну;

в. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність»;

г. Земельний кодекс;

д. Накази Фонду держмайна України.

 

124. Професійна оціночна діяльність – це:

а. діяльність лише оцінювачів;

б. діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності;

в. діяльність оцінювачів та замовників оцінки;

г. діяльність органів влади;

д. навчальна діяльність.

 

125. Державний реєстр оцінювачів веде:

а. органи місцевого самоврядування;

б. саморегулівні організації оцінювачів;

в. Президент України;

г. Фонд державного майна України;

д. Верховна Рада.

 

 

126. Громадське регулювання оціночної діяльності здійснюють:
а) саморегулівні організації замовників;

б) саморегулівні організації оцінювачів;

в) Фонд державного майна України;

г) громадяни країни;

д) іноземні держави.

 

127. Право власності – це:

а. право володіння майном;

б. право оренди;

в. право користування майном;

г. право розпорядження майном;

д. вірні відповіді а), в), г).

 

128. Спільна сумісна власність - це:а. спільна власність з виділенням часток кожного із співвласників;б. власність однієї особи;в. спільна власність без виділення часток кожного із співвласників;г. власність громади;д. державна власність.

129. Форми власності в Україні:

а. приватна власність; б. державна власність;в. одноосібна власність;г. комунальна;

д. вірні відповіді а), б), г).

 

130. Підставою для набуття права власності може бути: а. самовільне заселення;б. договір купівлі-продажу майна; в. договір дарування;г. рішення суду;д. вірні відповіді б), в), г). 131. Підставою для припинення права власності може бути: а. відчуження майна; б. конфіскація майна згідно рішення суду;в. смерть власника;г. знищення майна;д. усі відповіді вірні.

132. Право оренди — це:

а. право постійного користування майном;

б. право тимчасового користування майном на договірних засадах;

в. право тимчасового користування і володіння майном;

г. право розпорядження майном;

д. вірні відповіді б) і в).

 

133. Орендодавець – це:

а. власник, який передав своє майно в оренду;

б. особа, яка бере майно в оренду;

в. будь-яка особа, яка користується майном;

г. особа, довірена власником;

д. вірні відповіді а) і г).

 

134. До нерухомого майна належить:а. земельна ділянка; б. обладнання; в. будівлі;г. вірні відповіді а), в);д. усі відповіді вірні. 135. Об'єктами права інтелектуальної власності є: а. літературні та художні твори; б. комп'ютерні програми; в. винаходи; г. сорти рослин, породи тварин; д. усі відповіді вірні. 136. Об’єктами оцінки у матеріальній формі є:а. будівлі;б. автомобілі;в. обладнання;г. винаходи;

д. вірні відповіді а), б) і в).

 

137. Земельна ділянка – це:а. частина земної поверхні з установленими межами; б. частина земної поверхні без установлених меж;в. частина земної поверхні без визначеного місцерозташування; г. частина земної поверхні з визначеними щодо неї правами; д. вірні відповіді а), г).

138. Земельні поліпшення —це:

а. будівлі;

б. споруди;

в. обладнання;

г. передавальні пристрої;

д. вірні відповіді а), б), г). 139. Властивості земельних ділянок:а. стаціонарність;б. зношуваністьв. унікальність;г. недовговічність;д. вірні відповіді а), в). 140. Бонітування грунтів – це:а. експертна оцінка грунтів;б. нормативна оцінка грунтів;в. порівняльна характеристика якості грунтів;г. економічна оцінка;д. оцінка урожайності грунтів.

141. Частина внутрішнього об'єму будівлі з можливістю входу і виходу - це:

а. площа забудови;

б. приміщення будівлі;

в. загальна площа;

г. житлова частина будівлі;

д. допоміжні площі будівлі.

 

142. Площа забудови – це:

а. площа за внутрішніми обмірами будівлі;

б. площа усіх приміщень;

в. площа житлових приміщень;

г. площа за зовнішніми обмірами будівлі;

д. площа нежитлових приміщень.

 

143. Загальна площа будівлі – це:

а. площа за зовнішніми обмірами будівлі;

б. площа усіх приміщень;

в. площа житлових приміщень;

г. площа за внутрішніми обмірами будівлі;

д. вірні відповіді б), г).

 

144. Будівельний об’єм будівлі – це:

а. добуток загальної площі на висоту будівлі;

б. сума усіх площ приміщень;

в. добуток площі забудови на висоту будівлі;

г. добуток ширини будівлі на її довжину;

д. добуток площі забудови на висоту першого поверху.

 

145. Метод розбивки передбачає:

а. визначення лише фізичного зносу;

б. визначення усередненого зносу;

в. визначення усіх видів зносу одночасно;

г. визначення величини кожного виду зносу окремо;

д. не існує такого методу.

 

146. Форми оціночної діяльності:

а. практична діяльність з оцінки майна;

б. регулююча діяльність;

в. рецензування звіту про оцінку майна;

г. моніторинг оцінки майна;

д. вірні відповіді а), в).

 

147. Об'єкти оцінки поділяються на:

а. об'єкти оцінки у матеріальній формі;

б. об'єкти оцінки унематеріальній формі;

в. об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу;

г. правильні відповіді а), б ), в);

д. правильні відповіді лише а), б).

 

148. Фонд державного майна України веде:

а. Державний реєстр оцінювачів;

б. Державний реєстр замовників;

в. Державний реєстр власників;

г. Державний реєстр суб’єктів оціночної діяльності;

д. вірні відповіді а), г).

 

149. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні здійснює:

а. Кабінет Міністрів України;

б. Фонд державного майна України;

в. органи місцевого самоврядування;

г. Верховна рада України;

д. Міністерство юстиції.

 

150. До земельних поліпшень відносять:

а. рухомі товари;

б. земельні ділянки;

в. передавальні пристрої;

г. обладнання;

д. транспортні засоби.

 

151. Саморегулівні організації оцінювачів мають право і повноваження:а. рецензувати звіти про оцінку майна;б. брати участь у складі Екзаменаційної комісії та Наглядової ради; в. контролювати за виконанням національних стандартів з оцінки майна;г. брати участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна;

д. усі відповіді вірні.

152. Встановлення відповідності між об'єктом оцінки та наявними вихідними даними та інформацією про нього – це:а. експлікація об'єкта оцінки;б. проведення розрахунків;в. перегляд документів про об'єкт оцінки;г. ідентифікація об'єкта оцінки;д. фотографування об'єкта оцінки. 153. Вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування – це:а. спеціальна вартість;б. інвестиційна вартість;в. вартість заміщення;г. вартість відтворення;д. вартість ліквідації. 154. Вартість об’єкта оцінки за умови, що він має бути відчуженим у значно коротший термін – це:а. інвестиційна вартість;б. вартість заміщення;в. ліквідаційна вартість;г. вартість відтворення;д. вартість ліквідації.

155. Сума ринкової вартості та надбавки до неї – це:

а. інвестиційна вартість;б. вартість заміщення;в. ліквідаційна вартість;г. спеціальна вартість;д. вартість ліквідації. 156. Вартість відтворення або заміщення за мінусом зносу – це:а. вартість ліквідації;б. інвестиційна вартість;в. залишкова вартість відтворення (заміщення);г. ліквідаційна вартість;д. спеціальна вартість. 157. Вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав свою корисність:а. інвестиційна вартість;б. вартість заміщення;в. ліквідаційна вартість;г. вартість ліквідації;д. спеціальна вартість.

158. Документами, що встановлюють право власності на нерухоме майно, є :

а. рішення суду;

б. договір оренди;

в. технічна документація на майно;

г. свідоцтво про право власності;

д. вірні відповіді а), г).

 

159. Сукупний знос методом строку життя визначається за формулою:

а. З = ФВ - (ФВ + ЗСЕЖ);

б. К = 1 - З;

в. З = ФВ + ЗСЕЖ;

г. З = ФВ/(ФВ + ЗСЕЖ);

д. З = Тф / Тн.

 

160. Фізичний знос земельних поліпшень може розраховуватися:а. шляхом узагальненої оцінки;б. за кожним 1кв.м;в. за кожним конструктивним елементом окремо;г. шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення ознак зносу;д. вірні відповіді а), в), г). 161. Перевагою витратного підходу є його застосування для оцінки:а. об’єктів на малоактивних ринках;б. унікальних об’єктів;в. об’єктів нерухомості, що приносять дохід;г. оцінки спеціальних об’єктів;д. вірні відповіді а), б), г).

162. Дохідний підхід включає такі методи:

а. метод відтворення;

б. метод дисконтування;

в. метод прямої капіталізації доходу;

г. метод аналізу ринкових аналогів;

д. правильні відповіді б), в).

 

163. Порівняльний підхід передбачає проведення коригувань на такі відмінності:

а. наявність комунікацій;

б. коригування на торг;

в. місце розташування;

г. фізичні характеристики;

д. усі відповіді вірні.

 

164. При порівняльному підході коригування проводяться за такими одиницями порівняння:

а. ціна за 1 сот;

б. ціна за 1 кв.м;

в. ціна за 1 куб.м;

г. не визначаються одиниці порівняння;

д. вірні відповіді а), б), в).

 

165. Земельна рента буває: а. абсолютна;б. відносна;в. диференціальна;г. монопольна;д. вірні відповіді а), в), г). 166. Грошова оцінка земель поділяється на: а. економічну оцінку; б. експертну грошову оцінку;в. бонітування ґрунтів; г. нормативну грошову оцінку;

д. вірні відповіді б), г).

 

167. Трубопроводи, як земельні поліпшення, відносяться до:

а. будівель;

б. передавальних пристроїв;

в. споруд;

г. багаторічних насаджень;

д. приміщень.

 

168. Мости, як земельні поліпшення, відносяться до:

а. передавальних пристроїв;

б. будівель;

в. приміщень;

г. споруд;

д. багаторічних насаджень.

 

169. Лінії електропередач, як земельні поліпшення, відносяться до:

а. будівель;

б. передавальних пристроїв;

в. приміщень;

г. споруд;

д. багаторічних насаджень.

 

170. Земельні ділянки та земельні поліпшення відносяться до:

а. рухомого майна;

б. нерухомого майна;

в. об’єктів інтелектуальної власності;

г. об’єктів цілісного майнового комплексу;

д. об’єктів нематеріальної форми.

 

171. Простір між поверхнею покриття (дахом), зовнішніми стінами та перекриттям верхнього поверху – це:

а. підвал;

б. горище;

в. житловий поверх;

г. цокольний поверх;

д. прибудова.

 

172. Виступаюча з площини стіни фасаду огороджена площадка, яка слугує для відпочинку в літню пору року – це:

а. лоджія;

б. дах;

в. тераса;

г. балкон;

д. виступ.

 

173. Перекрите і огороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите у зовнішній простір – це:

а. горище;

б. підвал;

в. лоджія;

г. тераса;

д. балкон.

 

174. Огороджена відкрита прибудова до будинку у вигляді площадки для відпочинку, яка може мати дах – це:

а. горище;

б. дах;

в. лоджія;

г. тераса;

д. виступ.

 

175. Вбудовані приміщення – це:

а. приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі;

б. приміщення, що є частиною зовнішнього об'єму будівлі;

в. приміщення, що прибудовані до основної будівлі;

г. приміщення, що знаходяться біля основної будівлі;

д. підсобні приміщення.

 

176. Рецензія повинна містити:

а. висновок про відповідність звіту вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

б. висновок про вартість, яку визначив рецензент;

в. рекомендації щодо визначення вартості;

г. перерахунок вартості, яка була визначена;

д. усі відповіді вірні.

 

177. Не дозволяється складення у стислій формі звіту про оцінку майна у разі проведення оцінки:

а. земельних ділянок;

б. будівель;

в. цілісних майнових комплексів;

г. споруд;

д. спеціалізованого майна.

 

178. Оцінка, проведена з порушенням кваліфікаційних вимог, що визначаються законодавством про оцінку:а. необ’єктивна оцінка;б. неякісна оцінка;в. неправильна оцінка;г. непрофесійна оцінка;д. недійсна оцінка.

179. Внесення коригувань при порівняльному підході здійснюється:

а. від об’єкта оцінки до об’єкта порівняння;

б. від об’єкта порівняння до об’єкта порівняння;

в. від об’єкта порівняння до об’єкта оцінки;

г. довільно;

д. за алгоритмом, визначеним оцінювачем.

 

180. Капітальні будівлі із залізобетонним перекриттям відносяться до:

а. І-ІІ груп капітальності;

б. ІІ-ІІІ груп капітальності;

в. І-ІІІ груп капітальності;

г. ІІІ-ІV груп капітальності;

д. V- VІ груп капітальності;

 

181. Висновок про вартість майна повинен містити:

а. назву об'єкта оцінки та його коротку характеристику;

б. термін виконання робіт;

в. вартість послуг оцінювача;

г. величину вартості, отриману в результаті оцінки;

д. вірні відповіді а), г).

 

182. Знос, зумовлений впливом фізичних та кліматичних факторів – це:

а. зовнішній знос;

б. фізичний знос;

в. функціональний знос;

г. сукупний знос;

д. економічний знос.

183. Добуток відповідних коефіцієнтів, наявних у об’єкта оцінки видів зносу-це:

а. фізичний знос;

б. зовнішній знос;

в. функціональний знос;

г. сукупний знос;

д. економічний знос.

184. Територіальні громади є суб'єктами права власності на землі:а. державної власності;б. приватної власності;в. комунальної власності;г. суспільної власності;д. власності підприємств. 185. Фізичні та юридичні особи є суб'єктами права власності на землі:а. комунальної власності;б. суспільної власності;в. державної власності;г. приватної власності;д. власності підприємств.

186. За ступенем капітальності й довговічності будівлі поділяються на:

а) чотири групи;

б) шість груп;

в) сім груп;

г) дві групи;

д) десять груп.

 

187. Термін служби кам'яних, особливо капітальних будівель становить:

а) 100 років;

б) 200 років;

в) 150 років;

г) 50 років;

д) 250 років.

 

188. Будівля складається з:

а) будівельних матеріалів;

б) окремих конструктивних елементів (частин);

в) окремих цегляних елементів (частин);

г) кімнат;

д) стін та даху.

 

189. Фундамент – це:

а)надземна частина будівлі;

б) будь-якачастина будівлі;

в)підземна частина будівлі;

г) будівельний матеріал;

д) прибудова до будівлі.

 

190. Знос або знецінення — це:

а)втрата вартості під впливом різних факторів;

б)втрата технічних документів на майно;

в) втрата власником права власності на майно;

г) пошкодження майна;

д) продаж майна за заниженою ціною.

 

191. Серед видів зносу вирізняють:

а) фізичний та функціональний;

б) фізичний та зовнішній;

в) функціональний та економічний;

г) фізичний, функціональний та зовнішній;

д) знос не поділяється на види.


192. Функціональний знос — це втрата вартості внаслідок:

а) дії соціально-економічних факторів зовнішнього середовища;

б) впливу фізичних факторів;

в) невідповідності функціональних характеристик об’єктів нерухомості сучасним вимогам для даного типу об’єктів;

г) впливу кліматичних факторів;

д) впливу будь-яких факторів.

 

193. Знос, зумовлений частковим або повним фізичним руйнуванням будівельних конструкцій - це:

а) фізичний знос;

б) функціональний;

в) зовнішній;

г) сукупний знос;

д) будівельний знос.

 

194. Зовнішній знос формується внаслідок:

а) невідповідності функціональних характеристик об’єктів сучасним вимогам;

б) дії соціально-економічних факторів зовнішнього середовища;

в) впливу фізичних факторів або неправильної експлуатації об’єкт;

г) впливу кліматичних факторів;

д) впливу будь-яких факторів.

 

195. Вартість – це:

а) еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей;

б) еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у фактичній сумі грошей;

в) точна сума грошей, заплачена за майно;

г) ціна майна;

д) початкова ціна продажу.

 

196. Ціна — це:

а) еквівалент цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей;

б) вартість, виражена у можливій сумі грошей;

в) фактична сума грошей, сплачена за об’єкт оцінки або подібне майно у конкретній ситуації;

г) початкова сума продажу;

д) укладена угода.

 

197. Вартість визначається такими параметрами:

а) попитом;

б) корисністю;

в) можливістю передачі прав власності;

г) дефіцитністю;

д) усі відповіді правильні.

 

198. Вартості поділяють на такі види:

а) ринкові та балансові;

б) ринкові та неринкові;

в) ринкові, неринкові та страхові;

г) первинні та вторинні;

д) не поділяють на види.

 

199. Фактори, що впливають на вартість об’єктів оцінки:

а) правові;

б) економічні;

в) фізичні;

г) соціальні;

д) усі вище перераховані.

 

200. Ринкова вартість - це:

а) вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки за угодою, укладеною між замовником і оцінювачем;

б) вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки за угодою, укладеною міжпокупцем та продавцем;

в) вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки за угодою, укладеною між замовником і державою;

г) будь – яка вартість, за яку продано майно;

д) усі відповіді правильні.

 

201. Ринкова вартість – це:

а ) відома наперед величина;

б ) заплачена ціна продавцем;

в) розрахункова величина;

г) домовлена ціна;

д) ціна на базарі.

 

202. Вартість створення подібного до оцінюваного майна об’єкта-аналога має назву:

а) балансова вартість;

б) вартість заміщення;

в) вартість відтворення;

г) спеціальна вартість;

д) вартість у використанні.


203. Вартість відтворення— це:

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) об’єкта, який є ідентичним об’єкту оцінювання.

б) поточна вартість витрат на створення (придбання) у сучасних умовах нового об’єкта, який подібний до об’єкта оцінювання.

в) балансова вартість;

г) вартість у використанні;

д) спеціальна вартість.

 

204. Спеціальна вартість - це:

а) ринкова вартість;

б) вартість для інвестора;

в) вартість для спеціалізованого майна;

г) сума ринкової вартості та надбавки до неї;

д) різниця ринкової вартості та вкладених інвестицій.

 

205. Процес оцінки майна — це:

а) послідовність дій, що виконуються покупцем і продавцем під час визначення ними вартості об’єкта;

б) послідовність дій, що виконуються оцінювачем при визначенні вартості об’єкта;

в) процес домовленостей між оцінювачем та замовником;

г) процес продажу майна;

д) усі відповіді правильні.

 

206. Незалежна оцінка майна завершується:
а) складанням звіту про оцінку майна;

б) узгодженням результатів оцінки;

в) укладанням договору на проведення оцінки;

г) проплатою суми грошей за роботу;

д) правильні відповіді в) та г).

 

207. Принцип аналізу найбільш ефективного використання під час оцінки майна:

а) не обов’язковий;

б) за бажанням оцінювача;

в) обов’язковий;

г) не потрібний;

д) за бажанням замовника.

 

208. Договір на проведення оцінки майна укладається:

а) в письмовій і усній формі;

б) лише в письмовій формі;

в) лише в усній формі;

г) у будь-якій формі;

д) усі відповіді правильні.

 

209. Договір на проведення оцінки майна заключається:

а) лише між суб’єктом оціночної діяльності та державою;

б) між суб’єктом оціночної діяльності та замовником оцінки;

в) між продавцем і покупцем;

г) лише між замовником та державою;

д) лише між оцінювачем та продавцем.

 

210. Договір може бути:

а) двостороннім;

б) тристороннім;

в) без вказування сторін;

г) одностороннім;

д) двостороннім або багатостороннім.

 

211. Договір на проведення оцінки майна укладається:

а) на прохання замовника;

б) за бажанням оцінювача;

в) за вказівкою державних органів;

г) згідно закону;

д) усі відповіді вірні.

 

212. Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є:
а) зазначення майна, що підлягає оцінці;
б) зазначення мети, з якою проводиться оцінка;
в) зазначення виду вартості майна, що підлягає визначенню;
г) зазначення терміну виконання робіт.д) усі вищевказані умови є обов’язковими;

 

213. При використанні витратного підходу використовується інформація стосовно:

а) отримання майбутніх доходів;

б) витрат на будівництво об’єкта оцінки;

в) продажу об’єктів-аналогів;

г) варіант а) та б) - правильні;

д) усі відповіді правильні.


214. Витратний підхід є доцільним для оцінювання:

а) спеціалізованого нерухомого майна;

б) майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеженим;

в) земельної ділянки;

г) вірні відповіді а) та б);

д) усі відповіді правильні.


215. Витратний підхід передбачає визначення:

а) поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об’єкта оцінки;

б) поточної вартості витрат лише на заміщення об’єкта оцінки;

в) поточної вартості витрат лише на відтворення об’єкта оцінки;

г) вартості витрат на відтворення об’єкта оцінки в цінах 1969 р.;

д) лише вартості будівельних матеріалів.

 

216. Основними методами в рамках витратного підходу є:

а) метод непрямого відтворення;

б) метод приміщення;

в) метод прямого відтворення та метод заміщення;

г) витратні методи;

д) метод заміщення та переміщення.

 

217. Дохідний підхід базується на визначенні вартості об’єкта нерухомості на основі:

а) витрат на будівництво цього об’єкта;

б) поточної вартості очікуваних доходів від володіння об’єктом;

в) поточної вартості очікуваних витрат від володіння об’єктом;

г) очікуваних доходів у наступний місяць;

д) продажу майна.

 

218. Коли використовується метод прямої капіталізації?

а) коли прогнозується отримання нерівних (неоднакових) грошових потоків;

б) якщо прогнозуються постійні та однакові прибутки;

в) якщо дохід необмежений у часі;

г) правильні відповіді а) та б);

д) правильні відповіді б) та в).

 

219. За методом прямої капіталізації вартість об’єкта визначається таким чином:

а) прибуток/собівартість;

б) валовий прибуток/дисконт;

в) чистий операційний дохід/ставка капіталізації;

г) потенційний валовий дохід/ставка капіталізації;

д) чистий операційний дохід/індекс інфляції.

 

220. Найчастіше дохідний підхід використовується:

а) для визначення вартості неприбуткового майна;

б) для майна, ринок купівлі-продажу або оренди якого є обмеженим;

в) для визначення вартості майна, що здатне приносити прибуток;

г) для майна, ринок купівлі-продажу якого є розвиненим;

д) правильні відповіді а) та б).

 

221. Інформація стосовно продажу об’єктів–аналогів залучається у разі використання:

а) витратного підходу;

б) порівняльного підходу;

в) дохідного підходу;

г) порівняльного та витратного підходів;

д) усі відповіді вірні.

 

222. Порівняльний підхід використовується у випадках, коли є:

а) достатня база даних про угоди купівлі-продажу об’єктів;

б) обмежена база даних про угоди купівлі-продажу об’єктів;
в) кошторис на будівництво;

г) інформація про майбутні доходи від об’єкта;

д) дані збірників УПВВ.


223. Основними джерелами інформації при порівняльному підході є:

а) дані ріелторів;

б) архіви оцінювача;

в) періодичні видання;

г) дані інтернету щодо продажу майна

д) усі відповіді вірні.

 

224. Елементами порівнянь при порівняльному підході є:

а) місцерозташування;
б) фізичні та функціональні характеристики;

в) правове відношення та умови продажу;

г) дата продажу;

д) усі відповіді вірні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...