Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 3 страница38) Які проведення повинен здійснити бухгалтер, враховуючи, що ВАТ проведена підписка на акції первинної емісії., а на баланс товариства прийнято об'єкт незавершеного будівництва, як внесок всіх учасників до статутного капіталу (в результаті цієї операції одержано емісійний дохід)?

а) Дебет 451 Кредит 421; Дебет 151 Кредит 451

б) Дебет 46 Кредит 421; Дебет151 Кредит 46

в) Дебет 40 Кредит 421; Дебет151 Кредит 46

г) Дебет 46 Кредит 421; Дебет151 Кредит 40

39) Засновники ВАТ зобов'язані бути держа­телями акцій:

а) На суму не менше 25 % розміру статутного капіталу і мінімум на протязі двох років.

б) На суму не менше 50 % розміру статутного капіталу

в) На яку завгодно суму процентів протягом будь-якого часу.

г) На суму не менше 25 % розміру статутного капіталу і мінімум на протязі трьох років

40) Акціонерне товариство зменшило розмір статутного капіталу за рахунок змен­шення номінальної вартості акцій (100000 шт.) з 5 грн./шт. до 3 грн./шт. Різницю вартості акцій в сумі 200 тис. грн. ((100 * 5) - (100 * 3)) повернено акціонерам у вигляді грошових коштів з каси. Наведіть бухгалтерські проведення, які відображають вищенаведені господарські операції.

а) Дебет 40 Кредит 46 – 200; Дебет 46 Кредит 301 200

б) Дебет 40 Кредит 671 - 200; Дебет 46 Кредит 301 200

в) Дебет 40 Кредит 46 - 200; Дебет 46 Кредит 671 200; Дебет 671 Кредит 301 – 200

г) Дебет 46 Кредит 40 -200; Дебет 46 Кредит 671 200; Дебет 671 Кредит 301 – 200.

41) Джерелом створення резервного капіталу є :

а) Додатковий капітал

б) Статутний капітал

в) Нерозподілений прибуток

г) Чистий прибуток

42) Коли акціонерне товариство оголошує про сплату дивідендів акціонерам, нерозподілений прибуток зменшується на суму дивідендів на дату:

а) Оголошення про виплату дивідендів

б) Виплати дивідендів

в) Розрахунку прибутку на акцію

г) На дату балансу

43) Розмір резервного капіталу у власному капіталу підприємства повинен становити:

а) 20% статутного капіталу і відрахування з прибутку 5%

б) 15% статутного капіталу і відрахування з прибутку 10%

в) 25% статутного капіталу і відрахування з прибутку 5%

г) 25% статутного капіталу і відрахування з прибутку 15%

44) Викуплені акції в засновників та зареєстровано зменшення статутного капіталу .

а) Дебет 451 Кредит 301; Дебет 40 Кредит 451

б) Дебет 451 Кредит 301; Дебет 451 Кредит 40

в) Дебет 301 Кредит 451; Дебет 40 Кредит 451

г) Дебет 451 Кредит 301; Дебет 40 Кредит 46

45) Акціонерне товариство безоплатно отримало виробничі запаси та основні засоби

а) Дебет 20,10 Кредит 424

б) Дебет 424 Кредит 20, 10

в) Дебет 40 Кредит 20, 10г) Дебет 441 Кредит 20, 10

46) У сільськогосподарських підприємствах джерелами фінансування майбутніх витрат і платежів можуть виступати:

а) Резерв на покриття виробничих витрат з підготовки робіт у зв’язку з сезонним характером виробництва, доходи майбутніх періодів

б) Доходи майбутніх періодів, резерв на сплату відпусток працівникам

в) Цільове фінансування і цільові надходження на різні заходи, резерв на покриття виробничих витрат з підготовки робіт у зв’язку з сезонним характером виробництва

г) Резервний капітал, цільове фінансування і цільові надходження на різні заходи

47) Створено резерв на забезпечення витрат відпусток

а) Дебет 15 Кредит 471

б) Дебет 23 Кредит 471

в) Дебет 39 Кредит 471

г) Всі відповіді вірні

48) Кошти у вигляді субсидій, асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів фізичних та юридичних осіб це:

а) Обліковуються на рахунку 48

б) Обліковуються на рахунку 47

в) Обліковуються на рахунку 46

г) Обліковуються на рахунку 49

49) Акціонерне товариство прийнято рішення про виплату дивідендів на суму 55000 грн. Дивіденди виплачено основними засобами

а) Дебет 443 К 671; Дебет 671 Кредит 742

б) Дебет 443 К 671; Дебет 671 Кредит 10

в) Дебет 443 К 671; Дебет 742 Кредит 671

г) Дебет 671 К 443; Дебет 671 Кредит 742

50) У зв’язку з вибуттям одного із засновників зменшено статутний капітал, повернуто внески 1000 грн. та виплачено дивіденди 800 грн.

а) Дебет 40 К 672 – 1000; Дебет 672 Кредит 301 – 1000; Дебет 443 Кредит 301 – 800

б) Дебет 40 К 672 – 1000; Дебет 672 Кредит 301 – 1000; Дебет 443 Кредит 671 – 800

в) Дебет 40 К 672 – 1000; Дебет 301 Кредит 672 – 1000; Дебет 443 Кредит 671 – 800

г) Дебет 40 К 672 – 1000; Дебет 672 Кредит 301 – 1000; Дебет 441 Кредит 671 – 800

51) Сума власного капіталу, відображена у фінансовій звітності, показує:

а) Ринкову вартість прав власників підприємства.

б) Ринкову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності.

в) Облікову вартість прав власників підприємства.

г) Облікову вартість активів підприємства, які належать йому за правом власності.

52) Емітент у разі невиконання умов передплати на цінні папери зобов'яза­ний повернути передплатникам на їх вимогу:

а) Усі одержані від них кошти.

б) Усі одержані від них кошти зі сплатою процентів за весь строк їх отримання.

в) Частину одержаних від них коштів, передбачену умовами договору передплати.

г) Частину одержаних від них коштів за мінусом сплачених податків.

 

53) Сальдо на рахунку 40 "Статутний капітал" акціонерного товариств: повинне дорівнювати:

а) Сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними акції товариства.

б) Сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства.

в) Сумарній вартості активів товариства.

г) Сумарній вартоті чистих активів товариства

54) Сальдо рахунка 46 "Неоплачений капітал":

а) Збільшує суму дебіторської заборгованості підприємства.

б) Вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу підприємства.

в) Додається при визначенні суми власного капіталу підприємства.

г) Збільшує суму кредиторської заборгованості підприємства.

55) Розподіляючи прибуток, акціонерне товариство в Україні повинне ство­рити резервний (страховий) капітал у розмірі, передбаченому його установ­чими документами, але не менше ніж:

а) 25 % від розміру статутного капіталу.

б) 10 % від розміру статутного капіталу.

в) 5 % від розміру статутного капіталу.

г) 5 % чистого прибутку.

56) Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу в Україні визначається установчими документами товариства в розмірі не менше ніж:

а) 25 % прибутку після сплати податку на прибуток.

б) 15 % прибутку після сплати податку на прибуток.

в) 10 % прибутку після сплати податку на прибуток.

г) 5 % прибутку після сплати податку на прибуток.

57) Для нарахування дивідендів по простих акціях джерелом може бути:

а) Нерозподілений прибуток та резервний капітал.

б) Нерозподілений прибуток.

в) Резервний капітал.

г) Додатковий капітал.

58) В Україні право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонера­ми даного товариства, на:

а) Дату прийняття рішення про виплату дивідендів.

б) Початок строку виплати дивідендів.

в) На останній календарний день року, за який нараховуються дивіденди.

г) На перший календарний день року, за який нараховуються дивіденди.

59) Викуп товариством акцій власного випуску означає:

а) Скорочення числа випущених товариством акцій.

б) Зменшення кількості акцій товариства в обігу.

в) Зменшення статутного капіталу.

г) Зменшення номінальної вартості акцій в обігу.

60) Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок:

а) Нерозподіленого прибутку.

б) Сум, що перевищують статутний капітал.

в) Додаткового внесеного капіталу.

г) Залучених коштів.

Облік витрат, доходів та результатів діяльності

1) Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності визначає:

а) Закон України;

б) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку;

в) методичні вказівки

г) постанова Кабінету міністрів України

2) Склад доходів, що відносяться до відповідної групи, встановлено:

а) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”;

б) Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати";

г) Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”;

3) Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи від звичайної діяльності визначає:

а) П(С)БО 31 «Доходи від звичайної діяльності»

б) Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”;

г) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати";

4) Критерії визнання, яким мають відповідати статті доходів:

а) збільшення активу або зменшення зобов’язань;

б) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (включаючи зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена

в) достовірна оцінка доходу;

г) існує ймовірність надходження або вибуття економічних вигод та оцінка доходу може бути достовірна

5) Дохід визнається під час:

а) збільшення активу або зменшення зобов’язань;

б) надходження грошей, збільшення активів та зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу;

в) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена;

г) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (включаючи зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена

6) Критерії визнання доходу застосовуються:

а) окремо до кожної операції;

б) до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій);

в) а) і б)

г) немає вірної відповіді

7) Доходами визнаються:

а) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до позабюджетних фондів;

б) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

в) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету;

г) надходження цільового фінансування

8) Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:

а) а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); фінансові доходи; інші доходи, надзвичайні доходи;

б) б) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи, надзвичайні доходи;

в) в) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи; фінансові доходи, інвестиційні доходи, інші доходи;

г) немає правильної відповіді

9) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;

б) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

в) надзвичайні доходи;

г) немає правильної відповіді

10) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) цільове фінансування

б) фінансові доходи;

в) сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

г) надзвичайні доходи

11) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) цільове фінансування

б) фінансові доходи;

в) сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг );

г) інші доходи;

12) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) Цільове фінансування

б) фінансові доходи;

в) сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);

г) надзвичайні доходи;

13) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) фінансові доходи;

б) цільове фінансування

в) сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;

г) надзвичайні доходи;

14) Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

а) інші доходи,

б) фінансові доходи

в) надзвичайні доходи;

г) надходження від первинного розміщення цінних паперів.

15) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1. покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2. підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3. сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

4. є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені:

б) так;

в) лише 1, 2, 3

г) лише1, 3

д) лише 1, 2

16) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності наведених нижче умов:

а) якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість;

б) підприємство здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

в) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

г) всі відповіді вірні

17) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) не визнається в разі наявності наведених нижче умов:

а) якщо здійснюється обмін продукцією (товарами, роботами, послугами та іншими активами), які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість;

б) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

в) покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив)

г) всі відповіді вірні

18) Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається:

а) виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо проведено розрахунки по цій операції;

б) виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції;

в) виходячи із надходження суми з оплати послуг, якщо може бути достовірно визначене це надходження.

г) всі відповіді вірні

19) Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

1. можливості достовірної оцінки доходу;

2. імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

3. можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

4. можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення:

б) так;

в) лише 1 і 2;

г) лише 1, 2, 3

д) лише 1,4.

20) Визнання доходу і оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться за методом:

а) вивчення виконаної роботи (вимірювання та оцінка);

б) визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані, або визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв’язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату;

в) а) та б)

г) немає правильної відповіді

21) Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі:

а) суми авансу в рахунок оплати робіт, послуг;

б) визначених витрат, що підлягають відшкодуванню;

в) суми витрат, здійснених на певну дату

г) а, б

22) Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то:

а) дохід не визнається

б) зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду, а дохід не визнається

в) доходи і витрати не визнаються в звітному періоді

г) всі відповіді правильні

23) Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості:

а) так;

б) ні;

в) в частині сумнівної заборгованості

г) в частині безнадійної заборгованості

24) Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості:

а) так;

б) ні;

в) в частині сумнівної заборгованості

г) в частині безнадійної заборгованості

25) Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”.

а) так;

б) ні;

в) в частині сумнівної заборгованості

г) в частині безнадійної заборгованості

26) Визначений дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку:

а) 10 “Дебіторська заборгованість”;

б) 15 „Дохід”;

в) 16 „Витрати”

г) 29 «Звітність за стандартами

27) Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що:

а) воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування:

б) підприємство виконає умови щодо фінансування;

в) а та б;

г) немає правильної відповіді

28) Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування:

а) так;

б) ні;

в) частково

г) за певних умов

29) Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом:

а) так;

б) ні;

в) так, при умові цільового використання коштів

г) так, при умові повернення коштів

30) Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом:

а) періоду, в якому сума була отримана;

б) в момент введення відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) в експлуатацію;

в) протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо).

г) Немає правильної відповіді

31) Цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо):

а) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів;

б) пропорційно сумі понесених затрат по цих об’єктах;

в) пропорційно сумі балансової вартості об’єктів;

г) немає правильної відповіді

32) Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

а) так;

б) ні;

в) частково

г) за певних умов

33) Дохід в сумі вартості активів, що отримані або підлягають отриманню, відображається в бухгалтерському обліку:

а) за справедливою вартістю;

б) за поточною вартістю;

в) за залишковою вартістю;

г) за ринковою вартістю

34) Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

а) так;

б) ні;

в) так, при умові податкового коригування

г) ні при умові податкового коригування

35) Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі залишкової вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

а) так;

б) ні;

в) так, при умові податкового коригування

г) ні при умові податкового коригування

36) Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі ліквідаційної вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

а) так;

б) ні;

в) частково

г) так при коригуванні на суму амортизації

37) У разі відстрочення платежу, внаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така різниця визнається доходом у вигляді процентів.

а) так;

б) така різниця не визнається доходом;

в) така різниця визнається доходом але не як проценти;

г) нема вірної відповіді

38) Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів:

а) так;

б) зменшеною;

в) збільшеною;

г) немає правильної відповіді

39) Сума доходу за бартерним контрактом визначається за залишковою вартістю активів, робіт, послуг, що одержані або підлягають одержанню підприємством, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або одержаних грошових коштів та їх еквівалентів:

а) так;

б) ні;

в) частково

г) за певних умов

40) Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом:

а) так;

б) ні;

в) частково

г) за виняткових обставин

41) Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані або підлягають отриманню за бартерним контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід визначається:

а) за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, що передані за цим бартерним контрактом;

б) за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом;

в) за номінальною вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим бартерним контрактом ні

г) за залишковою вартістю

42) Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо:

а) імовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією;

б) дохід може бути достовірно оцінений;

в) обидві умови вірні

г) Немає правильної відповіді

43) Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається:

а) у вигляді процентів, роялті та дивідендів, якщо імовірне надходження економічних вигод, пов’язаних з такою операцією та дохід може бути достовірно оцінений;

б) у вигляді орендної плати;

в) обидві умови вірні

г) Немає правильної відповіді

44) Проценти як дохід визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи:

а) з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами;

б) з бази їх нарахування

в) строку користування відповідними активами

г) Немає правильної відповіді

45) Роялті як доходи визнаються:

а) за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;

б) в момент отримання коштів на рахунки

в) в момент укладання угоди

г) Немає правильної відповіді

46) Дивіденди визнаються як доходи:

а) у період прийняття рішення про їх виплату;

б) в момент нарахування; у період

в) в момент виплати

г) у період виплати або нарахування

47) Дивіденди визнаються як доходи:

а) в момент виплати

б) в момент нарахування; у період

в) у період прийняття рішення про їх виплату;

г) у період виплати або нарахування

48) У фінансовому обліку концепція збереження капіталу важлива для:

а) оцінки прибутку;

б) оцінки взаємозв’язку боргу і власного капіталу;

в) оцінки фінансового стану

г) придбання необоротних активів

49) Первинні документи з обліку реалізації продукції:

а) товарно-транспортна накладна, накладна, приймальна квитанція;

б) товарно-транспортна накладна

в) дороржний лист вантажного автомобіля;

г) акти прийому-передачі

50) Товарно-транспортна накладна на реалізацію продукції складається максимум в:

а) 5-ти примірниках;

б) 4-х примірниках;

в) 3-х примірниках;

г) 2-х примірниках

51) Дохід від реалізації молока визнається на підставі таких первинних документів:

а) товарно-транспортної накладної, приймальної квитанції;

б) касового ордера

в) Журналу обліку надою молока

г) платіжного документа і банківської виписки

52) Дохід від реалізації зерна визнається на підставі таких первинних документів:

а) товарно-транспортної накладної;

б) Атестату на насіння, Свідоцтва на насіння, Сортового посвідчення;

в) банківських документів про отримання виручки

г) акту приймання-передачі

53) Дохід від реалізації мяса визнається на підставі таких первинних документів:

а) товарно-транспортної накладної;

б) Реєстру приймальних квитанцій;

в) банківських документів про отримання виручки

г) акту закупки

54) Синтетичний облік процесу реалізації ведуть на рахунках:

а) 90 „Доходи від реалізації”, 70 „Собівартість реалізації”, 93 „Витрати на збут”;

б) 70 „Доходи від реалізації”, 90 „Собівартість реалізації”, 93 „Витрати на збут”;

в) 901 „Доходи від реалізації”, 701 „Собівартість реалізації”, 93 „Витрати на збут”

г) 701 „Доходи від реалізації”, 901 „Собівартість реалізації”, 93 „Витрати на збут”

55) Рахунок 70 „Доходи від реалізації” за Планом рахунків має:

а) 4 субрахунки;

б) 5 субрахунків;

в) 6 субрахунків;

г) 7 субрахунків

56) Рахунок 70 „Доходи від реалізації” :

а) збільшується по кредиту, зменшується по дебету, має кредитове сальдо;

б) збільшується по дебету, зменшується по кредиту, має дебетове сальдо;

в) збільшується по кредиту, зменшується по дебету, має нульове сальдо;

г) збільшується по кредиту, зменшується по дебету, має дебетове сальдо

57) Рахунок 70 „Доходи від реалізації” :

а) має кредитове сальдо;

б) має дебетове сальдо;

в) має розгорнуте сальдо;

г) немає сальдо

58) Рахунок 70 „Доходи від реалізації” :

а) Активний;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...