Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 2 страницаг) вірна відповідь відсутня.

61) Яке з наведених нижче визначень є вірним:

а) аваль – це вексельне поручительство. Аваліст бере на себе зобов’язання сплатити вексель у разі несплати його в установлений строк;

б) аваль – це вексельне зобов’язання. Аваліст бере на себе зобов’язання сплатити вексель у разі несплати його в установлений строк;

в) аваль – це вексельне поручительство. Аваліст бере на себе поручительство отримати грошове зобов’язання в установлений строк;

г) аваль – це вексельне зобов’язання. Аваліст бере на себе поручительство отримати грошове зобов’язання в установлений строк.

62) Облік розрахунків по довгострокових позиках ведеться на рахунку:

а) 50

б) 60

в) 61

г) 70

63) Кредит рахунку «Довгострокові позики» відображає суми:

а) одержаних довгострокових позик

б) погашеної заборгованості

в) поверненої позики

г) на які зменшено зобов’язання за кредитом

64) Рахунок «Довгострокові позики» не має субрахунку:

а) довгострокові кредити банків в національній валюті

б) довгострокові кредити банків в іноземній валюті

в) інші довгострокові позики в національній валюті

г) списані довгострокові позики

65) Аналітичний облік довгострокових позик ведеться за:

а) позикодавцями

б) в розрізі кожного кредиту

в) за строками погашення

г) всіма вище переліченими аспектами

66) За дебетом рахунку «Довгострокові позики» відображається:

а) погашення заборгованості чи переведення до складу поточної

б) погашення заборгованості

в) одержання суми позик

г) суми переведення короткострокових позик до складу довгострокових

67) Отримання довгострокової позики на оплату рахунків-фактур постачальників за обладнання:

а) Дебет 67 Кредит 50

б) Дебет 63 Кредит 311

в) Дебет 63 Кредит 50

г) Дебет 63 Кредит 60

68) Отримання довгострокової позики на оплату рахунків за виконані послуги:

а) Дебет 63 Кредит 60

б) Дебет 63 Кредит 50

в) Дебет 63 Кредит 311

г) Дебет 50 Кредит 63

69) Отримання довгострокової позики на видачу готівки для виплати заробітної плати:

а) Дебет 30 Кредит 50

б) Дебет 50 Кредит 30

в) Дебет 60 Кредит 31

г) Дебет 50 Кредит 31

70) Відображення довгострокових зобов’язань як поточної заборгованості по довгострокових зобов’язаннях:

а) Дебет 50 Кредит 60

б) Дебет 60 Кредит 50

в) Дебет 61 Кредит 50

г) Дебет 50 Кредит 61

71) Нараховані відсотки за позиками банку:

а) Дебет 951 Кредит 684

б) Дебет 951 Кредит 685

в) Дебет 684 Кредит 60

г) Дебет 60 Кредит 684

72) Списано відсотки за довгостроковий кредит на фінансові результати

а) Дебет 951 Кредит 792б) Дебет 79 Кредит 60

в) Дебет 792 Кредит 951

г) Дебет 79 Кредит 50

73) Лізинговий кредит надається у формі:

а) товарній

б) грошовій

в) відробітковій

г) змішаній

74) За терміном надання кредити розрізняють:

а) короткострокові та довгострокові

б) короткострокові та строкові

в) середньострокові та довгострокові

г) короткострокові, середньострокові та довгострокові

75) Згода банку надати кредит у майбутньому у розмірах, що не перевищують заздалегідь обумовленої суми без додаткових переговорів – це:

а) авальний кредит

б) факторинг

в) кредитна лінія

г) обліковий кредит

76) Не мають права отримувати кредит підприємства:

а) проти яких порушено справу про банкрутство

б) при простроченій заборгованості за кредити

в) під контракти, які не передбачають захисту позичальника

г) всі вище перелічені умови

77) Погашення банківського кредиту це:

а) погашення основної суми кредиту

б) часткове погашення основної суми кредиту

в) погашення відсотків

г) погашення основної суми кредиту і нарахованих відсотків

78) Лізингові операції оформляють документами:

а) актом приймання-передачі об’єкту лізингу

б) лізинговим договором

в) договором на технічне обслуговування об’єкту лізингу

г) всіма вище переліченими документами одночасно

79) Операцію з погашення короткострокового кредиту довгостроковим оформимо проводкою:

а) Дебет 50 Кредит 60

б) Дебет 60 Кредит 50

в) Дебет 60 Кредит 31

г) Дебет 50 Кредит 311

80) Операцію з погашення заборгованості шляхом продажу векселів, одержаних від третіх осіб на суму основного боргу оформимо проводкою:

а) Дебет 60 Кредит 341

б) Дебет 684 Кредит 60

в) Дебет 50 Кредит 341

г) Дебет 341 Кредит 60

81) Облік кредитних коштів ведеться за кредитовою ознакою в журналі ордері за номером:

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

82) Отримання і зарахування валютного довгострокового кредиту на валютний рахунок підприємства-позичальника оформляється проводкою:

а) Дебет 311 Кредит 501

б) Дебет 312 Кредит 502

в) Дебет 312 Кредит 602

г) Дебет 502 Кредит 312

83) Якщо заборгованість прострочена більше 30-ти днів. то надання нових ікредитів може бути продовжено:

а) так

б) ні

в) так, за умови надання гарантій вищою організацією, спонсором:

г) ні за яких умов

84) Такого виду кредиту немає:

а) приватний

б) банківський

в) іпотечний

г) комерційний

85) Залежно від забезпечення кредити є:

а) забезпечені і бланкові

б) забезпечені і незабезпечені

в) гарантовані і незабезпечені

г) гарантовані і негарантовані

86) Грошовий документ, що засвідчує право володіння або відносини позики і визначає стосунки між особою, що випустила цей документ і власником – це:

а) гроші

б) цінний папір

в) прибутковий ордер

г) рахунок-фактура

87) До цінних паперів не відносять:

а) акції

б) облігації

в) грошові банкноти

г) векселі

88) Види цінних паперів:

а) іменні та на пред’явника, привілейовані та прості

б) іменні та спільні

в) іменні та привілейовані

г) на пред’явника та спільні

89) Забороняється випуск акцій для:

а) покриття збитків, пов’язаних із господарською діяльністю

б) збільшення Статутного капіталу

в) покрашення позицій на ринку

г) інших обставин

90) Розмір доходу на акцію встановлюється:

а) загальними зборами акціонерів і виплачується за рахунок прибутку

б) керівником акціонерного товариства

в) вищими органами управління

г) держателем більшої частини акцій

91) Цінний папір що засвідчує безумовний грошовий обов’язок векселедавця сплатити до настання терміну визначену суму коштів власнику векселя – це:

а) акція

б) облігація

в) вексель

г) сертифікат

92) Письмовий наказ векселедержателя, адресований платникові про сплату зазначеної у векселі суми коштів третій особі – першому держателю векселя – це:

а) простий вексель

б) привілейований вексель

в) переказний вексель

г) дисконтний вексель

93) Акцепт це:

а) згода векселедержателя передати вексель третій особі

б) згода платника на оплату переказного векселя

в) визнання боргу акцептантом

г) визнання боргу векселедержателем

94) В якій формі може виступати вексель:

а) товару

б) цінного паперу

в) форми розрахунку

г) одночасно у всіх вище наведених формах

95) Рахунок «Короткострокові векселі одержані» має номер:

а) 32

б) 34

в) 62

г) 43

96) Облік руху бланків векселів відображається на рахунку:

а) 08

б) 06

в) 34

г) 62

97) Оприбутковані бланки векселів:

а) Дебет - Кредит 08

б) Дебет 08 Кредит -

в) Дебет 08 Кредит 361

г) Дебет 361 Кредит 08

98) Погашено вексельну заборгованість при настанні терміну платежу у векселедавця:

а) Дебет 311 Кредит 301

б) Дебет 621 Кредит 341

в) Дебет 621 Кредит 94

г) Дебет 70 Кредит 79

99) Нараховано відсотки за векселем у векселедавця:

а) Дебет 684 Кредит 621

б) Дебет 685 Кредит 621

в) Дебет 621 Кредит 94

г) Дебет 949 Кредит 621

100) Оплата відсотків. нарахованих за векселем у векселедавача:

а) Дебет 34 Кредит 311

б) Дебет 311 Кредит 621

в) Дебет 621 Кредит 311

г) Дебет 684 Кредит 311

101) Одержано вексель за відвантажену продукцію:

а) Дебет 34 Кредит 719

б) Дебет 32 Кредит 719

в) Дебет 37 Кредит 34

г) Дебет 631 Кредит 34

102) Видача векселя в рахунок погашення поточної заборгованості:

а) Дебет 62 Кредит 61

б) Дебет 61 Кредит 62

в) Дебет 39 Кредит 62

г) Дебет 311 Кредит 62

103) Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями:

а) Дебет 34 Кредит 312

б) Дебет 62 Кредит 311

в) Дебет 311 Кредит 30

г) Дебет 63 Кредит 311

104) Різницю, що виникла при погашенні векселя включено до складу доходу:

а) Дебет 62 Кредит 79

б) Дебет 69 Кредит 70

в) Дебет 70 Кредит 69

г) Дебет 62 Кредит 746

105) Цінний папір. що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість у термін зі сплатою відсотка – це:

а) акція

б) облігація

в) сертифікат

г) вексель

106) Акціонерне товариство випускає облігації на суму, що не перевищує:

а) 10%

б) 50%

в) 25%

г) 100%

107) Аналітичний облік бланків облігацій ведеться на рахунку:

а) 06

б) 08

в) 52

г) 09

108) Випущено облігації з премією на термін більше року з номінальною вартістю:

а) Дебет 311 Кредит 521

б) Дебет 70 Кредит 521

в) Дебет 521 Кредит 79

г) Дебет 512 Кредит 311

109) Сплачено відсотки за облігаціями:

а) Дебет 685 Кредит 311

б) Дебет 311 Кредит 684

в) Дебет 37 Кредит 311

г) Дебет 684 Кредит 311

110) Погашено короткострокові облігації:

а) Дебет 684 Кредит 311

б) Дебет 685 Кредит 311

в) Дебет 521 Кредит 311

г) Дебет 70 Кредит 685

111) Нараховано відсотки за облігаціями:

а) Дебет 521 Кредит 684

б) Дебет 952 Кредит 684

в) Дебет 952 Кредит 685

г) Дебет 684 Кредит 952

112) Утримано із заробітної плати суму в рахунок відшкодування заподіяних збитків від нестачі палива

а) Дебет 661 Кредит 203

б) Дебет 203 Кредит 661

в) Дебет 661 Кредит 203

г) Дебет 661 Кредит 375

113) Нараховано ПДВ по реалізованій продукції покупцям

а) Дебет 701 Кредит 641

б) Дебет 901 Кредит 641

в) Дебет 17 Кредит 641

г) Дебет 98 Кредит 641

114) Нараховано податок на прибуток виявлений від реалізації готової продукції основного виробництва в звітному місяці

а) Дебет 23 Кредит 641

б) Дебет 442 Кредит 641

в) Дебет 443 Кредит 641

г) Дебет 98 Кредит 641

115) Нараховано заробітну плату виробничим працівникам

а) Дебет 23 Кредит 661

б) Дебет 91 Кредит 661

в) Дебет 92 Кредит 661

г) Дебет 93 Кредит 661

116) Нараховано податок з доходів фізичних осіб (з найманих працівників основного виробництва)

а) Дебет 23 Кредит 641

б) Дебет 661 Кредит 641

в) Дебет 98 Кредит 641

г) Дебет 94 Кредит 641

117) Нараховано відпускні, за умови використання на підприємстві резерву на відпустки

а) Дебет 661 Кредит 471

б) Дебет 471 Кредит 661

в) Дебет 23 Кредит 661

г) Дебет 471 Кредит 23

118) Утримано суми до Пенсійного фонду України із заробітної плати адміністративного персоналу

а) Дебет 661 Кредит 651

б) Дебет 661 Кредит 92

в) Дебет 651 Кредит 661

г) Дебет 92 Кредит 651

119) За теперішньою вартістю в балансі підприємства показують:

а) Усі зобов’язання

б) Короткострокові зобов’язання

в) Довгострокові зобов’язання

г) Довгострокові зобов’язання на які нараховуються відсотки

120) Підприємство видало короткостроковий відсотковий вексель на суму 60000 грн. на кінець звітного періоду , за даним векселем нараховано 3000 грн. відсотків. За якими статтями заборгованість буде показана в звітності:

  Векселі видані Інші поточні зобов’язання
а) 60000 3000
б) -
в)
г) -

 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань

1) Облік власного капіталу регулюється стандартами бухгалтерського обліку:

а) П(С)БО 2

б) П(С)БО 3

в) П(С)БО 5

г) Всі відповіді вірні

2) Метою складання звіту про власний капітал є:

а) Надання користувачам фінансової звітності інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

б) Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

в) Надання користувачам фінансової звітності інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

г) Надання користувачам фінансової звітності інформації для прийняття управлінських рішень, що призводить до підтримки фінансової стійкості підприємства.

3) Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерних товариств є :

а) Додаткові внески акціонерів

б) Збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості

в) Збільшення номінальної вартості акцій,

г) Обмін облігацій на акції

4) Акціонерне товариство реалізувало комп'ютер. Як ця господарсь­ка операція вплинула на статутний капітал підприємства ?

а) Зменшився на суму виручки;

б) Збільшився на суму виручки;

в) Залишився без змін;

г) Зменшився на суму виручки за мінусом зносу.

5) Шляхи збільшення статутного капіталу акціонерних товариств є:

а) Збільшення кількості акцій ринкової вартості

б) Збільшення номінальної вартості акцій, обмін облігацій на акції

в) Додаткові внески акціонерів

г) Індексація балансової вартості основних засобів, реінвестиції нарахованих дивідендів

6) Яким записом відображаються в обліку внески в статутний капітал іншого підприємства нематеріальними активами?

а) Дебет 40 Кредит 12;

б) Дебет 14 Кредит 12;

в) Дебет 15 Кредит 12;

г) Дебет 12 Кредит 46.

7) Якою проводкою відображається передача об'єктів основних засо­бів як вклад в статутний капітал ?

а) Дебет 10 Кредит 46;

б) Дебет 14 Кредит 10;

в) Дебет 14 Кредит 40;

г) Дебет 15 Кредит 46.

8) Чи збільшується статутний капітал при введенні в експлуатацію нових основних засобів на державному підприємстві згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ?

а) збільшується;

б) не збільшується;

в) збільшується тільки у випадку внесків засновником основних засобів в статутний капітал, якщо величина статутного фонду в установчих документах не визначена;

г) збільшуються залишки на рахунку «Неоплачений капітал»

9) Що розуміється під терміном "забезпечення майбутніх витрат і платежів" ?

а) Борг банкам по кредитах;

б) Кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включені до витрат поточного періоду;

в) Кошти, що за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і не включені до витрат поточного періоду;

г) Створення резерву для покриття боргу працівникам підприємств з оплати праці.

10) Що означає бухгалтерський запис Дебет 20 Кредит 46 ?

а) Збільшення статутного капіталу;

б) Внесено до статутного капіталу матеріальні цінності

в) Отримано грошові кошти за рахунок засновників;

г) Зменшено неоплачений капітал.

11) В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціонерному товаристві може бути збільшений статутний капітал ?

а) При надходженні основних засобів на підприємство;

б) При викупі акцій;

в) При надходженні основних засобів як внески в статутний капітал;

г) Величина статутного фонду в акціонерних товариствах не пов'язана з рухом основних засобів.

12) Бухгалтерський запис Дебет 443 "Прибуток використаний у звітному періоді" Кредит 40 "Статутний капітал" означає:

а) Збільшення статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної ва­ртості акцій;

б) Надходження коштів як оплата зобов'язань по підписці на акції;

в) Збільшення статутного капіталу за рахунок безкоштовно одержаних цінностей;

г) Збільшення статутного фонду за рахунок невиплати дивідендів.

13) Бухгалтерський запис Дебет 40 "Статутний капітал" Кредит 451 "Вилу­чені акції" означає:

а) Зменшення статутного капіталу за рахунок анулювання акцій;

б) Зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної ва­ртості акцій;

в) Нараховані дивіденди за акціями;

г) Списаний статутний капітал у сумі заборгованості учасникам.

14) Бухгалтерський запис Дебет 443 "Прибуток використаний у звітно­му періоді" Кредит 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" означає:

а) Нарахування доходів акціонерам;

б) Виплату доходів акціонерам;

в) Заборгованість підприємства акціонерам після випуску акцій;

г) Заборгованість акціонерів по підписці на акції до реєстрації АТ.

15) На кінець року рахунок 791 "Фінансові результати від операційної діяльності":

а) Може мати залишок;

б) Не може мати залишку;

в) Може бути залишок лише за кредитом;

г) Може мати залишок лише за дебетом.

16) Підприємство повертає учаснику, у зв'язку з його виходом з това­риства, внески у статутний капітал та належну йому долю накопиченого капіталу коштами. Обкладається податком з доходів фізичних осіб:

а) Лише внески у статутний капітал;

б) Лише належна учаснику доля накопиченого капіталу;

в) Обкладаються податком з доходів фізичних осіб як повернення внесків у статутний капітал, так і видача частини накопиченого капіталу.

г) Не обкладається внески у статутний капітал

17) Підприємство видає учаснику, що виходить з товариства частину накопиченого капіталу готовою продукцією. У такому випадку зо­бов'язання з ПДВ:

а) Виникають;

б) Не виникають;

в) Виникають лише у випадку видачі частини накопиченого капіталу то­варом.

г) Виникають лише у випадку видачі частини накопиченого капіталу грошовими коштами

18) При конвертації облігацій у акції емісійний доход:

а) Може виникати;

б) Не може виникати;

в) Може виникати лише при продажу акцій;

г) Може виникати лише при купівлі акцій.

19) При проведенні переоцінки основних засобів власний капітал під­приємства:

а) Збільшується;

б) Зменшується;

в) Величина власного капіталу не змінюється;

г) Величина власного капіталу змінюється в залежності від обставин.

20) Чи можливі випадки, коли власний капітал на звітну дату має від'ємне значення?

а) Можливі;

б) Неможливі якщо статутний капітал більше чистих активів підприємства;

в) Можливі якщо статутний капітал дорівнює чи менше чистих активів підприємства;

г) Всі відповіді вірні

21) Що означає бухгалтерська проводка Дебет рахунка 424 та Кредит рахунка 745?

а) Безоплатно отримані активи;

б) Дохід від безоплатно отриманих активів

в) Отримано прибуток від безоплатно отриманих активів.

г) Збільшено додатковий капітал

22) Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 443 та кредитом рахунку 43?

а) Створено резервний капітал;

б) Зменшено прибуток шляхом формування резервного капіталу;

в) Збільшено розмір резервного капіталу за рахунок прибутку;

г) Всі відповіді вірні

23) Доход при отриманні коштів цільового фінансування відобража­ється:

а) При отриманні коштів цільового фінансування;

б) Після повного використання коштів цільового фінансування за призна­ченням;

в) Одночасно з витратами у сумі понесених витрат.

г) У будь-який момент після надходження

24) Що означає бухгалтерська проводка за дебетом рахунку 23 та кредитом рахунку 471?

а) Нараховані відпускні;

б) Виплачені відпускні;

в) Створено резерв на виплату відпусток.

г) Відображені витрати на виплату відпусток.

25) Сума вилученого капіталу:

а) Виключається з власного капіталу;

б) Не виключається з власного капіталу;

в) Виключається з власного капіталу лише при прийнятті рішення про зменшення величини статутного капіталу.

г) Виключається з власного капіталу лише при прийнятті рішення про зменшення величини додаткового капіталу

26) Створення забезпечень виплат відпусток для підприємства є:

а) Обов'язковим;

б) Необов'язковим;

в) Обов'язковим лише за умови, коли забезпечення виплат відпусток пе­редбачене обліковою політикою підприємства.

г) Обов'язковим лише за умови, коли забезпечення виплат відпусток пе­редбачене статутом підприємства.

27) Власний капітал підприємства - є:

а) Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

б) Статутний капітал + пайовий капітал + додатково вкладений капітал + інший додатковий капітал + резервний капітал ± нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - неоплачений капітал - вилучений капітал .

в) Статутний капітал + пайовий капітал + додатковий капітал + резервний капітал ± нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - неоплачений капітал - вилучений капітал.

г) Варіант 1,2 та 3.

28) Під визначенням «зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства» слід розуміти:

а) Додатковий капітал

б) Статутний капітал +додатково вкладений капітал .

в) Статутний капітал +додатково вкладений капітал +інший додатковий капітал .

г) Статутний капітал

29) Пайовий капітал кредитної спілки «Фавор» створено за рахунок пайових внесків її членів у вигляді: основних засобів на суму 200 тис. грн. та грошових коштів (готівка) в сумі 100 тис. грн. Крім того, за рахунок частини пайового капіталу (сума 150 тис. грн.) збільшено розмір статутного капіталу. Якою кореспонденцією рахунків бухгалтер кредитної спілки «Фавор» повинен відобразити наведені операції ?

а) Дебет 10 Кредит 41 – 200; Дебет 301 Кредит 41 – 100; Дебет 41 Кредит 40 - 150

б) Дебет 10 Кредит 41 – 200; Дебет 301 Кредит 41 – 100; Дебет 41 Кредит 46 – 150; Дебет 46 Кредит 40 -150

в) Дебет 10 Кредит 41 – 200; Дебет 311 Кредит 41 – 100; Дебет 41 Кредит 40 - 150

г) Дебет 10 Кредит 41 – 200; Дебет 311 Кредит 41 – 100; Дебет 46 Кредит 41- 150; Дебет 40 Кредит 46 -150

30) Бухгалтером підприємства у звітному періоді здійснено проведення: Дебет 46 - Кредит 40; Дебет 12, 205 - Кредит 46. Що відображено вказаними проводками?

а) Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах підприємства, як неоплачений засновниками капітал; зменшено суму неоплаченого капіталу після прийняття на баланс підприємства нематеріальних активів та палива як внесок засновників до статутного капіталу .

б) Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах підприємства, як неоплачений засновниками капітал; збільшено суму неоплаченого капіталу після прийняття на баланс підприємства нематеріальних активів та сировини як внесок засновників до статутного капіталу .

в) Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах підприємства, як неоплачений капітал; суму нематеріальних активів та будівельних матеріалів, прийнятих на баланс підприємства у вигляді частини внесків засновників до статутного капіталу .

г) Суму статутного капіталу, яка зафіксована в установчих документах підприємства, як неоплачений засновниками капітал; зменшено суму неоплаченого капіталу після прийняття на баланс підприємства нематеріальних активів та запасних частин як внесок засновників до статутного капіталу

31) Чи зміниться структура капіталу підприємства, яке безкоштовно отримало у звітному кварталі від юридичної особи - автомобіль (експертна оцінка -10 тис. грн.) та від фізичної особи - меблі (експертна оцінка-15 тис. грн.)?

а) Так, збільшиться розмір іншого додаткового капіталу на суму 25 тас. грн.

б) Так, збільшиться розмір статутного капіталу на суму 25 тас. грн.

в) Ні.

г) Так, збільшиться розмір пайовий капітал - на суму 15 тис. грн. та інший додатковий капітал - на суму 10 тис. грн.

32) Які проведення повинен зробити бухгалтер, враховуючи, що власниками підприємства було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу та розміру резервного капіталу за рахунок прибутку звітного періоду?

а) Дебет 441 Кредит 443; Дебет 443 Кредит 40, 43

б) Дебет 441 Кредит 443; Дебет 443 Кредит 43; Дебет 43 Кредит 40

в) Дебет 441 Кредит 443; Дебет 43 Кредит 40

г) Дебет 441 Кредит 43; Дебет 443 Кредит 40

33) Забороняється використовувати для форму­вання статутного капіталу господарського товариства:

а) Бюджетні кошти.

б) Доходи, одержані від реалізації власної продукції.

в) Кошти, одержані в кредит та/або під заставу.

г) Варіант 1 та 3.

34) Яке проведення потрібно зробити в бухобліку на суму номінальної вартості анульованих акцій, раніше вилучених акціонерним товариством у їх власників (учасників)?

а) Дебет 421 Кредит 451

б) Дебет 451 Кредит 421

в) Дебет 40 Кредит 451

г) Дебет 451 Кредит 40

35) ЗАТ створене методом злиття ТОВ (на дату злиття згідно з балансом статутний капітал = 22 тис. грн., інший додатковий капітал = 5 тис. грн., резервний капітал = 2 тис. грн., нерозподілений прибуток = 4,9 тис. грн., вилучений капітал = 1,5 тис. грн.) та ПП (на дату злиття згідно з балан­сом статутний капітал = 2,5 тис. грн., інший додатковий капітал = 8 тис. грн., резервний капітал = З тис. грн., непокритий збиток = 7,4 тис. грн.). Яка сума власного капіталу буде відображена в Балансу ЗАТ станом на дату злиття ТОВ та ПП?

а) 46,5 тис. грн.

б) 38,5 тис. грн.

в) 53,3 тис.грн.

г) 39,4 тис. грн.

36) Приватне підприємство, що використовує спрощену форму бухобліку, розкриває основну ін­формацію про структуру, склад та зміни Власного капіталу згідно з:

а) П(С)БО 2 у Балансі за формою 1.

б) П(С) БО 5 у Звіті про власний капітал та у примітках до фінансових звітів.

в) П(С)БО 25 у Балансі за формою 1-м.

г) Відповідь 2 та 3.

37) ЗАТ, розмір статутного капіталу якого згідно установчих доку­ментів дорівнює 272 тис. грн., у 2000 р., 2001 р. та 2002 р. за результатами господарської діяльності отримало чистий прибуток, відповідно, у розмірі 450 тис. грн, 490 тис. грн. та 600 тис. грн. Чистий прибуток ЗАТ за три роки розподілено повністю та створено резервний капітал, який не розподілявся, в сумі 50 тис. грн. Чи дотримані ЗАТ норми діючого законодавства при створені резервного капіталу?

а) Ні.

б) Так.

в) Ні, резервний капітал повинен бути створений в розмірі 77 тис. грн.

г) Ні, сума резервного капіталу має бути не меншою за 68 тис. грн.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...