Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 1 страницаа) листи касової книги пронумеровуються

б) касова книга прошнуровується і опечатується

в) касова книга зберігається у касира

г) в касовій книзі заборонені будь-які виправлення

55) Вкажіть невірне твердження

а) в банківських документах заборонені будь-які виправлення чи підчистки

б) безготівкові розрахунки здійснюються в національній валюті України

в) в банківських документах можливе використання факсиміле при його наявності

г) банк не має права робити виправлення на розрахункових рахунках, за винятком випадків обумовлених нормативними актами НБУ

56) Виберіть вірну і найбільш повну характеристику рахунка 31

а) доповнюючий, основний, активний, контр-пасивний, балансовий

б) активний, балансовий, основний, з обліку господарських засобів

в) коректурний, активний, балансовий, основний, з обліку джерел господарських засобів

г) депозитний, балансовий, основний, активний, з обліку господарських процесів

57) Аванси одержані:

а) Збільшують суму отриманого доходу в звітному періоді

б) Збільшують дебіторську заборгованість

в) Зменшує дебіторську заборгованість

г) Збільшують кредиторську заборгованість

58) При визначенні дебіторської заборгованості безнадійною в межах створеного резерву та її списанні з балансу чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості:

а) Зменшиться

б) Збільшиться

в) Залишиться незмінною

г) Зміниться в залежності від способу визначення резерв сумнівних боргів

59) Розмір добових в межах України, якщо в рахунок готелю не включено харчування складає

а) 15 гривні

б) 18 гривень

в) 25 гривень

г) 28 гривень

60) Граничний термін відрядження за межі України складає

а) 15 календарних днів

б) 30 календарних днів

в) 45 календарних днів

г) 60 календарних днів

61) До еквівалентів грошових коштів відносяться високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні грошові суми та:

а) Початковий строк погашення яких не перевищує 5 місяців

б) Початковий строк погашення яких не перевищує 3 місяців

в) Строк погашення яких на дату балансу не перевищує 5 місяців

г) Строк погашення яких на дату балансу не перевищує 3 місяці

62) Резерв сумнівних боргів для дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги нараховується

а) На початок звітного періоду

б) На кінець звітного періоду

в) На момент утворення заборгованості

г) По мірі необхідності

63) Невикористана підзвітна сума, яка видана на придбання матеріальних ресурсів повинна бути повернута в касу підприємства:

а) Не пізніше наступного дня

б) Не пізніше 3 днівв) Не пізніше 5 днів

г) Не пізніше 10 днів

64) Видано заробітну плату головному бухгалтеру підприємства

а) Дт 301 Кт 661

б) Дт 661 Кт 301

в) Дт 661 Кт 92

г) Дт 92 Кт 661

65) Виявлено нестачу готівки в касі

а) Дт 301 Кт 947

б) Дт 947 Кт 375

в) Дт 375 Кт 301

г) Дт 372 Кт 301

66) Погашено покупцями дебіторську заборгованість за реалізовану готову продукцію

а) Дт 311 Кт 26

б) Дт 361 Кт 301

в) Дт 361 Кт 311

г) Дт 311 Кт 361

67) Знято гроші для господарських потреб і для виплати відшкодувань на відрядження пов'язане з вивозом готової продукції

а) Дт 92 Кт 311

б) Дт 372 Кт 311

в) Дт 91 Кт 311

г) Дт 301 Кт 311

68) Погашено короткострокову позику банку видану для перерахування коштів постачальнику за придбані матеріали

а) Дт 601 Кт 311

б) Дт 311 Кт 601

в) Дт 501 Кт 311

г) Дт 601 Кт 201

69) Перераховано кошти за придбані матеріали постачальникам

а) Дт 311 Кт 631

б) Дт 311 Кт 201

в) Дт 631 Кт 311

г) Дт 201 Кт 311

70) Списано суму безнадійної дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги незабезпеченої резервом сумнівних боргів

а) Дт 38 Кт 36

б) Дт 944 Кт 36

в) Дт 944 Кт 37

г) Дт 36 Кт 38

71) Нараховано резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості за товари, роботи і послуги

а) Дт 38 Кт 36

б) Дт 36 Кт 38

в) Дт 38 Кт 94

г) Дт 94 Кт 38

72) Отримано кошти від банку як плата за користування грішми підприємства, які зберігаються на поточному рахунку

а) Дт 311 Кт 74

б) Дт 311 Кт 71

в) Дт 311 Кт 92

г) Дт 311 Кт 44

73) Виставлено акредитив для розрахунків з постачальником за пальне

а) Дт 63 Кт 311

б) Дт 313 Кт 311

в) Дт 331 Кт 311

г) Дт 333 Кт 311

74) Надійшли кошти в порядку страхового відшкодування збитків (без попереднього нарахування)

а) Дт 31 Кт 75

б) Дт 99 Кт 31

в) Дт 31 Кт 99

г) Дт 99 Кт 65

75) На 31 грудня 20**року підприємство мало такі залишки на рахунках в банку.

рахунок 1 – 17800 грн;

рахунок 2 – 5000 грн;

валютний рахунок — 2 000 доларів США (курс $1: 5,4 грн.);

також 120 - денний депозитний сертифікат строком погашення 20.03.наступного року на суму 10 000 грн.

Яку суму грошових коштів та їх еквівалентів відобразить підприємство в Балансі на 31 грудня 20** року?

а) 34 800 гри.

б) 33 600 грн.

в) 24 800 грн.

г) 24600 грн.

76) При проведенні зовнішньоекономічної діяльності та складанні фінан­сової звітності курсова різниця нараховується на:

а) Усі статті Балансу.

б) Усі активи та зобов'язання, які виникли в результаті зовнішньоекономі­чної діяльності.

в) Монетарні активи та зобов'язання.

г) Немонетарні активи і зобов’язання.

77) При складанні фінансової звітності, якщо на 31.12.** р. курс валют зріс, курсові різниці будуть відображені з використанням субрахунка:

а) 714 "Дохід від операційної курсової різниці".

б) 733 "Інші доходи від фінансових операцій".

в) 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці".

г) 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

78) Сума зменшення балансової вартості короткострокових фінансових інве­стицій відображається у складі:

а) Втрат від участі в капіталі.

б) Інших витрат.

в) Інших операційних витрат.

г) Інших витрат звичайної діяльності.

79) У Балансі підприємства на 31.12.** р. відображена наступна інформація про дебіторську заборгованість:

чиста реалізаційна вартість — 97 000 грн.;

первина вартість - 100 000 грн.;

резерв сумнівних боргів (3 %) - 3 000 грн.

За поточний рік списано безнадійних боргів на суму 2 500 грн.

На 31.12 поточного року дебіторська заборгованість становить 75 000 грн. Визна­чити, на яку суму треба провести нарахування резерву сумнівних боргів за поточний рік, якщо коефіцієнт сумнівності на 31.12 поточного року становить 2 %:

а) 1 000 грн.

б) 1 500 грн.

в) 1 940 грн.

г) 2 500 грн.

80) Компанією реалізовано продукції на 10 000 грн. і отримано вексель номінальною вартістю 10 000 грн. під 8 % річних строком погашення 60 днів. Яку суму відсотків отримає підприємство в момент погашення векселя?

а) 133 грн.

б) 800 грн.

в) 244 грн.

г) 498 грн.

Облік зобов’язань

1) Які з перелічених складових пасиву балансу мають найменший строк погашення:

а) власний капітал;

б) довгострокові зобов’язання;

в) поточні зобов’язання;

г) забезпечення наступних витрат та платежів.

2) Зобов’язання, величина яких на дату балансу може бути визначена лише шляхом попередніх оцінок, відображається у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) довгострокові зобов’язання;

в) поточні зобов’язання;

г) не відображається.

3) Банківська позика, яка буде погашена через 18 місяців, відображається у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) довгострокові зобов’язання;

в) поточні зобов’язання;

г) власного капіталу

4) Сума п’ятирічної позики, яку має бути погашено через 10 місяців з дати балансу, відображається у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) довгострокові зобов’язання;

в) поточні зобов’язання;

г) власного капіталу

5) Заборгованість власників за внесками до статутного капіталу відображається у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) довгострокові зобов’язання;

в) поточні зобов’язання;

г) власного капіталу

6) До складу рахунків джерел господарських засобів входять:

а) рахунки забезпечення зобов’язань, рахунок “Резерв сумнівних боргів”;

б) рахунок “Забезпечення майбутніх витрат та платежів”, рахунок “Доходи від реалізації”;

в) рахунки власного капіталу, рахунки поточних зобов’язань;

г) рахунок “Рахунки з оплати праці”, рахунок “Непокриті збитки”.

7) Яке з наведених нижче тверджень правильне:

а) поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу;

б) поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом більше 12 місяців, починаючи з дати балансу;

в) поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть обов’язково погашені протягом операційного циклу підприємства;

г) поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 18 місяців, починаючи з дати балансу;

8) У якому варіанті відповіді перелічено не поточні зобов’язання:

а) заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах;

б) кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам за одержані від них товари, роботи, послуги;

в) заборгованість по оплаті праці

г) банківські позики, строк погашення якої настає через 24 місяці.

9) Який вид оцінок не використовують для визначення балансової вартості поточних зобов’язань:

а) історична собівартість;

б) фактична собівартість;

в) поточна собівартість;

г) вартість погашення (розрахунку, платежу).

10) Яке з визначень історичної собівартості зобов’язань є вірним:

а) сума грошових коштів або їх еквівалентів, які будуть як очікується, оплачені з метою погашення боргу при звичайній діяльності підприємства;

б) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт;

в) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде оплачена для погашення зобов’язань під час звичайної діяльності підприємства;

г) сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт під час звичайної діяльності підприємства.

11) Яке з визначень поточної собівартості зобов’язань є вірним:

а) сума грошових коштів або їх еквівалентів, які будуть як очікується, оплачені з метою погашення боргу при звичайній діяльності підприємства;

б) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт;

в) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде оплачена для погашення зобов’язань під час звичайної діяльності підприємства;

г) сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт під час звичайної діяльності підприємства.

12) Яке з визначень вартості погашення зобов’язань є вірним:

а) сума грошових коштів або їх еквівалентів, які будуть як очікується, оплачені з метою погашення боргу при звичайній діяльності підприємства;

б) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт;

в) недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде оплачена для погашення зобов’язань під час звичайної діяльності підприємства;

г) сума грошових коштів або їх еквівалентів, що необхідно для погашення зобов’язань на поточний ремонт під час звичайної діяльності підприємства.

13) Зобов’язання за терміном погашення підрозділяються на:

а) поточні і довгострокові;

б) очікуванні та неочікуванні;

в) справедливі та несправедливі;

г) достовірні та недостовірні.

14) Яка з ознак не визначає зобов’язання:

а) повинна мати місце подія, привівши до виникнення зобов’язання;

б) керівник підприємства повинен видати наказ або розпорядження про виникненні зобов’язання;

в) зобов’язання може бути врегульовано тільки шляхом переведення активу або послуги іншому суб’єкту;

г) зобов’язання повинно бути безсуперечним.

15) Врегулювання зобов’язання не може здійснюватись наступним способом:

а) виплатою грошових коштів;

б) заміною одного зобов’язання на інше;

в) звільненням директора з роботи;

г) передачею інших активів або наданням послуг.

16) Короткострокову кредиторську заборгованість відносять до:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) середньострокових зобов’язань;

г) тимчасових зобов’язань.

17) Яким розділом пасиву балансу є поточні зобов’язання:

а) І;

б) ІІ;

в) ІІІ;

г) ІV.

18) До якою статті поточних зобов’язань відносять розрахунки з бюджетом:

а) короткострокові кредити банків;

б) кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в) поточні зобов’язання за розрахунками;

г) інші поточні зобов’язання.

19) Який з перелічених варіантів з статями балансу складає розділ пасиву балансу “Поточні зобов’язання”:

а) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточні зобов’язання за розрахунками, інші поточні зобов’язання;

б) статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, неоплачений капітал;

в) дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції;

г) виробничі запаси, готова продукція, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

20) Яке з наведених проведень є коректним до операції “Одержано короткострокові прозики для виробництва”:

а) Дебет 60 Кредит 31

б) Дебет 31 Кредит 60

в) Дебет 62 Кредит 31

г) Дебет 31 Кредит 62

21) Згідно якого МСБО ділять зобов’язання на поточні та непоточні в балансі та обліку:

а) МСБО 13

б) МСБО 16

в) МСБО 23

г) МСБО 21

22) Які з перелічених сум не включають в поточні активи:

а) залишки грошових коштів у касі та рахунках, що використовують для поточних операцій;

б) цінні папери, що виступають як високоліквідні активи;

в) запаси, авансові виплати та витрати майбутніх періодів;

г) виплачена заробітна платня працівникам підприємства.

23) Джерелами яких активів виступають поточні зобов’язання, які підлягають сплаті на вимогу кредитора, кредити банків та інші позики, торгівельні зобов’язання, зобов’язання за податками, дивіденди, які підлягають оплаті, аванси від замовників:

а) поточних активів;

б) необоротних активів;

в) оборотних активів;

г) витрат майбутніх періодів.

24) Яким класом в плані рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ є “Поточні зобов’язання”:

а) клас 5

б) клас 6

в) клас 7

г) клас 8

25) Який з перелічених рахунків не входить до класу “Поточні зобов’язання”:

а) “Розрахунки зі страхування”;

б) “Поточні фінансові інвестиції”;

в) “Розрахунки з оплати праці”;

г) “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

26) На якому рахунку обліковують короткострокові кредити банків:

а) “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”;

б) “Короткострокові зобов’язання”;

в) “Розрахунки з учасниками”;

г) “Розрахунки за іншими операціями”.

27) Списання (погашення) поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями в розрізі аналітичних рахунків відображають:

а) за Дебетом 61;

б) за Кредитом 61;

в) за Дебетом 60;

г) за Кредитом 60.

28) Яке з наведених проведень є коректним до операції “Одержані короткострокові позики під вексель”:

а) Дебет 30 Кредит 50;

б) Дебет 50 Кредит 30;

в) Дебет 30 Кредит 60;

г) Дебет 60 Кредит 30.

29) За якою сумою, згідно П(с)Б0 11 поточні зобов’язання відображаються в балансі:

а) погашення;

б) зарахування;

в) гарантійною;

г) на розсуд керівника.

30) Яка інформація за кожним видом непередбачених зобов'язань не наводитьсяу примітках до фінансової звітності:

а) стислий опис зобов'язання та його сума;

б) невизначеність щодо суми або строку погашення;

в) сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною;

г) реквізити та прізвище керівника іншої сторони.

31) Заборгованість товариства з виплати учасникам нарахованих дивідендів є різновидом зобов'язань:

а) довгострокових;

б) поточних;

в) непередбачених;

г) вірна відповідь відсутня.

32) Працівнику видано позику терміном на два роки. Заборгованість працівника для підприємства вважатиметься:

а) поточною дебіторською заборгованістю;

б) сумнівною дебіторською заборгованістю;

в) довгостроковою дебіторською заборгованістю;

г) вірна відповідь відсутня.

33) Згідно якого положення (стандарту) визначаються методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності:

а) П(с)БО 11;

б) П(с)БО 21;

в) П(с)БО 10;

г) П(с)БО 20.

34) Вексель до оплати, короткостроковий та нараховані відсотки до виплати є:

а) поточними зобов’язаннями;

б) довгостроковими зобов’язаннями;

в) не є зобов’язаннями;

г) вірна відповідь відсутня.

35) Дивіденди після об’явлення повинні відображатися як:

а) поточні зобов’язання;

б) довгострокові зобов’язання;

в) не є зобов’язаннями;

г) вірна відповідь відсутня.

36) Підприємство приймає замовлення та вимагає виплату авансу для покриття збитку, котрий може виникнути у випадку відмови від замовлення. У підприємства, котре отримує грошові кошти через такий аванс виникає зобов’язання до моменту завершення операції, так званий депозит від клієнту. Такий депозит повинен відображатися як:

а) поточні зобов’язання;

б) довгострокові зобов’язання;

в) в залежності від проміжку часу між датою отримання депозиту та датою очікуваного строку закінчення взаємовідносин;

г) такий депозит не є зобов’язанням.

37) При отриманні грошових коштів у вигляді попередньої оплати послуг (доставка вантажу, продаж квитків, орендна плата, підписка на журнали) ці грошові кошти не можуть бути визнані доходом відразу, а відображаються як окремий рахунок:

а) доходи майбутніх періодів;

б) відстрочені доходи;

в) доходи від отриманої передоплати послуг;

г) дохід від послуги, отриманий авансом.

38) У статті балансу “Короткострокові кредити банків відображається”:

а) сума поточних зобов’язань підприємств перед банками за отриманими від них позиками;

б) сума поточних зобов’язань банку перед підприємствами за отриманими від них позиками;

в) сума доходів підприємства від банків за отриманими від них позиками;

г) сума доходів банку за видані позики підприємствам.

39) У статті балансу “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” показується:

а) сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу;

б) сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом понад 12 місяців з дати балансу;

в) сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом не менше 18 місяців з дати балансу;

г) сума поточних зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

40) У статті балансу “Векселі видані” показується:

а) сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших дебіторів;

б) сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів;

в) сума заборгованості, на яку підприємство отримало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів;

г) сума заборгованості, на яку підприємство отримало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших дебіторів.

41) У статті балансу “Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги” показується:

а) сума заборгованості покупців та замовників за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості забезпеченої векселями);

б) сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (в т.ч. і заборгованості забезпеченої векселями);

в) сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості забезпеченої векселями);

г) сума доходу постачальників і підрядчиків за надані матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості забезпеченої векселями);

42) В якій статті балансу відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг):

а) “Поточні зобов’язання за одержаними авансами”;

б) “Поточні зобов’язання за виданими авансами”;

в) “Дохід від одержаних авансів”;

г) “Поточний дохід від одержаних авансів”.

43) У якій статті балансу показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства:

а) “Поточні платежі до бюджету”;

б) “Поточна заборгованість перед бюджетом”;

в) “Поточні бюджетні платежі”;

г) “Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом”.

44) У статті балансу “Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів” показується:

а) заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством;

б) заборгованість за внесками до недержавних підприємств;

в) заборгованість за внесками до фондів, які є недержавною власністю;

г) вірна відповідь відсутня.

45) У статті балансу “Поточні зобов’язання зі страхування” відображається:

а) сума заборгованості за відрахуваннями на соціальне страхування;

б) сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду і на соціальне страхування;

в) сума заборгованості за відрахуваннями на страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників;

г) сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

46) У статті балансу “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками” відображається:

а) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам) за авансовими звітами;

б) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу;

в) заборгованість підприємства його учасникам (засновникам) пов’язана з формуванням статутного капіталу

г) заборгованість учасників (засновників) пов’язана з неоплаченим капіталом.

47) В якій статті балансу відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків:

а) кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків;

б) поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків;

в) розрахунки з пов’язаними сторонами та внутрішньовідомчі розрахунки;

г) вірна відповідь відсутня.

48) У статті балансу “Інші поточні зобов’язання” відображаються;

а) суми зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання”;

б) суми зобов’язань, які на розсуд керівника підприємства не слід деталізувати;

в) суми зобов’язань, які не стосуються основної діяльності підприємства;

г) вірна відповідь відсутня.

49) Зобов’язання, які на дату балансу не перейшли рубіж 12 міс. або операційного циклу підприємства відображаються у складі:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) довгострокових зобов’язань;

в) поточних зобов’язань;

г) не відображають.

50) Поточну частину довгострокових зобов’язань відносять до:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу;

г) забезпечення наступних витрат та платежів.

51) Заборгованість по розрахунках з бюджетом по податках та інших платежах належить до:

а) довгострокових зобов’язань;

б) власного капіталу;

в) забезпечення наступних витрат та платежів;

г) поточних зобов’язань.

52) До яких з перелічених видів за терміном погашення зобов’язань належить кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам за одержані від них товари, роботи, послуги:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) поточних зобов’язань;

в) довгострокових зобов’язань;

г) власного капіталу;

53) Заборгованість по оплаті праці за терміном погашення класифікують як:

а) поточні зобов’язання;

б) довгострокові зобов’язання;

в) прострочені зобов’язання;

г) вірна відповідь відсутня.

54) Заборгованість по страхуванню є складовою:

а) забезпечення наступних витрат та платежів;

б) поточних зобов’язань;

в) довгострокових зобов’язань;

г) доходів майбутніх періодів.

55) Авансові платежі покупців і замовників є:

а) довгостроковими зобов’язаннями;

б) поточними зобов’язаннями;

в) поточною частиною довгострокових зобов’язань;

г) не є зобов’язаннями.

56) Нараховані до виплати дивіденди, відсотки відображаються у складі:

а) поточних зобов’язань;

б) довгострокових зобов’язань;

в) власного капіталу;

г) доходів майбутніх періодів.

57) Яке з перелічених бухгалтерських проведень є коректним по наступній господарській операції: “Отримано вексель до погашення і оплачено разом з відсотками”:

а) Дебет 311 Кредит 621 Дебет 684 Кредит 311;

б) Дебет 621 Кредит 311 Дебет 311 Кредит 684;

в) Дебет 311 Кредит 621 Дебет 311 Кредит 684;

г) Дебет 621 Кредит 311 Дебет 684 Кредит 311.

58) Заборгованість з покупцями і замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, обліковується підприємством на рахунку:

а) 31;

б) 32;

в) 33;

г) 34.

59) Пасивний рахунок “Короткострокові векселі видані” в плані рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ за номером є:

а) 60;

б) 61;

в) 62;

г) 63.

60) Яке з наведених нижче визначень є вірним:

а) вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселеутримувачу);

б) вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселеотримувача сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедавцю);

в) вексель – це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселеотримувачу);

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...