Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нараховано проценти за кредит на придбання даного активу 500 грнсплачено витрати по налагоджуванні програми 1200 (в т.ч. ПДВ)

Яка первісна вартість придбаного нематеріального активу (грн.):

а) 31500

б) 31000

в) 30000

г) 37500

13) На балансі підприємства станом на 31.12.1999 р. числиться автомобіль із залишковою вартістю в 5000 грн. (сума зносу – 1500 грн.), справедлива вартість даного основного засобу за даними оцінки, проведеної оцінником складає 6000 грн. Залишкова вартість інших автомобілів складає 35000 грн. (сума зносу – 6100 грн.).

На яку суму зміниться балансова вартість даної групи основних засобів в результаті проведення переоцінки та на яку суму зміниться додатковий капітал підприємства (переоцінка даної групи основних засобів не проводилась).

  Зміна суми балансової вартості групи основних засобів Зміна суми додаткового капіталу
а
б -
в
г

 

14) Підприємством реалізовано об’єкт основних засобів:

балансова вартість – 10000 грн.

сума нарахованого зносу – 4000 грн.

витрати по передпродажній підготовці – 100 грн.

сума виручки за об’єкт (в т.ч. ПДВ) – 6400 грн.

Даний об’єкт основних раніше переоцінювався (суми попередніх дооцінок перевищують суми попередніх уцінок на 1000 грн.)

Необхідно визначити яким чином вплине дана операція на розмір нерозподіленого прибутку підприємства.

а) Зменшиться на 100 грн.

б) Збільшиться на 1000 грн.

в) Збільшиться на 100 грн.

г) Збільшиться на 900 грн.

15) Норми прискореної амортизації в бухгалтерському обліку дозволено нараховувати

а) По всіх видах основних засобів

б) По 50 % всіх видів основних засобів

в) По основних засобах першої групи

г) По основних засобах другої групи

16) Малоцінні і швидкозношувані предмети в бухгалтерському обліку можна одразу списувати на виробництво без нарахування зносу

а) Якщо їх вартість до 150 гривень

б) Якщо їх вартість до 300 гривень

в) Якщо їх вартість до 500 гривень

г) Незалежно від вартості, але строком експлуатації менше одного року

17) Вартість капітального ремонту основних засобів в бухгалтерському обліку:

а) Призводить до збільшення вартості основних засобів з одночасним збільшенням додаткового капіталу

б) Призводить до збільшення вартості основних засобів з одночасним збільшенням додаткового капіталу в сумі, яка перевищує 5 % вартості даного об’єкту

в) Не призводить до збільшення вартості основних засобів, але збільшує суму додаткового капіталу підприємства

г) Списується на витрати діяльності підприємства

18) Проведено нарахування до фонду відтворення орендованих основних засобів

а) Дебет 684 Кредит 48б) Дебет 48 Кредит 684

в) Дебет 23 Кредит 48

г) Дебет 48 Кредит 23

19) Списано залишкову вартість реалізованого робочого коня

а) Дебет 946 Кредит 21

б) Дебет 972 Кредит 10

в) Дебет 90 Кредит 20

г)Дебет 972 Кредит 11

20) Виявлено прибуток від реалізації будівлі

а) Дебет 794 Кредит 441

б) Дебет 792 Кредит 441

в) Дебет 793 Кредит 441

г) Дебет 441 Кредит 791

21) Списано залишкову вартість ліквідованого автомобіля

а) Дебет 131 Кредит 10

б) Дебет 972 Кредит 10

в) Дебет 976 Кредит 10

г) Дебет 742 Кредит 10

22) Оприбутковано безплатно одержані основні засоби

а) Дебет 10 Кредит 40

б) Дебет 10 Кредит 42

в) Дебет 15 Кредит 40

г) Дебет 10 Кредит 15

23) Передано безплатно автомобіль підприємством

а) Дебет 40 Кредит 10

б) Дебет 44 Кредит 10

в) Дебет 97 Кредит 10

г) Дебет 42 Кредит 10

24) Робочі столи, верстаки, обладнання, що сприяє охороні праці – обліковується на рахунку:

а) 104 «Машини та обладнання»;

б) 105 «Транспортні засоби»;

в) 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

г) 109 «Інші основні засоби»

25) Обчислювальна техніка обліковується на рахунку:

а) 104 «Машини та обладнання»;

б) 105 «Транспортні засоби»;

в) 106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

г) 109 «Інші основні засоби»

26) Гудвіл, що виникає внаслідок об’єднання компаній регулюється:

а) П(С)БО 7;

б) П(С)БО 8;

в) П(С)БО 13;

г) П(С)БО 19.

27) Право покупця на подальше господарське або інше використання земельної ділянки обліковують на рахунку:

а) 121 «Права на користування природними ресурсами»;

б) 122 «Права користування майном»;

в) 123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

г) 124 «Права на об’єкти промислової власності».

28) Права на сорт рослин обліковують на рахунку:

а) 121 «Права на користування природними ресурсами»;

б) 122 «Права користування майном»;

в) 123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

г) 124 «Права на об’єкти промислової власності».

29) Права на фірмові назви обліковують на рахунку:

а) 121 «Права на користування природними ресурсами»;

б) 122 «Права користування майном»;

в) 123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

г) 124 «Права на об’єкти промислової власності».

30) Права на розробку природних родовищ обліковують на рахунку:

а) 121 «Права на користування природними ресурсами»;

б) 122 «Права користування майном»;

в) 123 «Права на знаки для товарів і послуг»;

г) 124 «Права на об’єкти промислової власності».

31) Права на місце на товарній, фондовій біржі обліковують на рахунку:

а) 122 «Права користування майном»;

б) 124 «Права на об’єкти промислової власності»;

в) 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

г) 127 «Інші нематеріальні активи».

32) Права на збірники творів обліковують на рахунку:

а) 122 «Права користування майном»;

б) 124 «Права на об’єкти промислової власності»;

в) 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

г) 127 «Інші нематеріальні активи».

33) Які суми включається до первісної вартості придбаних матеріальних активів згідно з П(С)БО:

1.Суми сплачені постачальнику

2.Реєстраційні збори

3.Проценти за кредит якщо таким користувалися при придбанні об’єкту

4.Витрати на страхування ризиків пов’язаних з доставкою

5.Витрати на установку і монтаж.

а) Тільки 1, 2, 3, 4;

б) Тільки 1, 3, 4, 5;

в) Тільки 1, 2, 4, 5;

г) Всі перелічені

34) Введено в експлуатацію придбані транспортні засоби від постачальників відображаються кореспонденцією:

а) Дебет 10 Кредит 63

б) Дебет 10 Кредит 15

в) Дебет 10 Кредит 42

г) Дебет 10 Кредит 36

35) Придбані інструменти від постачальника відображаються кореспонденцією:

а) Дебет 10 Кредит 63

б) Дебет 15 Кредит 63

в) Дебет 63 Кредит 15

г) Дебет 63 Кредит 10

36) Списання зносу основних засобів при їх ліквідації відображається кореспонденцією:

а) Дебет 13 Кредит 10

б) Дебет 10 Кредит 13

в) Дебет 10 Кредит 97

г) Дебет 97 Кредит 10

37) Якщо залишкова вартість переданого об’єкта необоротних активів а обмін на інший необоротний активі перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об’єкта, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є його справедлива вартість. Різниця між залишковою та справедливою вартістю такого об’єкта списується на:

а) Витрати звітного періоду;

б) Доходи звітного періоду;

в) Списується частинами на витрати протягом періоду експлуатації об’єкту;

г) Списується частинами на доходи протягом періоду експлуатації об’єкту.

38) це формула для визначення річної норми амортизації за методом:

а) Зменшення залишкової вартості

б) Прискореного зменшення залишкової вартості

в) Методу суми чисел

г) Виробничого методу

39) Згідно П(С)БО амортизація нараховується:

а) На всі об’єкти основних засобів без виключення;

б) На всі об’єкти основних засобів крім землі;

в) На всі об’єкти основних засобів крім робочої і продуктивної худоби;

г) Правильна відповідь не наведена.

40) Строк корисного використання об’єктів основних засобів:

а) Визначається в роках податковим законодавством;

б) Визначається виробниками основних засобів;

в) Визначається самостійно підприємством що експлуатує об’єкт;

г) Визначається самостійно підприємством, що здійснює продаж об’єкту.

41) Нарахування амортизації здійснюється за П(С)БО:

а) Щомісячно;

б) Щоквартально;

в) Один раз на рік;

г) Підприємство приймає рішення на власний розсуд.

42) При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об’єкту основних засобів враховують:

1. очікуване використання об'єкта підприємством з урахуваннямйого потужності або продуктивності;2. очікуваний прибуток;3. фізичний та моральний знос, що передбачається;

4. географічне положення;

5. правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта;

6. вартість об’єкта

а) Всі перелічені чинники;

б) 1, 3, 5

в) 2, 4, 4

г) 1, 2, 3, 5, 6

43) Підприємство може здійснювати переоцінку об’єктів основних засобів

а) Якщо його первісна вартість значно відрізняється від справедливої вартості;

б) Якщо його залишкова вартість значно відрізняється від справедливої вартості;

в) Якщо його відновлювана вартість значно відрізняється від справедливої вартості;

г) .Якщо його ліквідаційна вартість значно відрізняється від справедливої вартості

44) При переоцінці об’єктів основних засобів сума зносу:

а) Також переоцінюється;

б) Сума зносу не підлягає переоцінці;

в) Сума зносу переоцінюється за рішенням керівника підприємства;

г) Сума зносу переоцінюється з дозволу податкових органів.

45) Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів включається:

а) До доходів звітного періоду;

б) Відноситься на зменшення витрат періоду;

в) Включається до складу додаткового капіталу;

г) Перераховується до місцевого бюджету.

46) При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів:

а) Ніде не відображається;

б) Включається до складу нерозподіленого прибутку;

в) Відноситься на доходи підприємства;

г) Перераховується до Пенсійного фонду України.

47) Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів починають з:

а) Місяця вводу в експлуатацію;

б) Наступного місяця після вводу в експлуатацію;

в) З моменту прийняття рішення керівником;

г) Немає правильної відповіді.

48) Втрати від зменшення корисності об'єктів основних засобів:

а) Включають до складу витрат діяльності.

б) Відносять на зменшення доходів діяльності.

в) Відносять на зменшення власного капіталу.

г) Відносять на зменшення первинної вартості об’єкту основних засобів.

49) Припинення нарахування амортизації по об’єктах основних засобів починають з:

а) Місяця виводу з експлуатації;

б) Наступного місяця після виводу з експлуатації;

в) З моменту прийняття рішення керівником;

г) Немає правильної відповіді.

50) Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює:

а) Справедливій вартості на дату отримання;

б) Залишковій вартості на дату отримання;

в) Відновлюваній вартості на дату отримання;

г) Немає правильної та повної відповіді.

51) Нематеріальний актив це:

а) монетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою вико­ристання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він пере­вищує один рік) для виробництва, торгівлі, в ад­міністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

б) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою вико­ристання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він пере­вищує один рік) для виробництва, торгівлі, в ад­міністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

в) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, не може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою вико­ристання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він пере­вищує один рік) для виробництва, торгівлі, в ад­міністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

г) Немає правильної та повної відповіді.

52) Під час розрахунку вартості, яка амор­тизується, ліквідаційна вартість нематеріаль­них активів:

а) завжди прирівнюється до нуля;

б) прирівнюється до нуля, крім ви­падків: коли існує невідмовне зобов'язання іншої осо­би щодо придбання цього об'єкта наприкінці стро­ку його корисного використання; коли ліквідаційна вартість може бути визначе­на на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

в) прирівнюється до нуля, крім ви­падків: коли не існує невідмовне зобов'язання іншої осо­би щодо придбання цього об'єкта наприкінці стро­ку його корисного використання; коли ліквідаційна вартість не може бути визначе­на на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.

г) немає правильної відповіді.

53) Нарахування амортизації нематеріаль­них активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта акти­вом (при зарахуванні на баланс), але не біль­ше

а) 5 років.

б) 10 років.

в) 15 років.

г) 20 років.

54) Нарахування амортизації по об’єктах нематеріальних активів починають з:

а) Місяця вводу в експлуатацію;

б) Наступного місяця після вводу в експлуатацію;

в) З моменту прийняття рішення керівником;

г) Немає правильної відповіді.

55) «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» при придбанні від виробника складається в … примірниках.

а) Одному

б) Двох

в) Трьох

г) Чотирьох

56) «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» при внутрішньому переміщенні складається в … примірниках.

а) Одному

б) Двох

в) Трьох

г) Чотирьох

57) Списано вартість кормів, які згодовані при транспортуванні на підприємство придбаних дорослих племінних тварин:

а) Дебет 10 Кредит 208

б) Дебет 15 Кредит 208

в) Дебет 21 Кредит 208

г) Дебет 23 Кредит 208

58) Прийнято до сплати рахунки постачальника по придбаних малоцінних швидкозношуваних предметів строком використання більше одного року:

а) Дебет 151 Кредит 63

б) Дебет 152 Кредит 63

в) Дебет 153 Кредит 63

г) Дебет 154 Кредит 63

59) Нараховано амортизацію на меблі, які використовуються в офісі підприємства:

а) Дебет 131 Кредит 92

б) Дебет 92 Кредит 131

в) Дебет 23 Кредит 131

г) Дебет 131 Кредит 23

60) Проведено дооцінку первинної вартості основних засобів які раніше на підприємстві не переоцінювалися:

а) Дебет 10 Кредит 131

б) Дебет 10 Кредит 423

в) Дебет 21 Кредит 746

г) Дебет 23 Кредит 977

 

 

Облік запасів

1) Організацію обліку запасів регламентує П(С)БО

а) 7

б) 8

в) 9

г) 10

2) Активи які утримуються для подальшого продажу, перебувають у процесі виробництва, утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством називаються

а) основні засоби

б) грошові кошти

в) запаси

г) дебіторська заборгованість

3) Оцінка запасів за методом... базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство. Назва метода...

а) ФІФО

б) НІФО

в) ЛІФО

г) ціна продажу

4) В карточках (книгах) складського обліку облік запасів проводять по

а) вартості

б) кількості

в) кількості і вартості

г) методом подвійного запису

5) Первинний облік надходження зернової продукції проводять з використанням одного з методів

а) реєстри відправки зерна та іншої продукції з поля

б) путівка на вивіз продукції з поля

в) талони

г) всі три методи

6) Результати сортування сушіння зерна відображають в документі

а) сортове свідоцтво

б) свідоцтво на насіння

в) сортове посвідчення

г) акт на сортування і сушіння продукції рослинництва

7) Відправку зерна на хлібоприймальні пункти оформлюють документом

а) товарно-транспортна накладна

б) накладна внутрішньогосподарського призначення

в) рахунок-фактура

г) лімітно-забірна картка

8) Документ Журнал обліку надою молока ведуть в

а) 1 примірник

б) 2

в) 3

г) 4

9) Карточки (книги) складського обліку заповнюють на підставі

а) банківських документів

б) касових ордерів

в) первинних документів по обліку надходження і вибуття запасів

г) інвентарних карток по обліку основних засобів

10) Зі складу передають в бухгалтерію звітний документ

а) звіт про рух матеріальних цінностей

б) сальдову відомість

в) виробничий звіт

г) всі варіанти вірні

11) При проведенні оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів заповнюють

а) накладну

б) картку складського обліку

в) сальдову відомість

г) не має вірної відповіді

12) Рахунок 20 Виробничі запаси в балансі відображають в

а) 1 розділ активу

б) 1 розділ пасиву

в) 2 розділ активу

г) 2 розділ пасиву

13) Оприбутковано безоплатно отримані запаси

а) Дебет 20 Кредит 631

б) Дебет 20 Кредит 372

в) Дебет 20 Кредит 719

г) Дебет 20 Кредит 46

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...