Главная Обратная связь

Дисциплины:


Витрачено запаси для потреб житлово-комунального господарстваа) Дебет 15 Кредит 20

б) Дебет 92 Кредит 20

в) Дебет 941 Кредит 20

г) Дебет 949 Кредит 20

15) Згідно з П(С)БО 9 незавершене виробництво віднесено до

а) капітальних інвестицій

б) витрат за елементами

в) запасів

г) браку у виробництві

16) Фактична собівартість придбаних запасів складається з

а) купівельної вартості

б) ціни постачальника

в) купівельна вартість і транспортно-заготівельні витрати

г) всі варіанти вірні

17) При придбанні товарів облік транспортно-заготівельних витрат проводять на

а) субрахунку 281

б) субрахунку 285

в) окремому аналітичному рахунку

г) субрахунку 289

18) Прийнято до оплати рахунок транспортного підприємства по перевезенню матеріалів

а) Дебет матеріали Кредит Розрахунки з постачальниками

б) Дебет Матеріали Кредит розрахунки за податками

в) Дебет Матеріали Кредит Розрахунки з оплати праці

г) не має вірної проводки

19) Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно визнається їх

а) справедлива вартість

б) фактична собівартість

в) вартість погоджена із засновниками

г) балансова вартість

20) Згідно з П(С)БО 9 розподіл ТЗВ проведено пропорційно вартості

а) запасів, які надійшли

б) запасів, що вибули

в) запасів, що ліквідовані

г) запасів, що передані безоплатно

21) Чи можуть бути запаси придбані за рахунок підзвітних сум

а) не знаю

б) не впевнений

в) так

г) ні

22) Що таке невідфактуровані поставки

а) поставки за які не перераховані кошти

б) поставки по яких виставлені претензії

в) поставки, які затримані в дорозі

г) поставки запасів без супровідних документів

Що таке Доручення

а) документ по якому отримують запаси у постачальників

б) документ по якому реалізують запаси покупцям

в) документ по якому передають запаси у виробництво

г) всі відповіді вірні

24) Строк дії Доручення

а) 5 днів

б) 10 днів

в) 15 днів

г) не обмежений

25) При складанні авансового звіту про витрачені суми на придбання запасів додаються

а) виробничі звіти

б) розрахунково-платіжні відомості

в) рахунки, чеки, квитанції до прибуткового касового ордеру

г) не має вірної відповіді

26) Завскладом є

а) підзвітною особою

б) матеріально-відповідальною особою

в) не є матеріально-відповідальною особою

г) особою групи ризику

27) Записи в карточки (книги) складського обліку проводять

а) 1 раз в півроку

б) щомісячно

в) щоденно при наявності надходження і витрачання запасів

г) 1 раз в квартал

28) Залишки в карточках (книгах) складського обліку підраховують

а) після кожного запису

б) після кожного вибуття

в) після кожного надходженняг) взагалі не підраховують

29) Звіт про рух матеріальних цінностей з складу передають у бухгалтерію

а) щоденно

б) щотижнево

в) щодекадно

г) щомісячно

30) Звіт про рух матеріальних цінностей складають у.... примірниках

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

31) Саджанці, насіння і корми одержані від врожаю і призначені для власних потреб обліковують на субрахунку

а) 201

б) 208

в) 209

г) не має вірної відповіді

32) При класифікації рахунків за призначенням і структурою рахунок 20 Виробничі запаси відносимо до рахунків

а) основних

б) операційних

в) регулюючих

г) калькуляційних

33) Продукція сільськогосподарського виробництва поточного року обліковується за

а) цінами реалізації

б) плановою собівартістю

в) фактичною собівартістю

г) нормативними затратами

34) Різниця між плановою і фактичною собівартістю визначається

а) щомісячно

б) щоденно

в) щоквартально

г) в кінці року

35) Товарно-транспортну накладну, яка заповнюється при відправленні зернової продукції на заготівельний пункт власним автотранспортом заповнюють в ……. примірниках

а) 2

б) 3

в) 4

г) 5

36) При надходженні від врожаю продукції овочівництва, садівництва, картоплі заповнюють

а) щоденник надходження сільськогосподарської продукції

б) накладну внутрішньогосподарського призначення

в) сортове свідоцтво

г) талон шофера

37) Щоденний облік витрачання кормів та облік фуражного поголів’я проводять у

а) журналі обліку надою молока

б) відомості зважування тварин

в) відомості витрати кормів

г) журнал обліку затрат кормів

38) Журнал обліку надою молока заповнюють протягом .... днів

а) 5

б) 10

в) 15

г) 30

39) Аналітичний облік сільськогосподарської продукції ведеться за

а) видами продукції

б) матеріально відповідальними особами

в) синтетичним рахунком

г) варіанти а та б

40) Згідно з П(С)БО 9 до складу запасів відносять що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року це....

а) виробничі запаси

б) готова продукція

в) малоцінні та швидкозношувані предмети

г) тварини на вирощуванні і відгодівлі

41) Вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема, спеціальні інструменти пристосування обліковують на

а) 22

б) 106

в) 112

г) не має вірної відповіді

42) Первісною вартістю малоцінних і швидкозношуваних предметів, що виготовлені власними силами є

а) вартість витрачених матеріалів

б) сума ввізного мита

в) суми сплачені стороннім підприємствам

г) собівартість їх виробництва

43) Рахунок 22 в балансі знаходиться в розділі

а) 1 активу

б) 2 активу

в) 3 активу

г) в балансі не відображено

44) Надійшли малоцінні і швидкозношувані предмети від засновників, як внесок до статутного капіталу

а) Дебет 22 Кредит 40

б) Дебет 22 Кредит 46

в) Дебет 22 Кредит 719

г) Дебет 22 Кредит 631

45) Списана собівартість реалізованих малоцінних і швидкозношуваних предметів

а) Дебет 943 Кредит 22

б) Дебет 712 Кредит 22

в) Дебет 36 Кредит 22

г) Дебет 90 Кредит 22

46) Передані безоплатно малоцінні і швидкозношувані предмети за балансовою вартістю

а) Дебет 372 Кредит 22

б) Дебет 949 Кредит 22

в) Дебет 661 Кредит 22

г) Дебет 7І2 Кредит 22

47) Нарахована торгова націнка на товари в торгівлі

а) Дебет 282 Кредит 285

б) Дебет 285 Кредит 282

в) Дебет 282 Кредит 285 метод „червоне сторно"

г) Дебет 282 Кредит 289

48) Надійшла в касу виручка від реалізованих товарів

а) Дебет 301 Кредит 281

б) Дебет 301 Кредит 282

в) Дебет 301 Кредит 702

г) Дебет 301 Кредит 902

49) Оприбуткована від врожаю картопля

а) Дебет 28 Кредит 63І

б) Дебет 26 Кредит 231

в) Дебет 27 Кредит 231

г) Дебет 27 Кредит 7І9

50) Реалізована картопля

а) Дебет 311 Кредит 27

б) Дебет 361 Кредит 701

в) Дебет 27 Кредит 901

г) Дебет 901 Кредит 27

51) Які з наведених об'єктів не входять до складу запасів підприємства?

а) Товари, що надійшли від іншого підприємства і знаходяться на консиг­нації.

б) Товари, передані на консигнацію іншому підприємству.

в) Запаси, що знаходяться в дорозі і придбані в іншого підприємства на умовах "ФОБ - станція відвантаження".

г) Жодна із наведених позицій.

52) Які з наведених статей не включаються до первісної вартості запасів, придбаних за плату?

а) Суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодо­вуються підприємству.

б) Витрати на заготівлю.

в) Витрати на збут.

г) Усі наведені вище позиції.

53) Вартість запасів, що є в наявності для продажу (виробництва), скла­дається з двох елементів - запасів на початок звітного періоду та:

а) Запасів на кінець звітного періоду.

б) Собівартості придбаних запасів.

в) Собівартості витрачених (реалізованих) запасів.

г) Усі наведені вище позиції.

54) Інформація про рух запасів підприємства така:

Показник Кількість, од. Собівартість, грн.
Залишок на 01.01. 8 000
Придбано 08.01. 13 000
Придбано 19.01. 5 000
Вибуло 22.01. 17 000 ?

Якщо підприємство використовує метод ЛІФО, собівартість запасів, що вибу­ли 22.01., становитиме:

а) 196 000 грн.

б) 201 000 грн.

в) 210 000 грн.

г) 209 000 грн.

55) У період зростання цін метод ЛІФО буде забезпечувати:

а) Більший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО.

б) Однаковий чистий прибуток, як при методі ФІФО.

в) Менший чистий прибуток, ніж при методі ФІФО.

г) Більший чистий прибуток, ніж при застосуванні методу середньозваженої собівартості.

56) Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, які були передані в експлуатацію і знаходились у складі запасів підприємства:

а) Не виключаються зі складу активів до повного нарахування суми аморти­зації.

б) Виключаються зі складу активів з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів.

в) Не виключаються зі складу активів протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більший одного року від дати зарахування.

г) Жодна із наведених позицій.

57) Яке з наступних повідомлень є неправильним по відношенню до пос­тійної системи обліку запасів?

а) Система постійного обліку запасів сприяє кращому контролю за запасами.

б) Бухгалтерські записи постійно відображають запаси, які є в наявності на будь-який момент часу.

в) Собівартість реалізованої продукції визнається, коли за кожним прода­жем здійснюється запис: Дебет "Собівартість реалізованої продукції" Кредит "Фінансові результати"

г) Придбання запасів відображається по дебету рахунка "Виробничі запаси".

58) Витрати в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду відоб­ражає :

а) Сальдо рахунка 23 "Виробництво".

б) Сальдо рахунка 25 "Напівфабрикати".

в) Дебетовий оборот рахунка 26 "Готова продукція".

г) Дебетовий оборот рахунка 23 "Виробництво".

59) Якщо товари облічуються за цінами продажу, то різниця між купі­вельною вартістю і цінами продажу відображається на:

а) Рахунку "Торгова націнка".

б) Рахунку "Інші доходи від операційної діяльності”.

в) Рахунку "Дохід від реалізації товарів".

г) Рахунку "Інші надзвичайні доходи".

60) Чиста вартість реалізації запасів - це:

а) Сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в опе­рації між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

б) Витрати на придбання, на переробку та інші витрата, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місця знаходження та приведення їх у теперішній стан.

в) Очікувана ціна реалізації в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

г) Сума, яку можна отримати від продажу або сплатити за придбання на активному ринку.

Облік грошових коштів та розрахунків з дебіторами

1) Грошові кошти – це:

а) короткотермінові та довготермінові банківські позики;

б) цінні папери;

в) дебіторська і кредиторська заборгованість;

г) готівка, кошти в розрахунках у банках та депозити до запитання.

2) Еквіваленти грошових коштів – це:

а) короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів;

б) депозити до запитання;

в) кошти в дорозі;

г) цільове фінансування і цільове надходження.

3) Негрошові операції – це:

а) операції з цінними паперами;

б) операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів;

в) операції з власним капіталом;

г) безготівкові операції банків.

4) Рух грошових коштів – це:

а) надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

б) складання «Звіту про рух грошових коштів»;

в) отримання доходів від реалізації продукції;

г) погашення кредиторської заборгованості.

5) Нормальну виробничу діяльність кожне підприємство може здійснювати лише при постійних зв’язках з іншими підприємствами з допомогою:

а) грошових коштів;

б) укладених договорів;

в) банківських позик;

г) іноземної валюти.

6) До касових операцій відносять операції, пов’язані з одержанням і витратою готівки безпосередньо із:

а) каси підприємства;

б) установи банку;

в) іншого підприємства;

г) банкомата.

7) Ліміт каси – це:

а) сума готівки, яка дозволена банком для зберігання в касі;

б) сума готівки, яка визначена керівництвом підприємства для зберігання в касі;

в) залишок готівки в касі на початок дня;

г) залишок готівки в касі на кінець дня.

8) Документом, на підставі якого приймають у касу готівку є:

а) прибутковий касовий ордер;

б) видатковий касовий ордер;

в) касова книга;

г) платіжна відомість.

9) Всі підприємства незалежно від форм власності зобов’язані зберігати належні їм кошти в:

а) касі підприємства;

б) іншому підприємстві;

в) установах банків;

г) ощадному банку.

10) Протягом одного дня одне підприємство(підприємець) може розраховуватися з іншим підприємством(підприємцем) у готівковій формі сумою не більше:

а) 3 тис. грн.

б) 5 тис. грн.

в) 10 тис. грн.

г) 15 тис. грн.

11) Особи, які отримали готівку підзвіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про витрачені(не витрачені) суми за відрядженнями не пізніше:

а) 1 робочого дня після повернення з відрядження;

б) 3 робочих днів після повернення з відрядження;

в) 5 робочих днів після повернення з відрядження;

г) 7 робочих днів після повернення з відрядження.

12) Особи, які отримали готівку підзвіт, зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про витрачені(не витрачені) суми на закупівлю продукції не пізніше:

а) 3 робочих днів з дня видачі готівки в підзвіт;

б) 5 робочих днів з дня видачі готівки в підзвіт;

в) 10 робочих днів з дня видачі готівки в підзвіт;

г) 15 робочих днів з дня видачі готівки в підзвіт.

13) Для ведення касових операцій у штаті підприємства передбачається касир, який:

а) несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей;

б) не несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей;

в) несе часткову матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей;

г) за всі касові операції відповідає головний бухгалтер.

14) Касою називається:

а) окремий виробничий підрозділ підприємства;

б) спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей і касових документів де, як правило, ведеться Касова книга;

в) частина бухгалтерії підприємства;

г) розрахунковий підрозділ бухгалтерії.

15) Готівку з каси видають за:

а) Касовою книгою;

б) видатковим касовим ордером, платіжними відомостями та іншими документами, засвідченими спеціальним штампом, який замінює касовий ордер;

в) видатковими і податковими накладними;

г) журналом-ордером №1 і відомістю №1.

16) Рахунок 30 «Каса» призначений для:

а) розрахунків з покупцями та різними дебіторами;

б) розрахунків з постачальниками та підрядниками та іншими кредиторами;

в) узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства;

г) узагальнення та рух грошових коштів на рахунках підприємства в банках.

17) Синтетичний облік касових операцій здійснюють в:

а) журналі-ордері № 1 і відомості;

б) журналі-ордері № 2 і відомості;

в) журналі-ордері № 3 і відомості;

г) журналі-ордері № 10 і відомості.

18) Синтетичний облік операцій на рахунках в банках ведуть в:

а) журналі-ордері № 1 і відомості;

б) журналі-ордері № 2 і відомості;

в) журналі-ордері № 3 і відомості;

г) журналі-ордері № 10 і відомості.

19) Синтетичний облік операцій інших коштів ведуть в:

а) журналі-ордері № 1 і відомості;

б) журналі-ордері № 2 і відомості;

в) журналі-ордері № 3 і відомості;

г) журналі-ордері № 10 і відомості.

20) За дебетом яких рахунків відображується дебіторська заборгованість за реалізовану продукцію, виконані роботи і послуги, оплата яких гарантується одержаними векселями від покупців і замовників:

а) 16;

б) 34;

в) 16 і 34;

г) 51 і 62?

21) За кредитом яких рахунків відображується оплата векселів векселедавцем:

а) 16;

б) 34;

в) 16 і 34;

г) 51 і 62?

22) Бухгалтерський облік розрахунків з дебіторами ведеться на таких рахунках:

а) 16, 17, 37, 47;

б) 16, 36, 37, 38;

в) 30, 31, 33, 34;

г) 61, 62, 63, 64.

23) За кредитом якого рахунка відображається сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків:

а) 30;

б) 31;

в) 33;

г) 36.

24) За дебетом субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» відображують суми, видані (перераховані) в підзвіт, у кореспонденції з кредитом рахунків обліку:

а) основних засобів;

б) виробничих запасів;

в) грошових коштів;

г) розрахунків.

25) Для обліку розрахунків з працівниками підприємств по виявлених нестачах, розтратах, крадіжках грошей, товарно-матеріальних цінностей та майна передбачено субрахунок:

а) 371;

б) 372;

в) 373;

г) 375.

26) Сумнівний борг – це:

а) дебіторська заборгованість, щодо якої існує імовірність її неповернення боржником;

б) кредиторська заборгованість, щодо якої існує імовірність її неповернення боржником;

в) заборгованість з оплати праці перед робітниками і службовцями;

г) заборгованість за розрахунками по страхуванню.

27) Одержано готівку в банку для виплати зарплати:

а) Дебет 301 Кредит 311;

б) Дебет 301 Кредит 661;

в) Дебет 311 Кредит 661;

г) Дебет 661 Кредит 301.

28) Видано у підзвіт на придбання канцтоварів:

а) Дебет 301 Кредит 661;

б) Дебет 371 Кредит 301;

в) Дебет 372 Кредит 301;

г) Дебет 301 Кредит 372.

29) Видано з каси допомогу по догляду за дітьми до трьох років:

а) Дебет 301 Кредит 361;

б) Дебет 652 Кредит 301;

в) Дебет 301 Кредит 652;

г) Дебет 661 Кредит 652.

30) Відображено виплачену премію:

а) Дебет 661 Кредит 301;

б) Дебет 652 Кредит 661;

в) Дебет 301 Кредит 311;

г) Дебет 471 Кредит 311.

31) Внесено готівку в банк на поточний рахунок:

а) Дебет 301 Кредит 361;

б) Дебет 311 Кредит 301;

в) Дебет 311 Кредит 331;

г) Дебет 921 Кредит 372.

32) Погашена довгострокова дебіторська заборгованість:

а) Дебет 301 Кредит 311;

б) Дебет 311 Кредит 313;

в) Дебет 311 Кредит 161;

г) Дебет 301 Кредит 161.

33) Повернуто на поточний рахунок кошти з банківського депозиту:

а) Дебет 313 Кредит 311;

б) Дебет 311 Кредит 351;

в) Дебет 311 Кредит 341;

г) Дебет 351 Кредит 311.

34) Надійшли на рахунок кошти від продажу вилучених акцій(часток, паїв):

а) Дебет 45 Кредит 311;

б) Дебет 311 Кредит 45;

в) Дебет 311 Кредит 46;

г) Дебет 46 Кредит 311.

35) Надійшли на рахунок кошти, що мають цільове призначення:

а) Дебет 521 Кредит 311;

б) Дебет 48 Кредит 311;

в) Дебет 311 Кредит 48;

г) Дебет 311 Кредит 55.

36) Одержано виручку від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг:

а) Дебет 311 Кредит 70;

б) Дебет 311 Кредит 71;

в) Дебет 70 Кредит 311;

г) Дебет 715 Кредит 301.

37) Виставлено акредитив іншому підприємству, перераховано гроші на чекову книжку:

а) Дебет 313 Кредит 333;

б) Дебет 361 Кредит 311;

в) Дебет 313 Кредит 311;

г) Дебет 151 Кредит 301.

38) Сплачено збір до Пенсійного фонду:

а) Дебет 311 Кредит 651;

б) Дебет 652 Кредит 652;

в) Дебет 651 Кредит 311;

г) Дебет 653 Кредит 301.

39) Перераховано зарплату працівників на їх рахунки в банку:

а) Дебет 361 Кредит 333;

б) Дебет 371 Кредит 311;

в) Дебет 641 Кредит 301;

г) Дебет 661 Кредит 311.

40) Видано аванси постачальникам та підрядникам за рахунок кредитів банку:

а) Дебет 371 Кредит 501, 601;

б) Дебет 501, 601 Кредит 371;

в) Дебет 631 Кредит 371;

г) Дебет 631 Кредит 311.

41) Дебет 311 Кредит 373:

а) відображено дивіденди, що належить підприємству;

б) надійшли дивіденди на поточний рахунок підприємства;

в) списано на фінансовий результат дохід від інвестицій в асоційовані підприємства;

г) надійшли кошти від підзвітних осіб.

42) Дебет 374 Кредит 20, 21, 22:

а) пред’явлена претензія банку на суми, помилково списані з поточних рахунків підприємства в банках;

б) відображено продаж продукції за договірною вартістю;

в) відвантажена продукція за фактичною вартістю;

г) пред’явлена претензія постачальникам за нестачу, пересортування і завищення вартості оприбуткованих товарно-матеріальних цінностей.

43) Дебет 375 Кредит 716:

а) віднесена нестача продукції за обліковими цінами на винних осіб;

б) погашена заборгованість перед бюджетом за ПДВ;

в) погашена нестача винною особою і гроші внесені в касу підприємства;

г) виявлена нестача молодняку тварин.

44) Дебет 671 Кредит 311:

а) Виплачено дивіденди;

б) нараховано дивіденди;

в) проведено розрахунки з покупцями і замовниками;

г) проведено розрахунки з постачальниками і підрядниками.

45) Граничними нормами добових витрат є:

а) 10 грн.;

б) 18 грн.;

в) 25 грн.;

г) 250 грн.

46) Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться:

а) за кожним покупцем і замовником, за кожним пред’явленим до сплати документом;

б) за групами однорідних дебіторів;

в) в розрізі субрахунків;

г) тим способом, який найбільше підходить підприємству.

47) За рахунком 36 узагальнюється інформація про:

а) розрахунки з робітниками і службовцями з оплати праці;

б) розрахунки за позиками;

в) розрахунки з постачальниками і підрядниками;

г) розрахунки з покупцями і замовниками.

48) Нараховано ПДВ під час реалізації продукції:

а) Дебет 36 Кредит 701;

б) Дебет 701 Кредит 641;

в) Дебет 371 Кредит 311;

г) Дебет 701 Кредит 791.

49) Роялті – це:

а) платежі за використання нематеріальних активів підприємства(патентів, торговельних марок, авторського права, програмних продуктів, тощо);

б) плата за використання грошових коштів;

в) частина чистого прибутку розподілена між учасниками(власниками);

г) орендна плата, плата за землю, тощо.

50) Дебет 152 Кредит 372:

а) повернення невикористаних підзвітних сум;

б) надходження виручки за реалізовану на ринку продукцію;

в) придбання підзвітними особами основних засобів;

г) списання безнадійної заборгованості підзвітних осіб.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...