Главная Обратная связь

Дисциплины:


Н А П Р А В Л Е Н Н Я на обов’язковий попередній медичний огляд працівникаПрізвище ______________________________________________________________

Iм'я __________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________

Рік народження ________________________________________________________

Обрана професія (посада) за ДК 003 : 2010 _________________________________

Характеристика умов праці: _______________________________________________

(назва шкідливих та небезпечних факторів і N пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників)

______________________________________________________________________

(назва робіт і N пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконанні яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників)

 

Підпис уповноваженої

Роботодавцем особи __________ ________________________ (підпис) (прізвище та ініціали)

Дата ____________________

(число, місяць,рік)

Зворотний бік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заст. головного лікаря з лікувальної роботи

________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Прізвище ____________________________________________________________

Iм'я _________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________

Рік народження _______________________________________________________

Працевлаштовується за професією (посадою) ______________________________

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

за професією за ДК 003:2010 ____________________________________________

(перелічити фактори виробничого середовища)

у несприятливих умовах праці.

 

Лікар-терапевт цехової (територіальної,

лікарняної) дільниці ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Особиста печатка

 

Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи ____________ ________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка ЛПЗ

Дата "____" _________________

11. Типове положення про службу охорони праці
(Наказ ДНОП від 15.11.2004 № 255 )

1. Загальні положення

1.1. Служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захво­рюванням і аваріям у процесі праці.1.2. На основі Типового положення... з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів, робото­давець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників, відпові­дно до законодавства.

1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

1.4. Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконува­ти в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не мен­ше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

1.5. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівню­ються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Повинні відповідати кваліфікацій­ним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників

1.7. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводить­ся в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.8. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством Украї­ни, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.9. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

2. Основні завдання служби охорони праці

 

2.1. В разі відсутності впровадженої системи якості відповідно до ІSО 9001, опрацювання ефективної системи уп­равління охороною праці на підприємстві та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного струк­турного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень роботодавця з цих питань.

2.2. Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників.

2.3. Вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і без­печних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників.

2.4. Контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охоро­ни праці, положень (у разі наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці», колективного договору та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

2.5. Інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань охорони праці.

3. Функції служби охорони праці

 

3.1. Розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення вста­новлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної до­помоги у виконанні запланованих заходів.

3.2. Підготовка проектів наказів з питань охорони праці і внесення їх на розгляд роботодавцю.

3.3. Проведення спільно з представниками інших структурних підрозділів і за участю представників про­фесійної спілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

3.4. Складання звітності з охорони праці за встановленими формами.

3.5. Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.

3.6. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.

3.7. Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своє­часної передачі їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

3.8. Складання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

3.9. Інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах підприємства.

3.10. Розгляд: - питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови пра­цівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

- листів, заяв, скарг працівників підприємства, що стосуються питань додержання законодавства про охо­рону праці.

3.11. Організація: - забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

- роботи кабінету з охорони праці, підготовки інформаційних стендів, кутків з охорони праці тощо; нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці; - пропаганди з питань охорони праці з використанням інформаційних засобів

3.12. Участь у: - розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, відповідно до По­рядку розслідування ...(пост. КМУ від 25 серпня 2004 року №1112);

- складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівника, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

- проведенні внутрішнього аудиту охорони праці та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним пе­реозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого або модернізо­ваного устаткування по дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

- розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (без­пеки) праці, що діють у межах підприємства; - складанні переліків професій і посад, згідно з якими працівники повинні проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди; - організації навчання з питань охорони праці; - роботі комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

3.13. Забезпечення організаційної підтримки (в разі наявності) роботи комісії з питань охорони праці підприємства.

3.14. Контроль за: - виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором та заходами, спрямованими на усунення причин нещас­них випадків та професійних захворювань; - проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

- наявністю в підрозділах інструкцій з охорони праці згідно з переліком професій, посад і видів робіт, своє­часним внесенням в них змін;

- своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів, устатковання;

- станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем;

- своєчасним проведенням навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці;

- забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ і ЗКЗ, мийними та знешкоджувальними засобами;

- організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання і ремонту спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ;

- санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими умовами працівників згідно з нормативно-правовими актами;

- своєчасного і правильного надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими про­дуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

- дотриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок;

- організацію робочих місць у відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

- використання цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встанов­лених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; - застосування праці жінок, інвалідів і осіб, молодших 18 років, відповідно до законодавства;

- виконання приписів посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та подання страхово­го експерта з охорони праці;

- проведення попередніх (при прийнятті на роботу) і періодичних ме­дичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, із шкідливими чи небезпечними умова­ми праці, або , де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

4. Права працівників служби охорони праці

Спеціалісти служби охорони праці мають право: - видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, докумен­тацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише робото­давець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструється у службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник струк­турного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративне підпорядкований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

- зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників; - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; - за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

- залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...