Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тип вод Масова часткаРозчинених сполук,

г/кг води

Прісні <1

Солонуваті 1 - 25

Солоні 25 - 50

Розсоли >50

Прісні, своєю чергою, поділяють на води:

 

Ступінь мінералізації, мг/л

Слабко мінералізовані < 200

Середньо мінералізовані 200 – 500

Сильно мінералізовані 500 – 1000

 

Хімічний склад природних вод (табл. 4.1) наводять у вигляді графічних зображень у повздовжніх чи радіальних координатах (рис. 4.1) або у вигляді формул, з яких найбільш уживаними є формула Курлова і формула сольового складу води.

Формула Курлова – це псевдодріб, у чисельнику якого представлені аніони в % - екв у порядку зменшення, у знаменнику – катіони в такій же послідовності. Іони, що містяться в кількості менш як 10 % - екв, у формулу не входять.

 

 

Йон Вода А (1200 мг/л С02) Вода Б
мг/л ммоль екв/л %-екв* мг/л ммоль екв/л %-екв*
+ 4,51 3,34
К+ 0,41 0,37
Са2+ 2,46 12,29
М§2+ 0,82 2,60
Усього катіонів 8,20 18,60
СГ 1,64 1,86
5042- 1,40 8,75
N03- 0,16 1,67
НС03- 5,00 6,32
С032" Немає Немає
Усього аніонів 8,20 18,60

Таблиця 4.1

Хімічний склад природних вод

 

Формула має додаткові дані: ліворуч від дробу зазначають (у грамах на літр) концентрацію газів і активних елементів за їх вмістом, що не є меншим за найнижчі норми, які відрізняють звичайні води від мінеральних, і мінералізацію води М у грамах (до десятих часток грама). Праворуч від дробу записують температуру Т і дебіт Д в літрах на добу.

Вода Б матиме формулу

СО2 1,2 М 1,4 Т40 Д1000

 

20 15 10 5 0 5 10 15 20 ммоль екв/л 20 15 10 5 0 5 10 15 20 ммоль екв/л

Рис. 4.1 Графічне зображення складу води в повздовжніх і радіальних координатах.

Формула сольового складу, порівняно з формулою Курлова, простіша:

Вода А

М0,6

Вода Б

М1,4

 

Вода А називається гідрокарбонатно – хлоридно – натрієво – кальцієвою, вода Б – сульфатно – гідрокарбонатно – кальцієво – нарієвою.

Концентрація солей впливає на вміст кисню: чим більша мінералізованість, тим менша розчинність цього важливого газу.

Солі, розчинні у воді, зумовлюють і її смак. В таблиці 4.2 наведені їх концентрації.

· рН водивпливає на розчинність солей, процеси міграції важких металів життєдіяльність гідробіонтів. рН прісноводних рік та озер становить найчастіше близько 7 (іноді 8), морської води – приблизно 8,3.Для озерних гідробіонтів вплив рН води такий:

- при рН = 7,0 знижується вміст кальцію і гине ікра окремих видів земноводних;

- при рН = 6,6 гинуть дечкі молюски;

 

Таблиця 4.2

Гранична концентрація солей, що зумовлюють смакові відчуття

- при рН = 6,0 зникають з водної екосистеми прісноводні креветки;

- при рН = 5,5 – 6,0 знижується чисельність і загальна кількість водяних організмів, гине планктон;

- при рН = 4,5 в озері практично не залишається риби, не осаджуються і гниють рештки.

Біологічні чинники - це рослинний і тваринний світ, їх продуктивність; вони впливають на численні хімічні процеси у водоймі, зумовлюють деякі показники якості води.

Бактеріологічні показники характеризують забрудненість води патогенними і непатогенними мікроорганізмами, яку визначають за:

Ø чисельністю коліфагів;

Ø чисельністю лактопозитивних кишкових паличок.

Кишкова паличка – це мікроорганізм, який живе у шлунку людини й тварини і взятий окремо нешкідливий; однак його наявність у воді свідчить про можливість розвитку хвороботворних бактерій. Добро якість питної води визначається кількістю кишкових паличок в 1 л води.

За нормою 1 л питної води має містити не більш як 3 бактерії групи кишкових паличок (колі – індекс води); обернена величина – колі-титр – кількість мілілітрів води, в якій міститься одна кишкова паличка (у питній воді колі-титр не повинен бути меншим ніж 333 мл). Критерії оцінки бактеріального забруднення води наведені в таблиці 4.3.

Гідробіологічні показники дають можливість оцінити стан водойми за видовою різноманітністю рослин і тварин:

§ оцінка за рівнем сапробності (вмістом органічних речовин) – від полісапробних (найзабрудненіших) до олігосапробних (найчистіших); кожному рівню сапробності відповідає певний набір індикаторних організмів;

§ оцінка за функціональними характеристиками водойми – первинною продуктивністю, швидкістю деструкції тощо.

Таблиця 4.3

Критерії оцінки бактеріального забруднення води за колі-індексом

Стан (оцінка) води Колі-індекс
Дуже чиста ˂ 3
Чиста 3-1000
Задовільної чистоти 1001-10000
Забруднена 10001-50000
Брудна 50001-100000
Дуже брудна ˃100000

 

Контрольні запитання

1 Охарактеризуйте фізичні чинники природних водойм, їх вплив на продуктивність.

2 Які показники відносять до хімічних чинників природних водойм? Надайте їх характеристику.

3 Які Вам відомі показники забрудненості природних вод?

4 Охарактеризуйте формули, які виражають сольовий склад води.

5 Що Вам відомо про біологічні чинники водоймищ?

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...