Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яке з наведених тверджень помилкове 5 страницаб) випадкових подій;

в) майбутніх подій;

г) детермінованих явищ і подій.

8) Періодичність складання звітності в управлінському обліку:

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна;

г) без регламентованого інтервалу.

9) Терміни подання звітності в управлінському обліку:

а) оперативно після закінчення звітного періоду;

б) у тижневий термін після закінчення звітного періоду;

в) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця;

г) одночасно з фінансової звітністю.

10) Інформація управлінського обліку є:

а) відкритою для всіх зацікавлених;

б) як правило, комерційною таємницею;

в) відкритою для акціонерів та потенційних інвесторів;

г) відкритою для постачальників і підрядників.

11) Управлінський облік як система сформувався:

а) у середині XIX ст.;

б) на початку XX ст.;

в) у середині XX ст.;

г) в останній чверті XX ст.

12) Управлінський облік відрізняється від фінансового:

а) рівнем відкритості даних;

б) спрямованістю у часі;

в) користувачами інформації;

г) усіма переліченими характеристиками.

13) Порядок ведення управлінського обліку:

а) регламентується Міністерством фінансів України;

б) визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) описується податковим законодавством;

г) встановлюється керівництвом підприємства.

14) Переплетена система обліку передбачає:

а) відсутність рахунків виробничого обліку;

б) позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності;

в) окреме ведення фінансового та виробничого обліку в си­стемі рахунків;

г) кореспонденцію рахунків фінансового та виробничого обліку.

15) В англосаксонських країнах ведення управлінського обліку зазвичай є функцією:

а) відділу внутрішнього аудиту;

б) підрозділу контролера;

в) відділу персоналу;

г) підрозділу скарбника.

16) Норми етичної поведінки фахівців з управлінського обліку не передбачають:

а) незалежності;

б) компетентності;

в) конфіденційності;

г) об'єктивності.

17) Що з наведеного не є об'єктом управлінського обліку:

а) доходи підприємства;

б) розрахунки з покупцями і замовниками;

в) витрати центрів відповідальності;

г) фінансові результати?

18) Для якої з наведених цілей може бути використана інфор­мація управлінського обліку:

а) оптимізації використання ресурсів;

б) оцінки результатів діяльності окремих підрозділів і їх ке­рівників;

в) оперативного планування і контролю;

г) усіх перелічених цілей?

19) Що не є характерним для інтегрованої системи обліку:

а) наявність єдиного плану рахунків, який включає рахунки як фінансового, так і управлінського обліку;б) кореспонденція рахунків фінансового обліку з рахунками управлінського обліку;

в) облік запасів методом періодичної інвентаризації;

г) застосування на великих підприємствах?

20) Інформація управлінського обліку обоє 'язково повинна бути:

а) абсолютно точною;

б) часто приблизною, розрахунковою;

в) документально обґрунтованою;

г) відображеною в облікових регістрах.

21) Які з перелічених груп витрат використовують для оцінки запасів і визначення фінансових результатів:

а) релевантні і нерелевантні;

б) контрольовані і неконтрольовані;

в) витрати на продукцію і витрати періоду;

г) постійні та змінні?

22) Які з перелічених груп витрат використовують при підго­товці управлінських рішень:

а) релевантні і нерелевантні;

б) контрольовані і неконтрольовані;

в) основні та накладні;

г) вичерпані та невичерпані?

23) Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

а) за економічним змістом;

б) місцем вкладання;

в) відношенням до обсягу виробництва;

г) принципом: «для різних цілей — різні витрати».

24) Постійними називають витрати, які:

а) пов'язані з постійним асортиментом продукції;

б) зростають зі зростанням обсягу діяльності;

в) не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

г) повторюються у кожному звітному періоді.

25) Змінними є витрати, які змінюються при зміні:

а) технології виробництва;

б) обсягу діяльності;

в) організаційної структури підприємства;

г) структури управління.

26) Релевантний діапазон (область релевантності — це інтер­вал обсягу діяльності, в межах якого:

а) загальна сума постійних витрат не змінюється;

б) сума постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

в) сума змінних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

г) загальна сума виробничих витрат не змінюється.

27) Витрати на продукцію — це:

а) повна виробнича собівартість продукції;

б) повна комерційна собівартість продукції;

в) змінні витрати;

г) прямі витрати.

28) Витрати періоду — це:

а) прямі виробничі витрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) адміністративні та загальногосподарські витрати;

г) усе з переліченого.

29) При перетині межі репевантності загальна сума постійних витрат:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від виду діяльності.

30) При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з роз­рахунку на одиницю продукції:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) не змінюються;

г) змінюються залежно від виду діяльності.

31) При перетині межірелевантності змінні витрати з розра­хунку на одиницю продукції:

а) збільшуються;

б) зменшуються;

в) не змінюються;

г) змінюються залежно від виду діяльності.

32) При збільшенні обсягу діяльності загальна сума змінних вит­рат:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) змінюється залежно від виду діяльності.

33) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

а) у = bх;

б) у = а + bх;

в) у = а + bх + сх2;

г) немає правильної відповіді?

34) Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат:

а) у = bх;

б) у = а + bх;

в) у = а + bх + сх2;

г) немає правильної відповіді?

35) Маржинальний доход — це:

а) доход від реалізації за мінусом непрямих податків;

б) доход від реалізації за мінусом постійних витрат;

в) чистий доход від реалізації за мінусом змінних витрат;

г) доход від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.

36) Коефіцієнт маржинального доходу — це відношення маржи­нального доходу:

а) до суми постійних витрат;

б) загальної суми змінних витрат;

в) суми операційного прибутку;

г) суми чистого доходу від реалізації продукції.

37) Точка беззбитковості — це обсяг реалізації, при якому:

а) маржинальний доход дорівнює постійним витратам;

б) доходи дорівнюють витратам;

в) прибуток підприємства дорівнює нулю;

г) усе з наведеного.

38) Співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпе­чує більший відсоток зростання прибутку, ніж відповідний відсо­ток зростання продажів, називають:

а) операційним важелем;

б) операційним левериджем;

в) виробничим левериджем;

г) усе з наведеного.

39) Залежно від вихідних даних та методики розрахунку каль­куляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

40) За періодом діяльності, витрати якого включені до собівар­тості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

41) За складом елементів витрат, що включені до собівартості, калькуляції поділяють:

а) на планові і звітні;

б) місячні і квартальні;

в) повні і неповні;

г) цехові та загальногосподарські.

42) Як називають калькуляцію, яку складають після закінчення звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична?

43) Як називають калькуляцію, яку складають до закінчення звітного періоду на підставі фактичних даних про витрати і вихід продукції за минулий час з початку періоду та очікуваних даних про витрати і вихід продукції до кінця звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична?

44) Як називають калькуляцію, яку складають до початку звітного періоду:

а) планова;

б) нормативна;

в) очікувана (провізорна);

г) фактична?

45) Вид продукції, стадія виробництва, замовлення, програма, для яких організовують відокремлений облік витрат, — це:

а) об'єкт обліку витрат;

б) об'єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

46) Вид продукції (робіт, послуг), замовлення, програма, со­бівартість яких визначають, - це:

а) об'єкт обліку витрат;

б) об'єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

47) Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається, — це:

а) об'єкт обліку витрат;

б) об'єкт калькуляції;

в) калькуляційна одиниця;

г) немає правильної відповіді.

48) Як оцінюється супутня (побічна) продукція:

а) за ціною можливого використання або реалізації;

б) за вмістом корисних речовин;

в) пропорційно вартості за пінами реалізації;

г) за встановленими коефіцієнтами?

49) На які групи поділяють калькуляційні системи за ступенем поглинання постійних витрат:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді правильні?

50) На які групи поділяють калькуляційні системи за об'єктом калькулювання:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді правильні?

51) На які групи поділяють калькуляційні системи за характе­ром витрат, що включаються до собівартості:

а) позамовне та попроцесне калькулювання;

б) фактичне та змішане калькулювання;

в) калькулювання повних та змінних витрат;

г) усі відповіді правильні?

52) Яка база розподілу непрямих витрат використовується в умовах переважно рунних робіт:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини та матеріалів;

г) усі основні витрати?

53) Яка база розподілу непрямих витрат використовується перевалено в умовах автоматизації виробництва:

а) прямі витрати праці;

б) відпрацьовані машино-години;

в) прямі витрати сировини та матеріалів;

г) усі основні витрати?

54) Який з названих підрозділів підприємства не належить до допоміжного виробництва:

а) ремонтне виробництво (цех);

б) інструментальний цех;

в) складальний цех;

г) тарне виробництво?

55) Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв пе­редбачає ігнорування взаємних послуг між цими виробництвами:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг?

56) Який метод розподілу витрат допоміжних виробництв пе­редбачає використання системи алгебраїчних рівнянь:

а) прямого розподілу;

б) послідовного розподілу;

в) одночасного розподілу;

г) врахування взаємних послуг?

57) В якій з перелічених галузей використовують переважно позамовний метод калькулювання собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво?

58) В якій з перелічених галузей використовують переважно попередільне калькулювання собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво?

59) В якій з перелічених галузей використовують переважно однопередільне (просте) калькулювання собівартості:

а) видобувна промисловість;

б) харчова промисловість;

в) металургійна промисловість;

г) будівництво, ремонтне виробництво?

60) За яким показником позамовне калькулювання відрізняєть­ся від попроцесного:

а) більш високим загальним рівнем кваліфікації робітників;

б) меншою питомою вагою накладних виробничих витрат;

в) відносно коротким і чітко визначеним виробничим періо­дом;

г) усі відповіді правильні?

61) Як у зарубіжній практиці називають систему калькулю­вання повних витрат:

а) директ-костинг;

б) абзорбшен-костинг;

в) стандарт-костинг;

г) АВС-костинг?

62) Як у зарубіжній практиці називають систему калькулю­вання змінних витрат:

а) директ-костинг;

б) абзорбшен-костинг;

в) стандарт-костинг;

г) АВС-костинг?

63) Як калькулювання змінних витрат зумовлює відхилення операційного прибутку:

а) збільшення завжди;

б) зменшення завжди;

в) збільшення при певних умовах;

г) зменшення при певних умовах?

64) Для яких цілей використовують стандартні витрати в сис­темі «стандарт -кост»:

а) контроль витрат;

б) оцінка виконання бюджетів;

в) управління за відхиленнями;

г) усе з переліченого?

65) Довгострокові стандарти витрат, призначені для вивчення динаміки цін та продуктивності праці, — це:

а) базисні стандарти;

б) теоретичні стандарти;

в) поточні стандарти;

г) галузеві стандарти.

66) Стандарти витрат, які можуть бути досягнуті за ідеаль­них умов діяльності, — це:

а) базисні стандарти;

б) теоретичні стандарти;

в) поточні стандарти;

г) галузеві стандарти.

67) Стандарти витрат, необхідних для виготовлення продукції у плановому періоді за наявних умов діяльності, — це:

а) базисні стандарти;

б) теоретичні стандарти

в) поточні стандарти;

г) галузеві стандарти.

68) Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан­дартів витрачання матеріалів:

а) технологічний;

б) постачання;

в) по роботі з персоналом;

г) бухгалтерія?

69) Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан­дартів витрат праці:

а) фінансовий;

б) постачання;

в) виробничий;

г) по роботі з персоналом?

70) Який з наведених підрозділів відповідає за розробку стан­дартів накладних витрат:

а) виробничий;

б) фінансовий;

в) бухгалтерія;

г) постачання?

71) Який з наведених підрозділів відповідає за визначення стан­дартної ціни на матеріали:

а) технологічний;

б) постачання;

в) бухгалтерія;

г) по роботі з персоналом?

72) Що з наведеного включає система обліку і контролю стан­дартних витрат:

а) встановлення стандартів витрат;

б) облік фактичних витрат;

в) аналіз відхилень фактичних витрат від стандартних;

г) усе з наведеного?

73) На який рахунок відносять відхилення від стандартних вит­рат, якщо їх рівень незначний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на всі наведені рахунки шляхом розподілу?

74) На який рахунок відносять відхилення від стандартних вит­рат, якщо їх розмір досить значний:

а) «Незавершене виробництво»;

б) «Готова продукція»;

в) «Собівартість реалізації»;

г) на всі наведені рахунки шляхом розподілу?

75) Хто з відомих діячів у галузі управлінського обліку першим оприлюднив концепцію обліку, що дістала назву «стандарт-кост»:

а) Чартер Гаррісон;

б) Джон Кларк;

в) Джон А. Хіггінс;

г) Спенсер А. Такер?

76) Хто з відомих радянських учених-бухгалтерів був організа­тором розробки і впровадження в Радянському Союзі системи нор­мативного обліку витрат:

а) М.Г. Чумаченько;

б) В.Ф. Палій;

в) М.Х. Жебрак;

г) В.Г. Макаров?

77) Система «Кайдзен» - це:

а) Тип калькуляції:

б) Система управління виробництвом;

в) Система обліку витрат;

г) Немає правильної відповіді.

78) Система JIT«just-in-time» - це:

а) Тип калькуляції:

б) Система управління виробництвом;

в) Система обліку витрат;

г) Немає правильної відповіді.

79) Рівень поточної діяльності підприємства, що перевищує точку беззбитковості це:

а) Запас міцності;

б) Маржинальний дохід;

в) Прибуток;

г) Автономність діяльності.

80) За формулою визначається:

а) Ліквідна точка беззбитковості;

б) Коефіцієнт запасу міцності;

в) Коефіцієнт операційного важеля;

г) Коефіцієнт маржинального доходу

Організація і методика аудиту

1) Поняття аудиту:

а) Повторне повернення до раніше розглянутого питання;

б) Спосіб наступного документального контролю;

в) Перевірка та аналіз фінансового стану;

г) Незалежний контроль за достовірністю фінансової інформації, що проводиться на основі договору, який укладається між аудиторським підприємством (фірмою) чи окремим аудитором і підприємством, установою, організацією чи іншим замовником.

2) Види аудиту:

а) Фінансовий, господарський, податковий, соціальний;

б) Державний позавідомчий, відомчий; внутрішньогосподарський, громадський;

в) внутрішній, зовнішній; попереджувальний, перманентний, ретроспективний; регламентований, договірний; фінансової звітності та експертизи бухгалтерського обліку, операційний, за дорученням правоохоронних органів; однопредметний, багатопредметний; комплексний; комісійний.

г) Підприємницький, фермерський, галузевий, зовнішньоекономічний.

3) Основні завдання аудиту:

а) Ревізія (перевірка) кожної фінансово-господарської операції;

б) Виявлення порушень, зловживань, втрат та матеріальних збитків;

в) Виявлення і попередження (профілактика) порушень; незалежна експертиза бухгалтерських балансів, фінансових звітів для встановлення їх достовірності; встановлення правильності ведення бухгалтерського обліку; надання послуг та виконання робіт.

г) Організація бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю.

4) Розрізнити аудит і ревізію за встановленими ознаками (вказати місце аудиту):

а) Виявлення недоліків; виконання розпоряджень; примусовість; вертикальні зв'язки; оплата праці здійснюється вищестоящою організацією; виявлення зловживань; акт;

б) Експертиза бухгалтерських документів; встановлення достовірності записів у регістрах обліку;

в) Вираження думки щодо достовірності фінансової звітності, якості бухгалтерського обліку; співробітництво з клієнтом; підприємницька діяльність; добровільність, здійснення на основі договорів; горизонтальні зв'язки; оплата праці здійснюється клієнтом; покращення фінансового стану клієнта; висновок;

г) Перевірка кожної фінансово-господарської операції; направлення матеріалів правоохоронним органам тощо.

5) Аудиторська фірма це:

а) Організація малого бізнесу, яка займається ревізією діяльності підприємницьких структур;

б) Філія (підрозділ) КРУ;

в) Організація, яка має ліцензію на право здійснення діяльності на території України і займається виключно наданням послуг;

г) Організація, що займається складанням бізнес-планів, звітності, їх аналізом, контролем за правильністю бухгалтерських проведень.

6) Головний орган, що регулює аудиторську діяльність в Україні:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Управління методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності при Міністерстві фінансів України;

в) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

г) Аудиторська палата України.

7) Сертифікація та ліцензування суб'єктів, що мають намір займатись аудиторською діяльністю, затвердження національних нормативів аудиту і т.п. здійснюється:

а) КММБС; МФБ;

б) Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України;

в) Аудиторською палатою України;

г) Міністерством аграрної політики України.

8) Термін чинності сертифікатів та ліцензій:

а) 1 рік;

б) 2 роки;

в) 3 роки;

г) 5 років.

9) Власне методичні прийоми аудиторського контролю:

а) Індивідуальні; Колективні; Організаційно-адміністративні; Мотивуючі;

б) Логічні; Моделюючі; Економіко-математичні; Статистичних спостережень;

в) Органолептичні; Розрахунково-аналітичні; Документальні Узагальнення і реалізація результатів;

г) Дедуктивні; Індуктивні; Загальнонаукові.

10) Класифікація аудиторських процедур, що найчастіше використовуються в аудиторській практиці:

а) Економічні; Технічні; Технологічні; Соціальні;

б) Науково-обгрунтовані; Рутинні; Часткові; Комплексні; Прості; Складні; Ефективні; Неефективні; Оглядові; Конкретні; Операційні.

в) Логічні; Організаційні; Аналітичні; Лічильно-обчислювальні; Розрахункові; Порівняльно-зіставлювальні; Групування; Нормативно-правові; Моделюючі; Узагальнення і прийняття рішень.

г) Загальнодержавні; Підприємницькі; Галузеві; Цехові.

11) Поняття та значення інвентаризації:

а) Зацікавленість адміністрації та матеріально-відповідальних осіб у наведенні порядку на складах, обліку, контролі;

б) Контрольні заміри, вибіркові і суцільні спостереження, технологічний контроль, експертиза., експеримент;

в) Органолептичний методичний прийом фактичного стану підконтрольного об'єкта, здійснюваний з метою забезпечення збереження цінностей і раціонального їх використання у фінансово-господарській діяльності;

г) Документальна перевірка фінансово-господарської діяльності підприємства.

12) Види інвентаризації, що найчастіше застосовуються у практиці:

а) Заінтересована; Незаінтересована; Вимушена; Обов'язкова; Необов'язкова.

б) Матеріальна; Грошова; Розрахункова; Інвестиційна.

в) Планова; Позапланова; Повна; Вибіркова (часткова).

г) Активна; Пасивна; Індивідуальна; Колективна.

13) Хто проводить інвентаризацію:

а) Керівник;

б) Головний бухгалтер;

в) Контролер-ревізор;

г) Комісія.

14) Регламентуючий документ щодо проведення інвентаризації:

а)Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

б) П(С)БО №9 «Запаси»;

в) Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків;

г) Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державного контрольно-ревізійною службою України.

15) Яким документом розширено регламентується професійна етика бухгалтерів?:

а) Посадова інструкція;

б) Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні;

в) Кодекс професійної етики аудиторів;

г) Кодекс етики професійних бухгалтерів.

16) Органи із затвердження Кодексу етики професійних бухгалтерів:

а) Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів МФБ;

б) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

в) Аудиторська палата України;

г) Комітет міжнародної аудиторської практики (КМАП).

17) Ким розроблені Міжнародні стандарти аудиту?:

а) Комітетом міжнародної аудиторської практики (КМАП);

б) Аудиторською палатою України;

в) Радою з міжнародних стандартів аудиту МФБ;

г) Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України.

18) Загальна кількість МСА:

а) 32;

б) 29;

в) 31;

г) 33.

19) Якими стандартами регламентується супутні послуги:

а) ННА;

б) МСА;

в) Міжнародними стандартами супутніхпослуг (МССП);

г) МНА/СР.

20) МСА, який містить цілі та основні принципи аудиту:

а) МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів»;

б) МНА 9 «Документація»;

в) МНА 1 «Цілі та основні принципи проведення аудиту»;

г) МНА 29 «Оцінки ризиків та їх вплив на незалежні процедури».

21) Ким прийняті національні стандарти аудиту в Україні?:

а) Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України;

б) Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) Управлінням методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України;

г) Секретаріатом Аудиторської палати України.

22) Кількість НСА:

а) 29;

б) 34;

в) 32;

г) 4.

23) НСА, що формує умови завдань з аудиторської перевірки:

а) ННА 2 «Основні вимоги до аудиту»;

б) ННА 1 «Вимоги національних нормативів аудиту;

в) МНА 2 «Лист-зобов’язання аудитора перед клієнтом;

г) МСА 210 «Умови завдань з аудиторської перевірки».

24) Систематизація (групи) МСА:

а) Основні вимоги до аудиту; Знання бізнесу клієнта; Аудит в умовах електронної обробки даних; Аналітичні операції;

б) Аудит облікових оцінок; Документальне оформлення аудиторської перевірки; Оцінка перспективної фінансової інформації; Аудиторський висновок;

в) Вступний матеріал; Відповідальність; Планування; Внутрішній контроль; Аудиторські докази; Використання роботи інших фахівців; Аудиторські висновки та звіти; Окремі вимоги до аудиторських висновків та звітів; Нормативи, які регулюють спеціальні умови проведення аудиту;

г) Вступна частина; Загальні принципи та обов’язки; Оцінка ризиків та відповідь на оцінені ризики; Аудиторські докази; Використання роботи інших фахівців; Аудиторські висновки та звітність; Спеціалізовані сфери.

25) За якими комплексними групами показників доцільно проводити аудитору заключну оцінку фінансового стану підприємства?:

а) Коефіцієнт придатності основних засобів; Коефіцієнт фінансової незалежності; Коефіцієнт абсолютної ліквідності; Тривалість обертання власного капіталу;

б) Вартість валової продукції; Доход від продажу; Строк окупності власного капіталу; Рівень рентабельності;

в) Оцінка майнового стану; Оцінка фінансової стабільності; Оцінка платоспроможності і ліквідності активів; Оцінка ділової активності; Оцінка рентабельності;

г) Урожайність; Продуктивність тваринництва; Собівартість продукції; Фінансові результати.

26) Основні завдання аудиту розрахункових операцій:

а) Забезпечення правильності відображення розрахункових операцій у реєстрах бухгалтерського обліку; організація якісної ревізії розрахункових операцій; забезпечення своєчасності і повноти розрахунків;

б) Забезпечення управлінського апарату та зовнішніх користувачів необхідною інформацією за результатами розрахункових операцій; точне відображення дебіторської і кредиторської заборгованості у фінансовій звітності; систематичний контроль за правильністю та ефективністю розрахункових операцій;

в) Перевірка законності, доцільності та ефективності здійснених розрахункових операцій; встановлення складу дебіторів, реальності дебіторської і кредиторської заборгованості, строків її виникнення та повноти розрахунків; здійснення внутрішніх та зовнішніх зустрічних звірок щодо об'єктивності перерахованих сум та повноти одержання товарно-матеріальних цінностей; виявлення безнадійної дебіторської заборгованості та необґрунтованого списання сумнівних боргів; контроль достовірності розрахунків з фізичними особами; оцінка стану бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту розрахункових операцій;

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...