Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи класифікації умов праціВиходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на 4 класи:

1 клас - ОПТИМАЛЬНІ умови праці - такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а й створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності.

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для мікроклімату і факторів трудового процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для населення.

2 клас - ДОПУСТИМІ умови праці - характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни функ­ці­онального стану організму відновлюються за час регламент­то­ва­но­го відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприят­ли­во­го впливу на стан здоров'я працюючих та їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

3 клас - ШКІДЛИВІ умови праці - характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого та/або його потомство. Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та враженості можливих змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені:

1 ступінь (3.1) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які, як правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту з шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я;

2 ступінь (3.2) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання виробничо-обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років та більше);

3 ступінь (3.3) - умови праці характеризуються такими рівнями шкід­ливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які при­зво­дять, окрім зростання виробничо-обумовленої захворюваності, до розвитку про­фесійних захворювань, як правило, легкого та середнього ступенів важ­кості (з втратою професійної працездатності в період трудової діяльності);

4 ступінь (3.4) - умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм професійних захворювань (з втратою загальної працездатності);4 клас - НЕБЕЗПЕЧНІ (ЕКСТРЕМАЛЬНІ) - умови праці характер­ри­зу­ються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і тру­дового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її частини) ство­рює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень.

Таблиця 4.1

Класи умов праці залежно від вмісту в повітрі робочої зони шкідливих речовин хімічного походження (перевищення ГДК, разів)

Шкідливі речовини Клас умов праці
Допустимий Шкідливий Небезпечний
3.1 3.2 3.3 3.4
Шкідливі речовини 3-4 кла­сів Небезпечності1 за вий­нят­ком перерахованих нижче <= ГДК 1.1-3.0 3.1-10.0 > 10.0    
Речовини, здатні спри­чи­ни­ти гостре отруєння (з гос­тро- спрямованим меха­ніз­мом дії) або мають подраз­нювальні властивості[1] <= ГДК 1.1-2.0 2.1-4.0 4.1-6.0 6.1-10.0 > 10.0 х
Канцерогени[2] <= ГДК 1.1-3.0 3.1-6.0. 6.1-10.0 > 10.0  
Алергени[3] <= ГДК   1.1-3.0 3.1-10.0 > 10.0  
Речовини, переважно фіброгенної дії[4] <= ГДК 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 > 10.0  
Протипухлинні лікарські за­соби, гормони (естрогени)[5]         +  
Наркотичні анальгетики     +      

Довідковий додаток 1 до таблиці 4.1

Перелік речовин з гостроспрямованим механізмом дії, зазначення
їх ГДК р.з., класи небезпеки (чинний в Україні)

N Назва речовини ГДК, мг/м. куб. Переважний агрегатний стан в умовах виробництва Клас небез-пеки Особли-вості дії на організм[6]
1. Азиридин + (етиленімін) 0,02 П А
2. Азоту (IV) оксид П П
3. Азоту оксиди (у перерахунку на NO2)[7] П П
4. Алілу ціанід + 0,3 П  
5. Бензилу ціанід + 0,8 П  
6. Бору фторид П  
7. Бром 0,5 П П
8. Водень миш'яковистий (арсин) 0,1 П  
9. Водень фосфористий (фосфін) 0,1 П  
10. Водень фтористий (у перерахунку на F - 0,5/0,1 П  
11. Водню бромід П  
12. Водню хлорид П  
13. Водню ціанід 0,3 П  
14. Вуглецю (II) оксид[8] П  
15. Диметилсульфат + 0,1 П  
16. Етиленхлоргідрин + 0,5 П  
17. Кобальту гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co)+ 0,01 П А
18. Кремнію тетрафторид (за F) 0,5/0,1 П П
19. 1-Метилетилнітрит (ізопропілнітрит) П  
20. Метилізоціанат + 0,05 П А,П
21. Натрію нітрит (за NO2) 0,1 а  
22. Нікелю карбоніл 0,0005 П К, А
23. Озон 0,1 П П
24. Перфторізобутилен 0,1 П  
25. Сірководень П  
26. Тетраетилсвинець + 0,005 П А
27. Толуїлендіізоціанат + 0,05 П А
28. Фенілізоціанат + 0,5 П П
29. Формальдегід + 0,5 П А,П
30. Фосген 0,5 П П
31. Фосфору хлороксид + 0,05 П  
32. Фторангідрид перфторпеларгонової кислоти (за Г) 0,5/0,1 П  
33. Хлор П П
34. Хлору (IV) оксид + 0,1 П П
35. Хлорфенілізоціанат + (п-ізомер) 0,5 П А, Г
36. Хлорфенілізоціанат + (м-ізомер) 0,5 П А, Г

 

Примітка. Потрібен спеціальний захист шкіри та очей.

П - пари та (або) гази; а - аерозоль.

 

Довідковий додаток 2 до таблиці 4.1

Перелік подразнювальних речовин[9] (затверджений постановою Головного державного санітарного лікаря України від 20.06. 2000 року № 110)

N Назва речовини ГДК, мг/ м.куб. Переважний агрегатний стан в умовах виробництва Клас небезпеки особли-вості дії на орга-нізм[10]
1. Азиридин + (етиленімін) 0,02 П А,Г
2. Азотна кислота + а Г
3. Азоту (IV) оксид п Г
4. Азоту оксиди (у перерахунку на NO2)[11] п Г
5. Акрилової кислоти хлорангідрид - 0,3 п  
6. Аміак п  
7. Ацетальдегід + п  
8. Ацетангідрид + п  
9. Берилію розчинні солі: хлорид, фторид, сульфат (у перерахунку на Be) 0,001 ф К,А
10. Бору трифторид п Г
11. Бром + 0,5 п Г
12. Бромацетопропілацетат + 0,5 п  
14. Бутаналь + (бутиральдегід) п  
16. Бутанова (масляна кислота) п  
17. М-Вінілпіролід-2-он + п  
18. Гексанова кислота (капронова кислота) п  
19. Германію тетрахлорид (у перерахунку на Ge) а  
20. Гідробромід п Г
21. Гідросульфід + (сірковуглець) п Г
22. Гідрофторид (у перерахунку на F) 0,5/0,1 п Г
23. Гідрохлорид П Г
26. Диметил(4-фторфеніл)хлор силан (за HCl) П  
27. Дифосфор пентаоксид + (фосфорний ангідрид) А  
28. Дихлорметилбензол + 0,5 П  
29. Дихлороцтова кислота П+А  
30. Етиладипінату хлорангідрид П+А  
31. Ізовалеріановий альдегід + П  
32. Йод + П  
33. Карбобензоксихлорид + 0,5 П  
34. Кремнію тетрафторид (за F) 0,5/0,1 П Г
35. Луги їдкі + (у перерахунку на NaOH) 0,5 А  
36. 2-Метилбут-2-іл-гідропер оксид + (гідроперекис третинного амілу) П  
37. 1-Метилетилнітрит (ізопропілнітрит) П Г
38. Метилізоціанат + 0,05 П А,Г
39. 2-Метилпентанової кислоти хлорангідрид + п  
40. 2-Метилпроп-2-енова кислота (метакрилова кислота) п  
41. 2-Метилпроп-2-еноїлхлорид + (метакрилової кислоти хлорангідрид) 0,3 п А
42. 2-Метилпропаналь + (ізобутиральдегід) п  
43. 4-Метилфенілен-1,3-діізоціанат + (толуїлендіізоціанат) 0,05 п А,Г
44. Мурашина кислота + п  
45. Натрію хлорит + а  
46. Озон 0,1 п Г
48. Оцтова кислота + п  
49. Пентан-1-ол + (спирт аміловий) п  
50. Проп-2-ен-1-аль + (акролеїн) 0,2 п  
51. Проп-2-енамін + (аліламін) 0,5 п  
53. 2-Пропенілацетат + (оцтової кислоти аліловий ефір) п  
55. Сірки діоксид + п  
56. Сірки триоксид + а  
57. Сірки хлорид + 0,3 п  
58. Сірчана кислота + а  
59. Спирти ненасиченого ряду (аліловий, кротоніловий) п  
60. Титану тетрахлорид + (за HCl) п  
63. Дигідроізофорон п  
64. Трихлороцтової кислоти хлорангідрид + 0,1 п  
65. Фенілацетонітрил + (бензилу ціанід) 0,8 п Г
66. о-(-)-2-Фенілгліцинхлорид гідрохлорид + 0,5 п  
67. Фенілізоціанат + 0,5 п Г
68. Формальдегід + 0,5 п А,Г
69. Фосген (карбонілхлорид) 0,5 п Г
70. Фосфорилхлорид+ (фосфору хлороксид) 0,05 п Г
71. Фосфору (III) хлорид + 0,2 п х
72. Фосфору (V) хлорид + 0,2 п  
73. 2,5-Фурандіон + (малеїновий ангідрид) П+а А
74. Хлору діоксид + 0,1 п Г
75. Хлор + п Г
76. 2-Хлоретанол + (етиленхлоргідрин) 0,5 п Г
78. Хлорметилбензол 0,5 п  
79. Хлорметоксиметан + (за Cl) 0,5 п  
80. Хлороцтова кислота + П+а  
81. Хлороцтової кислоти хлорангідрид + 0,3 п  
82. З-Хлорпроп-1-ен + (алілхлорид) 0,3 п  
83. Хлорфенілізоціанат + (n-ізомер) 0,5 п А,Г
84. Хлорфенілізоціанат + (м-ізомер) 0,5 п А,Г

 

Примітка. Потрібен спеціальний захист шкіри та очей.

П - пари та (або) гази;

а - аерозоль; п + а - пари + аерозоль.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...