Главная Обратная связь

Дисциплины:


Типова схема постадійного аналізу умов виникнення 4 страница________________________________________________________________________

(зазначаються такі виробничі фактори, що призвели до захворювання, як запиленість повітря робочої зони (концентрація пилу), в тому числі вміст вільного двоокису кремнію (середній та максимальний); загазованість повітря робочої зони шкідливими речовинами (концентрація речовин та їх гранично допустима концентрація); підвищені та знижені температури, температура поверхні устаткування, матеріалів, повітря робочої зони; рівень шуму; рівень загальної та локальної вібрації; рівень інфразвукового коливання, ультразвуку; рівень електромагнітного випромінювання; рівень барометричного тиску; рівень вологості та рухомості повітря; рівень іонізуючого випромінювання; контакт з джерелами інфекційних захворювань, конкретні найменування захворювань; рівень фізичного перевантаження (параметри, ступінь, важкість роботи); інші виробничі фактори згідно з Гігієнічною класифікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу)

18. З метою ліквідації і запобігання виникненню професійних захворювань (отруєнь) пропонується _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові,

______________________________________________________________________________

посада особи, якій адресовано пропозицію,

______________________________________________________________________________

перелік організаційних, технічних і санітарно-гігієнічних заходів,

_____________________________________________________________________________

строк їх здійснення)

19. Особи, які порушили законодавство про охорону праці, гігієнічні регламенти і нормативи (із зазначенням статей, пунктів законів та інших нормативно-правових актів, вимоги яких порушені): ______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

 

Голова комісії _____________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _____________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

7. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15)   На підприємствах на основі Переліку (п.п. 1-137), з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібно проводити щороку спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Виконання робіт підвищеної небезпеки проводитіся з оформленням наряду-допуску.   Перелік робіт підвищеної небезпеки для с/г підприємств   1. Електрозварювальні, газо-полум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями. 2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач. 3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках. 10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебез-печними речовинами. 13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі. 27. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуата-цією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах. 37. Роботи по дезактивації, дезинсекції, дератизації та дезинфекції приміщень. 45. Вулканізаційні роботи. 46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. 47. Роботи, пов'язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів. 48. Гасіння вапна. 49. Обслуговування генератор-них ацетиленових установок. 63. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, еконо-майзерів, паропроводів, трубо-проводів гарячої води, паро-перегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткуван-ня, посудин, що працюють під тиском. 88. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах. 98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд. 99. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож. 101. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 105. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, коваль-сько-пресового устаткування. 106. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранс-портних засобів. 107. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на авто-мобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка. 108. Ремонт паливної апаратури двигунів внутріш-нього згорання. 109. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням. 115. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів. 116. Роботи на цукрових заводах по обслуговуванню центрифуг і транспортерів. 117. Проведення робіт в силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах. 118. Роботи по обслуговуванню і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна. 119. Роботи по розвантаженню, складанню і зберіганню зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді. 121. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.137. …
7а. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (Пост. КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 )  
Суб'єкт господарської діяльності, який має намір почати (продовжити) виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки должен отримати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу. Термін дії дозволів складає:на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкту - 3 року; на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкту - 5 років.  
ПЕРЕЛІК робіт підвищеної небезпеки 1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку. 2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря. 4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху. 5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах. 7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату. 8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом. 9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і феросплавів. 10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин. 11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт. 12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти. 13. Підземні та відкриті гірничі роботи. 14. Маркшейдерські роботи. 15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). 16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою. 17. Водолазні роботи. 18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників. 19. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електро-розморожування ґрунтів. 20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин. 21. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу. 22. Роботи із збагачування корисних копалин. 23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. 24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів. 25. Роботи із збереження та переробки зерна. 26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.   ПЕРЕЛІК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки   1. Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин. 2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафто-продуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо). 3. Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт. 4. Технологічне устатковання систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу. 5. Технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної промисловості. 6. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки. 7. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання. 8. Устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом. 9. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості. 10. Устатковання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю. 11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання. 12. Технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної про-мисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв. 13. Технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів. 14. Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах. 15. Електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. 16. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт. 17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. 18. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. 19. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери. 20. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду. 21. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.

 Додаток 1

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...